Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100462 (14.12.2009 г.), 810100027 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ж.к. Диана
Мобилен:0889366734
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1995 ЗЗ-2005
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)