Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100022 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Мобилен:0899169863
Факс:00747/80131
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2005
Образование:висше(ЛТУ София)