Камара на независимите оценители в България
Акценти
ПОКАНА

 

Уважаеми Оценители,

Информираме Ви, че Българска Народна Банка (БНБ) открива процедура за включване в списъка на независимите оценители за извършване на оценки по чл.55 и чл.106 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции (ЗВПКИИП) по отношение на кредитни институции и групи, за които БНБ е орган за преструктуриране.

На основание чл. 10, ал.2 от Наредба №44 на БНБ от 28 юли 2022г.1, индивидуални покани за участие в процедурата се отправят до лица с утвърдена репутация и име в областта на оценяването на активи или в областта на одита на банки или субекти по чл.1, ал.1 от ЗВПКИИП, включително чрез професионалните организации на оценители, каквато е и представляваната от Вас организация.

Информация относно изискванията към кандидатите за независими оценители, документите, с които се удостоверява изпълнението на изискванията, сроковете и реда за подаване на заявления за участие в процедурата, както и образци на заявление и декларации са публикувани на страницата на БНБ в интернет – рубрика „Преструктуриране на банки‘‘ , подрубрика „Независими оценители“.2

Заявления за участие в процедурата за приемат до 20 октомври 2023г. на място в централната сграда на БНБ, гр. София, 1000, пл. “Княз Александър I“ №1, с пощенска или куриерска пратка на посочения адрес или по електронен път на адрес:

BNB-Delovodstvo@bnbank.org.

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, въпроси могат да бъдат отправяни по електронна поща на адрес:

Procedure.Valuers@bnbank.org

 

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ

 

П О К А Н А

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ОЦЕНКИ" И ТУРИСТИЧЕСКА РАЗХОДКА

с насоченост към всички правоспособности

дата на провеждане 14 ОКТОМВРИ 2023 г.,участие - присъствено.

Присъственото участие ще бъде в зала 1 на “SOPHARMA BUSINESS TOWERS”, с адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, гр. София 1797, с начален час на регистрация 09:00 часа

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Лектори: г-н Ирена Перфанова - е председател на НСНИ в два последователни мандата 2014-2016г. и 2016-2018г.,член на УС на FIABCI България, адв. Г. Хорозов – юридически консултант на КНОБ и г-жа Мария Цачева - ЧСИ

Цени за участие:

За членове на КНОБ:

-      Цена за участие 180 лв с ДДС;

За други участници:

-      Цена за участие 215 лв с ДДС;

Цената включва: welcome кафе, участие в квалификационно мероприятие, обяд - кетъринг, организиран преход с водач по маршрут Витоша 100 с осигурен транспорт от и до “Sopharma Business Towers” , включена вечеря в комплекс - ресторант „Богдана“.

Броят на участниците е ограничен до 45.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 06.10.2023 г. /петък/.

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,  

BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „ДИСКУСИЯ, 14.10.2023 г., трите имена и ЕГН"

Ел. поща за подаване на заявления за участие: office@ciab-bg.com 

Управителен съвет на КНОБ

 

Годишна вноска за 2023 г.

С решение на ОС от 09-10.04.2022 г., проведено в град София,  размерът на годишната вноска за 2023 г. е 25 лв. Всички оценители вписани в публичния регистър на КНОБ дължат годишна вноска  за всяка една от притежаваните правоспособности на основание чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика със срок за плащане до 30.08.2023 г.

РЕШЕНИЕ НА УС НА КНОБ

С решение на Управителният съвет на КНОБ по Протокол № 87/20.01.2023 год., членовете на КНОБ заплатили годишна вноска по чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика за 2023 година в размер на 25 лв. за правоспособност, съгласно решение на ОС на КНОБ-09-10.04.2023 год., имат право на участие на две безплатни обучителни мероприятия, които са обявени изцяло онлайн, организирани от КНОБ централа. Всички оценители-нечленове на КНОБ заплатили годишна вноска по чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика за 2023 год. имат право на едно квалификационно обучение, обявено за провеждане изцяло онлайн, организирано от КНОБ централа.

Членство за 2023 г.

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът за плащане на годишния членски внос за 2023 г. е до 28.02.2023 г., за настоящите членове на КНОБ.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 140.00 лв. съгласно решение на ОС на КНОБ, проведено на 09-10 април 2022 год. в град София.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2023 г."

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN:
BG82 BPBI 7942 1079 5016 19
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

-      в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или куриерска фирма).

-      по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

 

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 


Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.

Инструкция за оформяне на оценителски доклад от дружества на независим оценител

В изпълнение на правомощията си по чл. 22, ал. 3, т. 7, КНОБ указва на дружествата на независим оценител, че съгласно чл. 17, ал. 1, в оценките подписани от дружеството на независим оценител задължително трябва да се съдържа и подпис на независимия оценител - физическо лице, отговорно за изготвянето на оценката. Не подписването на оценката, която не е подписана съгласно чл. 17, ал. 1 да се счита за невалидна поради нарушаване на императивното изискване на чл. 6, ал. 3 от ЗНО.

Новини
ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 13.09.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

"Специфика при оценка на земеделски земи",

с насоченост към оценителска правоспособност:  „Земеделски земи и трайни насаждения“ с дата на провеждане 21  октомври 2023 г. (събота), онлайн с платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератори: : доц. д-р Мария Станимирова и  адв. Снежина Ковачева        

Цена за участие: 72 (семдесет и два) лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 84 (осемдесет и четири) лева  с ДДС,за не членове на КНОБ

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.main@gmail.com, до 19.10.2023 г. (четвъртък),  включително.

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

BIС: BPBIBGSF

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация),се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/оценка-на-земеделски-земи/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 21.10.2023 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 22.08.2023 г.

 

ПОКАНА

КНОБ, РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема: 

,,Оценка на плавателни средства

с насоченост към оценителска правоспособност „Оценка на Машини и съоръжения“,  което ще се проведе на 11.11.2023 г.  онлайн чрез платформа ZOOM.

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Модератор: Делян Михайлов Щерев - капитан далечно плаване, инженер. Повече от 20 г. стаж на море, последните шест от които, като капитан на кораб.

От 2013 г. Ръководител на център за професионално обучение при "Параходство БМФ" АД.

Натрупан стаж, като сървейор и оценител, считано от 2014 г.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС

За други участници – цена за участие 114,00 /сто и четиринадесет/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19, 

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр :  КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 11.11.2023 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 09.11.2023 г. включително.

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО СЪБИТИЕ
Публикувано: 10.08.2023 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

                            организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

ОЦЕНКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОЦЕДУРА ПО

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“

с насоченост към оценителски правоспособности: Права на интелектуалната и индустриална собственост“ „Търговски предприятия и вземания” с дата на провеждане   30 септември 2023 г. (събота), присъствено, е хотел „Лайт“ на ул. „Веслец“ 37

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератори:

Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата. Хоноруван преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС - София.  Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Цена за участие: 84 /осемдесет и четири/ лева  с ДДС, за членове на КНОБ и 108 /сто и осем/ лева  с ДДС, за не членове на КНОБ, с Решение на Съвета на РК СГСО към КНОБ, на 6.07.2023 г.

Заявлението за участие (форма за индивидуална регистрация), се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/оценка на интелектуална собственост/

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.msin@gmail.com, до 28.09.2023 г. (четвъртък),  включително.

Банкова сметка:  Юробанк България АД,  

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 30.09.2023 г., трите имена и ЕГН".Титуляр:КНОБ.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

Сборник доклади от "Девета национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 21.06.2023 г.
Сборник доклади от "Осма национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 25.08.2022 г.
Сборник доклади от "Седма национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 30.12.2021 г.
Файлове: Сборник
Сборник доклади от "Пета национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 17.11.2021 г.
Файлове: Сборник
Сборник доклади от "Шеста национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 17.11.2021 г.
Файлове: Сборник
РЕШЕНИЕ НА КОНТРОЛЕН СЪСТАВ НА КПЕ НА КНОБ
Публикувано: 17.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗНО, във връзка с проведена процедура по оспорване на оценка по подаден в КНОБ писмен сигнал с вх. № 6933/10.2.2021 г. и в съответствие с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), се публикува заключение от Доклад  на контролния състав на КПЕ на КНОБ.

 

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - приет и утвърден от ОС на КНОБ на 16.06.2018 г., на проведеното ДОС на КНОБ в гр. Русе
Публикувано: 25.07.2018 г.

С настоящото КНОБ информира всички независими оценители, вписани в Публичния Регистър на независимите оценители, за приетия и утвърден КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА от ОС на КНОБ, зъдължителен за прилагане съгласно ЗНО.

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Публикувано: 28.09.2017 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1. Декларация по образец

2. Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

- пощенски код;

- населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД