Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100052 (30.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, бул. Беломорски
Телефон:036127495
Мобилен:0887911305, 0877911305
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ВЛТИ)