Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100097 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Раднево 6260, ул. Георги Димитров
Телефон:041788010
Мобилен:0889897870
Специалност:Технология на силикатите
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше(ВХТИ - Бургас)