Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100036 (14.12.2009 г.), 100100092 (14.12.2009 г.), 300100052 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Борово, ул. Борово
Мобилен:0887788257
Специалност:Организация на производството и управлние в промишленото производство
Стаж:НИ-2001 МС-2001 ТП-2001
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)