Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100280 (2.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5803, ул. Св. Климент Охридски
Мобилен:0887438565
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ - София)