Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100104 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ж.к. Възрожденци
Мобилен:0889915317
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2006
Образование:висше(ЛТУ-София)