Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101496 (14.12.2009 г.) , 600100051 (14.12.2009 г.) , 500100493 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1202, ул. Дунав
Мобилен:0899393884
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2008 ТП-2004 ФА-2004
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)