Камара на независимите оценители в България
За нас
Камарата на независимите оценители в България е юридическо лице, създадено със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.)

Камарата на независимите оценители в България е професионална организация на физическите лица, които извършват оценителска дейност на територията на Република България.

Камарата на независимите оценители в България е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 10, 11 и 21 март 2009 год. На Учредителното събрание е приет Устав на Камарата, Кодекс за професионална етика на независимите оценители и са избрани членове и председатели на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата.

Камарата на независимите оценители в България е регистрирана по Закона за независимите оценители на 13 май 2009 год. в Регистър БУЛСТАТ.

Цели
Целите на Камарата на независимите оценители в България са:
 • да представлява своите членове пред международни и национални институции, като защитава професионалните им права и интереси и спомага за издигане престижа на професията;
 • да регламентира принципите за професионалната дейност, посредством приемането на професионално-етичен кодекс на оценителите и упражнява контрол по спазването му;
 • да създава, доколкото това е допустимо в рамките на действащото законодателство, условия за свободен избор на оценител от страна на клиентите;
 • да оказва съдействие за защита на авторските права на оценителите върху разработените от тях програмни продукти, методики за оценка и други права на интелектуалната собственост в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
 • да изготвя и представя становища по приемането на нови и изменението на действащите нормативни актове, имащи отношение към дейността на независимия оценител;
 • да поддържа конкурсното начало в оценяването;
 • да осъществява сътрудничество със сродни професионални организации на европейско и международно равнище с оглед хармонизиране и унифициране с европейската оценителска практика;
 • да осъществява сътрудничество с акредитираните висши училища за подготовка на оценители с оглед организирането на квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски и международни правила и стандарти;
 • да извършва и всякакви други позволени от закона дейности, включително и предвидените по-нататък в този устав и в съответствие със Закона за независимите оценители, с оглед защитата и отстояването на обществения престиж и доброто име на своите членове.
Приоритети
Камарата на независимите оценители в България осигурява и регулира упражняването на професията на независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по признаване на професионална квалификация за професията независим оценител по смисъла на чл. 4, т. 5 от Закона за признаване на професионални квалификации.

По смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации и Закона за независимите оценители, Камарата на независимите оценители в България е органът в Република България по организиране процеса на обучение, придобиване и признаване на правоспособност на независим оценител, водене на публичен Регистър на незвисимите оценители, утвърждаване стандартите за оценяване, спазване на Кодекса за професионална етика на независимите оценители, провеждане на дисциплинарни производства и оспорване на оценки по Закона за независимите оценители.

Задачи
В изпълнение на своите цели Камарата на независимите оценители в България има следните задачи:
 • организира и ръководи своята дейността съгласно чл.22, ал.3 от Закона за независимите оценители;
 • организира процеса на обучение и придобиване на правоспособност на независим оценител;
 • издава документ за оценителска правоспособност на физическите лица и личен печат;
 • създава, поддържа и актуализира единния Регистър към Камарата, който включва: физическите лицата с оценителска правоспособност по видовете оценки, регламентирани в чл.6 на Закона за независимите оценители и дружествата на независимите оценители с оценителите – физическите лица, които работят за тях;
 • методически ръководи, контролира при необходимост изпълнението на задълженията на независимите оценители и налага наказанията, предвидени в чл. 36 на ЗНО;
 • спомага за разрешаването на спорове между своите членове, както и между членовете на Камарата и трети лица;
 • създава правила за упражняване на професията като разработва и издава указания, правилници, методики, оценителски стандарти и други документи, касаещи професионалната дейност на оценителите;
 • приема методика за остойностяване на оценителските услуги.