Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100181 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Търговище 7700, ул. Георги Бенковски
Телефон:060184832
Мобилен:0888561614
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2003
Образование:висше (ЛТУ-София)