Камара на независимите оценители в България
Нормативни актове
Директива 2014/17/ЕС на Европейския Парламент от 4.2.2014 г.
Публикувано: 04.03.2014 г.
УСТАВ НА КНОБ
Публикувано: 15.09.2011 г.
Файлове: Устав на КНОБ
Държавен вестник, бр. 19 от 8 март 2011 год.
Публикувано: 15.03.2011 г.
Държавен вестник, бр. 49 от 29 юни 2010 год.
Публикувано: 29.06.2010 г.
Държавен вестник бр. 98 от 14.11.2008 год.
Публикувано: 31.05.2010 г.
Кодекс на професионалната етика
Публикувано: 03.04.2010 г.
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД