Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100042 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Самоков 2000, ул. Христо Йовевич
Телефон:072266299
Мобилен:0898733724
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2000
Образование:висше(Лесотехнически университет - София)