Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100064 (30.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1373, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска
Мобилен:0888835867
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2000
Образование:висше(ВЛТИ)