Камара на независимите оценители в България
Стандарти за оценяване
БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ /БСО/ 2018 г. - в сила от 1 юни 2018 г.
Публикувано: 30.03.2018 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 2017 г. /ПРЕВОД/ - в сила от 01 юли 2017 г.
Публикувано: 15.05.2017 г.
Промени и допълнения на Международните Стандарти за Оценяване 2013 спрямо Международните Стандарти за Оценяване 2011
Публикувано: 28.01.2014 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 2011 г. /ПРЕВОД/
Публикувано: 16.05.2012 г.
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД