Камара на независимите оценители в България
Управителен съвет
  • Органи на Камарата са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.
  • Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател.
  • Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание, съгласно ЗНО. Управителният съвет и Контролният съвет се избират с мандат 4 години, а Комисията по професионална етика - 3 години, съгласно ЗНО.
  • Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Управителен съвет
Председател
Георги Владимиров Георгиев,
Представляващ КНОБ
София office@ciab-bg.com
Членове
Борис Кирилов Гиздаков Пловдив office@ciab-bg.com
Калина Василева Василева Варна office@ciab-bg.com
Калина Христова Кавалджиева София office@ciab-bg.com
Красимир Иванов Братанов Плевен office@ciab-bg.com