Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100018 (7.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сандански 2800, ул. Свобода
Телефон:074632026
Мобилен:0885181545
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ-София)