Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100033 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9003, ул. Народни будители
Телефон:052371688
Мобилен:0892236866, 0888666844
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше (ВЛТИ)