Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100263 (26.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Босилеградска
Телефон:078526944
Мобилен:0885411288, 0898334823
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ - София)