Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100045 (30.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1756, ж.к. Студентски град
Телефон:0291907-255
Мобилен:0888912421, 0895628555
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2005
Образование:висше(ВЛТИ)