Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100346 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ул. Даме Груев
Телефон:044633809, 044666391
Мобилен:0884701140, 0895475437
Специалност:Агроинженерство
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(Висш Селскостопански Институт)