Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100476 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Мобилен:0898690314
Специалност:Социално и застрахователно дело
Стаж:ТП-2004
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)