Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100575 (9.09.2010 г.), 100101719 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, бул.Цар Симеон Велики
Телефон:041782966, 041742264636
Мобилен:0889624749
Специалност:Организация на произ-водството и управлени-ето в промишлеността
Стаж:НИ-1994, ТП-1993
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)