Камара на независимите оценители в България
Акценти
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква Отчетно Изборно Общо Събрание на КНОБ, което ще се проведе на 26 - 27 април 2024 г. в град София 1719, зала № 1, Софарма бизнес тауърс, с адрес: ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев “№ 5 от 9:15 часа при следния дневен ред:

1.     Отчет на дейността на УС на КНОБ за 2023 г.

2.     Отчет на дейността на КС на КНОБ за 2023 г.

3.     Отчет на дейността на КПЕ на КНОБ за 2023 г.

4.     Утвърждаване на ГФО за 2023 г., приемане изпълнението на бюджета на КНОБ за 2023 г.

5.     Приемане програма за дейността на УС на КНОБ за 2024 г.

6.     Приемане на бюджета на КНОБ за 2024 г.

7.     Приемане на промени в Процедура и правила за кандидатстване и полагане на изпит пред Камарата на независимите оценители в България за придобиване на правоспособност на независим оценител.

8.     Промяна на реда и формата за отчитане на дейността на Независимите оценители по чл. 10, ал. 2 от ЗНО;

9.     Избор на Комисия по професионална етика;

10.  Избор на Председател на Комисия по професионална етика;

11.  Гласуване на промени в Устава на Камарата на независимите оценители в България;

12.  Други.

Регистрация на участниците се извършва от 08:00 часа до 09:00 часа на 26.04.2024 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОИОС на КНОБ в гр. София. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ОИОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10:15 часа на 26.04.2024 г., независимо от броя на присъстващите. На 26.04.2024 г. дейността на ОИОС на КНОБ е с начален час 9:00.

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

ДИСКУСИЯ на тема „Основни понятия за сертифициране на зелено строителство - жилищни сгради“,

дата на провеждане 07 декември 2023 год.

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение за НИ, ТПВ и РЕВ с модератори: Златина Събева и Андрея Момерин

Дискусията  ще се проведе на 07.12.2023 г. (четвъртък) от 9.00 часа  до 12:00 часа, чрез платформа zoom.

Цена за участие: 120 лв с ДДС за членове на КНОБ, 144 лв с ДДС за други участници, 240 лв с ДДС за външни участници. Мероприятието важи за безплатно участие за членовете имащи право на две безплатни участия на мероприятие организирано от КНОБ съгласно решение на УС по Протокол № 87/20.01.2023 г. и всички платили годишна вноска за 2023 год.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 05.12.2023 г. /вторник/.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ДИСКУСИЯ, 07.12.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

ДИСКУСИЯ на тема „Отговорност на независимия оценител за изготвените оценки“,

дата на провеждане 30 ноември 2023 год.

Мероприятието важи като надграждащо обучение за всички правоспосбности за 5 квалификационни часа.

Модератор: адв. Георги Хорозов

Дискусията  ще се проведе на 30.11.2023 г. (четвъртък) от 13:0 часа  до 17:00 часа, чрез платформа zoom.

Цена за участие: 120 лв с ДДС за членове на КНОБ, 144 лв с ДДС за други участници, 240 лв с ДДС за външни участници. Мероприятието важи за безплатно участие за членовете имащи право на две безплатни участия на мероприятие организирано от КНОБ съгласно решение на УС по Протокол № 87/20.01.2023 г. и всички платили годишна вноска за 2023 год.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 28.11.2023 г. /вторник/.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ДИСКУСИЯ, 30.11.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

ОБЯВА

Камара на независимите оценители в Бълграия като пълноправна  членка на Европейската Асоциация TEGOVA в правото си да присъжда статут REV обявява зимната си сесия за открита. Документи се приемат до 20.10.2023 год. в централен офис на КНОБ.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ:" ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 06 октомври 2023 г.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 06 октомври 2023 г.

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения", който ще се проведе в гр. София на 06 октомври 2023 г. /петък/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 21.09.2023 г. /четвъртък/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 200.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

“Интензивен курс - решаване на казуси съгласно конспекта за подготовка на кандидат оценители по оценка на Земеделски земи и трайни насаждения”

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира “Интензивен курс - решаване на казуси съгласно конспекта за подготовка на кандидат оценители по оценка на Земеделски земи и трайни насаждения”,

който ще се проведе на 08-09.09.2023 год.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 08.09.2023 г.

Информация за залата и адреса, на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат уточнени допълнително. 

Цена на квалификационния курс:

-  480.00 /четиристотин и осемдесет/ лв. с ДДС крайна цена за всички участници.

Цената включва: онлайн материали и решаване на казуси съгласно конспекта.

Броят на записалите се участници е ограничен до 40.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на на имейл адреса на централен офис София – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ЗЗТН – интензивен курс”,  трите имена и ЕГН. 

Краен срок за заплащане и регистрация: 01.09.2023 г. вкл.

 

ПОКАНА

 

Уважаеми Оценители,

Информираме Ви, че Българска Народна Банка (БНБ) открива процедура за включване в списъка на независимите оценители за извършване на оценки по чл.55 и чл.106 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции (ЗВПКИИП) по отношение на кредитни институции и групи, за които БНБ е орган за преструктуриране.

На основание чл. 10, ал.2 от Наредба №44 на БНБ от 28 юли 2022г.1, индивидуални покани за участие в процедурата се отправят до лица с утвърдена репутация и име в областта на оценяването на активи или в областта на одита на банки или субекти по чл.1, ал.1 от ЗВПКИИП, включително чрез професионалните организации на оценители, каквато е и представляваната от Вас организация.

Информация относно изискванията към кандидатите за независими оценители, документите, с които се удостоверява изпълнението на изискванията, сроковете и реда за подаване на заявления за участие в процедурата, както и образци на заявление и декларации са публикувани на страницата на БНБ в интернет – рубрика „Преструктуриране на банки‘‘ , подрубрика „Независими оценители“.2

Заявления за участие в процедурата за приемат до 20 октомври 2023г. на място в централната сграда на БНБ, гр. София, 1000, пл. “Княз Александър I“ №1, с пощенска или куриерска пратка на посочения адрес или по електронен път на адрес:

BNB-Delovodstvo@bnbank.org.

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, въпроси могат да бъдат отправяни по електронна поща на адрес:

Procedure.Valuers@bnbank.org

 

 

ПОКАНА

Във връзка с прилагане на чл. 56а, ал. 4, т. 2 от ППЗСПЗЗ и чл. 56ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ след изменение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ с ПМС 337/17.12.2019 г., ДВ бр.1ОО в сила от 20.12.2019 г., Областна дирекция „Земеделие”- Бургас, кани оценителите вписани в публичния регистър на независимите оценители на недвижими имоти да участват в избор на оценител за:

1.                   Изготвяне на пазарни оценки за имоти прилежащи площи към сгради и/или съоръжения в стопански дворове на бивши организации по 512 от ПЗР на ЗСПЗЗ за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост с предоставени права на управление на Министъра на земеделието и храните.

2.                   Изготвяне на пазарни оценки за имоти свободни [незастроени/, негодни за земеделско ползване в стопански дворове на бивши организации по 512 от ПЗР на ЗСПЗЗ за процедура по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост с предоставени права на управление на Министъра на земеделието и храните.

Офертата да включва:

> Използвани подходи и методи на оценка — [най-малко два, по избор/;

> Цена за изготвяне на оценка за един поземлен имот в едно землище;

> Цена за изготвяне на оценка за всеки следващ имот в същото землище [при един заявител за няколко имота/;

> Цена за актуализация на една оценка на поземлен имот;

> Сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти; > Срок за изготвяне на оценката [не повече от 7 [седем работни дни/.

Критерий за избор:

За изпълнител ще бъде избран предложилият най-ниска крайна цена /цена с вкл. ДДС/ и най-кратък срок за изпълнение.

Срок:

Срокът за предоставяне на офертите е 7 [седем/ работни дни от публикуване на поканата на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие"- Бургас.

Офертите може да се изпращат и на ел. поща на ОД        Бургас: zemedelie@odzburgas.com

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

 

П О К А Н А

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ОЦЕНКИ" И ТУРИСТИЧЕСКА РАЗХОДКА

с насоченост към всички правоспособности

дата на провеждане 14 ОКТОМВРИ 2023 г.,участие - присъствено.

Присъственото участие ще бъде в зала 1 на “SOPHARMA BUSINESS TOWERS”, с адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, гр. София 1797, с начален час на регистрация 09:00 часа

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Лектори: г-н Ирена Перфанова - е председател на НСНИ в два последователни мандата 2014-2016г. и 2016-2018г.,член на УС на FIABCI България, адв. Г. Хорозов – юридически консултант на КНОБ и г-жа Мария Цачева - ЧСИ

Цени за участие:

За членове на КНОБ:

-      Цена за участие 180 лв с ДДС;

За други участници:

-      Цена за участие 215 лв с ДДС;

Цената включва: welcome кафе, участие в квалификационно мероприятие, обяд - кетъринг, организиран преход с водач по маршрут Витоша 100 с осигурен транспорт от и до връщане в гр. София - “Sopharma Business Towers” след включената вечеря в бистро „Бистрица“, с. Бистрица. Хотели в близост до "Sopharma Business Towers" - "Парк Хотел Витоша", "Аделла Бутик хотел", "Парк Хотел Москва" и хотел "Олив".

Броят на участниците е ограничен до 45.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 06.10.2023 г. /петък/.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ДИСКУСИЯ, 14.10.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com 

Управителен съвет на КНОБ

 

ОБЯВА

 

Камара на независимите оценители в България (КНОБ) обявява конкурс чрез подбор на оферти за избор на фирма за счетоводно обслужване на организацията.

КНОБ е професионална организация създадена и регулирана със специален закон – Закон за независимия оценител (ЗНО).

Кандидатите могат да получат информация относно параметрите, на база на които да изготвят оферта, на място в централния офис на КНОБ находящ се на адрес гр. София, ул. „Г.С.Раковски № 122, вх. Б, ет. първи надпартерен.

Допълнително към офертите прилагането на препоръки и референции от текущи и/или бивши контрагенти ще се счита за предимство.

Срок за подаване на заявления, оферта и допълнителни документи – 31 май 2023 г.

Получените оферти ще се разглеждат при спазване на конфиденциалност от Управителния съвет на КНОБ в периода 01.06.23-03.06.2023 г.

За повече информация може да се обръщате към служителите в централния офис на КНОБ на следните телефони: 02/4833863, 0882 433 826, 0884 113 900 и имейл office@ciab-bg.com

 

С уважение,

УС на КНОБ

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КНОБ ОБЯВЯВА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ПУБЛИКУВА СЪОТВЕТНАТА ПОКАНА

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква Общо Събрание на КНОБ, което ще се проведе на 22 - 23 април 2023 г. в град София, ВУЗФ, ж. к. „Овча купел“, ул. „Гусла“ № 1 от 9.15 часа при следния дневен ред:

1.     Отчет на дейността на УС на КНОБ за 2022 г.

2.     Отчет на дейността на КС на КНОБ за 2022 г.

3.     Отчет на дейността на КПЕ на КНОБ за 2022 г.

4.     Утвърждаване на ГФО за 2022 г., приемане изпълнението на бюджета на КНОБ за 2022 г. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на КНОБ за 2022 г.

5.     Приемане програма по направления за дейността на УС на КНОБ за 2023 г.

6.     Приемане на бюджета на КНОБ за 2023 г.

7.     Приемане на промени в правилника за водене на счетоводната дейност на КНОБ.

8.     Други

 

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа до 09.00 часа на 22.04.2023 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ в гр. София. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.15 часа на 22.04.2023 г., независимо от броя на присъстващите. На 23.04.2023 г. дейността на ОС на КНОБ е с начален час 9.00.

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

 

П О К А Н А

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА"

с насоченост към правоспособност недвижими имоти

дата на провеждане 25 март 2023 г., ХИБРИДНО участие-присъствено и онлайн.

Присъственото участие ще бъде в зала 3 на “SOPHARMA BUSINESS TOWERS”, с адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, гр. София 1797, с начален час на регистрация 09:30 часа

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение и 5 часа за REV.

Лектор: Арх. Христо Харлов, административен секретар на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД

Цени за участие:

За членове на КНОБ:

-      Крайна цена за онлайн участие 54 лв;

-      Крайна цена за приствено участие 108 лв;

За други участници:

-      Крайна цена за онлайн участие 72 лв;

-      Крайна цена за приствено участие 144 лв;

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 21.03.2023 г. /вторник/.

Банкова сметка:

Юробанк България АД, 

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ДИСКУСИЯ, 25.03.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

РЕШЕНИЕ НА УС НА КНОБ

С решение на Управителният съвет на КНОБ по Протокол № 87/20.01.2023 год., членовете на КНОБ заплатили годишна вноска по чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика за 2023 година в размер на 25 лв. за правоспособност, съгласно решение на ОС на КНОБ-09-10.04.2023 год., имат право на участие на две безплатни обучителни мероприятия, които са обявени изцяло онлайн, организирани от КНОБ централа. Всички оценители-нечленове на КНОБ заплатили годишна вноска по чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика за 2023 год. имат право на едно квалификационно обучение, обявено за провеждане изцяло онлайн, организирано от КНОБ централа.

ОБЯВА

Камара на независимите оценители в Бълграия като пълноправна  членка на Европейската Асоциация TEGOVA в правото си да присъжда статут REV обявява пролетната си сесия за открита. Документи се приемат до 31.03.2023 год. в централен офис на КНОБ.

КУРС ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност

по „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”,

обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест,

който ще се проведе от 09.09.2023 г. до 17.09.2023 г. вкл., в град София 

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 09.09.2023 г.

Информация за залата и адреса, на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат изпратени на имейл допълнително. 

Цена на квалификационния курс:

-  1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лв. крайна цена за всички участници.

Цената включва: учебен материал, примерни задачи и тест.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на на имейл адреса на централен офис София – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Курсът ще се проведе при максимален брой участници 100.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „НИ”,  трите имена и ЕГН. 

Срокът за записване бе удължен до 05.09.2023 год.(вторник) с решение на УС на КНОБ по Протокол-Протоколни решения № 118/01.09.2023 год.

Участниците в курса трябва да имат висше образование. Записването става по реда на подаване на заявлението и потвърждение от офиса на КНОБ.

За информация: телефон 0882 433 826, 0884 113 900

 

Годишен отчет за 2022 г.

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители (ЗНО) независимият оценител представя ежегодно, до 30 юни, в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

На основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО, при неизпълнение на това свое задължение, независимият оценител се заличава от регистъра.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Оценители,

Прилагаме на Вашето внимание две покани от Областна дирекция "Земеделие" Бургас, за извършване на пазарни оценки от независими  оценители на Земеделски земи и трайни насаждения и независими оценители на Недвижими имоти вписани в публичния регистър на КНОБ. При желание, може да участва всеки оценител притежаващ съответните правоспособности, прилагаме и линк към сайта на ОД "Земеделие" - Бургас за улеснение и повече информация:https://www.mzh.government.bg/.

ПОКАНА ЗА ОС НА РК ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 15 април /петък/ от 17:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1.   Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК - Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2.   Избор на комисия по преброяване.

3.   Избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.

4.   Избор на комисия по предложенията.

5.   Избор на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

6.   Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч

7.   Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2021 год. Отчет на Бюджета за 2021 год.

8.   Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2021 год

9.   Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2022 год.

10.  Приемане на проектобюджет за 2022 год.

11.  Освобождаване от отговорност СРК Плевен - Ловеч за периода на целия мандат.

12.  Избор на членове, председател и контрольор на Съвета на РК Плевен - Ловеч.

13.  Други

 *Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 15 април 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КНОБ ОБЯВЯВА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ПУБЛИКУВА СЪОТВЕТНАТА ПОКАНА

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква Общо Събрание на КНОБ, което ще се проведе на 09 - 10 април 2022 г. в град София, ВУЗФ, ж. к. „Овча купел“, ул. „Гусла“ № 1 от 9.15 часа при следния дневен ред:

1.     Отчет на дейността на УС на КНОБ за 2021 г. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на КНОБ.

2.     Отчет на дейността на КС на КНОБ за 2021 г.

3.     Отчет на дейността на КПЕ на КНОБ за 2021 г.

4.     Утвърждаване на ГФО за 2021 г., приемане изпълнението на бюджета на КНОБ за 2021 г.

5.     Приемане програма по направления за дейността на УС на КНОБ за 2022 г.

6.     Приемане на бюджета на КНОБ за 2022 г.

7.     Избор на член на Контролния съвет на КНОБ.

8.     Избор на председател на Контролния съвет на КНОБ.

9.     Процедура и правила за кандидатстване и полагане на изпит пред КНОБ за придобиване на правоспособност на независим оценител.

10.  Утвърждаване на решение на УС относно минимално изискуемото време за изготвяне на оценки на различни активи.

11.  Утвърждаване изменение на чл. 2, ал. 3 от Устава на КНОБ, както следва - Отпада текста адрес на управление: „Г.С. Раковски“ № 122Б и на чл. 24 от Устава на КНОБ чрез добавяне на т. 17: Определя адреса на Камарата на независимите оценители в България.

12.  Други 

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа до 09.00 часа на 09.04.2022 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ в гр. София. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.15 часа на 09.04.2022 г., независимо от броя на присъстващите. На 10.04.2022 г. дейността на ОС на КНОБ е с начален час 9.00.

 

СПРАВКА /ОБРАЗЕЦ/ ДОКАЗВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ ПО ЧЛ. 18, Т.Т. 1, 2 И 7 ОТ ЗНО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 4, Т. 3 ОТ ЗНО, ЗА 2021 г.

 

В изпълнение регулативните функции на КНОБ, съгласно чл. 22, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от ЗНО, УС на КНОБ, със свое решение по Протокол № 28 от 19-20.01.2022 г., изисква от независимите оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители, да представят информация, доказваща изпълнение на задълженията им по чл. 18, т.т. 1, 2 и 7 от ЗНО, във връзка с чл. 4, т. 3 от ЗНО, за предходната 2021 г. – попълнена в приложената форма „СПРАВКА“.

 

ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2021 г.

 

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители (ЗНО) независимият оценител представя ежегодно, до 30 юни, в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

На основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО, при неизпълнение на това свое задължение, независимият оценител се заличава от регистъра.

За изпълнение на задължението, съгласно ЗНО чл. 10, ал. 2, се приемат отчети за 2021 г., когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява.

При попълване на отчета следва да се спазват инструкциите, приложени към настоящата обява.

 

СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители. Срок за подаване за заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ ще се приемат до 24.11.2021 /сряда/.

 

П О К А Н А 

за участие в

СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители

провеждане на 27 ноември 2021 г., онлайн

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, която ще се проведе онлайн на 27 ноември 2021 г.

Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването и популяризиране на добрите практики. 

 Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика“, представени на български език, който сборник е седми поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози в електронен вариант на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. 


Цена за участие:

-      Крайна цена за членове на КНОБ: 15.00 (петнадесет) лева

-      За не членове на КНОБ: 60.00 (шестдесет) лева с ДДС

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 24.11.2021 г. /сряда/.

Откриване на Конференцията в 10.00 часа.

Всеки от участниците ще получи по един сборник и удостоверение за участието си, с включени 6 квалификационни часа, един от които се признава за квалификация по REV.

Приложение: Заявление – образец за участие

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

 IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „Седма национална конференция, 27.11.2021 г., трите имена и ЕГН"

 Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

ПОКАНА за свикване на ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на независимите оценители в България провеждане в гр. Стара Загора, 03-04 юли 2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Делегатско Общо Събрание на КНОБ, което ще се проведе на 03-04 юли 2021 г. в град Стара Загора,хотел Мериан Палас бул. „Руски“ 8 от 9.15 часа при следния дневен ред:

1. Отчет и приемане дейността на УС на КНОБ за периода ноември 2020 г. – май 2021. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на КНОБ.

2. Отчет и приемане дейността на КС на КНОБ за периода ноември 2020 г. – май 2021.

3. Отчет и приемане дейността на КПЕ на КНОБ за периода ноември 2020 г. – май 2021 от ДОС.

4. Приемане и утвърждаване на ГФО за 2020 г., изпълнението на бюджета на КНОБ за 2020 г.

5. Приемане на общата проекто-програма по направления за дейността на УС на КНОБ за 2021 г., в т.ч. изпълнението ѝ към 30.05.2021 г.

6. Приемане на проекто-бюджета на КНОБ за 2021 г.

7. Избор за членове на Управителния съвет на КНОБ.

8. Избор на председател на Управителния съвет на КНОБ

9. Избор на членове на Контролния съвет на КНОБ

10. Избор на председател на Контролния съвет на КНОБ

11. Избор на членове на Комисия за професионална етика на КНОБ

12. Избор на председател на Комисията за професионална етика на КНОБ

13. Други

 

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа до 09.00 часа на 03.07.2021 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ДОС на КНОБ в гр. Стара Загора. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ДОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.15 часа на 03.07.2021 г., независимо от броя на присъстващите. На 04.07.2021 г. дейността на ДОС на КНОБ е с начален час 9.00.

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„МАРКЕТИНГ И ПРОГНОЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

 

Дата на провеждане: 29.05. 2021 г. (събота) Място на провеждане: ИНЕТРАКТИВНО НА ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING 

 Модератор: Инж. маг.икономист Соня Йочева

 

Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

Крайна цена за членове на КНОБ: 80.00 /осемдесет/ лева

Крайна цена за всички други участници: 120.00 /сто и двадесет/ лева с ДДС.

 

Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване

на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.

 

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 

Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на

29.05.2021 г.    

получател КНОБ

 

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF Основание за плащане вписано в    

пл. нареждане:    

Участие в квалиф. мероприятие 29.05.2021г., трите имена на участника и ЕГН  

 

Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 27 май 2021 г.

До 28.05.2021 г. всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева Съвет на Регионална колегия София град и София област

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,, АКТУАЛНОСТИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА

което ще се проведе на 29.05.2021 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Квалификационната дискусия ще се проведе онлайн, съгласно Програмата.

 

Модератор: д-р Иво Костов, сертифициран оценител за оценка на ТПВ, ФАФИ, НИ, МС, член на Американското общество на оценителите (ASA), член-учредител на Камарата на независимите оценители в България и РК Варна, член на УС на КНОБ в периода 2014-2017 г., член на Учебно-методичния съвет на КНОБ в периода 2015-2017 г., преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в Икономически университет – Варна.

Условия за участие в квалификационната дискусия:

За членове на КНОБ – безплатно.

За други участници – цена за участие 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 29.05.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 28.05.2021 г. включително.

На 28.05.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие. Квалификационната дискусия се признава за 5 квалификационни часа надграждащо обучение и се признават за оценители на Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции.

 

Архив
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 18.03.2024 г.

 

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 20 април 2024 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, при следния дневен ред: 

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2022г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2024 г.

8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2024г.

9. Други. 

Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 20 април 2024 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 20 април 2024 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024. 

Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.

Максимален брой пълномощни 3 бр.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА-ХАСКОВО
Публикувано: 11.03.2024 г.

 

Камара на независимите оценители в България 

Регионална колегия – Стара Загора - Хасково

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 11 април 2024 год., от 16.30 часа,  при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Стара Загора - Хасково от Председателя на СРК на РК- Стара Загора – Хасково.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Стара Загора - Хасково от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Стара Загора - Хасково състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Стара Загора - Хасково при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК- Стара Загора - Хасково.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за дейността на Съвета през изминалата 2023 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за  2023 г.; Отчет за изключени и новоприети членове в РК Стара Загора - Хасково

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за 2023 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за 2024 г.

8. Избор на Делегати от РК Стара Загора – Хасково за Общо Годишно Събрание на КНОБ

9. Изказвания от членовете

10. Други.

11. Закриване на ОС на РК Стара Загора - Хасково. 

            Регистрация на участниците от 16.15 часа до 16.30 часа на 11.04.2024 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 11.04.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

            За да присъствате на Общото събрание на РК Стара Загора - Хасково с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024 година.         

            Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Стара Загора - Хасково. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес:  feral_61@abv.bg до 10.04.2024 г. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Общото събрание ще се проведе присъствено на адрес:  гр. Стара Загора, хотел Верея, конферентна зала  

 

Съвет на РК Стара Загора - Хасково към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 28.02.2024 г.
Файлове: Пълномощно

 

Камара на независимите оценители в България 

Регионална колегия – Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 22 март 2024 год., от 17.30 часа,  при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2022 и 2023 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2022 и 2023 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2022 и 2023 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2024 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК Варна. 

            Регистрация на участниците от 17.15 часа до 17.30 часа на 22.03.2024 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 22.03.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

            За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024 година.         

            Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail:  office@ciab-varna.com до 21.03.2024 г. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Общото събрание ще се проведе присъствено на адрес: Варна, ж.к. „Младост“ Търговски център Явор, ет. 2, зала „Каприз“.

 

Съвет на РК Варна към КНОБ

 

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КНОБ
Публикувано: 15.01.2024 г.
Файлове: Agenda ПРОГРАМА

 

Камарата на Независимите оценители в България, има удоволствието да ви покани на Десетата юбилейна Национална конференция на Независимите оценители.  

Тема на конференцията “Актуални въпроси в оценителската практика”. 

Събитието ще се проведе на 8ми март (петък) присъствено в гр. София, хотел Hyatt Regency Sofia, пл. Васил Левски, както и realtime on-line streaming с начален час 09:00 часа. 

В конференцията ще вземат участие Президента на борда на TEGoVA, Председателя на борда по Бизнес стандарти в TEGoVA, Председателя на Борда по Стандарти за оценка на Машини и съоръжения на TEGoVA, професионалисти и оценители от България, Испания, Румъния, Република Северна Македония, Черна Гора. 

Всички участници ще получат удостоверение с 8 часа надграждащо обучение важащо за всички правоспособности и 8 часа за РЕВ.

Лист с лекторите и условия за регистрация можете да намерите в приложения файл.

С решение на УС на КНОБ участието за членовете на КНОБ, заплатили членския си внос за 2024 година в конференцията е безплатно.

Местата в залата са ограничени и регистрацията ще се извършва по реда на постъпване на заявленията за участие. 

За нас ще е удоволствие да Ви посрещнем и привестваме на конференцията.

С уважение, 

УС на КНОБ

Централен офис на КНОБ

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 10.11.2023 г. изпит по "ТПВ"
Публикувано: 27.11.2023 г.

Във връзка с т. 12 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ" уведомяваме кандидатите подали заявление в срок, че на 01.12.2023 г. в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преразглеждане на изпитните работи от проведения на 10.11.2023 г. изпит по "ТПВ" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 20.10.2023 г. изпит по "НИ"
Публикувано: 14.11.2023 г.

Във връзка с т. 12 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ" уведомяваме кандидатите подали заявление в срок, че от 20.11.2023 г. в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преразглеждане на изпитните работи от проведения на 20.10.2023 г. изпит по "НИ" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед. Моля, да се спазва графика.

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 10.11.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

ДИСКУСИЯ на тема „Тестове за обезценка съгласно МСФО (МСС36): основни изисквания, процеси, оценки и предизвикателства в практиката

дата на провеждане 23 ноември 2023 год.

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение за ТПВ и ФАФИ с модератор: Николай Марков

Николай Марков има повече от 13 години опит в областта на финансовите консултации, включително оценки, финансово моделиране, проектно финансиране, корпоративни финасни, преструктуриране, икономически анализи, дю дилиджънс, сделки и обучения. Повече от 12 години той е част от екипа за финансови консултации на Ърнст и Янг България, където е работил по проекти в България, Албания, Гърция, Румъния, Турция и Балтийските държави.

Дискусията  ще се проведе на 23.11.2023 г. (четвъртък) от 9.00 часа  до 12:00 часа, чрез платформа zoom.

Цена за участие: 120 лв с ДДС за членове на КНОБ, 144 лв с ДДС за други участници, 240 лв с ДДС за външни участници. Мероприятието важи за безплатно участие за членовете имащи право на две безплатни участия на мероприятие организирано от КНОБ съгласно решение на УС по Протокол № 87/20.01.2023 г. и всички платили годишна вноска за 2023 год.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 21.11.2023 г. /вторник/.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ДИСКУСИЯ, 23.11.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 06.10.2023 г. изпит по "ЗЗТН"
Публикувано: 06.11.2023 г.

Във връзка с т. 12 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ" уведомяваме кандидатите подали заявление в срок, че на 17.11.2023 г. в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преразглеждане на изпитните работи от проведения на 06.10.2023 г. изпит по "ЗЗТН" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед.

Информация за изпит по Търговски предприятия и вземания, с дата на провеждане 10.11.2023 год.
Публикувано: 06.11.2023 г.

КНОБ уведомява кандидатите за придобиване на правоспособност по Търговски предприятия и вземания, че изпитът е с начален час на регистрация 08:30 ч. на 10.11.2023 г. и място на провеждане 

Висше Училище по Застраховане и Финанси – София, зала 501.

Адресът на ВУЗФ – София е ул. „Гусла“ № 1, кв. Овча купел.

ПОКАНА
Публикувано: 06.11.2023 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационен мероприятие – дискусия/семинар (присъствено) на тема:

„Работа в средата на excel.  Онлайн работа в електронна среда – подаване на документи, получаване на информация и др.“ 

който ще се проведе в гр. Бургас на 18.11.2023 г. /събота/

Място на провеждане: хотел „Авеню“

Модератор: маг.инж. Валентин Радев. 

Програма :

  9.00 – 9.30 – Регистрация

  9.30 – 10.15 – (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги

13.30 – 14.15Електронен подпис – как, къде и кога можем да ползваме. Онлайн електронни услуги с ел.подпис. (1 уч.часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Искане и получаване на информация по електронен път. Дискусия. (1 уч.час).

15.55 – 16.00 - Закриване на мероприятието.

Максимален брой участници 50.

Цена за участие в квалификационното мероприятие:

Крайна цена за членове на КНОБ: 60 лв. с ДДС /шестдесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 144 лв. с ДДС /сто четиридесет и четири лева/

Съгласно решение на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол – всеки неин член има право на едно безплатно участие организирано от колегията.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2023 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, кафе пауза и обяд. 

 

Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com

Тел. за информация: +359 889 897 459 /инж.Валентин Радев/ 

 

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в КМ 18.11.23, трите имена на участника и ЕГН

 

ПОКАНА
Публикувано: 06.11.2023 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационен мероприятие – дискусия/семинар (присъствено) на тема:

„Работа в средата на excel.  Онлайн работа в електронна среда – подаване на документи, получаване на информация и др.“ 

който ще се проведе в гр. Ямбол на 11.11.2023 г. /събота/

Място на провеждане: хотел „Диана палас“

Модератор: маг.инж. Валентин Радев. 

Програма :

  9.00 – 9.30 – Регистрация

  9.30 – 10.15 – (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги

13.30 – 14.15Електронен подпис – как, къде и кога можем да ползваме. Онлайн електронни услуги с ел.подпис. (1 уч.часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Искане и получаване на информация по електронен път. Дискусия. (1 уч.час).

15.55 – 16.00 - Закриване на мероприятието.

 

 

Цена за участие в квалификационното мероприятие:

Крайна цена за членове на КНОБ: 60 лв. с ДДС /шестдесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 144 лв. с ДДС /сто четиридесет и четири лева/

Съгласно решение на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол – всеки неин член има право на едно безплатно участие организирано от колегията.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2023 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, кафе пауза и обяд. 

 

Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com

Тел. за информация: +359 889 897 459 /инж.Валентин Радев/ 

 

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в КМ 11.11.23, трите имена на участника и ЕГН

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 31.10.2023 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационен мероприятие – дискусия (присъствено) на тема:

„Право на строеж“ , който ще се проведе в гр. Бургас на 19.11.2023 г. /неделя/

 

Място на провеждане: хотел „Авеню“

Модератор: маг.инж. Валентин Радев. 

 

  9.00 – 9.30 – Регистрация

  9.30 – 10.15 – Увод. Грешки допускани от оценителите. (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – Модели/формули за оценка право на строеж. (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги

13.30 – 14.15Обсъждане на модел за оценка право на строеж. (1 уч.часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Дискусия. (1 уч.час).

15.55 – 16.00 - Закриване на мероприятието.

Максимален брой участници 50. 

Цена за участие в квалификационното мероприятие:

Крайна цена за членове на КНОБ: 60 лв. с ДДС /шестдесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 144 лв. с ДДС /сто четиридесет и четири лева/

Съгласно решение на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол – всеки неин член има право на едно безплатно участие организирано от колегията.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2023 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация, кафе пауза и обяд.

Регистрация за участие на сайта на регионалната колегия /онлайн/: user.ciab-burgas.com

Краен срок за записване 14.11.2023 г. включително

Тел. за информация: +359 889 897 459 /маг.инж.Валентин Радев/ 

 

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

Участие в КМ 19.11.23, трите имена на участника и ЕГН

 

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 31.10.2023 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационен мероприятие – дискусия (присъствено) на тема:

„Право на строеж" , който ще се проведе в гр. Ямбол на 12.11.2023 г. /неделя/

Място на провеждане: хотел „Диана палас“

Модератор: маг.инж. Валентин Радев.

  9.00 – 9.30 – Регистрация

  9.30 – 10.15 – Увод. Грешки допускани от оценителите. (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – Модели/формули за оценка право на строеж. (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги

13.30 – 14.15Обсъждане на модел за оценка право на строеж. (1 уч.часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Дискусия. (1 уч.час).

15.55 – 16.00 - Закриване на мероприятието.

Максимален брой участници 30. 

Цена за участие в квалификационното мероприятие:

Крайна цена за членове на КНОБ: 60 лв. с ДДС /шестдесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 144 лв. с ДДС /сто четиридесет и четири лева/

Съгласно решение на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол – всеки неин член има право на едно безплатно участие организирано от колегията.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2023 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация, кафе пауза и обяд. 

 

Регистрация за участие на сайта на регионалната колегия /онлайн/: user.ciab-burgas.com

.

Тел. за информация: +359 889 897 459 /маг.инж.Валентин Радев/ 

 

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

Участие в КМ 12.11.23, трите имена на участника и ЕГН

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 31.10.2023 г.
Файлове:

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

 

организира квалификационен мероприятие – дискусия (присъствено) на тема:

„Право на строеж"

който ще се проведе в гр. Ямбол на 12.11.2023 г. /неделя/

 

Място на провеждане: хотел „Диана палас“

Модератор: маг.инж. Валентин Радев. 

 

  9.00 – 9.30 – Регистрация

  9.30 – 10.15 – Увод. Грешки допускани от оценителите. (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – Модели/формули за оценка право на строеж. (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги

13.30 – 14.15Обсъждане на модел за оценка право на строеж. (1 уч.часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Дискусия. (1 уч.час).

15.55 – 16.00 - Закриване на мероприятието. 

Максимален брой участници 30. 

Цена за участие в квалификационното мероприятие:

Крайна цена за членове на КНОБ: 60 лв. с ДДС /шестдесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 144 лв. с ДДС /сто четиридесет и четири лева/

Съгласно решение на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол – всеки неин член има право на едно безплатно участие организирано от колегията.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2023 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация, кафе пауза и обяд.

Регистрация за участие на сайта на регионалната колегия /онлайн/: user.ciab-burgas.com

.

Тел. за информация: +359 889 897 459 /маг.инж.Валентин Радев/

 

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

Участие в КМ 12.11.23, трите имена на участника и ЕГН

 

 

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 30.10.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ"

с насоченост към всички оценителски правоспособности:   с дата на провеждане 01 декември 2023 г. (петък), онлайн платформа ZOOM, от 13 часа.

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератор: инж. Антон Михайлов

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/01-12-български-стандарти-за-оценяване/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, до 29.11.2023 г. (сряда),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 01.12.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 27.10.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ТЕГОВА 2022",

с насоченост към оценителска правоспособност:  „Машини и съоръжения“ с дата на провеждане 07 ноември 2023 г. (вторник), онлайн платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за шест часа надграждащо обучение.

Модератор: : маг. икон. инж. Соня Йочева

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ.

Брой на участниците: до 40 души, предвид големия обем и сложност на материала и възможността за качествена дискусия.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://ciab-sofia.net/стандарти-за-оценка-на-машини-07-11/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, до 03.11.2023 г. (петък),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 07.11.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА ОС
Публикувано: 25.10.2023 г.

 

Камара на независимите оценители в България

Регионална колегия – Шумен, Разград и Търговище

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 30.11.2023 год. от 17:00 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК от председателя на СРК.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК от председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК  към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК на председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК

5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Шумен, Разград, Търговище.

6. Гласуване от ОС на РК  на състава и председателя на комисията по предложенията.

7. Гласуване от ОС на РК на състава и председателя на комисията по тайния избор на нов състав на СРК и на контрольор.

8. Отчет на Съвета на РК за дейността на колегията през 2022 год. Отчет на Бюджета за 2022 год.

9. Отчет на Контрольора за 2022 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК.

10. Приемане на годишна програма за 2023 год.

11. Приемане на проектобюджет за 2023 год.

12. Избор на нов състав на СРК, на председател на СРК и контрольор на РК.

13. Разни.

14. Закриване на ОС на РК Шумен, Разград и Търговище.

Регистрацията е от 16.45 часа до 17.00 часа на 30 ноември 2023 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.00 часа на 30 ноември 2023 год. на същото място при същия дневен ред.
За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2023 година.

Всеки член може да представлява до трима члена на РК Шумен, Разград и Търговище. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                        Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

 

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 25.10.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ"

с насоченост към всички оценителски правоспособности:   с дата на провеждане 17 ноември 2023 г. (петък), онлайн платформа ZOOM, ор 13 часа.

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератор: инж. Антон Михайлов

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес: https://ciab-sofia.net/17-11-български-стандарти-за-оценяване/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, до 15.11.2023 г. (сряда),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 17.11.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 24.10.2023 г.

ПОКАНА

КНОБ, РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема: 

„Съвременни практики при оценяването на активи и бизнеси

с насоченост към всички оценителски правоспособности,  което ще се проведе на 25.11.2023 г.  онлайн чрез платформа ZOOM.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Модератор: д-р Иво Костов - оценител на ТПВ, ФАФИ, НИ, МС, член на Американското общество на оценителите (ASA), Полското научно дружество на недвижимите имоти (TNN), член-учредител на КНОБ и РК Варна, член на Съвета на РК Варна на КНОБ през 2010 - 2013 г., член на УС на КНОБ през 2014 - 2017 г., член на УМС на КНОБ през 2015 - 2017 г., преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”,

Икономически университет – Варна 

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС

За други участници – цена за участие 114,00 /сто и четиринадесет/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка: 

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 25.11.2023 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 23.11.2023 г. включително.

До края на 24.11.2023 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие. На участниците в дискусията ще бъде издаден сертификат от КНОБ за 5 часа надграждащо обучение. 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 20.10.2023 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София-град, София-област /РКСГСО/на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 25 ноември 2023 год. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ул.“Г.С.Раковски№108, ФНТС България, зала 3, ет.2, при следния дневен ред

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РКСГСО към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация.

2. Гласуване от ОС на РКСГСО към КНОБ избора на комисията по регистрацията Прекратяване на регистрацията.

3.Избор на комисия по преброяване в зала.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РКСГСО.

5. Отчет на Съвета на РК СГСО за дейността на колегията през 2023 год. Приемане отчет на Бюджета за 2023 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия София-град, София-област за 2023 год.

7. Освобождаване от отговорност на СРК София-град, София-област за  2023 год.

8. Приемане на годишна програма за дейността на РК София-град, София-област 2024 год.

9. Приемане на бюджета за 2024 год.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК София-град, София-област с комплимент.

*Регистрация на участниците е от 08:30-09:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10:00 часа на 25 ноември 2023 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК СГСО с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2023 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК

Съвет на РК СГСО към КНОБ

 

Информация за изпит по Недвижими имоти, дата на провеждане 20.10.2023 г.
Публикувано: 16.10.2023 г.

КНОБ уведомява кандидатите за придобиване на правоспособност по Недвижими имоти, че изпитът е с начален час на регистрация 08:30 ч. на 20.10.2023 г. и място на провеждане 

Технически университет – София, зали 1153 и 1154, (учебен блок 1 Ректорат).

Адресът на ТУ – София е бул. „Климент Охридски“ № 8.

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 12.10.2023 г.

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – ДИСКУСИЯ (ПРИСЪСТВЕНО) на тема:
 

- ОЦЕНКА НА ЗЪРНОБАЗИ-

- ОЦЕНКА НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ-

Дата на провеждане: 05 и 06 ноември 2023 г. (неделя и понеделник)

Място на провеждане: СПА хотел АТА - Вършец  https://ata-spa.bg/

Модератор: КРАСИМИР БРАТАНОВ - независим оценител с над двадесет и пет годишен опит, председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ.

  ТАКСА УЧАСТИЕ

-  Член на КНОБ - 40 лева

-  Други участници - 100 лева

-  Член на КНОБ - с включено хотелско настаняване в двойна стая - 103 лева

-  Член на КНОБ - с включено хотелско настаняване в самостоятелна стая - 157 лева 

-  Други участници - с включено хотелско настаняване в двойна стая  - 163 лева

-  Други участници - с включено хотелско настаняване в самостоятелна стая  - 217 лева

*Хотелско настаняване включва закуска

*Всички цени са с вкючен ДДС

Таксата включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие – ДИСКУСИЯ:

-  Две кафе паузи, двукратно зареждане с вода в конферентната зала;

-  издаване на индивидуално удостоверение от КНОБ за участие в квалификационно  мероприятие през 2023 год. за 12 /дванадесет/ квалификационни часа.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен – Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Документите да се изпратят на ел. адрес: zpetrova61@gmail.com до 27.10.2023 год.

 

Плащане (по банков път):

 

КНОБ - РК  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане:

ДУСКУСИЯ 05 и 06 ноември 2023 год.

трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация: 27.10.2023 г. вкл., или до изчерпване на местата

Максимален брой участници – 30, по реда на записване

 

Съвет на Регионална колегия Плевен – Ловеч

Тел. за информация: 0878 376 979 - Здравка Петрова   

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОРПИЯТИЕ
Публикувано: 10.10.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ТЕГОВА 2022",

с насоченост към оценителска правоспособност:  „Машини и съоръжения“ с дата на провеждане 07 ноември 2023 г. (вторник), онлайн платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за шест часа надграждащо обучение.

Модератор: : маг. икон. инж. Соня Йочева

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ.

Брой на участниците: до 40 души, предвид големия обем и сложност на материала и възможността за качествена дискусия.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://ciab-sofia.net/стандарти-за-оценка-на-машини-07-11/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, до 03.11.2023 г. (петък),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 07.11.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 10.10.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ТЕГОВА 2022",

с насоченост към оценителска правоспособност:  „Машини и съоръжения“ с дата на провеждане 25  октомври 2023 г. (сряда), онлайн платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за шест часа надграждащо обучение.

Модератор: : маг. икон. инж. Соня Йочева

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ.

Брой на участниците: до 40 души, предвид големия обем и сложност на материала и възможността за качествена дискусия.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/стандарти-за-оценка-на-машини-25-10/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, до 23.10.2023 г. (понеделник),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 25.10.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по ЗЗТН, дата на провеждане 06.10.2023г.(петък)
Публикувано: 02.10.2023 г.

 

Изпитът ще се проведе във ФНТС – Федерация на научно-техническите съюзи, зала 1. 

Адресът на ФНТС – гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108.

Начален час за регистрация на участниците 08:30 часа.

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 13.09.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

с насоченост към оценителска правоспособност:  „Земеделски земи и трайни насаждения“ с дата на провеждане 21  октомври 2023 г. (събота), онлайн платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератори: : доц. д-р Мария Станимирова и  адв. Снежина Ковачева        

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.main@gmail.com, до 19.10.2023 г. (четвъртък),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

BIС: BPBIBGSF

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/оценка-на-земеделски-земи/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 21.10.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 22.08.2023 г.

 

ПОКАНА

КНОБ, РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема: 

,,Оценка на плавателни средства

с насоченост към оценителска правоспособност „Оценка на Машини и съоръжения“,  което ще се проведе на 11.11.2023 г.  онлайн чрез платформа ZOOM.

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Модератор: Делян Михайлов Щерев - капитан далечно плаване, инженер. Повече от 20 г. стаж на море, последните шест от които, като капитан на кораб.

От 2013 г. Ръководител на център за професионално обучение при "Параходство БМФ" АД.

Натрупан стаж, като сървейор и оценител, считано от 2014 г.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС

За други участници – цена за участие 114,00 /сто и четиринадесет/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19, 

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 11.11.2023 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 09.11.2023 г. включително.

 

ПОКАНА
Публикувано: 21.08.2023 г.

 

КНОБ, РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

 ,,ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА РЕПУТАЦИЯ”

 с насоченост към оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, което ще се проведе на 02.09.2023 г. онлайн чрез платформа ZOOM. Може да представлява интерес и за оценителите на търговски дружества и вземания.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 Модератор: Весел Пендичев – Магистър инженер, юрист ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ – вещо лице в съдебната система, дипломиран патентен специалист – марки, дизайн, патенти, национален и европейски патентен представител, експерт към Агенцията по вписванията, експерт към Комисията за финансов надзор, експерт към НАП, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; оценител на активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата; Сертифициран експерт по „Методи за определяне на пазарни цени. Данъчни аспекти”. Дългогодишен член на Учебно-методичния съвет и Съвета по методология и квалификация към КНОБ. Лектор по интелектуална и индустриална собственост. Ръководител на екип по Права на Интелектуална и Индустриална собственост и други фактически отношения.

 Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС

За други участници – цена за участие 114,00 /сто и четиринадесет/ лв. с ДДС.

 Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 02.09.2023 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО СЪБИТИЕ
Публикувано: 10.08.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

ОЦЕНКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОЦЕДУРА ПО

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“

с насоченост към оценителски правоспособности: Права на интелектуалната и индустриална собственост“ „Търговски предприятия и вземания” с дата на провеждане   30 септември 2023 г. (събота), присъствено, е хотел „Лайт“ на ул. „Веслец“ 37

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератори:

Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата. Хоноруван преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС - София.  Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Цена за участие: 84 /осемдесет и четири/ лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 108 /сто и осем/ лева  с ДДС, за не членове на КНОБ, с Решение на Съвета на РК СГСО към КНОБ, на 6.07.2023 г.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация), се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/оценка на интелектуална собственост/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.msin@gmail.com, до 28.09.2023 г. (четвъртък),  включително.

Банкова сметка:  Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 30.09.2023 г., трите имена и ЕГН".Титуляр:КНОБ.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА
Публикувано: 02.08.2023 г.

 

Уважаеми Оценители,

Информираме Ви, че Българска Народна Банка (БНБ) открива процедура за включване в списъка на независимите оценители за извършване на оценки по чл.55 и чл.106 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции (ЗВПКИИП) по отношение на кредитни институции и групи, за които БНБ е орган за преструктуриране.

На основание чл. 10, ал.2 от Наредба №44 на БНБ от 28 юли 2022г.1, индивидуални покани за участие в процедурата се отправят до лица с утвърдена репутация и име в областта на оценяването на активи или в областта на одита на банки или субекти по чл.1, ал.1 от ЗВПКИИП, включително чрез професионалните организации на оценители, каквато е и представляваната от Вас организация.

Информация относно изискванията към кандидатите за независими оценители, документите, с които се удостоверява изпълнението на изискванията, сроковете и реда за подаване на заявления за участие в процедурата, както и образци на заявление и декларации са публикувани на страницата на БНБ в интернет – рубрика „Преструктуриране на банки‘‘ , подрубрика „Независими оценители“.2

Заявления за участие в процедурата за приемат до 20 октомври 2023г. на място в централната сграда на БНБ, гр. София, 1000, пл. “Княз Александър I“ №1, с пощенска или куриерска пратка на посочения адрес или по електронен път на адрес:

BNB-Delovodstvo@bnbank.org.

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, въпроси могат да бъдат отправяни по електронна поща на адрес:

Procedure.Valuers@bnbank.org

 

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 10.07.2023 г.

 

П О К А Н А

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕМА: „ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

с насоченост към правоспособности: Недвижими имоти, ТПВ и ФАФИ

дата на провеждане 29 СЕПТЕМВРИ 2023 г., участие - присъствено.

Присъственото участие ще бъде в зала „ОПЕРА 2“ на ГРАНД ХОТЕЛ АСТОРИЯ”, с адрес: бул. „Генерал Тотлебен“ № 8, гр. София, с начален час на регистрация 09:00 часа

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение и пет часа за REV.

Лектори: г-жа Саня Радович Председател на оценителите на Черна гора (IOPCG), г-н Драголюб Янкович – член на УС на IOPCG, г-н Георги Георгиев – Председател на УС на КНОБ

Цени за участие:

За членове на КНОБ:

-      Крайна цена за записване за участие 120 лв;

За други участници:

-      Крайна цена за записване за участие 210 лв;

Цената включва: welcome кафе, участие в квалификационно мероприятие, обяд на блок маса

Броят на участниците е ограничен до 100.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ до 26.09.2023 год. /вторник/ последен срок за записване.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „КВ. МЕРОПРИЯТИЕ, 29.09.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

 

Управителен съвет на КНОБ

 

Съобщение
Публикувано: 22.06.2023 г.

Уважаеми Колеги,

УС на КНОБ на свое заседание от 21.06.2023 год. отмени провеждането на квалификационно мероприятие – дискусия на тема „Приложни аспекти на някои видове" и туристическа разходка за 14.10.2023 год. при същите условия, поради слаб интерес.

 

 

ПОКАНА ЗА ОС НА РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 07.06.2023 г.

 

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 8 юли 2023 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2022г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2024 г.

8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2024г.

9. Други.

Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 8 юли 2023 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 8 юли 2023 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2023.

Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.

Максимален брой пълномощни 3 бр.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН-ЛОВЕЧ
Публикувано: 17.05.2023 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 20 юни 2023 год. /вторник/ от 18:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

3. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

4. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2022 год. Отчет на Бюджета за 2022 год.

5. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2022 год.

6. Освобождаване от отговорност на СРК Плевен – Ловеч за  2022 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2023 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2023 год.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

*Регистрация на участниците е от 17:45-18:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 19:00 часа на 20 юни 2023 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2023 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК

Съвет на РК Плевен, Ловеч

 

ПОКАНА
Публикувано: 28.04.2023 г.

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – ДИСКУСИЯ (ПРИСЪСТВЕНО) на тема:

„ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА –

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

Дата на провеждане:

27 май 2023 г. (събота)

Място на провеждане:

гр. Пловдив, хотел  „Холидей Инн“

http://hiplovdivhotel.com/

 

 Модератор: Инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания, притежава над 15 години опит в сферата на инвестиционното проектиране, оценяването на недвижими имоти, консултациите и инвестиционното проектиране на недвижими имоти.

  Цена за участие в квалификационно мероприятие - ДИСКУСИЯ

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 50 /петдесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 75 /седемдесет и пет/ лева с ДДС

Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие – ДИСКУСИЯ Квалификационното мероприятие е насочено към независимите оценители на недвижими имоти и оценителите на земеделски земи, както е и подходящо за оценители притежаващи десигнация REV. Подходящо е и за оценители с други правоспособности, тъй като засяга и базови теми, касаещи ограничените вещни права. В двата модула на квалификационното мероприятие ще бъдат засегнати основни правни аспекти на ограничените вещни права над недвижими имоти, като във втория панел ще бъдат разгледани и проблемите, с които се сблъскват независимите оценители в случаите, в които им се налага да оценяват отстъпено право на строеж и право на преминаване, както и какво е влиянието върху пазарната стойност на даден обект в случаите, в които върху него е учредено право на ползване. Не на последно място ще бъде разгледан и проблема с предназначението и ползвателя на доклада за оценка и до колко това влияе върху начина на изготвяне на доклада, приложимата методология и дефинираната на финала пазарна стойност. Темите в квалификационното мероприятие ще бъдат представени през призмата на базова теоритична и правна рамка, като във втория панел ще бъдат разгледани няколко практически примера, с които ще бъдат илюстрирани основните проблеми при такъв вид оценки.

-  Обяд /кетъринг/

-   издаване на индивидуално удостоверение от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2023 год. за 5 /пет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Пловдив  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: knob_pl@abv.bg

 Плащане (по банков път): 

КНОБ - РК  ПЛОВДИВ

IBAN BG45 BPBI 7942 1079 5016 06

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане:

ДУСКУСИЯ 27 май 2023 год.

трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация: 24.05.2023 г. вкл., или до изчерпване на местата

Максимален брой участници – 70, по реда на записване

 

Съвет на Регионална колегия Пловдив

Тел. за информация: 0878740540,  Дафинка Лешкова

 

ПОКАНА ЗА ОС НА РК РУСЕ
Публикувано: 21.04.2023 г.

 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – РУСЕ

 
 

 

Покана  

 

Съветът на РК Русе на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – РУСЕ на 30  май /вторник/ от 17:00 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС – Дом на науката и техниката, при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК - Русе към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2. Утвърждаване на избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.

3. Избор на комисия по преброяване –преброители в зала.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе

6. Отчет на Съвета на РК  Русе за дейността на колегията през 2022 год.и  отчет изпълнението на бюджета за 2022 год.

7. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия РК Русе за 2022 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК за 2022 г.

8. Приемане на годишна програма за дейността на РК  Русе за 2023 год.

9. Приемане на проектобюджет на РК  Русе   за 2023 год.

10 Други

*Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 30  май /вторник/ 2023 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

За да присъствате на Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да сте редовен член  с внесен членския внос за 2023година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Русе

Съвет на РК Русе

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 19.04.2023 г.

Уважаеми Колеги,

С решение по Протокол-Протоколни решения №101/18.04.2023 год. Управителният съвет на КНОБ реши срокът за ранно записване за участие в ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ да бъде удължен до 28.04.2023 год (включително).

Краен срок за подаване на заявление за участие след изтичането на срока за ранно записване е до 05.05.2023 год (петък).

УС на КНОБ

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 05.04.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

П О К А Н А 

за участие в

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 на независимите оценители в България,

 която ще се проведе на 13 май 2023 г. в гр. Велико Търново

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да вземете участие в ДЕВЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители в България. Събитието ще се проведе както присъствено, така и on-line, чрез streaming платформа.

Както всяка година темата е: „Актуални теми в оценителската практика“ като официалната книжка с темите от събитието ще бъде изготвена в електронен формат.

Цени за участие:

Цени за членове на КНОБ:

Присъствено участие: 240 лв с ДДС;

Отстъпка за ранно записване присъствено участие: 192 лв с ДДС;

Участие: on-line – streaming: 192 лв с ДДС;

Отстъпка за ранно записване on-line streaming: 156 лв с ДДС;

Цени за други участници:

Присъствено участие: 330 лв с ДДС;

Отстъпка за ранно записване присъствено участие: 270 лв с ДДС;

Участие: on-line streaming: 300 лв с ДДС;

Отстъпка за ранно записване on-line streaming: 240 лв с ДДС;

*Цената включва  участие и книжка за онлайн  участие, обяд на блок маса и две кафе паузи за присъстващи.

Местата за присъствено участие са ограничени до 60.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща за ранно записване до 13.04.2023 г. и краен срок за записване за участие - 02.05.2023 г.;

Всеки от участниците ще получи удостоверение за надграждащо обучение.

Приложение: Заявление – образец за участие.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „Девета национална конференция (9НК)- 13.05.2023 г., трите имена и ЕГН";

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, 01.04.2023 Г.
Публикувано: 27.03.2023 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 09:30 часа на 01.04.2023 г. /събота/. Регистрацията е от 9:00 до 9:25 часа.

Място на провеждане: Висше училище по застраховане и финанси ВУЗФ, зала 501, ет. 5.

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1, 1618 Овча купел, гр. София

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 07.03.2023 г.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 2.03.2023 г./, свиква Общо отчетно- изборно събрание на РК, на  12.04.2023 г/сряда, от 16.00 часа, което ще се проведе в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 15.30 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Избор на Председател на събранието и временни комисии (Комисия по регистрация и Комисия по избора)

2.      Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2022-2023г,

3.   Отчет на контрольор на РК Стара Загора за 2022г

4.   Изказвания от членовете.

5.   Приемане на годишна програма за 2023-24г за дейността на РК Стара Загора

6.   Избор на нови ръководни органи на РКПредседател на СРК, членове и Контрольор.

От Съвета на РК Стара Загора

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 02.03.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

   организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

„Оценка на акции”

с насоченост към оценителски правоспособностиТърговски предприятия и вземания” и ”Финансови активи и финансови институции”  с дата на провеждане 15 март 2023 г. (сряда), онлайн с платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератор: Галина Димитрова CFA,

Крайна цена за участие в квалификационните мероприятия:

60.00 /шестдесет/ лева за членове на КНОБ и 84.00 /осемдесет и четири/ лева за външни участници с Решение на Съвета на РK СГСО на 28.02.2023 г.

Съвета на РКСГСО взе решение на заседание на 21.02.2023 г., че членовете на РКСГСО  могат да присъстват безплатно на едно мероприятие  онлайн  по избор  за 2023 г., организирано от  РКСГСО.

Срока за подаване на заявление по образец на КНОБ за 15.03.2023 г. и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.mаin@gmail.com, е до 13.03.2023 г. (понеделник),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/оценка-на-акции/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 15.03.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 01.03.2023 г.
Файлове: Програма

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

ОЦЕНКА НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

с насоченост към оценителски правоспособностиТърговски предприятия и вземания” и ”Финансови активи и финансови институции”  с дата на провеждане 29 март 2023 г. (сряда), онлайн с платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератор: Галина Димитрова CFA,

Крайна цена за участие в квалификационните мероприятия:

60.00 /шестдесет/ лева за членове на КНОБ и 84 /осемдесет и четири/ лева за външни участници с Решение на Съвета на РK СГСО на 28.02.2023 г. 

Съвета на РКСГСО взе решение на заседание на 21.02.2023 г., че членовете на РКСГСО  могат да присъстват безплатно на едно мероприятие онлайн  по избор  за 2023 г., организирано от  РКСГСО. 

Срока за подаване на заявление по образец на КНОБ за 29.03.2023 г и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.mаin@gmail.com, е до 27.03.2023 г. (понеделник),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/оценка-на-деривативни-инструменти/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 29.03.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 01.03.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

Световния опит по отношение изискванията към оценките на машини и съоръжения, търговски предприятия и дялове и финансови инструменти – Международни оценителски стандарти 2022

с насоченост към оценителски правоспособности:”Машини и съоръжения”, „Търговски предприятия и вземания” и ”Финансови активи и финансови институции”  с дата на провеждане 21 март 2023 г. (вторник), онлайн с платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за шест часа надграждащо обучение.

Модератор: маг. икон. инж. Соня Йочева

Крайна цена за участие в квалификационните мероприятия:

60.00 /шестдесет/ лева за членове на КНОБ и 84 /осемдесет и четири/ лева за външни участници с Решение на Съвета на РK СГСО на 28.02.2023 Съвета на РКСГСО взе решение на заседание на 21.02.2023 г., че членовете на РКСГСО имат право да присъстват безплатно на едно мероприятие  онлайн  по избор  за 2023 г., организирано от  РКСГСО.

Срока за подаване на заявление по образец на КНОБ за 21.03.2023 г.и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.mаin@gmail.com, е до 17.03.2023 г. (петък),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

 Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/изискванията-към-оценките-на-машини-и/ 

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 21.03.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

КУРС ПО ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ
Публикувано: 16.02.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност

по „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ”,

обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест,

който ще се проведе от 29.09.2023 г. до 08.10.2023 г. вкл., в град София 

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 29.09.2023 г.

Информация за залата и адреса, на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат уточнени допълнително. 

Цена на квалификационния курс:

-  1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лв. крайна цена за всички участници.

Цената включва: учебен материал, примерни задачи и тест.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на на имейл адреса на централен офис София – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Курсът ще се проведе при минимален брой участници 20.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ТПВ”,  трите имена и ЕГН. 

Краен срок за заплащане и регистрация: 08.09.2023 г. вкл.

Участниците в курса трябва да имат висше образование. Записването става по реда на подаване на заявлението и потвърждение от офиса на КНОБ.

 За информация: телефон 0882 433 826, 0884 113 900

 

КУРС ПО МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Публикувано: 16.02.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност

по „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”,

обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест,

който ще се проведе от 30.09.2023 г. до 08.10.2023 г. вкл., в град София 

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 30.09.2023 г.

Информация за залата и адреса, на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат уточнени допълнително. 

Цена на квалификационния курс:

-  1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лв. крайна цена за всички участници.

Цената включва: учебен материал, примерни задачи и тест.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на на имейл адреса на централен офис София – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Курсът ще се проведе при минимален брой участници 30.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „МиС”,  трите имена и ЕГН. 

Краен срок за заплащане и регистрация: 08.09.2023 г. вкл.

Участниците в курса трябва да имат висше образование. Записването става по реда на подаване на заявлението и потвърждение от офиса на КНОБ.

 За информация: телефон 0882 433 826, 0884 113 900

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ:" ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 1 април 2023 г.
Публикувано: 14.02.2023 г.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 1 април 2023 г.

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения", който ще се проведе в гр. София на 1 април 2023 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 10.03.2023 г. /петък/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 200.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

ОБЯВА
Публикувано: 14.02.2023 г.

Уважаеми оценители на недвижими имоти,

На основание чл. 35, чл. 37 и чл. 41 от Вътрешни правила при управление и разпореждане на имоти и вещи държавна собственост и във връзка с допълнение на „СПИСЪК НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ”, утвърден със заповед №ОА-118/13.04.2022 г. на Областния управител Софийска област, Областната администрация на Софийска област отправя настоящата покана за подаване на заявления - оферти от независими оценители за изготвяне на оценки за недвижими имоти държавна собственост /земя и сгради/.

Предимство при кандидатстване ще имат оценители, които имат представителство на територията на Софийска област.  

Предвид изложеното по-горе и при проявен интерес от Ваша страна, най-учтиво Ви моля да отправите Вашите писмени оферти за прогнозен размер на услугата в деловодството на Областната администрация на Софийска област, като приложите и получените от Вас сертификати за придобита правоспособност на независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители, в срок до 02.03.2023 г. За допълнителна информация за недвижимите имоти държавна собственост, предоставени за разпореждане и управление на Областния управител на Софийска област, както и за други въпроси се обръщайте към инж. Мими Минева – началник на отдел „Държавна собственост и документален фонд“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областната администрация на Софийска област, телефон за контакти: 02/ 9301 817. Също така, справка за недвижимите имоти държавна собственост, предоставени за разпореждане и управление на Областния управител на Софийска област може да направите на официалната интернет страница на областната администрация: sofoblast.egov.bg.

КУРС ПО ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Публикувано: 03.02.2023 г.

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност

по „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”,

обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест,

който ще се проведе от 11.03.2023 г. до 18.03.2023 г. вкл., в град София 

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 11.03.2023 г.

Информация за залата и адреса, на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат уточнени допълнително. 

Цена на квалификационния курс:

-  1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лв. крайна цена за всички участници.

Цената включва: учебен материал, примерни задачи и тест.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на на имейл адреса на централен офис София – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Курсът ще се проведе при минимален брой участници 20.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”,  трите имена и ЕГН. 

Краен срок за заплащане и регистрация: 28.02.2023 г. вкл. 

Участниците в курса трябва да имат висше образование. Записването става по реда на подаване на заявлението и потвърждение от офиса на КНОБ.

За информация: телефон 0882 433 826, 0884 113 900

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 07.12.2022 г. изпит по "ПИИСДФО"
Публикувано: 09.01.2023 г.

 

Във връзка с т. 12 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок на 18 януари 2023 г. в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 07.12.2022 г. изпит по "ПИИСДФО" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед.

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 25.11.2022 г. изпит по "Недвижими имоти"
Публикувано: 29.12.2022 г.

Във връзка с т. 12 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че в периода 9-12 януари 2023 г. в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 25.11.2022 г. изпит по "Недвижими имоти" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 04.11.2022 г. изпит по "Машини и съоръжения"
Публикувано: 01.12.2022 г.

Във връзка с т. 4.12 от  "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 15 декември 2022 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 04.11.20212 г. изпит по "Машини и съоръжения" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, 07.12.2022 Г.
Публикувано: 30.11.2022 г.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началният час за регистрация за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения е 08:00 часа на 07 декември 2022 г. 

Място на провеждане: ВУЗФ - СОФИЯ, зала 501

адрес на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ): гр. София, ул. „Гусла“ № 1, 1618 кв. Овча купел

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 25.11.2022 Г.
Публикувано: 22.11.2022 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по Недвижими имоти е 08:00 часа на 25 ноември 2022 г. 

Място на провеждане: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, зали 1153 и 1154, (учебен блок 1 Ректорат)

адрес на ТУ - София - бул. "Климент Охридски" № 8

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“, 04.11.2022 Г.
Публикувано: 28.10.2022 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е от 08:30 часа на 04.11.2022 г. /петък/. Регистрацията е от 8:00 до 8:25 часа.

Място на провеждане: Висше училище по застраховане и финанси, зала 501

Адрес на ВУЗФ: гр. София, кв. Овча Купел, ул. "Гусла" № 1

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 01.10.2022 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения"
Публикувано: 24.10.2022 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 12 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 2 ноември 2022 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 01.10.20212 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения" в присъствието на комисията и член от Комисията по професионална етика, с цел повторен преглед.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 19.10.2022 г.

Съветът на Регионална колегия София-град и София-област /РКСГСО/ на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на  26 ноември /събота/ от 09:00 часа в зала 3 на втория етаж, на Федерация научно технически съюзи България, на ул. „Г.С.Раковски 108” , при следния дневен ред :

1.   Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РКСГСО, към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2.   Избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.

3.   Избор на комисия по преброяване.

4.   Избор на комисия по предложенията.

5.   Избор на комисията по тайния избор на член на СРК,

6.   Гласуване на дневния ред на ОС на РК СГСО

7.   Отчет на Съвета на РК СГСО за дейността на колегията през 2022 год. Приемане отчет на Бюджета за 2022 год.

8.   Отчет на Финансовия Контрольор на РК СГСО за 2022 год

9.   Приемане на годишна програма за дейността на РК СГСО за 2023 год.

10.  Приемане на проектобюджет за 2023 год.

11.  Освобождаване от отговорност на Съвета на  РКСГСО за 2022 г..

12.  Избор на член, на Съвета на РКСГСО.

13.  Други.

*Регистрация на участниците е от 08:00 до 09:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10:00 часа на 26 ноември 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК СГСО, с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК СГСО.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 26.09.2022 г.

 

Уважаеми колеги,

поради заболяване на лектора, обявеният за 26.09.2022 г. семинар на тема „ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДРИЯТИЕ ПРИ НЕГОВАТА ОЦЕНКА “се отлага.

До края на годината ще бъде обявена нова дата за провеждането му. Благодарим ви за разбирането!

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, 01.10.2022 Г.
Публикувано: 23.09.2022 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 08:30 часа на 01.10.2022 г. /събота/. Регистрацията е от 8:00 до 8:25 часа.

Място на провеждане: ФЕДЕРАЦИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ (ФНТС), зала 105А, ет. 1.

Адрес на ФНТС: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 108.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 09.09.2022 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плoвдив на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на  14 октомври /петък/ от 15:00 часа в зала „Бах“, конферентен етаж, хотел „Лайпциг“, гр. Пловдив, при следния дневен ред :

1.   Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК - Пловдив към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2.   Избор на комисия по преброяване.

3.   Избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.

4.   Избор на комисия по предложенията.

5.   Избор на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

6.   Гласуване на дневния ред на ОС на РК Пловдив

7.   Отчет на Съвета на РК Пловдив за дейността на колегията през 2021 год. Отчет на Бюджета за 2021 год.

8.   Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Пловдив за 2021 год

9.   Приемане на годишна програма за дейността на РК Пловдив 2022 год.

10.  Приемане на проектобюджет за 2022 год.

11.  Освобождаване от отговорност СРК Пловдив за периода на целия мандат.

12.  Избор на членове, председател и контрольор на Съвета на РК Пловдив.

13.  Други

 *Регистрация на участниците е от 15:00-15:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 16:30 часа на 14 октомври 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК .

 

Съобщение
Публикувано: 05.08.2022 г.
Файлове: Покана

Уважаеми Оценители,

Прилагаме на Вашето внимание покана от Областна дирекция "Земеделие" Бургас за извършване на оценки от независими  оценители с правоспособност "Земеделски земи и трайни насаждения".

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 28.06.2022 г.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 22.06.2022 г./, свиква Общо отчетно изборно събрание на РК, на  4.08.2022 г/четвъртък, от 17.00 часа, което ще се проведе в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 16.30 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.      Избор на Председател на събранието и временни комисии (Комисия по регистрация и Комисия по избора)

2.      Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2021-2022г.

3.      Отчет на контрольор на РК Стара Загора за 2021г

4.      Изказвания от членовете.

5.      Приемане на годишна програма за 2022-23г за дейността на РК Стара Загора

6.      Избор на нови ръководни органи на РКПредседател на РК, членове и Контрольор.

                                                                     От Съвета на РК Стара Загора

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", провеждане на 07 декември 2022 год.
Публикувано: 27.06.2022 г.

 

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", който ще се проведе в гр. София на 07 декември 2022 г. /сряда/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 11.11.2022 г. /петък/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 180 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 01.06.2022 г.

 

 Камара на независимите оценители в България

Регионална колегия – Шумен, Разград и Търговище

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 7 юли 2022 год. от 17:30 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на СРК на РК-Шумен, Разград и Търговище.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от
Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище състава и председателя на преброителите в зала
относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище при
провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.
5. Отчет на Съвета на РК-Шумен, Разград и Търговище за дейността на Съвета през 2021 г.; Отчет за приходите и разходите на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2021 г.
6. Отчет на финансовия контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2021
г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на РК- Шумен, Разград и Търговище за 2022 г.
8. Приемане на проектобюджет на РК-Шумен, Разград и Търговище.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

Регистрацията е от 17.15 часа до 17.30 часа на 7 юли 2022 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 7 юли 2022 год. на същото място при същия дневен ред.
За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.

Всеки член може да представлява до трима члена на РК Шумен, Разград и Търговище. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                        Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 01.06.2022 г.

 

С решение на ОС от 09-10.04.2022 г., проведено в град София всички оценители вписани в публичния регистър на КНОБ, които не са заплатили годишни вноски за 2018/25 лв./, 2019/50 лв./, 2020/50 лв./ и 2021/25 лв./ се приканват да ги заплатят на основание чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика в срок до 30.06.2022 г. включително. Заплащането на част от дължимите суми или заплащането им в непълен размер ще се счита за неизпълнение на задължението по чл. чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика. За неизпълнение на решенията от ОС на последващ етап следват санкции. За Ваше улеснение за внасяне на годишна вноска посочваме и банкова сметка:

IBAN:    BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14

BIC:       BPBIBGSF

Банка:  "Юробанк България" АД

 

Ако сте заплатили вноските към дата на получаването на това съобщение, моля да ни извините.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", провеждане на 2 юли 2022 г.
Публикувано: 09.05.2022 г.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", провеждане на 2 юли 2022 г.

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения", който ще се проведе в гр. София на 2 юли 2022 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 01.06.2022 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 180.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

 

ПОКАНА ЗА ОС НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 27.04.2022 г.

 

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 28 май 2022 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2021г. 

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021г. 

3. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023 г.

4. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023г. 

5.  Освобождаване от отговорност СРК Бургас, Сливен и Ямбол за периода на целия мандат.

6. Избор от ОС на РК Бургас, Сливен и Ямбол на състава и председателя на комисията по предложенията.

7. Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор. 

8. Други.

Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 28 май 2022 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 28 май 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година. 

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: www.ciab-burgas.com 

Съвет на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ

 

 

ПОКАНА ЗА ОС НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 04.04.2022 г.

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Съветът на Регионална колегия Русе на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 04 май /сряда/ от 17:00 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС – Дом на науката и техниката, при следния дневен ред :

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК - Русе към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2. Утвърждаване на избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.

3. Избор на комисия по преброяване.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Избор на комисията по тайния избор на членове за попълване състава на СРК,

6. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе

7. Отчет на Съвета на РК РК Русе за дейността на колегията през 2021 год.и  отчет изпълнението на бюджета за 2021 год.

8. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия РК Русе за 2021 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК за 2021 г.

9. Приемане на годишна програма за дейността на РК  Русе за 2022 год.

10.Приемане на проектобюджет на РК  Русе   за 2022 год.

11.Други

 *Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 04  май /сряда/ 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да сте редовен член  с внесен членския внос за 2022 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Русе

Съвет на РК Русе

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 08.03.2022 г.

 

Камара на независимите оценители в България

Регионална колегия – Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл. 30 ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 05 април 2022 год., от 17.30 часа,  онлайн, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК - Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК - Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК - Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2021 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2021 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2021 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2022 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК Варна. 

            Регистрация на участниците от 17.00 часа до 17.30 часа на 05.04.2022 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 05.04.2022 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

            За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.         

            Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail:  office@ciab-varna.com до 04.04.2022 г. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Общото събрание на РК Варна ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен линк за участие в ОС на РК Варна към КНОБ.

Съвет на РК Варна към КНОБ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2022 год., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 14.02.2022 г.

На основание решение на Общото събрание на КНОБ, проведено на 03-04.07.2021 г. в гр. Стара Загора всеки независим оценител, упражняващ професията независим оценител по чл. 16, ал. 1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, заплаща годишна вноска съгласно чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за 2022 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО. Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 31/10.02.2022 г. срокът за заплащане е 31 aвгуст на текущата година.

ЧЛЕНСТВО В КНОБ ЗА 2022 г.
Публикувано: 24.01.2022 г.

 

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът за плащане на годишния членски внос за 2022 г. е до 28.02.2022 г., за настоящите членове на КНОБ. Тази година с решение на УС всички членове на КНОБ ще имат право на безплатно участие в едно квалификационно мероприятие, с изключение на Осма национална конференция.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2022 г."

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка за членски внос:

IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:

IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:

IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:

IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:

IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

 

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

-   в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или куриерска фирма).

-   по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.

 

Общо събрание на РК София - град и София - област
Публикувано: 29.10.2021 г.

 

 

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Съветът на Регионална колегия София – град и София – област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 04 декември 2021 г. от 10:00 часа в гр.София, ж.к. "Овча купел", ул."Гусла" №1 в сградата на ВУЗФ, при следния дневен ред:

 

1.     Откриване на ОС на РК София – град и София - област от Председателя на СРК София – град и София - област.

2.     Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София – град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3.     Гласуване от ОС на РК София – град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София – град и София - област при провеждане на събранието.

4.     Утвърждаване от ОС на РК София – град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София – град и София - област.

5.     Гласуване дневния ред на ОС на РК София – град и София - област.

6.     Гласуване от ОС на РК София – град и София - област към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията

7.     Гласуване от ОС на РК София – град и София - област към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

8.     Гласуване от ОС РК София – град и София - област към КНОБ състава и Председателя на комисията по документите и проекторешенията.

      9. Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността на колегията от януари 2018 г. до 30 септември 2021 г. включително

     10. Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността на колегията от януари 2018 г. до 30 септември 2021 г. включително

     11.Освобождаване от отговорност на Съвета на РК на СГСО за периода на целия мандат.

    12. Приемане бюджет за 2022 год.

    13. Приемане Програма за дейността на ОС РК София – град и София - област към КНОБ за 2022 год.

    14. Избор на членове на Съвета на РК София – град и София - област.

    15. Избор на Председател на РК София – град и София - област.

    16. Избор на Контрольор на Съвета на РК София – град и София - област.

17. Закриване на ОС на РК София – град и София - област.

Регистрация на участниците от 09.00 - 10.00 ч. включително. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 11.00 часа на 04 декември 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София – град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София–град и София-област e-mail: srksofia.main@gmail.com  до 01.12.2021 год.

От Съвета на РК СГСО

 

Повторен преглед на изпитните работи от проведения на 02.10.2021 г. изпит по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“
Публикувано: 26.10.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 03 ноември 2021 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 02.10.2021 г. изпит по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитните работи от проведения на 18.09.2021 г. изпит по „Търговски предприятия и вземания“
Публикувано: 21.10.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 27 октомври 2021 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 18.09.2021 г. изпит по "Търговски преприятия и вземания" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 25.09.2021 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения"
Публикувано: 20.10.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 19 ноември 2021 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 25.09.2021 г. изпит по "земеделски земи и трайни насаждения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Списък на лицата успешно положили изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 02.10.2021 год.
Публикувано: 08.10.2021 г.
Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 04.09.2021 г. изпит по "Машини и съоръжения"
Публикувано: 06.10.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 15 октомври 2021 г., от 10,30 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 04.09.2021 г. изпит по "Машини и съоръжения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 21.08.2021 г. изпит по "Недвижими имоти"
Публикувано: 30.09.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че oт 18 до 21 октомври 2021 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 21.08.2021 г. изпит по "Недвижими имоти" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОПОСОБНОСТ ПО ПИИСДФО, 02.10.2021 год.
Публикувано: 29.09.2021 г.

Изпитът по ПИИСДФО ще се проведе на 02.10.2021 год. от 08.30 часа

във Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС),

адресът е град София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, зала № 109, етаж 1

Регистрацията ще започне в 8:15 ч.

Списък на лицата успешно положили изпита по "Търовски предприятия и вземания", проведен на 18.09.2021 год.
Публикувано: 28.09.2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, 25.09.2021 Г.
Публикувано: 23.09.2021 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 08:30 часа на 25.09.2021 г. /събота/. Регистрацията е от 8:00 до 8:25 часа.

Място на провеждане: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ), зала 501, ет. 5.

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1.

Списък на лицата успешно положили изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 04.09.2021 год.
Публикувано: 20.09.2021 г.
Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 07.08.2021 г. изпит по "Недвижими културни ценности"
Публикувано: 20.09.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 04 октомври 2021 г., от 14,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 07.08.2021 г. изпит по "Недвижими културни ценности" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ“, 18.09.2021 Г.
Публикувано: 14.09.2021 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания” е от 08:30 часа на 18.09.2021 г. /събота/. Регистрацията е от 8:00 до 8:25 часа.

Място на провеждане: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ), зала 501, ет. 5.

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОПОСОБНОСТ ПО MAШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, 04.09.2021 ГОД.
Публикувано: 30.08.2021 г.

Изпитът по Машини и съоръжения ще се проведе на 04.09.2021 год. от 09.00 часа

във Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС),

адресът е град София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, етаж 2, зала № 3

 

Регистрацията ще започне в 08.30.ч.

Информация за изпит по "Недвижими културни ценности", проведен на 7 август 2021 г.
Публикувано: 25.08.2021 г.

КНОБ уведомява кандидатите, явили се на изпита за придобиване на правоспособност

по "Недвижими културни ценности", че няма участници успешно положили изпита.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ РК ВАРНА КЪМ КНОБ
Публикувано: 17.08.2021 г.

 

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 20 септември 2021 год. (понеделник), от 17.30 часа, в гр. Варна, при следния дневен ред:

1.  Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна.

2.  Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3.  Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при провеждане на събранието.

4.  Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ.

5.  Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията.

6.  Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7.  Освобождаване от отговорност  Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.

8.  Избор на членове, председател и контрольор на Съвета на РК-Варна.

9.  Закриване на ОС на РК – Варна.

 

            Регистрация на участниците от 17.00 часа до 17.30 часа на 20.09.2021 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 20.09.2021 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

          За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година. 

            Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail:  office@ciab-varna.com до 17.09.2021 г.

 Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

 Общото събрание на РК Варна ще се проведе присъствено в гр. Варна. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен точен адрес на провеждане на ОС на РК Варна към КНОБ. 

 

Съвет на РК Варна към КНОБ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОПОСОБНОСТ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 21.08.2021 ГОД.
Публикувано: 17.08.2021 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по 

„Недвижими имоти” е от 09:00 часа на 21.08.2021 г. /събота/. Регистрацията е от 8:00 до 8:40 часа.

Място на провеждане: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, зали 1151 и 1152

Адрес на ТУ София: гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8

КУРС ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ РК ВАРНА
Публикувано: 05.08.2021 г.

Mестата за участие в квалификационния курс по Недвижими имоти на 13-15.08.2021 г. в гр. Варна вече са запълнени.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОПОСОБНОСТ ПО НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, 07.08.2021 ГОД.
Публикувано: 04.08.2021 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по 

„Недвижими културни ценности” е от 8 часа на 07.08.2021 г. /събота/. Регистрацията е от 8:00 до 8:15 часа.

Място на провеждане: Централен офис на КНОБ /гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ДО 10.08.2021 Г. ВКЛ.
Публикувано: 03.08.2021 г.

Извадка от Протокол-Протоколни решения № 3 от 02.08.2021 г. на УС на КНОБ:

 

      УС на КНОБ приема решение, с което удължава срока за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на правоспособност за оценка на „Недвижими имоти“ обявен за 21.08.2021 г., със 7 (седем) дни (срокът започва да тече след приемане на конкретно решение по т. 1 от настоящият Протокол), като за подалите нередовни документи в рамките на тези допълнителни 7 дни, няма да се допуснат до изпит и без да се изчаква срок за отстраняване на нередности по подадените документи.

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 26.06.2021 г. изпит по "Машини и съоръжения"
Публикувано: 02.08.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 12 август 2021 г., от 10,30 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 26.06.2021 г. изпит по "Машини и съоръжения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 12.06.2021 г. изпит по "Недвижими имоти"
Публикувано: 19.07.2021 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 26-28 юли 2021 г., от 10,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 12.06.2021 г. изпит по "Недвижими имоти" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Списък на лицата успешно положили изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 26.06.2021 г.
Публикувано: 15.07.2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО MAШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, 26.06.2021 ГОД.
Публикувано: 22.06.2021 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по 

„Машини и съоръжения” е от 09:00 часа на 26.06.2021 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 9:00 часа.

Място на провеждане: Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС), 

адрес:гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, зала № 3

ОТМЯНА НА ИЗПИТ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Публикувано: 10.06.2021 г.

 

На основание решение на Управителния съвет на КНОБ, изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по Земеделски земи и трайни насаждения, предвиден с дата на провеждане 24.07.2021 г., се отменя. Следващата дата за изпит по ЗЗТН е 25 септември 2021 г., срокът за подаване на документи е 30.08.2021 год.

 

ОТМЯНА НА ИЗПИТ ПО ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ
Публикувано: 10.06.2021 г.

 

На основание решение на Управителния съвет на КНОБ,изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по Търговски предприятия и вземания, предвиден с дата на провеждане 03.07.2021 г., се отменя. Следващата дата за изпит по ТПВ е 18 септември 2021 г. срокът за подаване на документи е 23.08.2021 год.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОПОСОБНОСТ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 12.06.2021 ГОД.
Публикувано: 08.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОПОСОБНОСТ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 12.06.2021 ГОД.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по 

„Недвижими имоти” е от 09:00 часа на 12.06.2021 г. /събота/. Регистрацията е от 8:00 до 9:00 часа.

 

Място на провеждане: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, зали 1151 и 1152

Адрес на ТУ София: гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ
Публикувано: 01.06.2021 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Русе, на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 01 юли 2021 г. от 17:00 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС – Дом на науката и техниката, при следния дневен ред :

1. Откриване на ОС на РК  Русе към КНОБ от председателя на СРК Русе.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.

5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе.

6. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по предложенията.

7. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по тайния избор на нови членове, председател и контрольор на СРК Русе.

8. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2020 год. Отчет на Бюджета за 2020 год.

9.Отчет на Контрольора за 2020 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК за 2020 г.

10. Приемане на годишна програма за 2021 год.

11. Приемане на проектобюджет за 2021 год.

12. Гласуване от ОС на РК Русе поименно на предложените членове за делегате и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 год. в гр. Стара Загора.

13. Избор на нови членове, председател и контрольор на СРК Русе.

14. Разни

15. Закриване на ОС на РК Русе. 

Регистрация на участниците от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 01 юли 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Русе

Съвет на РК Русе

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ И РАЗГРАД
Публикувано: 31.05.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 01 юли 2021 год. от 17:30 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

Откриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на СРК на РК-Шумен, Разград и Търговище.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище при

провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

5. Отчет на Съвета на РК-Шумен, Разград и Търговище за дейността на Съвета през 2020 г.; Отчет за приходите и разходите на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2020 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2020 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК- Шумен, Разград и Търговище за 2021 г.

8. Приемане на проектобюджет на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2021 г.

9. Избор на контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище.

10. Избор на делегати от РК-Шумен, Разград и Търговище за участие в ДОС на КНОБ на 3-4 юли 2021 г. в гр. Стара Загора. 

11. Други.

12. Закриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

Регистрацията е от 17.00 часа до 17.30 часа на 01 юли 2021 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 01 юли 2021 год. на същото място при същия дневен ред.

За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Всеки член може да представлява до трима члена на РК Шумен, Разград и Търговище. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                        Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 31.05.2021 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ РК СТАРА ЗАГОРА

 

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора, свиква Общо събрание на РК, на  1.07.2021 г/четвъртък, от 16.00 часа, което ще се проведе в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 15.00 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Откриване на събранието от Председателя на СРК – Стара Загора

2.Докладване на резултатите от регистрацията на участниците от Председателя на комисията по регистрация.

3.Избор на Комисия по избора и преброяване в зала

4.Гласуване на дневен ред

5.Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2020г,

6.Отчет на Контрольор на РК Стара Загора за 2020г

7.Приемане на годишна програма за 2021

9.Избор на делегати за  Делегатско общо събрание на КНОБ обявено за гр.Стара Загора 3 и 4 юли на основание приет ДР от УС на КНОБ

10.Закриване на събранието

 

                                                                       От Съвета на РК Стара Загора

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛОВДИВ
Публикувано: 28.05.2021 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Пловдив на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 28 юни /понеделник/ от 16:00 часа в гр. Пловдив, офис на РК с адрес: гр.Пловдив, ул. „11-ти август” N5, ет.2, офис 2, при следния дневен ред :

 

1. Откриване на ОС на РК Пловдив към КНОБ от Председателя на СРК - Пловдив.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Пловдив към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Пловдив към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Пловдив към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Пловдив

5. Отчет на Съвета на РК Пловдив за дейността на колегията през 2020 год. Отчет на Бюджета за 2020 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на РК Пловдив за 2020 год.

7. Освобождаване от отговорност на СРК Пловдив за 2019 – 2020 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Пловдив 2021 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2021 год.

9. Гласуване от ОС на РК Пловдив поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 год. в гр. Стара Загора.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК Пловдив. 

 

*Регистрацията на участниците е от 15:45-16:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:00 часа на 28 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Пловдив

  

Съвет на РК  Пловдив

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 25.05.2021 г.

 

                          ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 25 юни /петък/ от 17:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

 

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

5. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2020 год. Отчет на Бюджета за 2020 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2020 год.

7. Освобождаване от отговорност на СРК Плевен – Ловеч за 2019 – 2020 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2021 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2021 год.

9. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 год. в гр. Стара Загора.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

 

*Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Плевен, Ловеч

 

 

Съвет на РК  Плевен – Ловеч

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 25.05.2021 г.

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

 

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 год. (петък), от 16.30 часа в гр. Бургас, ул." Константин Величков", в лятната градина на бистро“Me Gusto” / до сградата на Пиргос/, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалите 2019-2020г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019-2020г.

7. Освобождаване от отговорност на СРК- Бургас, Сливен и Ямбол за 2019-2020 год.

8. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021 г.

9. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021г.

10. Избор на делегати за ДОС на КНОБ – 3-4.07.2021г. в гр.Стара Загора.

11. Други.

 

Регистрацията е от 16.00 часа до 16.30 часа на 25 юни 2021 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021.

 

Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.

Максимален брой пълномощни 3 бр.

 

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: пълномощно-рег.карта

 

СРК-Бургас, Сливен и Ямбол

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 25.05.2021 г.

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – Варна

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

         Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 г., от 17.00 часа - онлайн, при следния дневен ред:

 

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2020 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2020 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2020 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2021 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Избор от ОС на РК Варна на състава и председателя на комисията по предложенията.

10. Гласуване от ОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 3-4 юли 2021г. в гр. Стара Загора на основание ДР от УС на КНОБ.

11. Други.

12. Закриване на ОС на РК Варна.

 

Регистрация на участниците от 16.30 часа до 17.00 часа на 25.06.2021 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.00 часа на 25.06.2021 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

 

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

 

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail: office@ciab-varna.com до 23.06.2021 г.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

Общото събрание на РК Варна ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен линк за участие в ОС на РК Варна към КНОБ.

                                             Съвет на РК-Варна към КНОБ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 25.05.2021 г.

 

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Съветът на Регионална колегия София – град и София – област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 г. от 18:00 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 4, при следния дневен ред:

 

1.    Откриване на ОС на РК София – град и София - област от Председателя на СРК София – град и София - област.

2.    Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София – град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3.    Гласуване от ОС на РК София – град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София – град и София - област при провеждане на събранието.

4.    Утвърждаване от ОС на РК София – град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София – град и София - област.

5.    Гласуване дневния ред на ОС на РК София – град и София - област.

6.    Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността на колегията за 2020 и до м. май 2021 г. включително.

7.    Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността на колегията за 2020 и до м. май 2021 г. включително.

8.    Приемане на годишна програма за 2021 год.

9.    Приемане на проектобюджет за 2021 год.

10. Запознаване с Дневния ред на ДОС (Делегатско Общо Събрание), определен от УС на КНОБ, което ще се проведе на 03-04 юли в гр. Стара Загора.

11. Гласуване от ОС на РК София – град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 г. в гр. Стара Загора на основание ДР от УС на КНОБ.

12. Закриване на ОС на РК София – град и София - област.

Регистрация на участниците от 17.00 - 18.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 19.00 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София – град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София–град и София-област e-mail: srksofia.main@gmail.com  до 23.06.2021 год.

От Съвета на РК СГСО

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 14.05.2021 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

,, СПЕЦИФИКИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕНТА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

което ще се проведе на 22.05.2021 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците. Призната квалификация за специалност – Земеделски земи и трайни насаждения.

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Програмата.

Лектори: Мария Станимирова: доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, а от 2015 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика". Има над 70 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони.

 Светлана Попова: Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр. Варна; специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело“ - Международен банков институт и Manchester Business School; оценител на: земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; недвижими имоти; член на КНОБ; директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг; партньор и представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани; над 15- годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; кредитирането за банки в страната и чужбина; общини, МЗХ, Агенция по вписванията, съда, частни възложители; професионален опит в подготовка на проектни предложения и  отчитане на проекти по ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

Адвокат Снежина Ковачева – Адвокатска колегия Варна.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 40,00 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КНОБ

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 22.05.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 20.05.2021 г. включително.

На 21.05.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 23.04.2021 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„ОЦЕНКА  НА КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ”

Дата на провеждане:

15.05. 2021 г. (събота)

 Място на провеждане: ИНTЕРАКТИВНО НА

ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING


Модератор
:  инж. Антон Михайлов

Квалификационното мероприятие - дискусия е подходящо за оценители на Машини и съоръжения.

Цена за участие в квалификационно мероприятие – дискусия:

-   За членове на КНОБ: безплатно

-   Крайна цена за всички други участници: 60.00 /  шестдесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на  индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 15.05.2021 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.  нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 15.05.2021г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 13 май 2021 г.

До 14.05.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София град и София област

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 23.04.2021 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ”

 Дата на провеждане:

16.05. 2021 г. (неделя)

 Място на провеждане: ИНTЕРАКТИВНО НА

ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING

Модератор:  инж., маг. по право Георги Йончев

Квалификационното мероприятие- дискусия е подходящо за оценители на Финансови активи и финансови институции и Търговски предприятия и вземания.

Цена за участие в квалификационно мероприятие – дискусия:

-   За членове на КНОБ: 50.00 / петтдесет/ лева

-   Крайна цена за всички други участници: 96.00 /  деветдесет и шест/ лева с ДДС.

 Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на  индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 16.05.2021 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.  нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 16.05.2021г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 13 май 2021 г.

До 14.05.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 14.04.2021 г.

 

П О К А Н А 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ 

организира квалификационно мероприятие – семинар на тема: 

„СПЕЦИФИКИ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

 

 Дата на провеждане:

 24.04. 2021 г. (събота) от 8.30 ч.

 Място на провеждане: ИНTЕРАКТИВНО НА

              ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING

Лектор: доц. д-р по икономика Мария Станимирова и маг. по икономика Светлана Попова

 Квалификационното мероприятие е подходящо за оценители на Земеделски земи и трайни насаждения

 Цена за участие в квалификационно мероприятие – семинар:

-    За членове на КНОБ: 60.00 /шестдесет/ лева

-    Крайна цена за всички други участници: 96.00 /деветдесет и шест/ лева с ДДС.

Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.

 Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията се осъществява на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 24.04.2021 г.                                
получател КНОБ 
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC:  BPBIBGSF                         
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в квалиф. мероприятие 24.04.2021г., трите  имена на участника и ЕГН
 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 22 април 2021 г.

До 23.04.2021 г. всички заявили участие ще получат на посочения имейл в заявлението, инструкция за работа и линк за участие в квалификационното мероприятие. Платформата ще бъде активирана за регистрация на участниците в 7.30 на 24.04.2021 г.

 тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева Съвет на Регионална колегия София град и София област

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 07.04.2021 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

ПАЗАРНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА"

 

 Дата на провеждане:

17.04. 2021 г. (събота)

 Място на провеждане: ИНTЕРАКТИВНО НА

ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING

Модератор: инж. Борис Гиздаков, REV

Квалификационното мероприятие - дискусия е подходящо за оценители на Недвижими имоти, както и за оценители със статут REV.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   За членове на КНОБ: безплатно

-   Крайна цена за всички други участници: 60.00 / шестдесет/ лева с ДДС.

 За участие в квалификационното мероприятие ще се издадат Удостоверения от КНОБ за 5 /пет/ квалификационни часа.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 17.04.2021 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.  нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 17.04.2021г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 15 април 2021 г.

До 16.04.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

Тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

Съвет на Регионална колегия София-град и София-област

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 18.03.2021 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,,ПАЗАРНА ЦЕНА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 17.04.2021 г.  онлайн чрез платформа Zoom

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците. Призната квалификация за специалност – поземлени имоти в горски територии.

Модератор: инж. Живка Иванова – инженер- лесовъд, сертифициран оценител на: "Поземлени имоти в горски територии". Работила е в държавната администрация – РДГ Варна, като се е занимавала с проверка на пазарни оценки, оценителска дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки с 10 годишен опит.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 20,00 /двадесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

 IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

 BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. Дискусия 17.04.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 14.04.2021 г. включително.

До 16.04.2021 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 16.03.2021 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

"ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - СКЪПИ ЛИ СА ИЛИ ЕВТИНИ НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ"

 

 Дата на провеждане:

27.03. 2021 г. (събота)

 Място на провеждане: ИНTЕРАКТИВНО НА

ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING

Модератор: арх. Росица Михайлова

Квалификационното мероприятие-дискусия е подходящо за оценители на Недвижими имоти, Недвижими културни ценности и Други активи

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: 60.00 /шестдесет/ лева

-   Крайна цена за всички други участници: 96.00 /деведесет и шест/ лева с ДДС.

 Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на  индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 27.03.2021 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.  нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 27.03.2021г., трите имена на участника и ЕГН


Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 25 март 2021 г.

До 26.03.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЕБИНАР
Публикувано: 10.03.2021 г.
Файлове: Заявление

 

ПОКАНА

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

организира квалификационен уебинар на тема:

„Права и задължение на независимия оценител по ЗНО и КПЕ при осъществяване на дейността му. Отговорност при нарушението на ЗНО и КПЕ от независимия оценител“

който ще се проведе на 26.03.2021 г. в платформата ZOOM

с начало  от 14,00 часа  и продължителност до 18,30 часа

 

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 

Лектор: адв. Георги Хорозов

 

Темите, по които ще се проведе квалификационния уебинар са:

1. Статут на независимия оценител. Права и задължения на независимия оценител при упражняване на професията. 

2. Отговорност на независимия оценител при осъществяване на дейността му /дисциплинарна, гражданска, наказателна/

3. Оспорване на оценка

 Уебинарът е подходящ за всички оценителски правоспособности и се равнява на 5 квалификационни часа надграждащо обучение.

Цена за участие в квалификационния уебинар:

За участие на членове на КНОБ –  безплатно

Крайна цена за всички други участници – 24,00 /двадесет и четири/ лв. с ДДС.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Кв. уебинар 26.03.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900

 Краен срок за регистрация: 24.03.2021 г. включително.

До 25.03.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЕБИНАР
Публикувано: 24.02.2021 г.

 

ПОКАНА

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

организира квалификационен уебинар на тема:

„Оценка на парцели и печалба на строителния предприемач чрез метода на остатъчната стойност. Прилагане на приходния подход при оценка на недвижими имоти“

който ще се проведе на 20.03.2021 г. в платформата ZOOM

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Лектор: доц. д-р Маню Моравенов, MRICS

Квалификационният уебинар е подходящ за оценители на Недвижими имоти, както и за оценители със статут REV.

Цена за участие в квалификационния уебинар:

Крайна цена за участие на членове на КНОБ – 20,00 /двадесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници – 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Кв. уебинар 20.03.2021 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900

 Краен срок за регистрация: 17.03.2021 г. включително.

До 19.03.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ДРУГИ АКТИВИ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ", провеждане на 07 август 2021 г.
Публикувано: 15.02.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Други активи в сферата на недвижимите културни ценности", който ще се проведе в гр. София на  2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 05.07.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит НКЦ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ", провеждане на 28 август 2021 г.
Публикувано: 15.02.2021 г.

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Финансови активи и финансови институции", който ще се проведе в гр. София на 28 август 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 02.08.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ФАФИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЕБИНАР
Публикувано: 15.02.2021 г.

ПОКАНА

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

организира квалификационен уебинар на тема:

КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА РАЗЧЕТ НА СТОЙНОСТТА НА АВТОТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ МЕТОДИ ОТ СРАВНИТЕЛНИЯ ПОДХОД.“

който ще се проведе на 15.05.2021 г. в платформата ZOOM

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 Лектор: инж. ик. Румен Неделчев

 Квалификационният уебинар е подходящ за оценители на Машини и съоръжения.

 Цена за участие в квалификационния уебинар:

Крайна цена за участие на членове на КНОБ – безплатно

Крайна цена за всички други участници –72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Кв. уебинар 15.05.2021 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900 

Краен срок за регистрация: 11.05.2021 г. включително.

До 14.05.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 01.02.2021 г.

 

Във връзка със Заповед РД-01-52/26.01.2021 на Министъра на здравеопазването, се отменят препоръките на УС свързани с изпълнение на изискването на физически оглед на активи подлежащи на оценка от независими оценители, публикувани на следния линк http://public.ciab-bg.com/index.php?action=publications&main_cats_id=2&sub_cats_id=4 

Изискванията заложени в националните правила за превенция на разпространението на COVID-19, носене на лични предпазни средства (маски) на закрито и на открито в случай на струпване на много хора, ограничаване на личните контакти и служебни срещи и спазване на минимум отстояние от 1,5 метра, са в сила и е силно препоръчително да се прилагат в ежедневната дейност на независимите оценители с цел запазване непрекъсваемостта на работата на оценителите (физически и юридически лица) и запазване здравето на хората.     

УС ще следи развитието на епидемичната обстановка и при необходимост ще публикува инструкции във връзка с изпълнение на това задължение с цел запазване здравето на независимите оценители и същевременно осигурявайки възможност за изпълнение на служебните задължения на оценителите по време на влошена епидемична обстановка.

 С уважение,

УС на КНОБ

 

ПОКАНА - ОНЛАЙН МАСТЕР КЛАС
Публикувано: 01.02.2021 г.

 

ПОКАНА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

организира онлайн Мастер клас на тема:

,,Една година по-късно. Предизвикателства пред оценителите.“

който ще се проведе на 06.03.2021 г. в платформата ZOOM


 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 Официален гост на събитието – г-жа Саня Радович, MSc, REV

 Oнлайн Мастер клас е подходящ за оценители на Недвижими имоти и за оценители със статут REV. 

Цена за участие:

Крайна цена за участие на членове на КНОБ – 60,00 /шестдесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници – 96,00 /деветдесет и шест/ лв. с ДДС.

За регистрирани повече от трима участници от една организация – отстъпка в размер на 10%

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Онлайн Мастер клас 06.03.2021 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900

 Краен срок за регистрация: 04.03.2021 г. включително.

До 05.03.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЕБИНАР
Публикувано: 29.01.2021 г.

ПОКАНА

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

организира квалификационен уебинар на тема:

,, Прилагането на корекции и коефициенти за корекция при оценката на машини и съоръжения.“

който ще се проведе на 27.02.2021 г. в платформата ZOOM

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Лектор: инж. ик. Румен Неделчев

 Квалификационният уебинар е подходящ за оценители на Машини и съоръжения.

Цена за участие в квалификационния уебинар:

Крайна цена за участие на членове на КНОБ – 50,00 /петдесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници –72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

За регистрирани повече от трима участници от една организация – отстъпка в размер на 10%

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Кв. уебинар 27.02.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900

Краен срок за регистрация: 24.02.2021 г. включително.

До 26.02.2021 г.  всички заявили участие ще получат, на посочения имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

Информация, свързана с поддържане и повишаване на квалификацията на независимите оценители през 2021 г.
Публикувано: 20.01.2021 г.

 

Решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 258/2021 г.:

„На основание чл. 22, ал. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 18, т. 1, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗНО, УС на КНОБ реши: всеки независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители следва да покрие задължително минимум 5 часа квалификационни мероприятия във връзка с прилагане на БСО, организирани от КНОБ, за поддържане и повишаване на квалификацията му, относими към всяка от притежаваните от съответния независим оценител правоспособности по чл. 6 от ЗНО. Решението е прието от УС като орган представляващ КНОБ, в чиято компетентност е приемането и даването на официално тълкуване по прилагането на БСО.“

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", провеждане на 12 юни 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти", който ще се проведе в гр. София на 12 юни 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 17.05.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", провеждане на 26 юни 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения", който ще се проведе в гр. София на 26 юни 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 31.05.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ", провеждане на 03 юли 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания", който ще се проведе в гр. София на 03 юли 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 07.06.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 24 юли 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения", който ще се проведе в гр. София на 24 юли 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 28.06.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", провеждане на 21 август 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти", който ще се проведе в гр. София на 21 август 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 26.07.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", провеждане на 4 септември 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения", който ще се проведе в гр. София на 4 септември 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 09.08.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ", провеждане на 18 септември 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания", който ще се проведе в гр. София на 18 септември 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 23.08.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 25 септември 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения", който ще се проведе в гр. София на 25 септември 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 30.08.2021 г. /понеделник/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", провеждане на 02 октомври 2021 г.
Публикувано: 19.01.2021 г.

 

Камарата на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", който ще се проведе в гр. София на 2 октомври 2021 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 03.09.2021 г. /петък/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Допълнително ще бъде публикувана информация за провеждането на квалификационен курс, организиран от КНОБ.

 

ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2020 г.
Публикувано: 18.01.2021 г.

Решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 258 от 16.01.2021 г.: На основание регулативните функции на КНОБ съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗНО, УС на КНОБ приема решение с което изисква независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители, едновременно с подаване на годишния отчет за дейността си през 2020 съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО да представи информация доказваща изпълнението на задълженията на независимия оценител по чл. 18, т.т. 1, 2 и 7 от ЗНО във връзка с чл. 4, т. 3 от ЗНО. Информацията доказваща изпълнението на задълженията на НО по чл. 18, т.т. 1, 2 и 7 от ЗНО във връзка с чл. 4, т. 3 от ЗНО следва да се представя в приложения формат.

ЧЛЕНСТВО В КНОБ ЗА 2021 г.
Публикувано: 04.01.2021 г.

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът за плащане на годишния членски внос за 2021 г. е до 28.02.2021 г., за настоящите членове на КНОБ.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2021 г."

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN:
BG82 BPBI 7942 1079 5016 19
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

-   в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или куриерска фирма).

-   по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 29.12.2020 г.

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че за периода 29.12-31.12.2020 г. Централният офис на КНОБ няма да работи. Телефоните на КНОБ няма да са активни в същия период.

 

Решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 253/2020 г.
Публикувано: 14.12.2020 г.

След обсъждане и съобразявайки се с епидемичната обстановка през 2020 год. и свързаните с нея ограничения, УС на КНОБ прие следното решение:

Задължителните 10 квалификационни часа надграждащо обучение на независимите оценители за 2020 год. ще бъдат приети и от квалификационни мероприятия, организирани от други учебни заведения или организации.

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЕБИНАР
Публикувано: 25.11.2020 г.

 

ПОКАНА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

организира квалификационен уебинар на тема:

,,Формиране на парични потоци при прилагане на приходен подход

който ще се проведе на 19.12.2020 г. в платформата ZOOM

 

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците. 

Лектор: Гл. ас. д-р Калина Кавалджиева  - Повече от 15 години научен и професионален опит в областта на оценяването, консултирането, аналите, инвестиционните проекти.

Участва като експерт оценител в редица Оценки за различни цели. Извършила е оценки към Агенция за приватизация, за различни финансови, счетоводни, данъчни цели, при Трансферно ценообразуване, Извършва оценки за чуждестранни възложители като съответните министерства и финансови институции на чужди страни.

Изготвила е и участвала в оценка на различни инфраструктурни проекти към редица министерства (МОСВ, МРРБ и др.) – болници, ВиК инфраструктура, социална инфраструктура, туризъм, паметници на културата и др.

Участва в разработката на над 5 учебни програми за обучение като 3 от тях са в сферата на Оценяването.

Участва и ръководи проекти – университетски, национални и международни. Значителна част от тях са в областта на оценяването.

Оценител на: търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

 Цена за участие в квалификационния уебинар:

Крайна цена за участие на членове на КНОБ – 90,00 /деветдесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници –180,00/сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

 IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Кв. уебинар 19.12.2020 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900 

Краен срок за регистрация: 15.12.2020 г. включително.

До 18.12.2020 г.  всички заявили участие ще получат, на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 24.11.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,,ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ДОХОДА ПРИ ОЦЕНКАТА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ. МОДЕЛИ НА ОЦЕНКА ПО МЕТОДА „ДПП“. ОЦЕНКА НА СТОКОВИ ЗАПАСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 05.12.2020 г., онлайн чрез платформа Zoom

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 Модератор: инж. Пламен Чернев - строителен инженер, сертифициран оценител на: "Машини и съоръжения", "Недвижими имоти", "Архитектурни паметници на културата и вътрешен интериор", "Търговски предприятия и вземания". Работил е в държавната администрация – МРРБ, Агенция за приватизация, Министерство на енергетиката и Банковата сфера, като се е занимавал с преструктуриране и приватизация, оценителска дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки, с 30 годишен опит. Лектор в оценителски курсове.

Материали -  в електронен вид.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 40,00 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 106,00 /сто и шест/ лв. с ДДС.

 Плащането се извършва по следната сметка:

"Юробанк България" АД,
 IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,
 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "РК Варна, кв. дискусия 05.12.2020 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 01.12.2020 г. включително.

До 04.12.2020 г.  всички участници ще получат,  на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЕБИНАР
Публикувано: 24.11.2020 г.

 

ПОКАНА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира квалификационен уебинар на тема:

,, Вещни права върху чужд имот .

Право на строеж. Право на ползване. Право на преминаване.

Същност и техники на оценяване

който ще се проведе на 12.12.2020 г. в платформата ZOOM

  За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Лектор: проф. д-р инж. Фантина Рангелова - Повече от 30 години научен и професионален опит в областта на организацията, управлението и икономика на строителството; управление и оценка на строителни инвестиционни проекти; ефективни конструктивни, технологични и организационни решения за възстановяване и усилване на строителни конструкции противоземетръсно осигуряване на строителните конструкции; опазване на недвижимо културно-историческо наследство; оценка и управление на недвижимата собственост; оценка на интелектуална и индустриална собственост; управление и бизнес стратегия на строителната фирма; сертифициране на сгради по международните стандарти за устойчиво строителство; управление на риска от природни бедствия, аварии, взривни въздействия.

Заемала длъжността на зам.-Декан и Декан на Строителен факултет към УАСГ; два мандата Ръководител катедра „Организация и икономика на строителството” към СФ на УАСГ; Председател на Българска Асоциация по Управление на проекти в строителството; член на УС на Българско общество по строително право, НТС по строителство, член на ТК – 106 „Управление на проекти” към БИС; Член на ТК – 94 „Опазване на културното наследство” към БИС и др.

Проектант и консултант по ЗУТ по част ПОИС/ПБЗ и ПУСО на инвестиционните строителни проекти. Участник в проекти за обследване, възстановяване и усилване на сгради и съоръжения, в т.ч. и опазване на културното наследство; енергийна ефективност на сградите; оценка на риска и др. Съръководител на проект за УАСГ за „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“ BG05M2OP001-1.001-0001; Експерт в екипа по изпълнение на Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, финансиран от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия с избран изпълнител консорциум KPMG и др.

Автор на повече от 80 научни публикации в България и чужбина. Изработване на множество оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи при обезпечаване на банкови кредити, за инвестиционни и счетоводни нужди, обезщетения при изпълнението на инфраструктурни проекти с национално значение; изработване на множество икономически обосновки и оценка на крупни инвестиционни проекти за изпълнение на строителство на различни във функционално отношения строителни обекти; изработване на множество експертизи за качество на изпълнение на строителството.

Оценител на: недвижими имоти; машини и съоръжения; земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения.

Цена за участие в квалификационния уебинар:

Крайна цена за участие на членове на КНОБ – 90.00 /деветдесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници –180.00 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

 IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11 

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Кв. уебинар 12.12.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  КНОБ, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес office@ciab-bg.com    

Тел. за информация: 0884 113 900

Краен срок за регистрация: 09.12.2020 г. включително.

До 11.12.2020 г.  всички заявили участие ще получат, на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 20.11.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

"ОЦЕНКА НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ"

 Дата на провеждане:

05.12. 2020 г. (събота)

 Място на провеждане: ИНЕТРАКТИВНО НА

ПЛАТФОРМА WEBEX_MEETING


 
Модератор: Доц.д-р Теодора Рупска Доцент в УНСС, катедра “Счетоводство и анализ”; Лектор по дисциплините „Основи на счетоводството”, Управленско счетоводство – основен и специализиран курс, Финансово счетоводство, Финансова отчетност в земеделието пред ОКС „Магистър”. Монография на тема: „Управленското счетоводство в аграрните предприятия - проблеми и решения”, София, 2014 г., УИ Стопанство, с. 134, ISBN 978-954- 644-541-4, участие в проект НИД 21.03-23/2008 “Практико приложни аспекти и проблеми на управленското счетоводство в аграрния сектор при членството на България в Европейския съюз” и др. над 60 публикации

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: 80.00 /осемдесет/ лева

-   Крайна цена за всички други участници: 192.00 /сто деветдесет и два/ лева с ДДС.

 Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на  индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

  Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 05.12.2020 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.

 нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 05.12.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 3 декември 2020 г.

Бой на участниците: Броят на участниците е ограничен на 40 (четиридесет) души.

 Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 11.11.2020 г.
Уважаеми дами и господа, независими оценители, моля ви да имате предвид следното:

10те квалификационни часа надграждащо обучение, задължителни за всеки оценител, приети с Протокол №161/14.12.2019 г. на УС на КНОБ, са сумарно за физическо лице, а не по отделно за всеки един от сертификатите, които физическото лице притежава.
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.11.2020 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че квалификационната дискусия на тема: "Приложение на подхода на дохода при оценката на машини и съоръжения и оборудване. Модели на оценка по метода "ДПП". Оценка на стокови запаси за счетоводни цели. Модели за оценка." с модератор инж. Пламен Чернев, насрочена за дата  07.11.2020 г. се отлага

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ
Публикувано: 02.11.2020 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с развитието на епидемиологичната обстановка, 

УС на КНОБ, вземайки  предвид на първо място здравето на хората, мерките за лична защита и ограничаване на разпространение на заразата, както и необходимостта за запазване на непрексъваемостта на процесите при оценителската практика, се обръща към всички Независими оценители, клиенти и партньори ползващи услугите на независимите оценители да се придържат и в хода на своята дейност да прилагат следните мерки:

1. По време на извършване на служебните си задължения всички оценители, възложители и трети лица да спазват правилата за защита и превенция на разпространение на заразата съгласно инструкциите на Министерство на здравеопазването – ползването на лични предпазни средства, ограничаване на близки контакти и провеждане на присъствени срещи;

2. В случай на възможност, личните срещи изцяло да се провеждат използвайки алтернативни канали, както и всички технологични възможности които предлагат различни платформи и приложения за комуникация и споделяне на информация;

3. С цел осигуряване на непрекъсваемост на работния процес на Независими оценители юридически лица или екипи от независими оценители е препоръчително при възможност членовете на екипа да работят отдалечено един от друг а срещите за обсъждане на взаимната работа да се извършват прилагайки алтернативни канали за комуникация и споделяне на информация.

4. В случай, че обектът на оценка изисква оглед, съгласно БСО, при забрана, невъзможност и/или риск за здравето на присъстващите на огледа, по изключение огледът следва да се извърши само отвън при спазване на всички епидемиологични мерки за лична защита. За идентифициране и описание на обекта на оценка се допуска ползване на снимков и/или видео материал, придружени с декларация за достоверност,  представени от възложителя/собственика на обекта с дата и час, отбелязани чрез включена съответна функция на устройството с което е извършено заснемането. Снимките и/или видеото се предоставят на оценителя от страна на възложителя, изпратени по e-mail от проверен и посочен от страна на възложителя електронен адрес

5. В доклада за оценка задължително се посочва че оглед от оценител е извършен само от вън с цел пълна идентификация на актива.

6. Оценителския доклад изготвен от независимия оценител се предава на възложителя на доклада или трета страна по електронен път и/или по куриер в случаите в които се изисква доклада да бъде представен и на хартиен носител в периода на влошена епидемиологична обстановка. В противен случай, доклада на хартиен носител може да се предаде на възложителя и по-късно, след нормализиране на обстановката с разпространение на COVID-19 при предварително договаряне между страните. Докладите предадени в електронна форма се подписват с електронен подпис (КЕП).

7. Препоръчително е формата на комуникация между оценители, възложители и трети страни да се осъществява максимално по електронен път.

В тези предизвикателни времена здравето на нашите членове, техните семейства и близки са на първо място. Основен приоритет на КНОБ е да подпомага и подкрепя своите членове и независими оценители в процеса на изпълнение на техните професионални задължения прилагайки високи стандарти и етично поведение.

  Управителен съвет на КНОБ

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 29.10.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

" Площообразуване/площоразпределение на жилищни сгради. Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад  ",

която ще се проведе в гр. Враца на 21.11.2020 г. /събота/

Място на провеждане: ул.“Софроний Врачански“ №6

 

         Модератор: инж. Валентин Радев.


Цена за участие в квалификационната дискусия:

Крайна цена за членове на КНОБ: 40.00 лв. /четиридесет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 21.11.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 17.11.2020 г. или до изчерпване на местата.

Минимален брой участници 15 лица.

Максимален брой участници 30 лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 27.10.2020 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че за периода 27.10-06.11.2020 г. Централният офис на КНОБ няма да работи. Може да има забавяне на отговори по имейл. Телефоните на КНОБ няма да са активни в същия период.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"- 31.10.2020 Г.
Публикувано: 26.10.2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната и гр. София, УС на КНОБ взе трудното решение да отложи предвидения за провеждане на 31.10.2020 Квалификационен изпит за придобиване на оценителска правоспособност Недвижими имоти. Вземайки това решение УС на КНОБ постави на първо място здравето на хората, на всички Вас заявили желание за участие в изпита, и на служителите и квесторите участващи в организацията и нормалното протичане на изпита.

При нормализиране на обстановката в страната и гр. София съгласно приложеното решение ще бъде обявена нова дата за провеждане на изпита.

Пазете себе си и своите близки.


С уважение,

УС на КНОБ

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 21.10.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

,,ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ДОХОДА ПРИ ОЦЕНКАТА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ. МОДЕЛИ НА ОЦЕНКА ПО МЕТОДА „ДПП“. ОЦЕНКА НА СТОКОВИ ЗАПАСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 07.11.2020 г. присъствено в гр. Варна и онлайн чрез платформа Zoom

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Квалификационният семинар ще се проведе едновременно онлайн и присъствено в гр. Варна, съгласно Програмата.

 Модератор: инж. Пламен Чернев - строителен инженер, сертифициран оценител на: "Машини и съоръжения", "Недвижими имоти", "Архитектурни паметници на културата и вътрешен интериор", "Търговски предприятия и вземания". Работил е в държавната администрация – МРРБ, Агенция за приватизация, Министерство на енергетиката и Банковата сфера, като се е занимавал с преструктуриране и приватизация, оценителска дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки, с 30 годишен опит. Лектор в оценителски курсове.

Материали -  в електронен вид.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 40,00 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 106,00 /сто и шест/ лв. с ДДС.

Максимален брой участници – до 25 души за присъствие на място, и до 30 участници онлайн, по реда на записване

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. Дискусия 07.11.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 04.11.2020 г. включително.

До 06.11.2020 г.  всички участници/заявили он-лайн участие/ ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

За точния адрес на провеждане на дискусията / за заявилите присъствие на място/ участниците ще бъдат уведомени допълнително.

Моля преди да преведете таксата за дискусията да се осведомите на посочения телефон, за наличните свободни места за мероприятието!

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 21.10.2020 г.

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – семинар на тема:

ОЦЕНКА НА ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (ПОД) 

Дата на провеждане:

 

Дата на провеждане:  14.11.2020 г. /събота/

Място на провеждане: С оглед на спазване на изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) Семинарът ще се проведе on-line.

 Лектор:  доц. Олег Димов - Президент на консултантска фирма СД “Рацио 90”; доцент в УНСС – София, заместник декан на ФАФ при УНСС

Като член на оценителския екип на СД “Рацио-90” е участвал в оценки съгл. ПМС №179/91г., приватизационни оценки, изготвяне на бизнеспрограми на предприятия, оздравителни програми, финансови анализи, оценки на дялови участия, организация и провеждане на търгове, ликвидации на фирми и други.

Оценявал е банки,пенсионноо-осигурителни компании,застрахователни холдинги компании, предприятия,недвижими имоти,търговски марки,ноу-хау и други в продължение на 28 години.

Сертифициран оценител е по: Търговски предприятия и вземания,ФАФИ, Недвижими имоти, ПИИСФО и Земеделски земи.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - семинар:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: без такса

-  Крайна цена за всички други участници: 120.00 /сто и двадесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

Материали в електронен вид, необходими за провеждане на квалификационното мероприятие   дистанционно   и  издаване  на  индивидуални  удостоверения    от  КНОБ  за участие в квалификационния семинар.

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 14.11.2020 г.

 

получател КНОБ

IBAN:  BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 14.11.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 12 ноември 2020 г.

Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева   

 

 

РЕШЕНИЕ НА КОНТРОЛЕН СЪСТАВ НА КПЕ НА КНОБ
Публикувано: 07.10.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗНО, във връзка с проведена процедура по оспорване на оценка по подаден в КНОБ писмен сигнал с вх. № 6657 /2020 г. и последващо уведомление с вх. № 6666 /2020 г. и в съответствие с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), се публикува Решението на контролния състав на КПЕ на КНОБ, заедно с мотивите по него.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ
Публикувано: 28.09.2020 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Русе към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 07 октомври 2020 год. (сряда), от 17:30 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС - Дом на науката и техниката, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на СРК Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе към КНОБ.
5. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2019 год. Отчет на приходите и разходите на РК Русе към КНОБ за 2019 год.
6.Отчет на финансовия контрольор на РК Русе за 2019 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК Русе.
7. Приемане на годишна програма за 2020 год.
8. Приемане на проектобюджет за 2020 год.
9. Разни
10. Закриване на ОС на РК Русе.
Регистрацията е от 17.00 часа до 17.30 часа на 07 октомври 2020 год. При липса на
кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 07 октомври 2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да участвате в Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година. При невъзможност за участие, може да упълномощите друг член на РК Русе. Всеки участник може да бъде упълномощен не по-вече от трима членове на РК Русе.

                                              Съвет на РК Русе към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, РАЗГРАД И ТЪРГОВИЩЕ
Публикувано: 15.09.2020 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 14 октомври 2020 год. от 17:00 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на СРК на РК-Шумен, Разград и Търговище.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от
Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище състава и председателя на преброителите в зала
относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище при
провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.
5. Отчет на Съвета на РК-Шумен, Разград и Търговище за дейността на Съвета през 2019 г.; Отчет за приходите и разходите на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2019 г.
6. Отчет на финансовия контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2019
г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на РК- Шумен, Разград и Търговище за 2020 г.
8. Приемане на проектобюджет на РК-Шумен, Разград и Търговище.
9. Други.
10. Закриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

Регистрацията е от 16.45 часа до 17.00 часа на 14 октомври 2020 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.00 часа на 14 октомври 2020 год. на същото място при същия дневен ред.
За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година.

Всеки член може да представлява до трима члена на РК Шумен, Разград и Търговище. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                        Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 01.08.2020 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения"
Публикувано: 14.09.2020 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 30 септември 2020 г., от 10,00 до 18,05 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 01.08.2020 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 11.09.2020 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 08 октомври 2020г. /четвъртък/ от 17:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред : 

1.  Откриване на ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2.  Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

3.  Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4.  Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

5.  Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2019 год. Отчет на Бюджета за 2019 год.

6.  Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2019 год.

7.  Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2020 год.

8.  Приемане на проектобюджет за 2020 год.

9.  Други

10.  Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч.

*Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 08 октомври 2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година.

 Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Плевен, Ловеч

  Съвет на РК Плевен – Ловеч

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 09.09.2020 г.

 

Камара на независимите оценители в България

 Регионална колегия – Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

         Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 12 октомври 2020 год., от 16.30 часа - онлайн, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2019 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2019 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2019 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2020 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК Варна.

Регистрация на участниците от 16.00 часа до 16:30 часа на 12.10.2020 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 12.10.2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail: office@ciab-varna.com  до 11.10.2020 г.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Общото събрание на РК Варна ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен линк за участие в ОС на РК Варна към КНОБ.

 

                                             Съвет на РК-Варна към КНОБ

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

" Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад",

която ще се проведе в гр. Ямбол на 19.09.2020 г. /събота/

Място на провеждане: ще се уточни допълнително

 

          Модератор: инж. Валентин Радев.

 Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

 Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 19.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 16.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Максимален брой участници 30 лица.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

" Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад ",

която ще се проведе в гр. Бургас на 20.09.2020 г. /неделя/

Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6

 

          Модератор: инж. Валентин Радев.

 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 20.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 16.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Минимален брой участници 15 лица.

Максимален брой участници 30 лица.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

"Сравнителен подход Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",

която ще се проведе в гр. Бургас на 26.09.2020 г. /събота/

Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6

 

          Модератор: инж. Валентин Радев. 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/ 

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 26.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Минимален брой участници 15 лица.

Максимален брой участници 30 лица.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

 организира квалификационна дискусия на тема:

" Сравнителен подход Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",

която ще се проведе в гр. Ямбол на 27.09.2020 г. /неделя/

Място на провеждане: ще се уточни допълнително

 

  Модератор: инж. Валентин Радев.

 

 Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 27.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Максимален брой участници 30 лица.

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 02.09.2020 г.

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София – град и София – област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 02 октомври 2020 г. от 17:00 часа в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, Федерация на научно- техническите съюзи (ФНТС) зала № 4, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК София – град и София - област от Председателя на СРК София – град и София - област.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София – град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК София – град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София – град и София - област при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК София – град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София – град и София - област.

5. Гласуване дневния ред на ОС на РК София – град и София - област.

6. В случай, че има Решение на УС на КНОБ за провеждане на ДОС през м. Октоври 2020 г, гласуване от ОС на РК София – град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ.

7. Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността за 2019 г.

8. Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността за 2019 г.

9. Отчет за текущата година 2020 г. за дейността на СРК СГСО.

10. Отчет на Контрольора за текущата 2020 г.

11. Приемане на годишна програма за 2020-21 год.

12. Приемане на проектобюджет за 2020-21 год.

13. Закриване на ОС на РК София – град и София - област.

Регистрация на участниците от 16.30 - 17.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 18.00 часа на 02 октомври 2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2020 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София – град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София – град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 30.09.2020 год.

От Съвета на РК СГСО

ПОКАНА - ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 28.08.2020 г.

 

П О К А Н А 

за участие в

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители

провеждане на 12 септември 2020 г., онлайн

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, която ще се проведе онлайн на 12 септември 2020 г.

Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването и популяризиране на добрите практики. 

 Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е шести поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Тема 1: „Риск на независимия оценител при извършването на оценки на предприятия“

Докладчик: доц. д-р Олег Димов

Независим оценител, преподавател в УНСС, автор и съавтор на научна литература в икономическо-счетоводната област. Член на Съвета по методология и квалификация към Управителния съвет на КНОБ. 

Тема 2: „Приложение на етичния кодекс в практиката на оценяване на обекти/активи и предвидени дисциплинарни норми залегнали в ЗНО“

Докладчици:  Сузана Недева и Пламен Желев

Независими оценители, членове на Комисията по професионална етика на КНОБ. Г-жа Недева е и един от съставителите на Българските стандарти за оценяване.

Тема 3: „Анализ за избор на подход и метод за оценка на изобретение в етапите на неговата защита

Докладчик: Мария Янакиева - Златарева

Независим оценител, лектор в областта на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“. Дипломиран патентен специалист; представител по индустриална собственост; представител към Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO); Европейски патентен представител.

Тема 4: „Оценка на недвижими имоти в условията на кризата с Ковид-19 и ключовата роля на БСО“

Докладчик: Георги Георгиев, REV, MRICS RV

Независим оценител, член на Управителния съвет на КНОБ. Лектор на теми в областта на „Недвижимите имоти“. Член на Съвета по методология и квалификация към Управителния съвет на КНОБ.

Тема 5: „Основни тенденции при оценката на поземлени имоти в горски територии в България“

Докладчик: доц. д-р Даниела Георгиева

Независим оценител, преподавател в Лесотехнически университет. Автор и съавтор на нормативни документи и научна литература. Лектор в областта на „Поземлени имоти в горски територии“.

 

Цена за участие:

-      Крайна цена за членове на КНОБ: 15.00 (петнадесет) лева

-      За не членове на КНОБ: 60.00 (шестдесет) лева с ДДС

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 09.09.2020 г. /сряда/.

Откриване на Конференцията в 10.00 часа.

Всеки от участниците ще получи по един сборник и удостоверение за участието си, с включени 6 квалификационни часа, един от които се признава за квалификация по REV.

Приложение: Заявление – образец за участие

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

 IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Шеста национална конференция, 12.09.2020 г., трите имена и ЕГН"

За контакти: Администрация на КНОБ

 Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 26.08.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационна дискусия на тема: „ Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“, с организатор РК Стара Загора на КНОБ и предвидена дата за провеждане 26.09.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 12.08.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“

 

Дата на провеждане:

26 септември 2020 г. (събота)                                                                                     

Място на провеждане: гр. Стара Загора,  Хотел „Мериам палас” – голяма зала

Квалификационното меропирятие се провежда присъствено, при спазване условията и изискванията  по време на пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

 Модератор:  г-жа Светла Дерменджиева : Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Допълнителни професионални специализации в областта на счетоводство и контрол и банковото дело. Дългогодишен професионален опит в банковата система, управление на бизнеса, бизнес планиране, анализ и контрол. Независим оценител от 1997 г., притежава правоспособност за оценяване на „Търговски предприятия и вземания”. Един от съставителите на Българските станадлрти за оценяване /БСО/. Председател на Управителни съвет на КНОБ от 18.10.2014 г.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 20.00 /двадесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Максимален брой участници - 30 лица

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Стара Загора,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: diamondm @mbox.contact.bg

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 26.09.2020 г.

 

получател КНОБ

IBAN:  BG61 BPBI 7942 1079 501 609

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 26.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 20 септември 2020 г. или до изчерпване на местата - до 30 лица участници

 Съвет на Регионална колегия Стара Загора

тел. за информация: 0888 607436, лице за контакт: г-н Д. Диамандиев 

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 28.07.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитетът на определения брой участници в квалификационен семинар на тема: „ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ. НАЙ-ДОБРА И ПОЛЕЗНА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА, с организатор РК Плевен, Ловеч на КНОБ и предвидена дата за провеждане 22.08.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 22.07.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

,,СПЕЦИФИКИ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

което ще се проведе на 01.08.2020 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Пограмата.

Лектор: Мария Станимирова: доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, а от 2015 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика". Има над 70 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони.

 Втори лектор: Светлана Попова: Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр. Варна; специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело“ - Международен банков институт и Manchester Business School; оценител на: земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; недвижими имоти; член на КНОБ; директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг; партньор и представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани; над 15- годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; кредитирането за банки в страната и чужбина; общини, МЗХ, Агенция по вписванията, съда, частни възложители; професионален опит в подготовка на проектни предложения и  отчитане на проекти по ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

Материали -  в електронен вид.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 60,00 /шестдесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 140,00 /сто и четиридесет/ лв. с ДДС.

Максимален брой участници – до 60 души, по реда на записване

На участниците ще бъдат издадени удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г. за 10 /десет/ квалификационни часа.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 01.08.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 29.07.2020 г. включително.

До 31.07.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 21.07.2020 г.

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – СЕМИНАР на тема: 

„ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ.

 НАЙ-ДОБРА И ПОЛЕЗНА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

Дата на провеждане:

22 август 2020 г. (събота)

Място на провеждане:

Плевен,  Парк-хотел  „Кайлъка“ - Лятна градина

Квалификационното мероприятие се провежда присъствено, при спазване условията и изискванията по време на пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

Лектор:  инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - СЕМИНАР

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 30.00 /тридесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - СЕМИНАР, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020г. за 10 /десет/ квалификационни часа.

 *Mероприятието важи и за поддържане на статут "REV".

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен – Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: korekt61@abv.bg

Плащане (по банков път): 

КНОБ - РК  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане:

Такса семинар,

трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация: 15.08.2020 г. вкл., или до изчерпване на местата

Максимален брой участници – 30, по реда на записване

 

 Съвет на Регионална колегия Плевен – Ловеч

Тел. за информация: 0878 376 979 - З.Петрова   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, 01.08.2020 Г.
Публикувано: 21.07.2020 г.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 09:00 часа на 01.08.2020 г. /събота/. Регистрацията е от 8:40 до 8:55 часа.

Място на провеждане: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ), зала 501, ет. 5.

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 17.07.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

                   организира квалификационно мероприятие – онлайн квалификационен семинар на тема:

 
  „СПЕЦИФИКИ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

 

 Дата на провеждане:

25 и 26 юли 2020 г. (събота и неделя)

 Място на провеждане: С оглед на спазване на изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) Семинарът ще се провежда on-line.

   

Квалификационното меропирятие се провежда дистанционно при спазване условията и изискванията по време на

 пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

 Лектор: Мария Станимирова: доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, а от 2015 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика". Има над 70 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони.

 Втори лектор: Светлана Попова: Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр.Варна; специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело“ - Международен банков институт и Manchester Business School; оценител на: земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; недвижими имоти; член на КНОБ; директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг; партньор и представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани; над 15- годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; кредитирането за банки в страната и чужбина; общини, МЗХ, Агенция по вписванията, съда, частни възложители; професионален опит в подготовка на проектни предложения и  отчитане на проекти по ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: 160.00 (сто и шестдесет) лева

-   Крайна цена за всички други участници: 360.00 (триста и шестдесет) лева с ДДС.

 Цената включва: Материали в електронен вид, необходими за провеждане на квалификационното

 мероприятие   дистанционно        и  издаване    на    индивидуални  удостоверения    от  КНОБ  за    участие в

 квалификационно мероприятие през 2020 г., за 20 /двадесет/ квалификационни часа.

  Максимален брой участници - 40 души

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 25-26.07.2020 г.

 

получател КНОБ

 

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 

 Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 25-26.07.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 21 юли 2020 г. или до изчерпване на местата - до 40 участници

Съвет на Регионална колегия София-град и София-област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 15.07.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационна дискусия на тема: „ Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“, с организатор РК Русе на КНОБ и предвидена дата за провеждане 08.08.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК РУСЕ
Публикувано: 09.07.2020 г.

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи, собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“

 

Дата на провеждане:

08 август 2020 г. (събота)                                                                                     

Място на провеждане: гр. Русе,

Уведомление относно адреса в гр. Русе и залата  за провеждане  ще се изпрати до всички участници допълнително, по посочените от тях в заявленията лични имейл адреси

 Квалификационното меропирятие се провежда присъствено при спазване условията и изискванията  по време на пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

 Модератор:  г-жа Светла Дерменджиева : Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Допълнителни професионални специализации в областта на счетоводство и контрол и банковото дело. Дългогодишен професионален опит в банковата система, управление на бизнеса, бизнес планиране, анализ и контрол. Независим оценител от 1997 г., притежава правоспособност за оценяване на „Търговски предприятия и вземания”. Един от съставителите на Българските стандарти за оценяване /БСО/. Председател на Управителни съвет на КНОБ от 18.10.2014 г.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-  за членове на КНОБ: безплатно

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Максимален брой участници - 30 лица

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Русе,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ от членове на КНОБ
, а за други участници – заявление, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: atika.stt@gmail.com

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 08.08.2020 г.

 

получател КНОБ

 IBAN:  BG34 BPBI 7942 1079 501 610

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 08.08.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 


Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 31 юли 2020 г. или до изчерпване на местата.

Съвет на Регионална колегия Русе.

Лице за контакт: Стефан Тодоров  тел. 0878964000.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 08.07.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационна дискусия на тема: „Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“, с организатор РК София-град и София-област на КНОБ и предвидена дата за провеждане 18.07.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 08.07.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

 
 

"Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“

 

 Дата на провеждане:

18 юли 2020 г. (събота)

 Място на провеждане: гр. София,

Уведомление относно адреса в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, ет. 2, Зала 3.


 
Квалификационното меропирятие се провежда присъствено при спазване условията и изискванията по време на

 пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

  Модератор: г-жа Светла Дерменджиева : Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Допълнителни професионални специализации в областта на счетоводство и контрол и банковото дело. Дългогодишен професионален опит в банковата система, управление на бизнеса, бизнес планиране, анализ и контрол. Независим оценител от 1997 г., притежава правоспособност за оценяване на „Търговски предприятия и вземания”. Един от съставителите на Българските  станадарти за оценяване /БСО/. Председател на Управителни съвет на КНОБ от 18.10.2014 г.

  Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: без заплащане

-   Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

 Цената включва: Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

  Максимален брой участници - 30 души

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

  Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 18.07.2020 г.

 

получател КНОБ

 

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 

 Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 18.07.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

  Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 13 юли 2020 г. или до изчерпване на местата - до 30 души

 участници

Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 19.06.2020 г.

 

Уважаеми независими оценители,

 На основание решение по Протокол № 197/2020 г. на Управителния съвет на КНОБ Ви уведомяваме, че на интернет страницата на КНОБ (в публичната, видима част на страницата) ще бъдат публикувани списъци с всички независими оценители, които не са платили за 2018 г., 2019 г.  и 2020 г. годишна вноска, съгласно Кодекса за професионална етика.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 10.06.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационен семинар на тема: „ Оценка на Недвижими имоти при различни и възможни сценарии. Най-добра и полезна употреба и Българските стандарти за оценка“ , с организатор РК Пловдив на КНОБ и предвидена дата за провеждане 13.06.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 10.06.2020 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

"КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ"


 Дата на провеждане:

20 юни 2020 г. (събота)

 Място на провеждане: гр. София, в случай, че има възможност мероприятието да бъде проведено

присъствено, Уведомление относно адреса в гр. София и залата за провеждане ще се изпрати до всички участници допълнително по посочените от

тях в заявленията лични имейл адреси


 
Модератор: гл. ас. Нигохос Канарян -.Лектор по дисциплините МBAM 336 Риск Мениджмънт, MBAM 328 Теория на портфейла, MBAM 358 Реални опции, MBAM 387 Финансова иконометрия, BAFB 800 Оценка на бизнеса, МBAM 357 Банково финансиране на бизнеса

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: 80.00 /осемдесет/ лева

-   Крайна цена за всички други участници: 192.00 /сто деветдесет и два/ лева с ДДС.

Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 20.06.2020 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.

 нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 20.06.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 17 юни 2020 г.

 Брой на участниците: Броят на участниците е ограничен на 40 (четиридесет) души.

 Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 09.06.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ НА КНОБ
организира
квалификационен семинар на тема:

 Оценка на Недвижими имоти при различни и възможни сценарии. Най-добра и полезна употреба и Българските стандарти за оценка“.

 

Дата на провеждане:

13.06.2020 г.

 

Място на провеждане:

гр. Пловдив, ресторант «Пълдин», зала «Пълдин», адрес: ул. „Княз Церетелев“№ 3,  Стария град

 

Лектор - инж. Георги Георгиев. MRICS RV, REV

 

Цена за участие в кв. семинар:

-  За членове на КНОБ: 30.00 (тридесет) лева

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

Максимален брой участници – 45 - БРОЯТ Е ЗАПЪЛНЕН

 

За участие в квалификационния семинар се издава Удостоверение от КНОБ.

 

Записване за участие:
Записването за участие се извършва в Регионална колегия Пловдив,  след получаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, подадено в срок, съгласно посочените условия.

За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: knob_pl@abv.bg

 

Краен срок за регистрация: 10.06.2020 г.

Съвет на Регионална колегия Пловдив

 

Тел. за информация: 0888333580 – Димитър Димитров

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 28.05.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в интерактивно квалификационно мероприятие – семинар на тема: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“ , с организатор РК Варна на КНОБ и предвидена дата за провеждане 20.06.2020 г., е запълнен.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 27.05.2020 г.
Файлове: Програма

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ


организира провеждане на интерактивно квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“

Модератор:  арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА

Квалификационното мероприятие ще се проведе на 30.05.2020 г. от 10.00 часа, единствено за участници записали се за участие в предвидената и отложена, поради извънредното положение, квалификационна дискусия за 14 март 2020 г.

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ издава индивидуални удостоверения на участниците с вписани ефективни 10 /десет/ квалификационни часа, които удостоверения ще се изпратят на актуалните имейли на участниците или  с куриерска фирма.

За избраната платформа, на която ще се проведе интерактивната квалификационна дискусия, ще бъдат уведомени предварително на посочените от участниците електронни адреси.

Предварително относно Регистрация за участие:

Редовните участници следва да потвърдят своето участие до 12 часа на 29.05.2020 г. на mail:  srksofia.main@gmail.com и на който да изпратят коректен и актуален ел. адрес и телефон за връзка.  

Най – късно до 9.50 часа на 30.05.2020 г. всички участници ще получат на посочения от тях имейл линк за участие в квалификационното мероприятие.

Техническо обезпечаване от страна на участниците: Техническото средство (настолен или преносим компютър, нотбук, телефон) на всеки един от участниците, чрез което ще вземе участие в квалификационното мероприятие следва да бъде обезпечено с камера, микрофон и слушалки.

Приложение: актуална програма за 30.05.2020 г.

От СРК СГСО

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 26.05.2020 г.

 

Поради завишения интерес към квалификационното мероприятие, същото ще се проведе повторно на 20.06.2020 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 20.06.2020 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците, мероприятието важи и за поддържане на статут "REV".

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Пограмата.

Лектор: инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

Материали - на участниците в събитието ще бъдат предоставени: по Модули 1 и 2 - презентация по засегнатите теми, както и материал изпратен на ел. поща на участниците с основните теми засегнати в модула; по Модул 3 - изходни данни/материали за обекта на оценка, на база на които ще бъде извършен анализ и оценка на обекта. Участниците ще работят в групи от по пет човека. На финала всяка група ще има възможност да представи резултатите от своята оценка в рамките на до 5 мин.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 30,00 /тридесет / лв. крайна цена.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Брой участници – до 60, по реда на записване.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 20.06.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 16.06.2020 г. включително.

До 18.06.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 18.05.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 30.05.2020 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците, мероприятието важи и за поддържане на статут "REV".

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Пограмата.

Лектор: инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

Материали - на участниците в събитието ще бъдат предоставени: по Модули 1 и 2 - презентация по засегнатите теми, както и материал изпратен на ел. поща на участниците с основните теми засегнати в модула; по Модул 3 - изходни данни/материали за обекта на оценка, на база на които ще бъде извършен анализ и оценка на обекта. Участниците ще работят в групи от по пет човека. На финала всяка група ще има възможност да представи резултатите от своята оценка в рамките на до 5 мин.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 30,00 /тридесет / лв. крайна цена.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Брой участници – до 60, по реда на записване - БРОЯТ Е ЗАПЪЛНЕН

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 30.05.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 27.05.2020 г., включително.

До 28.05.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 15.05.2020 г.

Управителният съвет на КНОБ, във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването, отменя провеждането от КНОБ на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания“, предвиден за 13.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 12.05.2020 г.

 

На основание приети решения от Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 194 от 30.04.2020 г.:

 При подаване на годишен отчет за 2019 г., съгласно чл.10, ал. 2 от ЗНО, независимият оценител представя копие от застраховка по чл. 18, т. 7 от ЗНО, валидна към датата на подаване на годишния отчет за 2019 г.

 Независимите оценители, подали годишен отчет за 2019 г., съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО, без представено към тях копие от застраховка по чл. 18, т. 7 от ЗНО, да подадат такова до 30.06.2020 г.

 Представянето на копие от застраховка по чл. 18, т. 7 от ЗНО, във връзка с т. 2.3 и 2.4 от този Протокол, може да се извърши и по електронна поща на официалния имейл адрес на КНОБ, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). При подаване по електронен път, подателят ще получи входящ номер на ел. адреса, който е използвал.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 12.05.2020 г.

 

На основание прието решение от Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 194 от 30.04.2020 г., подаването на годишните отчети, съгласно чл.10, ал.2 от ЗНО, може да се извършва и по електронна поща на официалния имейл адрес на КНОБ, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). При подаване по електронен път, подателят ще получи входящ номер на ел. адреса, който е използвал.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2020 г., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 01.04.2020 г.

 С решение по т. 3 от Протокол – Протоколни решения № 186 от 31.03.2020 г., Управителният съвет на КНОБ продължава срока за заплащане на годишните вноски за 2020 г., съгласно ЗНО и Кодекса за професионална етика, до 31 август 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 31.03.2020 г.

 

С решение по т. 1 от Протокол – Протоколни решения № 186 от 31.03.2020 г., Управителният съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за кандидатстване за придобиване на статут REV до 16 април 2020 г.

 

ЗАПОВЕД № 1 ОТ 16.03.2020 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
Публикувано: 16.03.2020 г.

Уважаеми госпожи и господа,

В прикачен файл към настоящата публикация е Заповед № 1 от 16.03.2020 г. на Председателя на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България.

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ № 173 ОТ 25.02.2020 Г. НА УС НА КНОБ
Публикувано: 28.02.2020 г.

 

Управителният съвет на КНОБ, на свое извънредно заседание, прие следните мотиви и решения:

   УС на КНОБ, във връзка с чл. 10, ал. 2 от ЗНО, на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗНО, с решения по т. 2 от Протокол № 128/31.05.2019 год. приложи чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗНО. На всички независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители в България, попадащи в условията описани в чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗНО бяха изпратени индивидуални протоколи.

   УС на КНОБ съзнава, че санкцията заличаване от Регистъра на оценителите, предвидена в ЗНО, е крайна, но това не е основание да не се прилага действащия Закон за независимите оценители. УС на КНОБ ще предприеме мерки за подновяване на мандата за промяна на ЗНО. Администрирането на процеса по изпълнение на ЗНО, чл. 11, ал. 1, т. 3 е сложно и свързано с множество процеси, изискващи ресурс и цялостна промяна на процедурата по изпълнение на задължението на всеки независим оценител по чл. 10, ал. 2., в синхрон с приетия през 2018 год. Правилник за реда за вписване и водене на регистъра на независимите оценители.

   УС на КНОБ изказва благодарност на всички независими оценители, които си подават коректно отчетите и дължи извинение на всички независими оценители, които поради технически причини, несъвършенства на ползвания софтуер или  филтърни грешки в софтуера  са включени в списъците за неподали отчети.

   Водени от горното и във връзка с получените препоръки от страна на КС на КНОБ и постъпилите заявления и жалби от независими оценители, УС на КНОБ реши:

1.На основание чл. 91 от АПК, УС на КНОБ отменя своите поименни решения по т. 2 от Протокол № 128/31.05.2019 год. по отношение на всеки един независим оценител, който е подал обжалване по чл.12, ал.1 от ЗНО, по което  КС на КНОБ не се е произнесъл с решение по чл. 12, ал. 2 от ЗНО.

2.УС на КНОБ възлага на Изпълнителния секретар на КНОБ да ревизира списъците с независими оценители, неподали отчет за 2016 и 2017 год., като от списъците отпаднат независимите оценители с отменено решение по т. 2 от Протокол № 128/31.05.2019 год. от УС или КС на КНОБ, както и всички неправомерно включени в списъците оценители със съответната правоспособност/правоспособности, ако има такива.

3.УС на КНОБ възлага на Изпълнителния секретар на КНОБ да изпрати повторно индивидуални протоколи на неполучилите ги независими оценители при данни за втори адрес.

4.УС на КНОБ възлага на Изпълнителния секретар да извърши справка в Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване, с предоставяне на цялостната информация от публичния Регистър на КНОБ относно евентуална смърт, като починалите да бъдат заличени на това основание от Регистъра на независимите оценители, воден от КНОБ

 УС на КНОБ

 

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Машини и съоръжения”, проведен на 14.12.2019 г., в съответствие с публикувания списък /към настоящата обява/, след повторна проверка на изпитните работи
Публикувано: 25.02.2020 г.

 

С решение за вписване в "Регистъра на независимите оценители" от 21.02.2020 г. на Управителния съвет на КНОБ, успешно издържалия изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 14.12.2019 г., след повторна проверка на изпитните рацоти, ще бъде вписан в "Регистъра на независимите оценители" и ще получи личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения".

За вписване в "Регистъра на независимите оценители" следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/. Входирането на документите е лично, в офиса на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Бс Български пощи или куриерска фирма.

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При банка: Юробанк България АД

В платежния документ задължително се вписва: вписване в Регистъра - „МС”, три имена и ЕГН.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 20.02.2020 г.

 

На 17.02.2020 г. на извънредно заседание на Контролния съвет на КНОБ са разгледани и са взети решения по жалби с входящи номера от дати 03, 04, 05, 06, и 07.02.2020 г. Решенията ще се получат по пощата или могат да се получат и от централен офис на КНОБ.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", 29.02.2020 г.
Публикувано: 19.02.2020 г.
Файлове: Списък

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по  Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения е от 09:00 часа на 29.02.2020 г. /събота/. Регистрацията е от 8:45 до 8:55 часа.

Място на провеждане: ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

АДРЕС: : гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 122, вх. Б, ет. 1

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 14.02.2020 г.

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“

 

Дата на провеждане:

14 март 2020 г. (събота)                                                                                     

Място на провеждане: гр. София,

Уведомление относно адреса в гр. София и залата  за провеждане  ще се изпрати до всички участници допълнително по посочените от тях в заявленията лични имейл адреси

 Модератор:  арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособност по: „Недвижими имоти" и „Други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектантска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в квалификационни и други курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК. Един от сътавителите на Българските стандарти за оценяване.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 60.00 /шестдесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 120 /сто и двадесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

            Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали, кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 14.03.2020 г.

 

получател КНОБ

 

IBAN:  BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

 

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 14.03.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 

 

Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 10 март 2020 г.

Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева   

 

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ ОТ 08-09.02.2020 Г.
Публикувано: 12.02.2020 г.

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България, на свое присъствено заседание, проведено на 08 и 09 февруари 2020 г., по точка девета от ДР прие следните решения:

Точка 9.1. Препоръчва на независимите оценители, получили уведомление с решение на Управителния съвет на КНОБ, на основание чл. 11., ал. 1, т.3 от ЗНО да се възползват от правото си на обжалване пред Контролния съвет, съгласно чл. 12., ал. 2 от ЗНО.

Точка 9.2. Възлага на изпълнителния секретар на КНОБ да публикува във видимата публична част на сайта на КНОБ следното съобщение:

До приключване на процедурите по обжалване на решенията на Управителния съвет на КНОБ на основание  чл. 11., ал. 1, т.3 от ЗНО, независимите оценители запазват своите оценителски правоспособности и могат да упражняват професията независим оценител.

Точка 9.3. След приключване на процедурите по обжалване на решенията на управителния съвет на основание  чл. 11., ал. 1, т. 3 от ЗНО на извънредно присъствено заседание управителният съвет да се запознае с всички решения по обжалванията.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 11.02.2020 г.

 

До приключване на процедурите по обжалване на решенията на Управителния съвет на КНОБ на основание  чл. 11., ал. 1, т.3 от ЗНО, независимите оценители запазват своите оценителски правоспособности и могат да упражняват професията независим оценител.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 10.02.2020 г.

 

На 10.02.2020 г. на извънредно заседание на Контролния съвет на КНОБ са разгледани и са взети решения по жалби с входящи номера от дати 27, 28, 29, 30 и 31.01.2020 г. Решенията ще се получат по пощата или могат да се получат и от централния офис на КНОБ.

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 14.12.2019 г. изпит по "Машини и съоръжения"
Публикувано: 23.01.2020 г.
Файлове: Списък

 

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 10 февруари 2020 г., от 10,30 до 16,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 14.12.2019 г. изпит по "Машини и съоръжения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2020 г., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 03.01.2020 г.

 

 На основание решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 5.1. от Протокол № 161 от 14.12.2019 г. всеки независим оценител, упражняващ професията независим оценител по чл.16, ал.1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, заплаща годишна вноска съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика в размер на 50.00 /петдесет/ лева за 2020 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО, платима в срок до 31.05.2020 г. вкл.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА ЗА 2020 г. СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

 

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ЗА 2019 г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТ