Камара на независимите оценители в България
Акценти
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква Отчетно Изборно Общо Събрание на КНОБ, което ще се проведе на 26 - 27 април 2024 г. в град София 1719, зала № 1, Софарма бизнес тауърс, с адрес: ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев “№ 5 от 9:15 часа при следния дневен ред:

1.     Отчет на дейността на УС на КНОБ за 2023 г.

2.     Отчет на дейността на КС на КНОБ за 2023 г.

3.     Отчет на дейността на КПЕ на КНОБ за 2023 г.

4.     Утвърждаване на ГФО за 2023 г., приемане изпълнението на бюджета на КНОБ за 2023 г.

5.     Приемане програма за дейността на УС на КНОБ за 2024 г.

6.     Приемане на бюджета на КНОБ за 2024 г.

7.     Приемане на промени в Процедура и правила за кандидатстване и полагане на изпит пред Камарата на независимите оценители в България за придобиване на правоспособност на независим оценител.

8.     Промяна на реда и формата за отчитане на дейността на Независимите оценители по чл. 10, ал. 2 от ЗНО;

9.     Избор на Комисия по професионална етика;

10.  Избор на Председател на Комисия по професионална етика;

11.  Гласуване на промени в Устава на Камарата на независимите оценители в България;

12.  Други.

Регистрация на участниците се извършва от 08:00 часа до 09:00 часа на 26.04.2024 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОИОС на КНОБ в гр. София. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ОИОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10:15 часа на 26.04.2024 г., независимо от броя на присъстващите. На 26.04.2024 г. дейността на ОИОС на КНОБ е с начален час 9:00.

 

Отчет за дейността през 2023 г.
Файлове: ОтчетСправка

 

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители (ЗНО) независимият оценител представя ежегодно, до 30 юни, в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

На основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО, при неизпълнение на това свое задължение, независимият оценител се заличава от регистъра.

Отчет за дейността през 2023 г.

Уважаеми колеги,

бутонът за електронно подаване на годишен отчет е активен.

https://annualreport-ciab.com/

Членство в КНОБ за 2024 год.

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът за плащане на годишния членски внос за 2024 г. е до 28.02.2024 г., за настоящите членове на КНОБ.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 140.00 лв. съгласно решение на ОС на КНОБ, проведено на 09-10 април 2022 год. в град София.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2024 г."

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN:
BG82 BPBI 7942 1079 5016 19
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

-      в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или куриерска фирма).

-      по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

 

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 


Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.

Годишна вноска за 2024 г.

На основание решение на Общото събрание на КНОБ, проведено на 03-04.07.2021 г. в гр. Стара Загора всеки независим оценител, упражняващ професията независим оценител по чл. 16, ал. 1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, заплаща годишна вноска съгласно чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за 2024 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО. Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 31/10.02.2022 г. срокът за заплащане е 31 aвгуст на текущата година.

Инструкция за оформяне на оценителски доклад от дружества на независим оценител

В изпълнение на правомощията си по чл. 22, ал. 3, т. 7, КНОБ указва на дружествата на независим оценител, че съгласно чл. 17, ал. 1, в оценките подписани от дружеството на независим оценител задължително трябва да се съдържа и подпис на независимия оценител - физическо лице, отговорно за изготвянето на оценката. Не подписването на оценката, която не е подписана съгласно чл. 17, ал. 1 да се счита за невалидна поради нарушаване на императивното изискване на чл. 6, ал. 3 от ЗНО.

Новини
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 16.04.2024 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 21 май 2024 год. /вторник/ от 18:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

2. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

3. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

4. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2023 год. Отчет на Бюджета за 2023 год.

5. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2023 год.

6. Освобождаване от отговорност на СРК Плевен – Ловеч за  2023 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2024 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2024 год.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

*Регистрация на участниците е от 17:45-18:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 19:00 часа на 21 май 2024 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК

Съвет на РК Плевен, Ловеч

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 18.03.2024 г.

 

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 20 април 2024 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, при следния дневен ред: 

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2022г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2023г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2024 г.

8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2024г.

9. Други. 

Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 20 април 2024 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 20 април 2024 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024. 

Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.

Максимален брой пълномощни 3 бр.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА-ХАСКОВО
Публикувано: 11.03.2024 г.

 

Камара на независимите оценители в България 

Регионална колегия – Стара Загора - Хасково

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 11 април 2024 год., от 16.30 часа,  при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Стара Загора - Хасково от Председателя на СРК на РК- Стара Загора – Хасково.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Стара Загора - Хасково от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Стара Загора - Хасково състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Стара Загора - Хасково при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК- Стара Загора - Хасково.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за дейността на Съвета през изминалата 2023 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за  2023 г.; Отчет за изключени и новоприети членове в РК Стара Загора - Хасково

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за 2023 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Стара Загора - Хасково за 2024 г.

8. Избор на Делегати от РК Стара Загора – Хасково за Общо Годишно Събрание на КНОБ

9. Изказвания от членовете

10. Други.

11. Закриване на ОС на РК Стара Загора - Хасково. 

            Регистрация на участниците от 16.15 часа до 16.30 часа на 11.04.2024 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 11.04.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

            За да присъствате на Общото събрание на РК Стара Загора - Хасково с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024 година.         

            Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Стара Загора - Хасково. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес:  feral_61@abv.bg до 10.04.2024 г. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Общото събрание ще се проведе присъствено на адрес:  гр. Стара Загора, хотел Верея, конферентна зала  

 

Съвет на РК Стара Загора - Хасково към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 28.02.2024 г.
Файлове: Пълномощно

 

Камара на независимите оценители в България 

Регионална колегия – Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 22 март 2024 год., от 17.30 часа,  при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2022 и 2023 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2022 и 2023 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2022 и 2023 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2024 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК Варна. 

            Регистрация на участниците от 17.15 часа до 17.30 часа на 22.03.2024 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 22.03.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

            За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024 година.         

            Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail:  office@ciab-varna.com до 21.03.2024 г. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Общото събрание ще се проведе присъствено на адрес: Варна, ж.к. „Младост“ Търговски център Явор, ет. 2, зала „Каприз“.

 

Съвет на РК Варна към КНОБ

 

ОБЯВА
Публикувано: 05.02.2024 г.
Камара на независимите оценители в Бълграия като пълноправна  членка на Европейската Асоциация TEGOVA в правото си да присъжда статут REV обявява пролетната сесия за открита. Документи се приемат до 30.03.2024 год. в централен офис на КНОБ, на ул. "Г. С. Раковски" № 122 Б.
Сборник доклади от "Девета национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 21.06.2023 г.
Сборник доклади от "Осма национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 25.08.2022 г.
Сборник доклади от "Седма национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 30.12.2021 г.
Файлове: Сборник
Сборник доклади от "Пета национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 17.11.2021 г.
Файлове: Сборник
Сборник доклади от "Шеста национална конференция на независимите оценители в България"
Публикувано: 17.11.2021 г.
Файлове: Сборник
РЕШЕНИЕ НА КОНТРОЛЕН СЪСТАВ НА КПЕ НА КНОБ
Публикувано: 17.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗНО, във връзка с проведена процедура по оспорване на оценка по подаден в КНОБ писмен сигнал с вх. № 6933/10.2.2021 г. и в съответствие с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), се публикува заключение от Доклад  на контролния състав на КПЕ на КНОБ.

 

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - приет и утвърден от ОС на КНОБ на 16.06.2018 г., на проведеното ДОС на КНОБ в гр. Русе
Публикувано: 25.07.2018 г.

С настоящото КНОБ информира всички независими оценители, вписани в Публичния Регистър на независимите оценители, за приетия и утвърден КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА от ОС на КНОБ, зъдължителен за прилагане съгласно ЗНО.

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Публикувано: 28.09.2017 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1. Декларация по образец

2. Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

- пощенски код;

- населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД