Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100052 (14.12.2009 г.), 500100021 (14.12.2009 г.), 300100028 (14.12.2009 г.), 810100087 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4004, ул. Асен Христофоров
Телефон:0888 820 006
Мобилен:0899820004, 0888820006
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2005 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)