Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 300100458 (14.12.2009 г.) , 820100249 (26.03.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Телефон:028750161
Мобилен:0887968786
Специалност:Горско стопанство
Стаж:МС-2008 ЗГ-2007
Образование:висше(ВЛТИ - София)