Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100175 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9705, ул. Македония
Телефон:060182518
Мобилен:0888860562
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2003
Образование:висше(ЛТУ-София)