Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100099 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1444, ул. Чемшир
Телефон:029922451
Мобилен:0889560506
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:ПИИС-1999
Образование:висше(УНСС - София)