Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 600100018 (14.12.2009 г.), 500100171 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:029206037
Мобилен:0899070931
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:ТП-2000 ФА-2004
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)