Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100024 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Васил Мечкуевски
Телефон:073887328
Мобилен:0887002448
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ София)