Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100304 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Цар Самуил
Телефон:0882669588
Мобилен:0884964622
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ - София)