Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100595 (9.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Григор Пърличев
Телефон:073830330
Специалност:Организация на производството и управление на производството
Стаж:ТП-2000
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)