Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100087 (11.11.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Заводска
Телефон:036125481
Мобилен:0889318511
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2007
Образование:висше(ЛТУ-София)