Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100004 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Сипей 6629, мах.Осил
Мобилен:0888683008, 0884571069
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2006
Образование:висше(ВЛТИ - София)