Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100598 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1750, ж.к. Младост 1
Телефон:028846462, 028113755
Мобилен:0896731319
Специалност:Финанси
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(Хумболд Университет - Берлин)