Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100021 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1220, кв. Надежда
Мобилен:0887311507
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2000
Образование:висше(ВЛТИ)