Камара на независимите оценители в България
Регионална колегия София - град и София - област - Публикации
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ – ГРАД И СОФИЯ – ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 18.06.2018 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема: "ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ", който ще се проведе в гр. София на 30.06.2018 г. /събота/

Разглежданата тема е съобразена и с Българските стандарти за оценяване (БСО). Признават се 6 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: Зала № 2 на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България с адрес гр. София, ул. „Георги С. Раковски" 108, с начало 10:00 часа до 16:00 часа

Лектор: арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособности по: „Недвижими имоти" и „Други активи ((произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектанска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК.

Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 90 /деветдесет/ лв.
Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара, кафе-паузи, обяд и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ - srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД
В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 30.06.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 28.06.2018 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикувано: 05.04.2018 г.

Уведомяваме Ви, че Регионална колегия София-град и София-област на КНОБ е с нов административен адрес: гр. София, 1000, ул. "Христо Белчев" № 6, ет. 5, офис 10.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 07.02.2018 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Особености при отчитането  НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в помощ на независимия оценител”

ЛЕКТОР : Доц. д-р Камелия Савова д.е.с.

Доцент, доктор по икономика, преподавател в УНСС, от 1996 г. и до момента,  дипломиран експерт - счетоводител. Преподавател е по следните дисциплини: Основи  на счетоводството; Счетоводство на предприятието; Счетоводство в публичния сектор; Банково счетоводство; Теории, системи и школи в счетоводството; Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор.

Дата на провеждане 18.02.2018 год.   Начало на регистрацията 10.00 часа.

Място: гр. София.

Залата ще бъде обявена на участниците в семинара допълнително.

На всички участници в квалификационния семинар ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18, т. 2 и по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.

Такса за участие :

  44 лв. – крайна цена за редовни членове на КНОБ 
  96 лв. – цена с вкл. ДДС за участници, които не са членове на  КНОБ

Цената включва: работни материали, обяд

Регистрация за участие:  Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail : srksofia.main@gmail.com

Краен срок за подаване на Регистрационни карти: 15.02.2018 г.

Плащане (по банков път):

Юробанк и еф джи България,

IBAN : BG 72 BPBI 79421079501605,

BIC : BPBIBGSF
КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане
 : Кв. семинар 18.02.2018 г., Три имена и ЕГН

ВНИМАНИЕ:

· Желаещите да посетят квалификационния семинар могат да изпращат запитване на следния имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

· Желаещите да получат фактура да попълнят данните на фирмата си в регисатрационната карта

Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД