Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100011 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Вълкосел 2930, ул. Лилия
Телефон:075472377
Мобилен:0887632073, 0898667129
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2009
Образование:висше(Лесотехнически университет)