Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100473 (14.12.2009 г.), 500100174 (14.12.2009 г.), 810100005 (03.11.2010 г.), 300100182 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Троян 5600, ул. Симеон Велики
Телефон:067063027
Мобилен:0885649968, 0898431473
Факс:067063027
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-2006 МС-1995 ТП-1993 ЗЗ-2007
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)