Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 100100323 (14.12.2009 г.), 600100013 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Свищов 5250, ул. Цанко Церковски
Мобилен:0888296017, 0895141760
Специалност:Търговски бизнес и посредничество
Стаж:НИ-2007 ФА-2001
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)