Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100009 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул. Дамян Груев
Телефон:028529336
Мобилен:0888209459
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)