Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100226 (12.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Троян 5600, кв. Попишка
Телефон:067065568
Мобилен:0889698707
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2005
Образование:висше(Лесотехнически университет)