Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101741 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ул.Катя Попова
Телефон:064828997
Мобилен:0878892547, 0890590190
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(СА Д.А.Ценов - Свищов)