Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101156 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза
Мобилен:0884114832
Специалност:Технология и организация на железопътния транспорт
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВВТУ Тодор Каблешков - София)