Камара на независимите оценители в България
Акценти
СЪОБЩЕНИЕ

Приемното време на Централен офис на КНОБ, с клиенти на място, е от понеделник до петък от 09:30 до 16:30 часа, с половин час обедна почивка от 13:00 до 13:30 часа.

Инструкция за оформяне на оценителски доклад от дружества на независим оценител

В изпълнение на правомощията си по чл. 22, ал. 3, т. 7, КНОБ указва на дружествата на независим оценител, че съгласно чл. 17, ал. 1, в оценките подписани от дружеството на независим оценител задължително трябва да се съдържа и подпис на независимия оценител - физическо лице, отговорно за изготвянето на оценката. Не подписването на оценката, която не е подписана съгласно чл. 17, ал. 1 да се счита за невалидна поради нарушаване на императивното изискване на чл. 6, ал. 3 от ЗНО.

Новини
ОБЯВА
Публикувано: 21.11.2022 г.

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Избор на независим оценител, който да изготви оценка за определяне на стойността, възложена съгласно част I, раздел 5 от БСО, на недвижими имоти и/или инвентар, намиращ се в имотадо 30 броя, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“ с прогнозна стойност до 6 000,00 лева без ДДС за по-голяма публичност.

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 17.11.2022 г.
Файлове: ПРОГРАМА

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

          организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

"Оценка на инструменти с фиксирана доходност/Облигации/,"

с насоченост към оценителски правоспособности:”Финансови активи и финансови институции”  и „Търговски предприятия и вземания”   с дата на провеждане 20.декември 2022 г./вторник/, онлайн с платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератор: Галина Димитрова CFA

Цена за участие: 

-      За членове на КНОБ: 60 /шестдесет/ лева

-      За други участници: 96(деведесет и шест) лева с ДДС

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО srksofia.msin@gmail.com, до 16.12.2022 г. /петък /.

Заявлението за участие /форма за индивидуална регистрация/ се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/финансови-инструменти/

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 20.12.2022 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 17.11.2022 г.
Файлове: ПРОГРАМА

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

          организира  квалификационно мероприятие – дискусия   на тема:

Финансови инструменти и финансови пазари"

с насоченост към оценителски правоспособности:”Финансови активи и финансови институции”  и „Търговски предприятия и вземания”   с дата на провеждане

13 декември 2022 г./вторник/, онлайн с платформа ZOOM

Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.

Модератор: Галина Димитрова CFA

Цена за участие: 

-      За членове на КНОБ: 60 /шестдесет/ лева

-      За други участници: 96 /деведесет и шест/ лева с ДДС

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща на РК СГСО, srksofia.main@gmail.com до 09.12.2022 г. /петък /.

Заявлението за участие /форма за индивидуална регистрация/ се получава на адрес:

https://ciab-sofia.net/финансови-инструменти/

Банкова сметка: 

Юробанк България АД,  

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05,  

BIС: BPBIBGS

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Дискусия на: 13.12.2022 г., трите имена и ЕГН".

В дните преди събитието ще получите необходимите материали и линк за включване към платформа ZOOM.

Тел. за информация: 0884 440 990, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

Съвет на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ
Публикувано: 16.11.2022 г.
Файлове:

П О К А Н А

 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

 организира квалификационен семинар на тема:

"Информационна сигурност", който ще се проведе в гр. Бургас на 03.12.2022 г. /събота/

Място на провеждане: хотел Авеню, град Бургас ул. „Транспортна“ 6

Модератори: маг.инж. Валентин Радев

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 50 лв. /петдесет/

Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2022 г., за 5 /пет/ квалификационни часа /важи за всички правоспособности/.

Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com

регистрация до 17.11.2022г.

Тел. за информация: 0889 897 459 /маг.инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:

Участие в кв.семинар 03.12.2022 г., трите имена на участника и ЕГН

Програма :

  9.00 – 9.30 – Регистрация

  9.30 – 10.15 – Модул 1 (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – Модул 2 (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги 

13.30 – 14.15 – Модул 3 (1 часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Модул 4 (1 уч.час).

Закриване на мероприятието.

Модул 1 – Увод.

Модул 2 – Обща част – Информационна сигурност. Злонамерен софтуер.

Модул 3 – Защитен софтуер. Архивиране и възстановяване на данни.

Модул 4 – Инфраструктурни мерки. Ел. Захранване. Дискусия по темата.

Минимален брой участници – 15

Максимален брой участници – 30

!!! Семинарът е присъствен !!!

 

ПОКАНА
Публикувано: 14.11.2022 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

"Структура и съдържание на оценителския доклад",

който ще се проведе в гр. Бургас на 4.12.2022 г. /неделя/

Място на провеждане: хотел Авеню, гр.Бургас, ул."Транспортна" 6

Модератори: маг.инж. Валентин Радев

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 50 лв. /петдесет/

Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2022 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com

регистрация до 30.11.2022г.

Тел. за информация: 0889 897 459 /маг.инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК БУРГАС 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:

Участие в кв.дискусия 04.12.2021 г., трите имена на участника и ЕГН

Програма :

9.00 – 9.30 – Регистрация

9.30 – 10.15 – Модул 1 (1 уч.час)

10.15 – 10.30 – кафе пауза

10.30 – 12.00 – Модул 2 (2 уч.часа)

12.00 – 13.30 – Обяд/Разговори с колеги 

13.30 – 14.15 – Модул 3 (1 часа)

14.15 – 14.30 - Почивка

14.30 – 15.55 – Модул 4 (1 уч.час).

Закриване на мероприятието.

Модул 1 – Увод. Грешки допускани от оценителите при възлагане.

Модул 2 – Права и задължения на независимия оценител. Нормативни изисквания към оценителския доклад. Правен анализ?

Модул 3 – Грешки при ползването на подходи/методи при изготвянето на доклада.

Модул 4 – Примерен модел на съдържанието на оценителския доклад. Дискусия по темата.

Минимален брой участници – 15

Максимален брой участници – 30

!!! Дискусията е присъствена !!!

 

Сборник доклади от "Осма национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 25.08.2022 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2022 год., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 14.02.2022 г.

На основание решение на Общото събрание на КНОБ, проведено на 03-04.07.2021 г. в гр. Стара Загора всеки независим оценител, упражняващ професията независим оценител по чл. 16, ал. 1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, заплаща годишна вноска съгласно чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за 2022 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО. Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 31/10.02.2022 г. срокът за заплащане е 31 aвгуст на текущата година.

ЧЛЕНСТВО В КНОБ ЗА 2022 г.
Публикувано: 24.01.2022 г.

 

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът за плащане на годишния членски внос за 2022 г. е до 28.02.2022 г., за настоящите членове на КНОБ. Тази година с решение на УС всички членове на КНОБ ще имат право на безплатно участие в едно квалификационно мероприятие, с изключение на Осма национална конференция.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2022 г."

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка за членски внос:

IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:

IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:

IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:

IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:

IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07

BIC: BPBIBGSF

Банка: "Юробанк България" АД

 

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

-   в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или куриерска фирма).

-   по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.

 

Сборник доклади от "Седма национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 30.12.2021 г.
Файлове: Сборник
Сборник доклади от "Пета национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 17.11.2021 г.
Файлове: Сборник
Сборник доклади от "Шеста национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 17.11.2021 г.
Файлове: Сборник
РЕШЕНИЕ НА КОНТРОЛЕН СЪСТАВ НА КПЕ НА КНОБ
Публикувано: 17.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗНО, във връзка с проведена процедура по оспорване на оценка по подаден в КНОБ писмен сигнал с вх. № 6933/10.2.2021 г. и в съответствие с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), се публикува заключение от Доклад  на контролния състав на КПЕ на КНОБ.

 

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - приет и утвърден от ОС на КНОБ на 16.06.2018 г., на проведеното ДОС на КНОБ в гр. Русе
Публикувано: 25.07.2018 г.

С настоящото КНОБ информира всички независими оценители, вписани в Публичния Регистър на независимите оценители, за приетия и утвърден КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА от ОС на КНОБ, зъдължителен за прилагане съгласно ЗНО.

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Публикувано: 28.09.2017 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1. Декларация по образец

2. Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

- пощенски код;

- населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД