Камара на независимите оценители в България
Вътрешнонормативни актове
ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 18.10.2014 год.
Публикувано: 30.10.2014 г.
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 25.01.2014 год
Публикувано: 24.02.2014 г.
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 09.11.2013 год.
Публикувано: 27.12.2013 г.
КНОБ - годишен финансов отчет 2012
Публикувано: 07.08.2013 г.
КНОБ - годишна данъчна декларация 2012
Публикувано: 07.08.2013 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 8 и 9 юни 2013 год.
Публикувано: 25.07.2013 г.
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 17.11.2012 год.
Публикувано: 26.04.2013 г.
Правилник за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ
Публикувано: 19.12.2012 г.

    Правилникът е приет на извънредното Общо събрание на КНОБ, проведено на 17.11.2012 год.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 09.06.2012 год.
Публикувано: 11.10.2012 г.
КНОБ - годишен финансов отчет 2011
Публикувано: 13.07.2012 г.
КНОБ - годишна данъчна декларация 2011
Публикувано: 13.07.2012 г.
КНОБ - годишен финансов отчет 2010
Публикувано: 13.07.2012 г.
КНОБ - годишна данъчна декларация 2010
Публикувано: 13.07.2012 г.
КНОБ - годишен финансов отчет 2009
Публикувано: 13.07.2012 г.
КНОБ - годишна данъчна декларация 2009
Публикувано: 13.07.2012 г.
Програма за дейността на УС на КНОБ за 2011 г.
Публикувано: 15.09.2011 г.
Отчет на Управителния съвет за 2010 г.
Публикувано: 15.09.2011 г.
Файлове: Отчет УС
Отчет на Контролния съвет за 2010 г.
Публикувано: 15.09.2011 г.
Файлове: Отчет КС
Отчет на Комисията по професионална етика за 2010 г.
Публикувано: 15.09.2011 г.
Файлове: Отчет КПЕ
Финансов отчет на КНОБ за 2010 г.
Публикувано: 15.09.2011 г.
Правилник за финансова дейност в КНОБ
Публикувано: 15.09.2011 г.
Щатно разписание на КНОБ за 2011 г.
Публикувано: 15.09.2011 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ -02.07.2011 год.
Публикувано: 08.09.2011 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ -27.03.2010 год.
Публикувано: 24.02.2011 г.
Файлове: Протокол № 2
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ
Публикувано: 22.02.2011 г.
ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 15.05.2010 г.
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА УС НА КНОБ
Публикувано: 15.05.2010 г.
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА КС НА КНОБ
Публикувано: 15.05.2010 г.
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА КПЕ НА КНОБ
Публикувано: 15.05.2010 г.
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КНОБ
Публикувано: 15.05.2010 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 05.09.2009 год.
Публикувано: 15.05.2010 г.
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД