Камара на независимите оценители в България
Архив
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 07.02.2018 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Особености при отчитането  НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в помощ на независимия оценител”

ЛЕКТОР : Доц. д-р Камелия Савова д.е.с.

Доцент, доктор по икономика, преподавател в УНСС, от 1996 г. и до момента,  дипломиран експерт - счетоводител. Преподавател е по следните дисциплини: Основи  на счетоводството; Счетоводство на предприятието; Счетоводство в публичния сектор; Банково счетоводство; Теории, системи и школи в счетоводството; Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор.

Дата на провеждане 18.02.2018 год.   Начало на регистрацията 10.00 часа.

Място: гр. София.

Залата ще бъде обявена на участниците в семинара допълнително.

На всички участници в квалификационния семинар ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18, т. 2 и по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.

Такса за участие :

  44 лв. – крайна цена за редовни членове на КНОБ 
  96 лв. – цена с вкл. ДДС за участници, които не са членове на  КНОБ

Цената включва: работни материали, обяд

Регистрация за участие:  Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail : srksofia.main@gmail.com

Краен срок за подаване на Регистрационни карти: 15.02.2018 г.

Плащане (по банков път):

Юробанк и еф джи България,

IBAN : BG 72 BPBI 79421079501605,

BIC : BPBIBGSF
КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане
 : Кв. семинар 18.02.2018 г., Три имена и ЕГН

ВНИМАНИЕ:

· Желаещите да посетят квалификационния семинар могат да изпращат запитване на следния имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

· Желаещите да получат фактура да попълнят данните на фирмата си в регисатрационната карта

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Пловдив към КНОБ
Публикувано: 01.02.2018 г.

Съветът на Регионална колегия Пловдив на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 02 март 2018 г. от 15:30 часа в гр. Пловдив в офиса на РК Пловдив, ул.“11-ти август“ № 5, ет. 2, оф. 2, при следния дневен ред: 

1.Откриване на ИОС на РК Пловдив от Председателя на СРК на РК Пловдив.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК Пловдив от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК Пловдив състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК Пловдив при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК Пловдив на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК Пловдив.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК Пловдив.

6. Гласуване от ИОС на РК Пловдив поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК Пловдив.

Регистрация на участниците от 15:15 - 15:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 16:30 часа на 02 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК Пловдив всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка: "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: IBAN BG45 BPBI 7942 1079 5016 06

Титуляр: КНОБ РК Пловдив

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Пловдив

Рeгистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес

на РК Пловдив /сканирани/ e-mail: knob_pl@abv.bg до 28.02.2018 г.

Съвет на РК Пловдив

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Стара Загора към КНОБ
Публикувано: 30.01.2018 г.

                                                                     ПОКАНА 

Съветът на Регионална колегия – Стара Загора, на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 02 март 2018 г. от 16:30 часа в гр. Стара Загора, бул. "Христо Ботев" № 106, офис 2/ (седалище на РК Стара Загора),  при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК-Стара Загора от Председателя на СРК на РК-Стара Загора.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК-Стара Загора от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ИОС на РК-Стара Загора състава на преброителите в зала, относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК-Стара Загора при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ИОС на РК-Стара Загора на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК-Стара Загора.
5. Гласуване на дневния ред на ИОС на РК-Стара Загора.
6. Гласуване от ИОС на РК-Стара Загора поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ на 17-18 март 2018 г. в гр. Шумен, на основание приет ДР от УС на КНОБ.
7. Закриване на ИОС на РК – Стара Загора.

Регистрация на участниците от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 02 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Стара Загора, всеки член с право на глас трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната сметка:

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BIC: BPBIBGSF

Титуляр : КНОБ - РК Стара Загора

 

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Стара Загора.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронен адрес:

e-mail:  ciab.starazagora@gmail.com  до 27.02.2018 г.

                                                       От съвета на РК Стара Загора

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Шумен, Разград, Търговище към КНОБ
Публикувано: 30.01.2018 г.

ПОКАНА

Съветът на Регионална колегия  Шумен, Разград, Търговище на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 1 март 2018 г. от 16:00 часа в гр. Шумен, офис на РК на ул. Рафаил Попов № 2 при следния дневен ред :

1.Откриване на ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище от Председателя на СРК на РК.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС  от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище.

6. Гласуване от ИОС на РК  поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище

Регистрация на участниците от 15:30-16:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:00 часа на 1 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2018 год."

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 България" АД BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Шумен, Разград, Търговище

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес

на РК Шумен, Разград, Търговище /сканирани/ e-mail: ozeniteli_shumen@abv.bg до 27.02.2018 г.

                                                    Съвет на РК Шумен, Разград, Търговище

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Русе към КНОБ
Публикувано: 30.01.2018 г.

               ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Русе към КНОБ

Съветът на Регионална колегия - Русе на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 01 март 2018 г. от 17:30 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС –Дом на науката и техника,  при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК-Русе от Председателя на СРК на РК-Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК-Русе от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ИОС на РК-Русе състава на преброителите в зала, относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК-Русе при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ИОС на РК-Русе на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК-Русе.
5. Гласуване на дневния ред на ИОС на РК-Русе.
6. Гласуване от ИОС на РК-Русе поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ на 17-18 март 2018 г. в гр. Шумен, на основание приет ДР от УС на КНОБ.
7. Закриване на ИОС на РК - Русе.

Регистрация на участниците от 17:15-17:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:30 часа на 01 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Русе, всеки член с право на глас трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка:  „Юробанк И Еф Джи България“ АД

IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10

BIC:    BPBIBGSF

Титуляр : КНОБ - РК Русе

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Русе.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронен адрес:

e-mail: atika.stt@gmail.com  и/или  rk_ruse_knob@abv.bg  до 26.02.2018 г.

                                                                Съвет на РК Русе

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Плевен, Ловеч към КНОБ
Публикувано: 29.01.2018 г.

                                                                         ПОКАНА 

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 02 март 2018 г. от 16:30 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1.Откриване на ИОС на РК Плевен - Ловеч от Председателя на СРК на РК Плевен- Ловеч.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК Плевен - Ловеч от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК Плевен - Ловеч състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК Плевен - Ловеч при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК Плевен - Ловеч на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК Плевен - Ловеч.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК Плевен - Ловеч.

6. Гласуване от ИОС на РК Плевен - Ловеч поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК Плевен - Ловеч.

Регистрация на участниците от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 02 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК Плевен - Ловеч всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка: "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

Титуляр: КНОБ РК Плевен - Ловеч

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Плевен - Ловеч

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес

на РК Плевен - Ловеч /сканирани/ e-mail: rk-pleven@ciab-bg.com до 28.02.2018 г.

                                                        Съвет на РК Плевен, Ловеч

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК София-град и София-област към КНОБ
Публикувано: 27.01.2018 г.

П О К А Н А

Съветът на Регионална колегия София - град и София - област към КНОБ на основание чл. 30, ал. 2 от Устава на КНОБ и чл. 14, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 4 март 2018 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 3, при следния дневен ред:

1. Откриване на ИОС на РК София - град и София - област от Председателя на СРК София - град и София - област.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК София - град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК София - град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК София - град и София - област при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК София - град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК София - град и София - област.

5. Гласуване дневния ред на ИОС на РК София - град и София - област.

6. Гласуване от ИОС на РК София - град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК София - град и София - област.

Регистрация на участниците от 10.00 - 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 12.00 часа на 4 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София - град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание: Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София - град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 28.02.2018 год.

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Варна към КНОБ
Публикувано: 25.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия - Варна на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 27 февруари 2018 г. от 17:30 часа в гр. Варна, ул. "Брегалница ", Студентски общежиния бл. 1, ет. Партер/Офиса на РК - Варна/, при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ИОС на РК- Варна състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК- Варна при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ИОС на РК- Варна на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК- Варна.
5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК-Варна.
6. Гласуване от ИОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.
7. Закриване на ИОС на РК - Варна.

Регистрация на участниците от 17:15-17:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:30 часа на 27 февруари 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Варна всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка: "Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG45BUIN95611000202201
Титуляр : КНОБ РК Варна


В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Варна /сканирани/ e-mail: office@ciab-varna.com до 26.02.2018 г.

Преглед на писмени работи от изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения", проведен на 16.12.2017 год.
Публикувано: 24.01.2018 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на:

05 февруари 2018 год. от 10:00 до 17:00 часа

06 февруари 2018 год. от 10:00 до 15:00 часа

по изготвен ГРАФИК - прикачен към настоящата обява, в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ
Публикувано: 23.01.2018 г.

Съветът на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 24 февруари 2018 г. от 9:30 часа в гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред :

 1. Откриване на ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
 2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
 3. Гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.
 4. Утвърждаване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
 5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
 6. Гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.
 7. Закриване на ИОС на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на участниците от 9.00-9.30ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.30 часа на 24 февруари 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове –  внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

            Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

 В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/ e-mail: office@ciab-burgas.com до 21.02.2018 г.

ПОКАНА за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Шумен, 17 - 18 март 2018 г.
Публикувано: 22.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО, чл. 17 и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Устава на КНОБ свиква Извънредно Делегатско Общо Събрание (ИДОС) на КНОБ, което да се проведе на 17-18 март 2018 г. Място на провеждане: град Шумен, Гранд хотел „Шумен”, ул. „Оборище” № 1, в конферентната зала на гранд хотела. Начален час на ИДОС на КНОБ – 09.00 часа на 17.03.2018 г. Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 17.03.2018 г. на посоченият по-горе адрес на провеждане на ИДОС на КНОБ, в град Шумен. Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ИДОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 17.03.2018 г. независимо от броя на присъстващите, за 18.03.2018 г. начален час – от 9.00 ч., при следният дневен ред:

1. Откриване на ИДОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ИДОС на КНОБ.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИДОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИДОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК  Шумен, Търговище, Разград,  като Председателят на комисията е член на УС на КНОБ.

4. Утвърждаване от ИДОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИДОС на КНОБ. За доброто и навременно протичане на регистрацията, състава на комисията и Председателят й са определени предварително от Председателя на СРК Шумен, Търговище, Разград.

5. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията, относно избор на един член на КС на КНОБ. Предложения за включване в състава и Председател на комисията се предлагат от Председателя на СРК Шумен, Търговище, Разград.

6. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайните избори. Предложения за включване в състава и Председател на комисията се предлагат от Председателя на СРК Шумен, Търговище, Разград.

7. Гласуване на Дневния Ред на събранието от ИДОС на КНОБ.

8. Отчет и приемане дейността на УС на КНОБ за 2016 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ на кратък общ отчет и отделни отчети по ресори.

9. Приемане и утвърждаване от ИДОС на КНОБ - ГФО за 2016 г.  на КНОБ и подаването им пред НАП и НСИ.

10. Отчет на КС на КНОБ по повод извършена проверка за целесъобразност на разходите за 2015 г. и 2016 г. и приемането му от ИДОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КС на КНОБ.

11. Отчет и приемане изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2016 г. от ИДОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на УС на КНОБ.

12. Отчет на официалните представители на КНОБ относно участието и дейността в работната група по ЗИДЗНО през 2016 г. при МИ.

13. Отчет на КС на КНОБ за 2016 г. и приемането му от ИДОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КС на КНОБ.

14. Отчет на КПЕ на КНОБ за 2016 г. и приемането му от ИДОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КПЕ на КНОБ.

15. Провеждане поименно на таен вот за изключване от членство в КНОБ, по предложение на УС на КНОБ следните лица: г-н Иван Митев, г-жа Виолета Касърова, г-н Димитър Великов Димитров, г-н Божидар Кънев и г-жа Татяна Илева.

15.1. Председателят на комисията по тайния избор обявява започване провеждането на тайния поименен вот за изключване от членство в КНОБ, по предложение на УС на КНОБ за следните лица: г-н Иван Митев, г-жа Виолета Касърова, г-н Димитър Великов Димитров, г-н Божидар Кънев и г-жа Татяна Илева. Бюлетините се изготвят от комисията по тайния избор,  след приемане на ДР на събранието. В това време се обявява и обедната почивка.

15.2. Докладване пред ИДОС на КНОБ от Председателя на комисията по тайния избор за резултатите от проведения таен вот за изключване от членство в КНОБ, по предложение на УС на КНОБ относно следните лица: г-н Иван Митев, г-жа Виолета Касърова, г-н Димитър Великов Димитров, г-н Божидар Кънев и г-жа Татяна Илева.

16. Обявяване от Председателя на събранието на половин час за работа на комисията по предложенията. В това определено време се подават предложения за таен избор за един член на КС на КНОБ по образец. Изп. секретар на КНОБ е в помощ на работата на комисията по предложенията.

17.1. Обявяване пред ИДОС на КНОБ на предварителната листа за кандидат за един член на КС на КНОБ от Председателя на комисията по предложенията.

17.2. Председателят на комисията по предложенията дава последователно думата в съответствие с предварителната листа на кандидатите за един член на КС на КНОБ.

17.3. След обявяване от Председателя на комисията по предложенията на предварителната листа в срок от половин час от зала се правят устни предложения за кандидати за един член на КС на КНОБ.

17.4. Обявяване от Председателя на комисията по предложенията пред ИДОС на КНОБ на окончателната листа на кандидатите за избор на един член на КС на КНОБ и предаване на един екземпляр от същата на Председателят на комисията по тайния избор.

18.1. Подготовка на бюлетините за гласуване с таен избор за един член на КС на КНОБ. Дейност на комисията по тайния избор съвместно с изп. секретар на КНОБ при необходимост.

18.2. Председателят на комисията по тайния избор обявява започване на избора за един член на КС на КНОБ.

18.3. Провеждане на таен избор за един член на КС на КНОБ.

18.4. Докладване пред ИДОС на КНОБ от Председателя на комисията по тайния избор  резултатите от проведения таен избор за един член на КС на КНОБ.

18.5. Ако при провеждане на тайния избор, съгласно т. 18.3. не е избран един челн за КС на КНОБ то тогава действията по т.18.3. и 18.4. се повтарят.

19. Представяне, приемане и утвърждаване от ИДОС на КНОБ на проект на „Български Стандарти за Оценяване” /БСО/ 2018 г.

20. Представяне, приемане и утвърждаване от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Устав на КНОБ”.

21. Представяне, приемане и утвърждаване от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на ”Кодекс за професионална етика”.

22. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Процедура за полагане на изпит пред КНОБ за придобиване на правоспособност на независим оценител и правила  за проверка на изпитни работи на кандидатите”.

23. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за реда за вписване и водене на Регистъра на независимите оценители”.

24. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за работата на Общото събрание на КНОБ - общи положения”.

25. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за финансовата дейност в КНОБ”.

26. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ”.

27. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за работата на УС на КНОБ”.

28. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за работата на КС на КНОБ”.

29. Представяне и приемане от ИДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Правилник за работата на КПЕ на КНОБ”.

30. Закриване на ИДОС на КНОБ от Председателя на събранието.

 Относно членовете на КНОБ, които НЕ са членове на Регионални колегии на КНОБ, същите имат право и могат да участват лично с право на един глас в ИДОС на КНОБ. Относно членовете на КНОБ, които са членове на Регионални колегии на КНОБ същите се представляват на ИДОС от участници - избрани делегати, от ОС на РК на КНОБ, които участват с право на десет гласа.

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Земеделски земи и трайни насаждения", проведен на 16 декември 2017 г.
Публикувано: 04.01.2018 г.
ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗАМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 13.12.2017 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 9:00 часа на 16.12.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: Технически университет – София, зала 3129 /намира се срещу входа на блок 4/.

Преглед на писмени работи от изпит по "Търговски предприятия и вземания", проведен на 28.10.2017 год.
Публикувано: 01.12.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 11.12.2017 год. /понеделник/ от 10:00 до 16:00 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

С болка и тъга Ви известяваме за смъртта на г-н Валери Матеев, член на Контролния съвет на „Камарата на независимите оценители в България” и бивш Председател на СРК Русе, починал на 28.11.2017 г. КНОБ изгуби един отличен професионалист, отговорен колега и радетел за каузите на КНОБ. Поклон пред светлата му памет!
Публикувано: 29.11.2017 г.
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ
Публикувано: 29.11.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

Квалификационна дискусия на тема:

„Практически подходи при оценка на концентрирани в землища

земеделски имоти”

Място на провеждане: гр. Априлци, х-л „Сватовете“

на 15 и 16 декември 2017 год. / петък и събота /

Програма:

15.12.2017 г. - Настаняване в хотела: 13:30 ч.; Дискусия: 14:30–17:30 ч.; Вечеря: 19:30 ч.

16.12.2017 г. - Дискусия: 9:30–12:30 ч.; Обяд: 12:30–13:30 ч.; Дискусия: 13:30–17:00 ч.

Модератор: СВЕТЛАНА ПОПОВА - магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр. Варна

Такса за участие:

- за членове на КНОБ – 140 лв.;

- за други участници – 180 лв.

Цената включва: лекции, работни материали, нощувка, вечеря, закуска и обяд.

Брой на участниците в квалификационната дискусия: до 30.

Регистрация за участие: със заявка.

Краен срок за заявяване и плащане: до 11.12.2017 г. /понеделник/ вкл.

Квалификационната дискусия има практическа насоченост. На всички участници в квалификационната дискусия ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по реда на чл. 18, т. 2 и чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ

В основанието на платежния документ задължително се вписват: Такса за квалификационна дискусия на 15.12.17г.,трите имена на участника и ЕГН.

Желаещите да посетят квалификационната дискусия могат да получат допълнителна информация на телефон: 0878376979 – Здравка Петрова

Имейл адрес за подаване на заявки: rk-pleven@ciab-bg.com

Информация относно "КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ,,ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ" – провеждане гр. Варна, от 02.12.2017 г. до 09.12.2017 г. вкл.
Публикувано: 29.11.2017 г.

КНОБ уведомява участниците, че началото на "Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи" е от 09:00 часа на 02.12.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 08:30 до 9:00 часа. Място на провеждането: Икономически университет – Варна , гр. Варна /бул. „Княз Борис I” № 77/, зала № 446.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ КЪМ КНОБ
Публикувано: 15.11.2017 г.

Съветът на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ на основание   чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ свиква Мандатно Общо събрание в  гр. София на 16.12.2017 г., в 11.00 часа (събота).
Регистрацията започва в 10.00 ч. на
16 декември 2017 г. 
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1.Приемане на дневния ред на Общото събрание
2.Избор на Председател и временни комисии на Общото събрание
3.Отчет на Председателя на Съвета на РК София-град и София-област за дейността през 2017 г. и за периода на целия мандат - 22.03.2014 - 16.12.2017 г.
4.Отчет на Контрольора на РК София-град и София-област за 2017 г. и за периода на целия мандат - 22.03.2014 - 16.12.2017 г.
5.Отчет на Бюджета за 2017 г. и за периода на целия мандат 22.03.2014 - 16.12.2017 г.
6.Обсъждане  и приемане на Пртоекто-бюджета на РК за 2018 г.
7.Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2018 г.
8.Избор на нови ръководни органи на РК:
8.1.Избор на членове на Съвета на РК
8.2.Избор на председател на СРК
8.3.Избор на Контрольор на РК
9.Разни
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава Общото събрание ще се проведе в  12.00 часа  в същия ден, на същото място, при същия дневен ред.
Регистрация за участие в Общото събрание:
Регистрационна карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание с пълномощни и се предава заедно с пълномощните в момента на регистрацията.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Участниците в Общото събрание без пълномощни се регистрират без да попълват регистрационна карта.

Място на провеждане: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков" № 9 /вход от ул. Бачо Киро/, Венус Конферентен Център, етаж 3 над партер, "Голяма конферентна зала" /не се ползва асансьор/.

От Съвета на РК София-град и София-област 

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Търговски предприятия и вземания", проведен на 28 октомври 2017 г.
Публикувано: 15.11.2017 г.
Информация относно „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ” - провеждане гр. Плевен, от 18.11.17 г. до 25.11.17 г. вкл.
Публикувано: 15.11.2017 г.

КНОБ уведомява участниците, че началото на "Квалификационен курс по "Земеделски земи и трайни насаждения" обхващащ преглед на конспекта и практически задачи" е от 09:00 часа на 18.11.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 9:00 часа. Място на провеждането: хотел "Балкан", гр. Плевен /бул. Русе № 85/, зала № 1.

Преглед на писмени работи от изпит по "Недвижими имоти", проведен на 30.09.2017 год.
Публикувано: 09.11.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 22, 23 и 24.11.2017 год. от 09.30 до 17.30 часа по изготвен ГРАФИК - прикачен към настоящата обява, в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 27.10.2017 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания” е от 09:00 часа на 28.10.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: УНСС /централна сграда/, гр. София /улица 8-ми декември/, зали 3008 и 4007, намиращи се съответно на трети и четвърти етаж. 

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Земеделски земи и трайни насаждения”, проведен на 29.07.2017 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 23.10.2017 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 23.10.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Земеделски земи и трайни насаждения", проведен на 29.07.2017 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „ЗЗТН”, Три имена и ЕГН.              /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Недвижими имоти", проведен на 30 септември 2017 г.
Публикувано: 17.10.2017 г.
Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Машини и съоръжения”, проведен на 22.07.2017 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 11.10.2017 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 03.10.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 22.07.2017 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „МС”, Три имена и ЕГН.              /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 10.10.2017 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения“, който ще се проведе в гр. София на 16 декември 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 23.11.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 10.10.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира „Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи”, който ще се проведе от 02.12.2017 г. до 09.12.2017 г. вкл. в град Варна.

Конкретното място на провеждане в гр. Варна ще бъде посочено до 29.11.2017 г.

Лекторски екип:

Доц. д-р Мария Станимирова,  Икономически университет – Варна, Доц. д-р Светослав Илийчовски, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“, УАСГ, София, Доц. д-р Милена Мотева,  Университет за архитектура строителство и геодезия – София, Инж. Красимир Братанов, сертифициран оценител по оценка на недвижими имоти и земеделски земи и трайни насаждения, Адв. д-р Георги Хорозов, специализиран в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията и гражданския процес.

Цена на квалификационния курс:

-  870.00 /осемстотин и седемдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

-  1200.00 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: Учебен материал, Примерни задачи и тестове, Обяд и кафе пауза.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:    BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:      BPBIBGSF

Банка:  Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”-Варна,  трите имена и ЕГН.


Краен срок за заплащане и регистрация: 26.11.2017 г. вкл.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 10.10.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира „Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи”, който ще се проведе от 18.11.2017 г. до 25.11.2017 г. вкл. в град Плевен.

Конкретното място на провеждане в гр. Плевен ще бъде посочено до 15.11.2017 г.

Лекторски екип:

Доц. д-р Мария Станимирова,  Икономически университет – Варна, Доц. д-р Светослав Илийчовски, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“, УАСГ, София, Доц. д-р Милена Мотева,  Университет за архитектура строителство и геодезия – София, Инж. Красимир Братанов, сертифициран оценител по оценка на недвижими имоти и земеделски земи и трайни насаждения, Адв. д-р Георги Хорозов, специализиран в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията и гражданския процес.

Цена на квалификационния курс:

-  870.00 /осемстотин и седемдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

-  1200.00 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: Учебен материал, Примерни задачи и тестове, Обяд и кафе пауза.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:    BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:      BPBIBGSF

Банка:  Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”-Плевен,  трите имена и ЕГН.

 

Краен срок за заплащане и регистрация: 12.11.2017 г. вкл.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 04.10.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира „Квалификационен курс по „Търговски предприятия и вземания” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи”, който ще се проведе от 17.10.2017 г. до 24.10.2017 г. вкл. в град София.

Място на провеждане: Институт за следдипломна квалификация към УНСС, зала № 311, гр. София, начало 9.30 часа на 17.10.2017 г.

Лекторски екип:

Доц. д-р Олег Димов - ръководител на екипа, доцент в УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”. Адв. Георги Хорозов - юридически консултант на КНОБ. Доц. д-р Любомир Тодоров - доцент в УНСС, лектор по „Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса”, „Бизнес анализ” и „Анализ инвестиционната дейност на предприятието”. Д-р Калина Кавалджиева - гл. асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване” и „Управленско счетоводство”. Проф. д-р Георги Мишев - лектор в УНСС по „Статистика” и „Иконометрия”. Доц. д-р Теодора Рупска - доцент в УНСС, лектор по „Управленско счетоводство”.

Цена на квалификационния курс:

-  780.00 /седемстотин и осемдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

-  1080.00 /хиляда и осемдесет/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: Учебен материал, Примерни задачи и тестове, Обяд и кафе пауза.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:    BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:      BPBIBGSF

Банка:  Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс, „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 15.10.2017 г. вкл.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ КЪМ КНОБ
Публикувано: 28.09.2017 г.

ПОКАНА

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ към КНОБ 

Съветът на Регионална колегия Плевен, Ловеч към КНОБ на основание чл. 30 , ал. 6 от Устава  на КНОБ, чл. 13, ал. 5 от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК Плевен, Ловеч свиква Общо отчетно-изборно събрание на РК Плевен, Ловеч, на  27.10.2017г. от 16.30 ч. в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен. Избор на Председател на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава, председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК- Плевен - Ловеч към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по предложенията.

6. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията за периода на целия мандат (2014 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи на Регионална колегия- Плевен - Ловеч за периода на целия мандат (2014 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2014 - 2017 год.).

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК Плевен - Ловеч за периода на целия мандат.

9. Избор на членове на Съвета на РК- Плевен - Ловеч.

10. Избор на Председател на Съвета на РК Плевен - Ловеч.

11. Избор на Контрольор на РК Плевен - Ловеч.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 27.10. 2017 г. във фоайето пред конферента зала № 2.

Съвет на РК Плевен, Ловеч 

Нови членове и Председатели на Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика на КНОБ
Публикувано: 26.09.2017 г.

На редовно проведеното Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ в гр. Плевен (16-17 септември 2017 г.), на 16 септември 2017 год. редовно бяха избрани членове и Председатели на Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика на КНОБ /избор на трети мандати за КНОБ/.

Управителен съвет (УС) на КНОБ:
 Председател
   Светла Захариева Дерменджиева от София
 Членове
   Борис Кирилов Гиздаков от Пловдив
   Георги Владимиров Георгиев от София
   Калина Василева Василева от Варна
   Калина Христова Кавалджиева от София
   Красимира Иванова Петкова от Русе
   Красимир Иванов Братанов от Плевен

Контролен съвет (КС) на КНОБ:
 Председател
   Пламен Иванов Данаилов от София
 Членове
   Валери Игнатов Матеев от Русе
   Ванина Димитрова Вецина от София
   Кичка Тодорова Кателиева-Станева от Варна
   Светлана Милкова Попова от Плевен

Комисия по професионална етика (КПЕ) на КНОБ:
 Председател
   Орлин Димитров Пенев от София
 Членове
   Венета Колева Желева от София
   Невяна Ангелова Григорова от Варна
   Пламен Желев Желев от Пловдив
   Сузана Савева Недева от Шумен

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ КЪМ КНОБ
Публикувано: 25.09.2017 г.

П О К А Н А 

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - РУСЕ към КНОБ

  На 26.10.2017 г. в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 105 от 17.30ч. ще се проведе Общо събрание на Регионална колегия – Русе към КНОБ.

  Събранието се свиква съгласно чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ.

  Дневен ред:

1. Избор на председател и член на СРК Русе на КНОб

2. Разни.

Съвет на Регионална колегия Русе към КНОБ.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 21.09.2017 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е от 09:00 часа на 30.09.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:15 до 8:55 часа. Място на провеждането: УНСС, гр. София, зали 2005, 2006 и 2007, намиращи се на етаж 2-ри. 

Уведомяваме Ви, че на 15 септември 2017 г. /петък/ ЦО на КНОБ няма да работи, поради ИДОС на КНОБ 16 – 17 септември 2017 г. провеждане в гр. Плевен.
Публикувано: 13.09.2017 г.
Преглед на писмени работи от изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения", проведен на 29 юли 2017 г.
Публикувано: 01.09.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи (по "Земеделски земи и трайни насаждения") от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 20 и 21.09.2017 год. /сряда и четвъртък/ от 10:00 до 16:30 часа по изготвен ГРАФИК (прикачен към обявата), в централния офис на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум").

Преглед на писмени работи от изпит по "Машини и съоръжения", проведен на 22 юли 2017 г.
Публикувано: 01.09.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи (по "Машини и съоръжения") от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 19.09.2017 год. /вторник/ от 10:00 до 16:30 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум").

ПОКАНА за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 16 - 17 септември 2017 г.
Публикувано: 16.08.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 На основание чл. 24, ал. 3 от ЗНО по постъпило искане с вх. № 4053 от 08.08.17 г., от повече от 1/10 от редовните членове на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) свикват Извънредно Делегатско Общо Събрание (ИДОС) на КНОБ, което да се проведе на 16-17 септември 2017 г. Място на провеждане: град Плевен, Парк хотел „Кайлъка” /разположен в парк „Кайлъка”/, в голямата конферентна зала на парк хотела. Начален час на ИДОС на КНОБ – 09.00 часа на 16.09.2017 г. Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 16.09.2017 г. на посоченият по-горе адрес на провеждане на ИДОС на КНОБ, в град Плевен. Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ИДОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 16.09.2017 г. независимо от броя на присъстващите, за 17.09.2017 г. начален час – от 9.00 ч., при следният дневен ред:

1. Откриване на ИДОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ОС на КНОБ.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИДОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията /комисията по регистрацията е сформирана предварително от СКР Плевен, Ловеч/.

3. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИДОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен, Ловеч, като Председател на комисията е член на УС на КНОБ.

4. Приемане от ИДОС на КНОБ на Дневния ред на събранието.

5. Утвърждаване от ИДОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ. Състава на комисията се докладва от Председателя на комисията.

6. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен, Ловеч.

7. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен, Ловеч.

8. Освобождаване от ИДОС на КНОБ на членовете на органите на КНОБ: УС, КС и КПЕ.

9. Обявяване от Председателя на събранието на 1 /един/ час за работа на комисията по предложенията. В този час се подават предложения по образец. В този час също така е и обедната почивка.

10. Обявяване през ИДОС на предварителните листи за кандидати за органи на КНОБ от Председателя на Комисията по предложенията.

11. Председателя на комисията по предложенията дава последователно думата в съответствие с предварителните списъци на кандидатите за членове на УС, КС и КПЕ на КНОБ.

12. След обявяване от Председателят на комисията по предложения на предварителните листи в срок от половин час от зала се правят устни предложения за кандидати за членове на органи на КНОБ.

13. Обявяване от Председателя на комисията по предложенията пред ИДОС на окончателните листи на кандидатите за членове на органи на КНОБ – УС, КС и КПЕ.

14. Подготовка техническа на бланките за гласуване. В този период за участниците в ИДОС се обявява почивка.

15. Председателят на комисията по тайния избор обявява започване на избор за членове на органите на КНОБ – УС, КС и КПЕ, като дава и необходимите пояснения.

16. Провеждане на таен избор за членове на органите на КНОБ – УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

17. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори.

18. Провеждане на последващ /при необходимост/ таен избор за членове на органите на КНОБ – УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

19. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори в съответствие с т.18 от ДР.

20. Провеждане на таен избор за избор на Председатели на органите на КНОБ, за: УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

21. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори по т. 20 от ДР.

22. Провеждане на последващ /при необходимост/ таен избор за избор на Председатели на органите на КНОБ, за: УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

23. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори по т. 22 от ДР.

24. Даване думата на новият Председател на КПЕ на КНОБ за изказване.

25. Даване думата на новият Председател на КС на КНОБ за изказване.

26. Даване думата на новият Председател на УС на КНОБ за изказване.

27. Закриване на ИДОС от Председателят на събранието. 

Относно членовете на КНОБ, които НЕ са членове на Регионални колегии на КНОБ, същите имат право и могат да участват лично с право на един глас в ИДОС на КНОБ. Относно членовете на КНОБ, които са членове на Регионални колегии на КНОБ същите се представляват на ИДОС от участници - избрани делегати, от ОС на РК на КНОБ, които участват с право на десет гласа.

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Земеделски земи и трайни насаждения", проведен на 29 юли 2017 г.
Публикувано: 09.08.2017 г.
Списък на лицата, успешно положили изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 22 юли 2017 г.
Публикувано: 09.08.2017 г.
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 04.08.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА към КНОБ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР  

НА ТЕМА:  „Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България. Оценки на доходоносни имоти – бензиностанции. Оценка на инвестиционен проект”

Лектор в квалификационния семинар: инж. Марио Николов

Работен език: Български език

Дата: 19 август 2017 г. /събота/

Място: гр. Варна, Икономически университет – Варна, зала 221.

Такса за участие: крайна цена 60 лв. за членове на КНОБ и 120 лв. с ДДС за

други участници.

Цената включва: две кафе-паузи, работен обяд, работни материали и дискусии.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-varna.com или на моб. 0879 84 32 11;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр: КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника;

Времетраене: 09.00-17.00 ч. 

Регистрацията започва в 08.45 ч. на 19.07.2017 г.

Програма и регистрационна карта за мероприятието може да намерите в прикачените файлове.

Краен срок за записване: 16 август 2017 г. /сряда/

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 25.07.2017 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 09:00 часа на 29.07.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: УНСС, гр. София, зала 2006, намираща се на етаж 2-ри.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 24.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол, на 24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Асен” №25 /партер/.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

От Съвета на РК Бургас, Сливен и Ямбол

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 24.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Пловдив  към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Пловдив, на  24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в офиса на РК на КНОБ –Пловдив - ул.”11-ти август” №5,  ет.2,  офис 2.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред 

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Съвета на РК Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 19.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Стара Загора  към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Стара Загора, на  21.08.2017 г/понеделник/, от 17.00 часа в офиса на РК на КНОБ – Стара Загора - бул.”Христо Ботев”, офис 2.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

 Регистрацията започва 16.30 часа на 21.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

                                                            От Съвета на РК Стара Загора

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, проведен на 29.04.2017 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 14.07.2017 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 22.06.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29.04.2017 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „ПИИСДФО”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 14.07.2017 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е от 09:00 часа на 22.07.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: УНСС, гр. София, зала 2005, намираща се на етаж 2-ри.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 14.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ),  на основание прието  решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ и решение на СРК от 13.07.2017 г. свиква Общо събрание на РК София-град и София-област на 14 август 2017 г. (понеделник) от 17.00 ч. в конферентна зала № 3, II-ри етаж на ФНТС на адрес: София, ул. "Г.С.Раковски"108,  при следния дневен ред:

 1. Докладване на резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София-град и София-област към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.
 2. Избор на комисия по преброяване в зала.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Избор на комисия по предложенията.
 5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ в гр. Плевен на 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 14.08.2017 г. във фоайето пред конферента зала № 3.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18:00 часа същия ден, на същото място, при същия дневен ред. 

Съвет на РК София-град и София-област

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 13.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) - Плевен, Ловеч към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Плевен, Ловеч на 16 август 201г. (сряда) от 17.00 ч. в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

 1. Докладване на резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Плевен, Ловеч към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.
 2. Избор на комисия по преброяване в зала.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Избор на комисия по предложенията.
 5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ в гр. Плевен на 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва в 16:30 ч. на 16.08. 2017 г. във фоайето пред конферента зала № 2.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18:00 часа същия ден, на същото място, при същия дневен ред. 

Съвет на РК Плевен, Ловеч

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА
Публикувано: 11.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание на прието решение от ОС на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Варна на 10 август 2017 год. (четвъртък) от 16.30 часа в гр. Варна, Икономически университет Варна, при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Явен избор на делегати на предстоящото Извънредно Делегатско Общото събрание (ИДОС) на Камара на независимите оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г.

   Регистрация от 16.00 часа до 16.30 часа на 10 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 17.30 часа на 10 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Съвет на РК Варна

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 10.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – Шумен, Търговище, Разград към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание на прието решение от ОС на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Шумен, Търговище, Разград на 10 август 2017 год. (четвъртък) от 17.00 часа в гр. Шумен, в офиса на РК Шумен, Търговище, Разград, ул. "Рафаил Попов" № 2, при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Търговище, Разград към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Явен избор на делегати на предстоящото Извънредно Делегатско Общото събрание (ИДОС) на Камара на независимите оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г.

   Регистрация от 16.30 часа до 17.00 часа на 10 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18.00 часа на 10 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Съвет на РК Шумен, Търговище, Разград

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 10.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – Русе към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание на прието решение от ОС на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Русе на 8 август 2017 год. (вторник) от 17.30 часа в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 105 , при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Русе към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Явен избор на делегати на предстоящото Извънредно Делегатско Общото събрание (ИДОС) на Камара на независимите оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г.

6. Разни

   Регистрация от 17.00 часа до 17.30 часа на 8 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18.30 часа на 8 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Съвет на РК Русе

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 13.06.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

"СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (МСО 2017). ТЕХНИКО - ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МСО. АНАЛИЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГРАСКАТА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА."

на 24.06.2017 год. /събота/

Лектор: маг. инж. маг. ик. Румен Йорданов Неделчев

Място на провеждане: гр.Бургас, ул. "Цар Петър" №1 /сграда Областна Администрация, зала ет.1/

Цена за участие:

- за членове на КНОБ – 40 лв. крайна цена;

- за други участници – 144 лв. крайна цена с вкл. ДДС

Цената включва: материали от квалификационния семинар

Мин. брой на участниците в семинара: 15 лица.

Регистрация за участие: Регистрационна карта.

Попълнената Регистрационна карта и копие на платежното изпратете на e-mail: office@ciab-burgas.com

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане: 22.06.2017 г. (четвъртък).

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

Такса за кв.семинар на 24.06.2017 г.  за /......... ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  И  ЕГН  НА УЧАСТНИКА/

Плащане (по банков път):

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол                             

За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол

Teлефон: 0889897459

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 13.06.2017 г.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

“АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА

 Лектори:

Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата. Хоноруван преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС - София.  Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Програмата и кратка анотация на семинара изтеглете от прикачените файлове.

Дата за провеждане: 24.06.2017 г.

Място на провеждане:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2

Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена     80,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             160,00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение  задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой до 30 участника.

Регистрация за участие:   Регистрационна  карта  изтеглете от прикачените файлове.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 20.06.2017 г.

Юробанк България АД,     

IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК С
офия-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане:
Квалификационен семинар на 24.06.2017 г.   

ВНИМАНИЕ:

За повече информация: тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  – Райна Бойдева, техн. секретар на РК София-град и София-област.

Преглед на писмени работи от изпит по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 април 2017 г.
Публикувано: 08.06.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 16.06.2017 год. /петък/ от 09.30 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол ОРГАНИЗИРА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители. Записване за участие до 27 юни 2017 г. вкл.
Публикувано: 07.06.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ

  П О К А Н А

 за участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

на 01 юли 2017 г. гр. Бургас, Република България

   Камарата на независимите оценители в България, по решение на УС на КНОБ чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол има удоволствието да Ви покани да участвате в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 юли 2017 г. в гр. Бургас, Конферентна зала хотел Приморец.

   Традиционните цели на конференцията са да бъдат представени доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики.

   Презентираните доклади ще бъдат публикувани в Сборник „Актуални въпроси на оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е трети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Народна Библиотека Св.Св. Кирил и Методий. Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си.

             Такса за участие:

  -       за членове на КНОБ – крайна цена 100 /сто/ лева;

  -       за други участници – 300 /триста/ лева с вкл. ДДС.

               Докладчиците на Конференцията не заплащат такса за участие.

      За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.  

Приложения:     Теми на докладите с представени лектори

                               Заявка за участие

                               Дневен ред на провеждане

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол                              

За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол

Teлефон: 0889897459

Ел. пощи:

office@ciab-burgas.com

office@ciab-bg.com

УВЕДОМЛЕНИЕ за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 16 - 17 септември 2017 г.
Публикувано: 07.06.2017 г.

Уведомяваме членовете на КНОБ, че на 16 - 17 септември 2017 г. в гр. Плевен ще се проведе извънредно делегатско Общо събрание на КНОБ. Всички независими оценители членове на КНОБ, които НЕ са членове на РК на КНОБ, имат право и могат да участват лично с право на един глас в ИДОС на КНОБ. Поканата за ИДОС на КНОБ ще бъде публикувана допълнително.

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 април 2017 г.
Публикувано: 19.05.2017 г.
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. София, 03 - 04 юни 2017 г.
Публикувано: 29.04.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 03-04 юни 2017 г. Място на провеждане: град София, Студентски град, ул. „Баку” № 3, сграда Vitosha Residence /до Витоша Парк Хотел/ в зала „Витоша” , при следният дневен ред:

1. Откриване на ОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ОС на КНОБ.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Утвърждаване от ОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ. Състава на комисията се докладва от Председателя на СРК  СГСО.

4. Гласуване от ОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК  СГСО.

5. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК СГСО.

6. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор /относно провеждане на тайни избори и приемане на решения от ОС на КНОБ, включени в ДР и подлежащи на таен избор/. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК СГСО.

7. Изслушване и гласуване – последователно от ОС на КНОБ на постъпили предложения в зала за нови точки към ДР или за отпадане на точки от ДР.

8. Гласуване на окончателния ДР на събранието от ОС на КНОБ.

9. Отчет за дейността на УС на КНОБ за 2016 г., представен от Председателя на УС на КНОБ. Към отчета се изготвят отчети по ресори - Приложения към отчета на УС на КНОБ. При необходимост по време на представянето участие вземат и останалите членове на УС на КНОБ в съответствие с ресорите си. Приемане отчета от ОС на КНОБ.

10. Приемане и утвърждаване от ОС на КНОБ - ГФО за 2016 г.  на КНОБ и подаването им пред НАП и НСИ.

11. Отчет и приемане изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2016 г. от ОС на КНОБ. Отчета представя, Председателя на УС на КНОБ.

12. Отчет на официалните представители на КНОБ относно участието и дейността в работната група по ЗИДЗНО през 2016 г. и текущо през 2017 г., при МИ.

13. Отчет на КС на КНОБ за 2016 г. и приемането му от ОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КС на КНОБ.

14. Отчет на КПЕ на КНОБ за 2016 г. и приемането му от ОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КПЕ на КНОБ.

15. Приемане от ОС на КНОБ програми за дейността на КНОБ по ресори за 2017 г., като в представените пред ОС на КНОБ проекто-програми за 2017 г. по ресори се отразява текущото им изпълнение. Програмите и текущото изпълнение се представят от ресорните отговорници членове на УС на КНОБ.

16. Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2017 г. Проекто-Бюджета представя Председателя на УС на КНОБ.

Начален час на ОС на КНОБ – 09:00 часа на 03.06.2017 г.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 часа на 03.06.2017 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ.

Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час - 10:00 часа на 03.06.2017 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.

 

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 24.04.2017 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения” е от 09:00 часа на 29.04.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС) гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 108, ет. 2, зала № 2.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 07.04.2017 г.

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ

   Съветът на Регионална колегия /РK/ Пловдив при КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно  отчетно събрание на КР на КНОБ  в гр. Пловдив на

 19.05.2016 г. (петък), в 15.00 часа

в  Парк Хотел „Санкт Петербург” , гр. Пловдив,  зала  „НЕВА,

Регистрацията започва в 14.30 ч. на 19 май  2017г.  пред  залата.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

            1. Приемане на дневния ред на ОС.

            2. Отчет на  председателя  на съвета на РК за дейността за 2016 г.

            3. Отчет на Контрольора на РК за 2016 г.

            4. Предложение за Бюджета на РК за 2017 г.

            5. Разисквания по отчетите на Председателя на Съвета и Контрольора на РК за дейността през 2016 г.

            6. Разни

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 16,00 часа.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2017 година.

 Съвет на РК Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 28.03.2017 г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ

към КАМАРАТА НА НЕЗАВАСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

На основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл. 13 (3) от Правилника  за устройството и

дейността на РК на КНОБ, Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч  към КНОБ свиква

 Общо отчетно събрание на РК Плевен-Ловеч на  28.04.2017г. от 16.30 ч.

в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”,

при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК Плевен – Ловеч за дейността през 2016 г.

2. Отчет на Финансовия контрольор за 2016 г.

3. Приемане на годишна програма за 2017 г.

4. Приемане на проектобюджет за 2017 г.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 28.04. 2017 г. във фоайето пред конферента зала №2.

За да участвате на Общото събрание на Региналната колегия Плевен Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2017 година. 

Съвет на РК Плевен – Ловеч

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 16.03.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ КНОБ-СТАРА ЗАГОРА

 ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 15.03.2017 г./, свиква Общо отчетно събрание на РК, на  20.04.2017 г./четвъртък/, от 15.30 часа, което ще се проведе на традиционното място - в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 15.00 ч.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Избор на Председател на събранието

2.Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността през 2016г,

3.Отчет на контрольора на РК за 2016г

4.Изказвания.

5.Приемане на годишна програма за 2017г за дейността на РК

    При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

След събранието е осигурена тържествена вечеря за всички членове на РК по повод празника на независимия оценител - ресторант „Амадеус” Стара Загора. Вечерята ще бъде за сметка на Регионалната колегия.

                                                             От Съвета на РК Стара Загора

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 16.03.2017 г.

П О К А Н А

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - гр. РУСЕ към

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в България

   На 20.04.2017 г. в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №105 от 17,30ч. ще се проведе общо събрание на Регионална колегия – Русе към КНОБ.

   Събранието се свиква съгласно чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Регионална колегия Русе към КНОБ, за периода -01.04.2016 до 01.04.2017 г

2. Отчет на контрольора на РК Русе;

3. Приемане годишна програма за дейността на РК през 2017г.

4. Приемане бюджет на РК Русе за 2017 г.

5. Разни.

Председател на СРК Русе, Валери Матеев

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 10.03.2017 г.

Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 9 април 2017 г. (неделя) от 8:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.2, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на СРК през  изминалата 2016г.

2. Отчет на финансовия контрольор на РК - Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г.

4. Приемане на годишна програма за 2017г. за дейността на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2017г.

6. Други 

Регистрация на участниците от 8.00-8.30ч.

При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 9.30 часа на 9 април 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол. 

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание: 

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/

e-mail:office@ciab-burgas.com до 07.04.2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 08.03.2017 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РK София-град и София-област от 06.03.2017 г., свиква редовно Общо събрание /ОС/в гр. София на 08.04.2017 г. (събота), в 09.00 часа във Федерация на научно техническите съюзи. Адрес: София ул. Г.С.Раковски № 108, ет.2, зала №3.

 Регистрацията започва в 8.30 ч. на 08 април 2017 г.  във фоайето пред  залата.

 Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2016 г. Отчет на Бюджета на РК за 2016 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2016г. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на
  програма за дейността на РК за 2017 г.
6. Обсъждане
  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2017г.

7. Допълване на състава на СРК на основание параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ.

8. Разни

 За присъствие на ОС с право на глас са заплатилите членски внос за 2017 г.

 Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF

Банка: „Юробанк България” АД

В основанието за плащане се вписва : Членски внос за 2017 г., три имена и ЕГН.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа.

 Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК  София-град и София-област при регистрацията следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на регистрационна карта, пълномощни и декларация.

 Колеги, молим да потвърдите присъствието си на Общото събрание до 31.03.2017 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните и Декларацията на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.

 

 СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 01.03.2017 г.

Съветът на Регионална колегия (РK) Шумен, Търговище, Разград  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РК Шумен, Търговище, Разград свиква редовно Общо събрание в гр. Шумен на 06.04.2017 г. /четвъртък/, в 16.00 часа,  в офис на КИИП РК Шумен /ул. Съединение № 109, ет.4/.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК за дейността за 2016 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на РК за 2016 г.

3. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2017 г.

4. Обсъждане  и приемане на Бюджета на РК за 2017 г.

5. Разни

    За присъствие на Общото събрание на РК Шумен, Търговище, Разград с право на  глас, участниците следва да са внесли  членски внос за 2017 г.

Регистрацията започва в 15.30 ч. на 6 април 2017 г. в офиса на КИИП.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред.

 

СРК Шумен, Търговище, Разград

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
Публикувано: 01.03.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

      Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 01 април 2017 г. (събота) от 09:00 часа в гр. Варна, Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" №77,  зала 128, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна. Избор на Председател на Общото събрание на РК Варна

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията са от Председателя на комисията по явно гласуване в зала.

4. Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията.

6. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по документите и проекторешенията.

8. Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи на Регионална колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.).

9. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.

10. Приемане бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год.

11. Приемане Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год.

12. Избор на членове на Съвета на РК-Варна.

13. Избор на Председател на Съвета на РК-Варна.

14. Избор на Контрольор на РК-Варна.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 10:00 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 08:00 ч. до 09.00 ч. на 01 април 2017 г. във фоайето пред зала 128.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2017 г. три имена и ЕГН

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните и декларацията на регистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

!!! С цел отпечатване на делегатските карти, молим регистрационните карти заедно с пълномощните и декларациите да бъдат изпратени предварително по електронен път на e-mail: office@ciab-varna.com  до 27.03.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 28.02.2017 г.

Регионална колегия Стара Загора обявява провеждането на квалификационен семинар на тема:

"Оценка на доходоносни имоти. Видове стойност. Ипотечна заемна стойност"

                                         на 01.04.2017 год. /събота/

Лектори - инж. Георги Георгиев, инж. Светозар Атанасов

Място на провеждане: гр. Стара Загора, хотел МЕРИАМ ПАЛАС”

Цена за участие

- за членове на КНОБ – 100 лв. крайна цена;

- за други участници – 200 лв. крайна цена с вкл. ДДС

Цената включва: текстови материали, обяд на блок маса и две кафе-паузи

Брой на участниците в семинара: до 35 лица.

Регистрация за участие: Регистрационна карта.

Попълнената Регистрационна карта изпратете на e-mail: diamondm@mbox.contact.bg

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане: 25.03.2017 г. (събота).

Квалификационният семинар има практическа насоченост.

 

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BICBPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  СТАРА ЗАГОРА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: квалифик. семинар - 01.04.2017 г., три имена и ЕГН на участника

Желаещите да посетят семинара могат да получат допълнителна информация на телефон:

042 / 601 340 – Ани Станчева

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 20.02.2017 г.

Регионална колегия Плевен, Ловеч  обявява провеждането на квалификационен семинар

                                          10.03. - 11.03.2017 год. / петък и събота /

на тема:

1.      Оценка на доходоносни имоти. Видове стойност. Ипотечна заемна стойност.

2.      Актуални проблеми при оценка на машини и съоръжения. Пазарен и приходен подходи.

Хост - Модератори - инж. Георги Георгиев, инж. Светозар Атанасов, инж. Таня Манолова

Място на провеждане: гр. Вършец, хотел АТА СПА ХОТЕЛ” - четири звезди

Такса за участие

- за членове на КНОБ – 120 лв.;

- за други участници – 180 лв.

Цената включва: лекции, работни материали, нощувка, вечеря и закуска.

Брой на участниците в семинара: до 30 лица.

Регистрация за участие: със заявка.

Краен срок за заявяване: до 28.02.2017 г. (вторник).

Квалификационният семинар има практическа насоченост.

 

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: квалифик. семинар - 10.03.2017 г., три имена и ЕГН на участника

Желаещите да посетят семинара могат да получат допълнителна информация на телефон:

GSM 0888 679934 – Красимир  Братанов

За подаване на заявки: britanm@abv.bg

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ И РАЗГРАД към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 13.02.2017 г.

Регионална колегия Шумен, Разград, Търговище  обявява провеждането на квалификационен семинар

тема на семинара: “Подходи и методи при оценка на машини и оборудване. Използване на Excel. Често допускани грешки в оценителската практика при оценка на машини и оборудване”

Лектор: Соня Владимирова Йочева, главен експерт в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ на Министерство на икономиката и енергетиката

Дата на провеждане:  25.02.2017г. /събота/

Място на провеждане: Офис на РК, гр. Шумен, ул. „Рафаил Попов“ № 2

Цена за участие:     

- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   60,00 лева,

- за други участници, крайна цена с ДДС          120,00 лева.

Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG18BPBI79421079501607

Титуляр: КНОБ  

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника.

         Краен срок за записване: 22 февруари 2017 г. /сряда/

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 13.02.2017 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Търговски предприятия и вземания“, който ще се проведе в гр. София на 28 октомври 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 06.10.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 13.02.2017 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Недвижими имоти“, който ще се проведе в гр. София на 30 септември 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 01.09.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 13.02.2017 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Земеделски земи и трайни насаждения“, който ще се проведе в гр. София на 29 юли 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 30.06.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 13.02.2017 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Машини и Съоръжения“, който ще се проведе в гр. София на 22 юли 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 29.06.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит МиС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 13.02.2017 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, който ще се проведе в гр. София на 29 април 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 31.03.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

По решение на УС на КНОБ се удължава срокът за плащане на ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г. до 28.02.2017 г. вкл.
Публикувано: 02.02.2017 г.
Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, проведен на 03.12.2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 24.01.2017 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 22.01.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, проведен на 03.12.2016 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители” следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ – централен офис  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра -  „ПИИСДФО”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

Преглед на писмени работи от изпит по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 03.12.2016 год.
Публикувано: 11.01.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 13.01.2017 год. от 10.00 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

Членство в КНОБ за 2017 год.
Публикувано: 30.12.2016 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност в КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 г. е до 30.01.2017 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се 
вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2017 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес:
 гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).                                 Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

С уважение,

Изп. секретар на КНОБ, маг. инж. Атанас Бочев

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 03 декември 2016 г.
Публикувано: 22.12.2016 г.
Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Машини и съоръжения”, проведен на 29.10.2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 20.12.2016 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Машини и съоръжения”, проведен на 29.10.2016 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ – централен офис  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра -  „МиС”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2016 г.
Публикувано: 20.12.2016 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за  2016 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

 

ВАЖНО:  Отчети за 2016 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 01.01.2017 г.    !!!!!

ВАЖНО:   За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2016 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява     !!!!!

ВАЖНО:  При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява    !!!!!

 

Изп. секретар на КНОБ, маг. инж. Атанас Бочев

Преглед на писмени работи от изпит по "Машини и съоръжения", проведен на 29.10.2016 год.
Публикувано: 05.12.2016 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на:

08.12.2016 г. /четвъртък/ от 09.30 до 17.00 часа 

09.12.2016 г. /петък/ от 13.30 до 17.00 часа 

в ЦО на КНОБ с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 01.12.2016 г.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

Индентификация на нематериалните активи в търговските предприятия  за целите на оценителската практика

Лектори:

Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата. Хоноруван преподавател в УНСС. Член на УМС на КНОБ.

Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София.

Поканата и Програмата изтеглете от прикачените файлове.

Дата:   16.12.2016 г. (петък) от 9.00 часа. Регистрация на участниците от 8.30 часа.
Място:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2

Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена     80,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             160,00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 40.

Регистрация за участие:   Регистрационна  карта  изтеглете от прикачения файл.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail:
src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 13.12.2016 г.

Юробанк България АД,     

IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК С
офия-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане:
Квалификационен семинар на 16.12.2016 г.   

ВНИМАНИЕ:

За повече информация: тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990 – Райна Бойдева, техн. секретар на РК София-град и София-област.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 30.11.2016 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения” е от 10:00 часа на 03.12.2016 г. /събота/. Регистрацията е от 9:30 до 9:55 часа. Място на провеждането: Технически университет – София, блок 4, зала 3129.

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 29 октомври 2016 г.
Публикувано: 18.11.2016 г.
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 14.11.2016 г.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

“ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА EXCEL. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ”

 Лектор: инж. Соня Йочева

Соня Йочева е машинен инженер и магистър по бизнес финанси.

Оценител от 1992–1996 г. на: машини и съоръжения; търговски предприятия и вземания; финансови активи и финансови институции.

Дългогодишен лектор по Оценка на машини и съоръжения и Оценка на търговски предприятия и вземания. Работила като главен експерт в Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол    консултант и проверител в областта на оценките, финансите и инвестиционните проекти. Понастоящем главен експерт в Министерство на икономиката.

Програмата изтеглете от прикачените файлове.

Дата:   26.11.2016 г. (събота) от 9.00 часа
Място:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2

Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   100,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             240,00 лева.
Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 40.

Регистрация за участие:  с  Регистрационна  карта  изтеглете от прикачения файл.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 22.11.2016 г.

Юробанк България ад,     

IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК С
офия-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане:
Квалификационен семинар на 26.11.2016 г.   

ВНИМАНИЕ:

За повече информация:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева,
техн. секретар на РК София-град и София-област.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ И РАЗГРАД към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 14.11.2016 г.

Регионална колегия Шумен, Търговище и Разград организира квалификационен  семинар

Тема на семинара: Поземлени отношения и оценка на земеделски земи”

 Модератор в квалификационния семинар: 

Мария Радославова Станимирова /доцент, д-р по икономика, ръководител катедра „Аграрна икономика“ в Икономически университет - Варна/.

Дата: 26 ноември 2016 г. /събота/

Място: – гр. Шумен, хотел Контеса, ул. „Черноризец Храбър“ № 4 

Такса за участие: крайна цена 60 лв. за членове на КНОБ и 120 лв. с ДДС за други участници.

Цената включва: две кафе-паузи, работен обяд, работни материали и дискусии.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл ozeniteli_shumen@abv.bg  или на моб. 0895 673 945;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG18BPBI79421079501607

Титуляр: КНОБ  

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника.

         Краен срок за записване: 22 ноември 2016 г. /вторник/

КНОБ чрез РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ ОРГАНИЗИРА ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Публикувано: 10.11.2016 г.

Камара на независимите оценители в България чрез Регионална колегия Русе

Организира Втора Национална Конференция на тема: „Актуални въпроси на оценителската практика” , която ще се проведе  в гр. Русе на 10.12.2016 г.

Място на провеждане:  хотел „Рига” – гр. Русе.

Такса за участие във Втората Национална Конференция:

Крайна цена: 80 /осемдесет/ лв. за участие на член на КНОБ.

Крайна цена: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС за участие на нечленове на КНОБ.

Цената включва: Представяне на докладите, Дискусии и предоставяне на сборник с доклади издаден на български и английски език; Обяд, кафе пауза и коктейл за довиждане.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com 

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG 34 BPBI 7942 10 7950 1610

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: Втора Нац. Конференция,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 05.12.2016 г. вкл.

 

За стаи в хотела, моля правете Вашите резервации на e-mail:  office@hotel-riga.com   и посочете участие във "ВНККНОБ-Русе“ /Втора национална конференция на КНОБ – Русе/

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 10.11.2016 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ, към КНОБ 

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА:

“СЕБЕСТОСТОЙНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛСКИЯ ДОКЛАД”.

Лектор и модератор: Валентин Радев – Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол

Програмата и регистрационната карта изтеглете от прикачените файлове.

Дата:   26.11.2016 г. (събота) от 9.30 часа

Място:  гр. Бургас, ул.“Цар Петър“ №1,Областна Администрация, Зала 2, ет.2,

 Цена за участие:

- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   30.00 лева,

- за други участници, крайна цена с ДДС            72.00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 30.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-burgas.com или на моб. 0889897459;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка с  Регистрационна  карта  изтеглете от прикачения файл.

Краен срок за подаване на Регистрационна карта и платежното нареждане до: 23.11.2016 г./сряда/ 

Юробанк България АД,    

IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол

ВНИМАНИЕ:

Задължителен текст в платежното нареждане: такса квалификационен семинар и трите имена на участника

За повече информация:

Тел: 0889 897459, Валентин Радев, Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 09.11.2016 г.

Тема на квалификационния семинар: „Workshop за оценка на машини и съоръжения”

Модератори в квалификационния семинар: 

Калина Кавалджиева /Д-р по икономика, преподавател в УНСС/

Член на КНОБ, притежава сертификат за оценка на Търговски предприятия и вземания, участва в екипа водещ курса по Сертифициране на оценители на машини и съоръжения  и курса за сертифициране на оценители на Търговски предприятия и вземания, организирани от КНОБ през 2016 г. Притежава дългогодишен опит в оценителската дейност.

Стефан Данговски /Член на КНОБ, Контрольор на СРК-Варна/

Притежава сертификати за оценка на Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, притежава дългогодишен опит в оценителската дейност.

Работен език: Български език 

Дата: 26 ноември 2016 г. /събота/

Място: – гр. Варна, Икономически университет, бул. "Княз Борис I-ви" №77, залата ще се уточни допълнително  в зависимост от броя на участниците.

Такса за участие: крайна цена 60 лв. за членове на КНОБ и 120 лв. с ДДС за други участници.

Цената включва: две кафе-паузи, работен обяд, работни материали и дискусии,

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-varna.com или на моб. 0879 84 32 11;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр: КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника;

Времетраене: 09.30-16.30 ч.

Регистрацията започва в 09.00 ч. на 26.11.2016 г.

Програмата за мероприятието и формата за регистрация може да намерите в прикачените файлове.

Краен срок за записване: 22 ноември 2016 г. /сряда/

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 07.11.2016 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРА И НАЙ-ПЪЛНОЦЕННА УПОТРЕБА.

ФАСИЛИТАТОРИ: Георги Георгиев, Светозар Атанасов, Петя Христова

Поканата и Програмата изтеглете от прикачените файлове.

Дата:   19.11.2016 г. (събота) от 9.00 часа
Място:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2

Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   100,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             240,00 лева.
Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 40.

Регистрация за участие:  с  Регистрационна  карта  изтеглете от прикачения файл.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 14.11.2016 г.

Юробанк България АД,     

IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК С
офия-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане:
Квалификационен семинар на 19.11.2016 г.   

ВНИМАНИЕ:

За повече информация:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева,
техн. секретар на РК София-град и София-област.

Преглед на писмени работи от изпит по "Недвижими имоти", проведен на 24.09.2016 год.
Публикувано: 03.11.2016 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 09, 10 и 11.11.2016 год. от 09.00 до 20.00 часа по изготвен ГРАФИК - прикачен към обявата, в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум). Ако посочените по-горе дни не са достатъчни ще бъдат обявени допълнителни дати.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 26.10.2016 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е от 10:00 часа на 29.10.2016 г. /събота/. Регистрацията е от 9:30 до 9:55 часа. Място на провеждането: Технически университет – София, блок 2, зала 2140.

Съобщение за вписване в Регистъра на независимите оценители на успешно издържалите изпита по „ТПВ”, проведен на 27.08 2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък.
Публикувано: 18.10.2016 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ от 16.10.2016 г. успешно издържалите изпита по "Търговси предприятия и вземания", проведен на 27.08.2016 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност " Търговси предприятия и вземания ".

За тази цел всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в Регистъра на независимите оценители е необходимо:  да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: Такса Регистър, Три имена и ЕГН.

Окончателен списък на издържалите изпита по "ТПВ" проведен на 27.08.2016 год.
Публикувано: 12.10.2016 г.
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 12.10.2016 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира квалификационен 4-ри дневен семинар - „Теоретичен преглед на актуалния конспект по „ПИИС” и практически занимания по „ПИИС”, който ще се проведе в гр. София от 12.11.2016 г. до 15.11.2016 г. вкл.

Място на провеждане:  УНСС - гр. София, начало 9.00 часа на 12.11.2016 г.

Информация за залата, в която ще се провежда квалификационния семинар ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Г-н Весел Пендичев, член на УМС към УС на КНОБ, дългогодишен преподавател; г-н Антон Михайлов, член на УМС към УС на КНОБ; доц. Олег Димов, преподавател в УНСС-София и член на УМС към УС на КНОБ и г-жа Мария Янакиева-Златарева, изтъкнат специалист, член на КНОБ.

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 450 /четиристотин и петдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 600 /шестстотин/ лв. с ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Примери, Материал, обяд и кафе пауза.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар, „ПИИС”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 09.11.2016 г. вкл.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 12.10.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, който ще се проведе в гр. София на 3 декември 2016 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи – 09.11.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Недвижими имоти", проведен на 24 септември 2016 г.
Публикувано: 12.10.2016 г.
Съобщение за вписване в Регистъра на независимите оценители на успешно издържалите изпита по "ПИИС", проведен на 30.07.2016 г., след преразгледани изпитни работи на 07.09.2016 г.
Публикувано: 09.10.2016 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ от 05.10.2016 г. успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 30.07.2016 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

За тази цел всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в Регистъра на независимите оценители е необходимо:  да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: Такса Регистър, Три имена и ЕГН.

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 08.10.2016 г.

УС на КНОБ ОБЯВЯВА провеждане на квалификационен практически еднодневен семинар - „Квалификационен практически семинар по „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ””, който ще се състои в гр. София на 15 октомври 2016 г.

Записване за участие може да се осъществи в срок до 13.10.2016 г. вкл.  

Дата и час: 15 октомври 2016 г. от 09.00 до 19.00 часа с включени почивки.

Място на провеждане:  Технически университет - София,

блок/корпус 4, етаж 1, зала № 4119

Такса за участие:

Крайна цена 200 /двеста/ лв. за членове на КНОБ.

Крайна цена 360 /триста и шестдесет/ лв. с ДДС за нечленове на КНОБ.

Регистрация за участие:

1. Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

 2. Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

                    Банка:     "Юробанк България" АД

                    BIC:          BPBIBGSF

                    IBAN:        BG07BPBI79421079501611

                    Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва:

Квал. практически семинар – 15.10.16, три имена  и ЕГН на участника.

  

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – до 13.10.2016 г. вкл.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – РУСЕ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 06.10.2016 г.

ПОКАНА

 Относно провеждане на КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР на 15.10.2016 г. – от 9,00 ч до 18,00 ч. в сградата на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ Русе, ул. Цар освободител №105а

Колеги,

РС на РК Русе организира квалификационен семинар на тема: МСО 310 Оценяване на права върху недвижимо имущество за обезпечаване на заеми 
Лектор: Бистра Бонева

8 пълни часа – от 9,00 до 13,00; обедна кафе пауза със закуска /кетъринг/ - 1 час; и от 14,00 до 18,00;

Връчване на сертификати за участие в квалификационния семинар.

Такса за участие в квалификационния семинар – 50 лева - за членове на КНОБ,  90 лева за не членове на КНОБ без ДДС, т.е. 108 лева с ДДС;

Таксата трябва да се преведе по банков път.

Б.СМЕТКА НА КНОБ - Регионална колегия Русе

IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10

BIC: BPBI BGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ – АД

В основание за внасяне моля напишете: Такса кв. семинар - 15.10.2016г.;  трите имена 

Срок за потвърждение за участие –10.10.2016 г. на имейл valerimateev@abv.bg или rk_ruse_knob@abv.bg  / SMS на GSM 0884447654

 

Валери МатеевПредседател на РК Русе на КНОБ

Преглед на писмени работи от изпит по "Търговски предприятия и вземания"
Публикувано: 04.10.2016 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок до 29.09.2016 г. /вкл./, ще имат възможност да прегледат писмените си работи пред изпитната комисия на 08.10.2016 г. /събота/ от 13.30 ч. до 18.30 ч. и на 09.10.2016 г. /неделя/ от 13.30 ч. до 18.30 ч. в офиса на КНОБ.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 21.09.2016 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е от 10:00 часа на 24.09.2016 г. /събота/. Регистрацията е от 9:00 до 9:55 часа. Място на провеждането: Софийски университет „Св. Климент Охридски” гр. София, аудитория 272 в Юридически факултет, Северно крило, намираща се на етаж 3-ти. Входа на Северното крило е от към ул. „Шипка” /виж прикачената карта/.

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Търговски предприятия и вземания", проведен на 27 август 2016 г.
Публикувано: 15.09.2016 г.
Преглед на писмени работи от изпит по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения"
Публикувано: 07.09.2016 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок до 26.08.2016 г. /включително/, ще имат възможност да прегледат писмените си работи пред изпитната комисия на 7 септември 2016 г. /сряда/ от 15.00 ч. до 18.00 ч. в офиса на КНОБ.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 23.08.2016 г.

АКТУАЛНО:

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита е от 10:00 часа. Регистрацията е от 9:00 до 9:55 часа. Място на провеждането: УНСС, гр. София, зала № 2005, намираща се на етаж 2-ри.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 15.08.2016 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира обучителен курс във връзка с подготовка за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения”, който ще се проведе от 17.09.2016 г.  до 30.09.2016 г. вкл. в град София.

Място на провеждане:  ТУ - гр. София, начало 9.00 часа на 17.09.2016 г.

Информация за залата, в която ще се провежда курса ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Проф. д-р Димитър Дамянов Дамяновски – преподавател в ТУ-София, доц.д-р Николай Иванов Казаков – преподавател в ТУ-София, проф. д.т.н. Веско Крумов Панов – преподавател в ТУ-София и инж. Красимир Иванов Братанов – член на Учебно Методичен Съвет към УС на КНОБ.

Цена на обучителния курс: 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Решаване на примери, Учебен материал, Обяд и една кафе пауза. 

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: обуч. курс, „МС”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 15.09.2016 г. вкл.

 

Срокът за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е 30.09.2016 г. вкл.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 04.08.2016 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира обучителен курс във връзка с подготовка за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти”, който ще се проведе от 29.08.2016 г. до 11.09.2016 г. вкл., със свободни от лекции дни 05 и 06 септември 2016 г., относно национален празник и възможност за самоподготовка във връзка с последващи модули.

     Място на провеждане:  УНСС, гр. София, начало 9.00 часа на 29.08.2016 г.,

                        Зала № 2005, намираща се на етаж 2-ри.

Представяме Ви лекторския екип от УНСС: 

Проф. д-р Йорданка Йовкова, доц. д-р Гергана Боянова, доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Тихомир Пелов, гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Николина Игнатова, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, гл. ас. д-р Мария Маркова, г-н Симеон Захариев.

Цена на обучителния курс: 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Решаване на примерни задачи, Учебен материал, Обяд и една кафе пауза.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: обуч. курс, „НИ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 25.08.2016 г. вкл.

 

Срокът за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е 29.08.2016 г. вкл.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 28.07.2016 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира обучителен курс във връзка с подготовка за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания”, който ще се проведе от 06.08.2016 г.  до 17.08.2016 г. в град София.

          Място на провеждане:  УНСС, гр. София, начало 9.00 часа на 06.08.2016 г.,

                             Зала №  2029, която се намира на етаж 2-ри.

Представяме Ви  кратко лекторския екип: 

Олег Димов е доктор по икономика, доцент в УНСС, заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”. Любомир Тодоров  е доктор по икономика, доцент в УНСС, лектор по „Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса”, „Бизнес анализ”, „Анализ инвестиционната дейност на предприятието”. Калина Кавалджиева  е доктор по икономика, асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други.  Кирил Митов  е маг. по право, маг. по икономика, аспирант в УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и проф. д-р Георги Мишев от катедра "Статистика" в УНСС.

Цена на обучителния курс: 1200.00 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Решаване на примерни задачи, Решаване на примерни тестове,  Учебен материал, Обяд и една кафе пауза.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците може да се осъществи и чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: обуч. курс, „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 05.08.2016 г. вкл.

Срокът за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания” е 05.08.2016 г. вкл.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 22.07.2016 г.
Актуално:
КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита е от 10:00 часа. Регистрацията е от 9:30 до 10:00 часа. Място на провеждането: София, ул."Г. С. Раковски" 122, вх. "Б", ет. 1-ви над партер (входа е от към ул. "Хан Крум").
Местоположение на хотел "Балкан" и зала "Магнум" в помощ на членовете на КНОБ, които ще вземат участие в ОС на КНОБ в гр. Плевен на 09 - 10 юли 2016 г.
Публикувано: 08.07.2016 г.
На вниманието на членовете на КНОБ - Материали към поканата за ОС на КНОБ, 09 - 10 юли 2016 г. в гр. Плевен, ще намерите на сайта на КНОБ в частта само за членове в рубрика ОС.
Публикувано: 05.07.2016 г.
Резултати от изпита по "Поземлени имоти в горски територии" проведен на 25.06.2016 г.
Публикувано: 01.07.2016 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА 2016 Г.
Публикувано: 27.06.2016 г.

Уважаеми желаещи да се запишете в подготвителни обучителни курсове във връзка с изпити за придобиване на оценителска правоспособност. УС на КНОБ се стреми да предложи най-добри актуални обучителни програми с отлични и висококвалифицирани лектори, предимно от водещи Български университети. Приети са актуални конспекти, които може да намерите на сайта. Точните дати за провеждане на обучителните курсове ще бъдат своевременно обявени на сайта на КНОБ, така че да имате време да предвидите и планирате своето участие.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 25.06.2016 г.
Относно: Провеждане на представителен квалификационен семинар с лектор г-н Grzesik, Президент на TEGoVA
Публикувано: 24.06.2016 г.

Уведомяваме Ви, че регистрацията за участниците в семинара започва от 17.00 часа на 28 юни 2016 г. в сградата на Интерпред, зала „Пловдив”. Моля всички да се регистрират не по-късно от 17.25 часа, така че мероприятието да започне в определения час.

С уважение,

Ат. Бочев, Изп. секретар на КНОБ

Актуално по повод провеждане на изпити по „ПИГТ”, „ПИИС", „ТПВ”, „НИ” и „МС” от КНОБ
Публикувано: 22.06.2016 г.

Всички актуални конспекти са публикувани към обявите (от 08.02.16 г.) относно горепосочените изпити за придобиване на оценителска правоспособност.

Изпълнителен секретар на КНОБ

Относно: Годишни отчети за 2015 год., съгласно ЗНО
Публикувано: 14.06.2016 г.

На вниманието на независимите оценители.

 Уважаеми независими оценители,

Срокът за подаване на Годишни отчети (за 2015 г.) съгласно ЗНО е 30 юни 2016 г.

Моля, тези които не са подали отчетите си да предприемат необходимите действия.

 

 Изпълнителен секретар на КНОБ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОННО - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
Публикувано: 13.06.2016 г.

Тема на квалификационния семинар: "Поземлени отношения и оценка на земеделските земи"

Лектор в квалификационния семинар: доц. д-р Мария Станимирова

Работен език: Български език

Дата: 02 юли 2016 г. /събота/

Място: гр. Варна, Икономически университет - Варна, залата ще уточним след приключване на записванията

Такса за участие: крайна цена 60 лв. за членове на КНОБ и 120 лв. с ДДС за други участници.

Цената включва: две кафе-паузи, работен обяд, работни материали и дискусии.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-varna.com или на моб. 0879 84 32 11;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр: КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника;

Времетраене: 09.30-17.30 ч.

Регистрацията започва в 09.00 ч. на 02.07.2016 г.

Програмата за мероприятието и формата за регистрация можете да намерите приложени по-горе.

 

Краен срок за записване: 24 юни 2016 г. /петък/

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 09 - 10 юли 2016 г., още материали ще намерите на сайта на КНОБ в частта само за членове в рубрика ОС.
Публикувано: 08.06.2016 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 09-10.07.2016 г. в град Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 91 сградата на Втора Клинична база в зала „МАГНУМ” ет. 2, при следният дневен ред:

1.Откриване на ОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, която председателства провеждането на ОС на КНОБ.

2.Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3.Гласуване от ОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

4.Утвърждаване от ОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ.

5.Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

6.Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор /относно провеждане на тайни избори и приемане на решения от ОС на КНОБ, вкл.в ДР и подлежащи на таен избор/. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

7.Отчетен Доклад относно извършени ревизии и проверки от НАП през 2015 г. Докладва Председателя на УС на КНОБ.

8.Отчетен Доклад относно годишните финансови резултати за периода от 2009 г. до 31.12.2014 г. вкл. на основание приключило осчетоводяване за посочения период /съгласно ЗСч. и в изпълнение решението на ОС на КНОБ от 09.05.2015г./. Доклада ще съдържа отделни части по регионални колегии, ЦО и цялостно за КНОБ, относно размера на приходите и разходите, целесъбразност на извършените разходи, представени по икономически елементи. Докладва Председателя на УС на КНОБ.

9.Потвърждаване от ОС на КНОБ действията на УС на КНОБ относно ГФО за 2015 г.  по одобряване и внасяне на ГФО за 2015 г. на КНОБ, пред НАП и НСИ и приемане на ГФО от ОС на КНОБ за 2015 г.

10.Отчет на КС на КНОБ за 2015 г.

11.Отчет на КПЕ на КНОБ за 2015 г., за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015г. /периода на действие на КПЕ на КНОБ, след избора на комисията/.

12.Доклад от Председателя на УС на КНОБ относно участието и дейността на официалните /по решение на УС на КНОБ/ представители на КНОБ в работната група /по заповед на зам. министър на МИ от април 2015 г./ по промени, изменения и допълнения на ЗНО през 2015г.

12.1.Доклад от Председателя на УС на КНОБ относно участието на официалните /по решение на УС на КНОБ/ представители на КНОБ в работната група /по заповеди на зам. министър на МИ от 2015 г. и от 2016 г./ по промени, изменения и допълнения на ЗНО през 2016 г. - текущо.

13.Разглеждане предложенията на КПЕ на КНОБ по протокол № 5/2016 г. т.2-ра и т.3-та от същия.

13.1.Провеждане на таен избор от ОС на КНОБ относно изключване на членове на КНОБ от членство в КНОБ, във връзка с т.13 от ДР на ОС на КНОБ.

13.2.Докладване резултатите от тайния избор /по  т.13.1. от ДР/ от Председателя на комисията по тайния избор.

14.При положение и в резултат на тайния избор, съгласно т.13.1. е налице необходимост от попълване състава на ръководен орган на КНОБ, Комисията по прием на предложения започва своята работа, като ОС на КНОБ определя време, в което се приемат предложения за нов/ви членове на ръководни органи на КНОБ.

14.1.Провеждане на таен избор за попълване състава на ръководен орган на КНОБ.

14.2.Докладване резултатите от тайния избор по т.14.1. от ДР от Председателя на комисията по тайния избор.

15.Отчети за дейността на КНОБ за 2015 г. Ресорните отговорници членове на УС на КНОБ докладват по ресори за извършената през 2015 г. дейност.

16.Приемане от ОС на КНОБ програми за дейността на КНОБ по ресори за 2016 г., като в представените пред ОС на КНОБ проекто-програми за 2016 г. по ресори се отрази изпълнението им по текущи данни.

17.Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2016 г.

18.Други, включени в ДР по решения на ОС на КНОБ, приети с явно гласуване в зала.

Начален час на ОС на КНОБ – 09:00 часа на 09.07.2016 г.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 часа на 09.07.2016 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ.

Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час - 10:00 часа на 09.07.2016 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.

 

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

Актуално относно провеждане на изпит по "ПИГТ"
Публикувано: 01.06.2016 г.

КНОБ уведомява кандидатите за полагане на изпит (25.06.2016 г.) относно правоспособност "Поземлени имоти в горски територии". Началото на изпита е от 10:00 часа. Регистрацията е от 9:30 до 10:00 часа. Място на провеждането: София, ул."Г. С. Раковски" 122, вх. "Б", ет. 1-ви над партер (входа е от към ул. "Хан Крум"). Актуален конспект е качен към обявата за изпита днес 01.06.2016 г., който е с минимални промени във връзка с промени в нормативната уредба касаещи тази правоспособност. 

Относно: Провеждане на представителен квалификационен семинар с лектор г-н Grzesik, Президент на TEGoVA
Публикувано: 01.06.2016 г.

УС на КНОБ ОБЯВЯВА провеждане на представителен квалификационен семинар от г-н Grzesik, Президент на TEGoVA, който ще се състои в гр. София на 28 юни 2016 г. Записване за участие може да се осъществи в срок до 23.06.2016 г. вкл.  

Тема на семинара: „Влиянието на европейската регулативна уредба и европейските оценителски стандарти относно оценителската практика в България”  

Дата и час: 28 юни 2016 г. от 17:30 ч. до 19:30 ч.

Място на провеждане: информация за залата, в която ще се проведе семинара, ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително, в зависимост от броя на участниците.

Лектор: Krzysztof Grzesik, Президент на TEGoVA

Такса за участие: Крайна цена 120 /сто и двадесет/ лв. за редовни членове на КНОБ платили своя членски внос за 2016 г.

Регистрация за участие:

 1. Подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за платена такса в централния офис на КНОБ, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" №122, вх. „Б” или по имейла на КНОБ: office@ciab-bg.com

 2. Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

                    Банка:     "Юробанк България" АД

                    BIC:           BPBIBGSF

                    IBAN:        BG07BPBI79421079501611

                    Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва:

Предст. квал. семинар – 28.06.16, три имена и ЕГН на участника.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – до 23.06.2016 г. вкл.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 25.03.2016 г.

УС на КНОБ ОБЯВЯВА обучителен курс по оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии”, който ще се проведе в гр. София в периода от 11 май 2016 г. до 22 май 2016 г. вкл. Записване може да се осъществи в срок до 04.05.2016 г. вкл.  

 Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса, ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

Лекторският екип ще се формира от посочения по-долу състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов, –Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков,Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Крайна цена на обучителния курс:  900 /деветстотин/лв.

Цената включва:

Учебни материали;

Дискусии;

лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;

две кафе – паузи на ден.

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии”, одобрен от КНОБ, който може да намерите приложен към  обявата на КНОБ за провеждане на изпит по ОПИГТ.

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 15.03.2016 г.

  Съветът на Регионална колегия Русе  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК Русе, свиква Общо отчетно събрание на РК, на   21.04.2016 г. /четвъртък/ от 17,30 часа в ПГСАГ Пеньо Пенев гр. Русе, бул Цар освободител №105 А. Регистрацията започва от 17.00 ч.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на РК Русе за периода 01.04.2015 до 01.04.2016 год.
2. Отчет на контрольора на РК Русе;
3. Приемане бюджет за 2016 год.
4. Разни

   При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА
Публикувано: 12.03.2016 г.

Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 14 април 2016 г. (четвъртък) от 16:30 часа в гр. Варна, Икономически университет-Варна, бул. "Княз Борис I" № 77  зала 446, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността му през изминалата 2015 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2015 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2015 г.

3. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за текущата 2016 г.

4. Приемане на проектобюджет и административен щат на Регионална колегия – Варна за 2016 г.

5. Други.

 

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. до 16.30 ч. на 14 април 2016 г.  пред зала 446.

За да присъствате на Общото събрание на РК - Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския си внос за 2016 година!

Важно: Членският внос за 2016 г. е в размер на 120,00 лв. и се внася в срок до 31.03.2016 г. по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: Членски внос за 2016 г., трите имена на заявителя /члена на КНОБ/ и ЕГН.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК - Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационна карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

!!! С цел отпечатване на делегатските карти, молим регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени по електронен път на e-mail: office@ciab-varna.com .

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ
Публикувано: 29.02.2016 г.

   Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на /Протокол от 14.03.2016 г./, свиква Общо отчетно-изборно събрание на РК Плевен-Ловеч, на  15.04.2016г. от 17.00 ч. в конферентна зала № 1 на хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК Плевен – Ловеч за дейността през 2015г.

2. Отчет на Финансовия контрольор за 2015г.

3. Приемане на годишна програма за 2016г.

4. Приемане на проектобюджет за 2016г.

5. Избор на Контрольор на  Регионалната колегия

6. Разни

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 18:00 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:30 ч. на 15.04. 2016 г. във фоайето пред конферента зала № 1.

За да участвате на Общото събрание на Региналната колегия Плевен Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2016 година до 31 март 2016 г. 

Съвет на РК Плевен – Ловеч 

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 29.02.2016 г.

Съветът на Регионална колегия (РK) Шумен  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РК Шумен /Протокол от 25.02.2016 г./, свиква редовно Общо събрание  в  гр. Шумен на  7.04.2016 г. /четвъртък/, в 16.00 часа,  в офис на КИИП РК Шумен /ул. Съединение № 109, ет.4/.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.    Приемане на дневния ред на ОС.

2.    Избор на Председател на ОС и протоколчик

3.    Отчет на Съвета на РК за дейността за 2015г

4.    Отчет на финансовия контрольор на РК за 2015г.

5.    Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2016 г.

6.    Обсъждане  и приемане на Бюджета на РК за 2016 г.

7.    Разни

    За присъствие на Общото събрание на РК Шумен с право на  глас, участниците следва да са внесли  членски внос за 2016 г.

Регистрацията започва в 15.30 ч. на 7 април 2016 г.  в офиса на КИИП.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред.

СРК Шумен, търговище, разград

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 25.02.2016 г.

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание/ОС/в гр.София на 26.03.2016 г. (събота), в 13.30 часа в  Конферентен център „ВЕНУС” на бул. „Дондуков” № 9 ет.2, вход от ул. „Бачо Киро”.

Регистрацията започва в 13.00 ч. на 26 март 2016 г.  във фоайето пред  залата.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 201
5 г. Отчет на Бюджета на РК за 2015 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 201
5
г.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на  програма за дейността на РК за 201
6
г.
6. Обсъждане  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 201
6
г.
7. Разни

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 14.30 часа.

На основание чл.14(2) всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на пълномощни.

Молим да потвърдите присъствието си до 21.03.2016 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.

Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2016 година е до 31.03.2016 г.

СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ -ПЛОВДИВ
Публикувано: 18.02.2016 г.

Съветът на Регионална колегия /РK/ Пловдив при КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание в гр. Пловдив на

 

18.03.2016 г. (петък), в 15.00 часа

в  Парк хотел „Санкт Петербург“, зала „Дружба“, гр. Пловдив

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.      Приемане на дневния ред на ОС.

2.      Избор на Председател на ОС и протоколчик.

3.      Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2015 г.

4.      Отчет на Бюджета на РК за 2015 г.

5.      Отчет на Контрольора на РК за 2015 г.

6.      Разни

 

Регистрацията започва в 14.30 ч. на 18 март 2016 г.  във фоайето пред  залата.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 16,00 часа.

Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2016 година е до 31.03.2016 г.

Съвет на РК Пловдив

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Машини и съоръжения“, който ще се проведе в гр. София на 29 октомври 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 30.09.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Недвижими имоти“, който ще се проведе в гр. София на 24 септември 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 29.08.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Търговски предприятия и вземания“, който ще се проведе в гр. София на 27 август 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 05.08.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, който ще се проведе в гр. София на 30 юли 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 30.06.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии“, който ще се проведе в гр. София на 25 юни 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

 Срок за подаване на документи – 31.05.2016 г. вкл.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗНО, за участие в изпит за оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ , кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше  учебно заведение.

Съгласно §1, т. 5 ДР от Закона за горите, "Висше лесовъдско образование" е висше образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите: "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИГТ, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Членство в КНОБ за 2016 год.
Публикувано: 28.01.2016 г.

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на УС на КНОБ от проведено заседание на 25-27.01.2016 г., срокът за внасяне на членския внос за 2016 г. е продължен до 31.03.2016 г., в размер на 120.00 лв.

Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се 
вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2016 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

 

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).

3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.

4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).

5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).

ПРАВИЛА И ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2015 Г.
Публикувано: 11.01.2016 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата 2015 година.

     При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

Избор на нова Комисия по професионална етика на КНОБ
Публикувано: 30.11.2015 г.

На 28.11.2015 г. в гр. Пловдив се проведе извънредно Общо събрание на Камара на независимите оценители в България. Бяха избрани членове и Председател на нова Комисия по професионална етика на КНОБ, с тригодишен мандат, съгласно ЗНО:

Комисия по професионална етика /КПЕ/

Председател

Орлин Димитров Пенев

Членове

Пламен Желев Желев

Нелияна Иванова Иванова

Венета Колева Желева

Иван Тодоров Кукуринков

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И ПЕЧАТИ
Публикувано: 13.11.2015 г.

        Каним всички, успешно издържали изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен през м. август 2015 г. и подали  документи за вписване в регистъра на независимите оценители, да получат личните си сертификати и печати в централния офис на КНОБ. Получаването им ще се извършва лично срещу представяне на лична карта.

Съобщение за вписване в Регистъра на независимите оценители на успешно издържалите изпита по "ПИИС", проведен на 29.08.2015 г., след преразгледани изпитни работи на 26.10.2015 г.
Публикувано: 30.10.2015 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29.08.2015 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

За тази цел всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в Регистъра на независимите оценители е необходимо:  да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: Такса Регистър, Три имена и ЕГН.

Печатите и сертификатите ще се получават, след като КНОБ обяви на сайта, че същите са готови.

Моля да следите информацията на сайта ни.

Издържали успешно изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 август 2015 г., след окончателно преразглеждане на изпитните работи на 26 и 27.10.2015 г.
Публикувано: 28.10.2015 г.
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 27.10.2015 г.

 

Управителният Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България /КНОБ/ на основание чл. 29, т.1 във връзка с чл.24, ал.3 от ЗНО  и чл. 19, ал. 3  от Устава на КНОБ свиква извънредно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 28 и 29 ноември 2015 г., в град Пловдив, бул. „Марица” № 26, в сградата на Университет по хранителни технологии /УХТ/, бл. 1, зала 205 „Милен Бешков”, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване от ОС на КНОБ действията на комисията по регистрация и проверка на пълномощните.

2. Избор от ОС на КНОБ на комисията по явно преброяване в зала.

3. Избор от ОС на КНОБ на комисия по предложенията.

4. Избор от ОС на КНОБ на комисия по тайният избор на членове на КПЕ на КНОБ и Председател на КПЕ на КНОБ.

5. Разглеждане от ОС на КНОБ изпълнение /от КПЕ на КНОБ/ решението на ОС на КНОБ от 09.05.2015 г. във връзка с отменено решение по т.1-ва от Протокол № 44 на КПЕ на КНОБ от ОС на КНОБ.

6. Разглеждане от ОС на КНОБ отчет на КПЕ на КНОБ за цялостият период на мандата на комисията.

 7. Избор на членове на КПЕ на КНОБ.

8. Избор на Председател на КПЕ на КНОБ.

9. Даване думата на новият Председател на КПЕ на КНОБ за изказване.

10. Промени във вътрешно нормативни документи на КНОБ по предложения от УС на КНОБ.

11. Други: По постъпили предложения в зала, приети от ОС на КНОБ преди приемане на дневният ред на ОС на КНОБ, като подточки на т. 11 от дневният ред.

Начален час на ОС на КНОБ – 09.00 часа на 28.11.2015 г.

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 28.11.2015 г. на посоченият по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ, в град Пловдив. Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл.20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 28.11.2015 г. независимо от броя на присъстващите.

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България.

Съобщение за вписване в Регистъра на независимите оценители на успешно издържалите изпита по "ПИИС", проведен на 29.08.2015 г.
Публикувано: 20.10.2015 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29.08.2015 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

 

За тази цел всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в Регистъра на независимите оценители е необходимо:  да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

 

Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: Такса Регистър, Три имена и ЕГН.

 

Печатите и сертификатите ще се получават, след като КНОБ обяви на сайта, че същите са готови.

Моля да следите информацията на сайта ни.

ИЗПИТ ПО "ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 07.10.2015 г.

С решение на УС на КНОБ се отменя обявения ИЗПИТ за придобиване на оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии, който трябваше да се проведе на 31 октомври 2015 г. /събота/ в гр. София., поради липса на достатъчно кандидати.

По решение на УС на КНОБ продължава записването на желаещи да положат изпит по „Поземлени имоти в горски територии,

Новата дата за провеждане на изпита по „Оценка на поземлени имоти в горски териториище бъде обявена веднага след като се съберат минимум 20 кандидати. Изпитът ще бъде проведен в град София.

 

Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписва: такса изпит „ПИГТ“, трите имена и ЕГН на кандидата.

Необходими документи и указания за явяване на изпит можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗНО, за участие в изпит за оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ , кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше  учебно заведение.

Съгласно §1, т. 5 ДР от Закона за горите, "Висше лесовъдско образование" е висше образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите: "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

 

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 07.10.2015 г.

Управителният съвет на КНОБ отменя обявения обучителен курс по оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии, който трябваше да се проведе от 07.10.2015 г.  до 18.10.2015 г. вкл. в град Бургас, поради липса на кандидати.

УС на КНОБ ОБЯВЯВА отново обучителен курс по оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии, който ще се проведе веднага, след  набиране на минимум 20 /двадесет/ кандидата. Записване може да се осъществи в срок до 31.12.2015 г. вкл.  Точният период за провеждане на курса ще бъде публикуван на сайта на КНОБ, след набиране на необходимия брой кандидати.  Курсът ще се проведе в град Бургас, от РК Бургас, Сливен, Ямбол.

 

Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса, ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

 

Лекторският екип ще се формира от следния състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов,  Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков, Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Цена на обучителния курс:

За членове на КНОБ: крайна цена: 900 лв.

Други участници, крайна цена с ДДС:   1200 лв.  

Цената включва:

 • Учебни материали;
 • Дискусии;
 • лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;
 • две кафе – паузи и обяд на ден.

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, одобрен от КНОБ.

 

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

 

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

 

 

 

 

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

 

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

 

Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат на  тел. 0889 897 459 – лице за контакти Валентин Радев, Председател на СРК Бургас, Сливен, Ямбол.

За допълнителна информация тел. 0884 113 900, КНОБ - централа

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО "ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 29.09.2015 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ на 31 октомври 2015 г. /събота/, който ще се проведе в гр. София.

Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени след изтичане на срока за подаване на документи.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписва: такса изпит „ПИГТ“, трите имена и ЕГН на кандидата.

Необходими документи и указания за явяване на изпит можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗНО, за участие в изпит за оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ , кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше  учебно заведение.

Съгласно §1, т. 5 ДР от Закона за горите, "Висше лесовъдско образование" е висше образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите: "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Срок за подаване на документи за явяване на изпит: 6 ОКТОМВРИ 2015 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 август 2015 г.
Публикувано: 28.09.2015 г.
КНОБ и РК Бургас, Сливен, Ямбол организират обучителен курс
Публикувано: 25.09.2015 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

И

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ

към КНОБ

Организират обучителен курс във връзка с оценителска правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, който ще се проведе от 07.10.2015 г.  до 18.10.2015 г. в град Бургас.

Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

 

Лекторският екип ще се формира от следния състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов,  Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков, Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Цена на обучителния курс:

За членове на КНОБ: крайна цена: 900 лв.

Други участници, крайна цена с ДДС:   1200 лв.  

Цената включва:

 • Учебни материали;
 • Дискусии;
 • лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;
 • две кафе – паузи и обяд на ден.

 

 

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, одобрен от КНОБ.

 

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

 

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

 

 

 

 

 

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

 

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

 

Краен срок за заплащане: 05.10.2015 г. вкл.

 

Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат на  тел. 0889 897 459 – лице за контакти Валентин Радев, Председател на СРК Бургас, Сливен, Ямбол.

 

За допълнителна информация тел. 0884 113 900, КНОБ - централа

Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения"
Публикувано: 14.08.2015 г.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения" ще се проведе на 29 август 2015 г. /събота/ в УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО /УНСС/, София, Студентски град, ул. "8-ми декември", зала № 2006 - от  10.00 ч.

            Регистрацията започва в 9.30 ч.

            Продължителност на изпита – 4 астрономически часа.

            При регистрацията всички участници в изпита трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

            По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

            Разрешените за ползване материали се предоставят от КНОБ на всеки участник в изпита с изключение на калкулаторите, които не могат да бъдат вградени в друг вид устройства /като мобилни телефони, лаптопи и други подобни/. Също така всички лични вещи на кандидатите по време на изпита се оставят настрани в залата, на посочено от квесторите място.

 

            Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

            Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

            При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Публикувано: 17.07.2015 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“ на 29 август 2015 г. /събота/, който ще се проведе в гр. София.

Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени след изтичане на срока за подаване на документи.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва: такса изпит ПИИС и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

 

Срок за подаване на документи за явяване на изпит: 5 АВГУСТ 2015 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 07.04.2015 г.

Управителният Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България /КНОБ/ на основания чл. 29, т. 1  от ЗНО чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 09-10.05.2015 г. в град Бургас, бул. «Сан Стефано» № 62, в сградата на Бургаски свободен университет, при следният дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на УС на КНОБ за периода 20.10.2014 г. до 31.12.2014 г. вкл.
 2. Освобождаване на членовете на УС на КНОБ от отговорност за дейността им за периода от 20.10.2014 г. до 31.12.2014 г. от ОС на КНОБ.
 3. Приемане от ОС на КНОБ на ГФО на КНОБ за 2014 г.
 4. Потвърждаване действията на УС на КНОБ по одобряване и внасяне на ГФО за 2014 г. на КНОБ, пред НАП и НСИ.
 5. Приемане на решение от ОС на КНОБ за предлагане на Директора на дирекция  «ОДОП» при ЦУ на НАП на обезпечение за спиране изпълнението на РА № Р-2210-1402046-091-001 от 13.02.2015 г. на ТД на НАП София.
 6. Отчет за дейността на КС на КНОБ за периода от 18.10.2014 г. до 31.12.2014 г.
 7. Отчет за дейността КПЕ на КНОБ за периода от 10.06.2013 г. до 31.12.2014 г.
 8. Приемане от ОС на КНОБ на Програма за дейността на КНОБ за 2015 г.
 9. Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2015 г.
 10. Утвърждаване на административният щат на КНОБ за 2015 г.
 11. Освобождаване на г-жа Венета Коцева, като член на УС на КНОБ, по нейна молба.
 12. Освобождаване на г-жа Венета Коцева от отговорност, като член на УС на КНОБ за периода до датата на освобождаването й, като член на УС на КНОБ.
 13. Разглеждане и приемане на решения от ОС на КНОБ, по постъпило искане от членове на КНОБ: Бистра Бонева, Елена Обрейкова, Тихомира Шевкенова и Людмил Велинов, с входящ № 2956 от 29.03.2015 г. По тази точка от дневният ред докладват вносителите.
 14. Избор на нов член на УС на КНОБ.
 15. Други.

Начален час на ОС на КНОБ – 09.00 часа на 09.05.2015 г.;

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 на 09.05.2015 г. на адреса на провеждане на ОС на КНОБ.

Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл.20 ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час – 10.00 на 09.05.2015 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.

 

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА НА КНОБ ЗА 2015 Г.
Публикувано: 30.03.2015 г.

След проведено извънредно заседание на УС на КНОБ на 29.03.2015 г., са взети следните решения:
- Провеждане на обучителен курс за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
- Провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.


 - Провеждане на обучителен курс за оценка на поземлени имоти в горски територии

 - Провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по поземлени имоти в горски територии


Подробностите по организацията на съответните мероприятия ще бъдат уточнени допълнително.

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 03.02.2015 г.

     Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

     При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

Указания за издържалите успешно изпитите, проведени през м. ноември 2014 г.
Публикувано: 20.01.2015 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по "Недвижими имоти", "Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения" и "Търговски предприятия и вземания", проведени през м. ноември 2014 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната оценителска правоспособност.

За тази цел е необходимо всеки, който е издържал изпита, да  внесе такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

Печатите и сертификатите ще се получават, след като КНОБ обяви на сайта, че същите са готови.

Моля да следите информацията на сайта ни.

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" НА 22.11.2014 г. И "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" НА 23.11.2014 г.
Публикувано: 13.11.2014 г.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Търговски предприятия и вземания" ще се проведе на 22 ноември 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 23 ноември 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

            По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

            Разрешените за ползване материали се предоставят от КНОБ на всеки участник в изпита с изключение на калкулаторите, които не могат да бъдат вградени в друг вид устройства /като мобилни телефони, лаптопи и други подобни/. Също така всички лични вещи на кандидатите по време на изпита се оставят настрани в залата, на посочено от квесторите място.

 

            Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

            Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

            При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 15.11.2014 г. И "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" НА 16.11.2014 г.
Публикувано: 07.11.2014 г.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 15 ноември 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Машини и съоръжения" ще се проведе на 16 ноември 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

            По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

            Разрешените за ползване материали се предоставят от КНОБ на всеки участник в изпита с изключение на калкулаторите, които не могат да бъдат вградени в друг вид устройства /като мобилни телефони, лаптопи и други подобни/. Също така всички лични вещи на кандидатите по време на изпита се оставят настрани в залата, на посочено от квесторите място.

 

            Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

            Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

            При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет на КНОБ
Публикувано: 27.10.2014 г.

На 18.10.2014 г. в гр. София се проведе делегатско отчетно-изборно събрание на Камара на независимите оценители в България. Бяха избрани нови управителни органи – Управителен съвет и Контролен съвет, с четиригодишен мандат.

Управителен съвет

Председател

Светла Захариева Дерменджиева

Членове

Иво Ангелов Костов

Красимира Иванова Петкова

Иван Коев Митев

Марияна Панайотова Арабаджиева

Венета Иванова Коцева

Виолета Стоянова Касърова

Контролен съвет

Председател

Борис Кирилов Гиздаков

Членове

Стефан Иванов Бянов

Иван Димитров Димов

Виолета Върбанова Шентова

Кирил Владимиров Михов

Решение от 06.10.2014 г. на ВАС / Петчленен състав (окончателно) относно отмяна на Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за вещите лица
Публикувано: 16.10.2014 г.
ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 26.09.2014 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 15 ноември 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 16 ноември 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 22 ноември 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 23 ноември 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ
Публикувано: 15.09.2014 г.

Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България на основание чл. 29, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за независимите оценители и чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Устава на КНОБ по собствена инициатива свиква делегатско отчетно-изборно събрание, което да се проведе на 18 и 19 октомври 2014  г. от 08.30 часа в гр. София на адрес ул. „Г. С. Раковски” № 108, сградата на ФНТС при следния дневен ред:

            1. Мандатен отчет за дейността на УС за периода 2009 – 2014 г. /включително финансов отчет/.

            2. Мандатен отчет за дейността на КС за периода 2009 – 2014 г.

            3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет.

            4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет.

            5. Избор на членове на Управителния съвет.

            6. Избор на Председател на Управителния съвет.

            7. Избор на членове на Контролния съвет.

            8. Избор на Председател на Контролния съвет.

            9. Изключване на членовете на КНОБ, неплатили членски внос за 2014 г.

Регистрацията на делегатите ще се извърши от 07.00 до 08.30 часа на 18.10.2014 г. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 1 от ЗНО събранието ще се отложи с 1 час и ще започне в 09.30 ч. на 18 октомври 2014 г., независимо от броя на присъстващите делегати.

ПОЧИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ
Публикувано: 02.08.2014 г.

    Почина Людмил Симов - председател на УС на Камарата на независимите оценители в България.

    Поклон пред паметта му!

    Поклонението ще се състои на 6 август 2014 г. /сряда/ в църквата "Свети Седмочисленици" в София от 14.00 ч.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗДЪРЖАЛИТЕ УСПЕШНО ИЗПИТИТЕ
Публикувано: 14.07.2014 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по „Недвижими имоти", Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения" и "Търговски предприятия и вземания" проведени съответно по НИ на 14.06.2014 г., по МС на 15.06.2014 г., по ЗЗТН на 22.06.2014 г. и по ТПВ на 21.06.2014 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната оценителска правоспособност.

За тази цел е необходимо всеки, който е издържал изпита,  в срок до 15 август 2014 г. да  внесе такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/. Приемното време на офиса за подаване на документи е 10:00-12:00 и 14:00-17:00. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД

Печатът и сертификатът се получават лично, след обявяване на готовността им в сайта на КНОБ, като се представя документ за самоличност и оригинал на диплома за завършено висше образование.

 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" НА 21.06.2014 г. И "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" НА 22.06.2014 г.
Публикувано: 05.06.2014 г.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Търговски предприятия и вземания" ще се проведе на 21 юни 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 22 юни 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 14.06.2014 г. И "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" НА 15.06.2014 г.
Публикувано: 29.05.2014 г.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 14 юни 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Машини и съоръжения" ще се проведе на 15 юни 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

Форум за оценяване и ценообразуване на buy-side фирми, Лондон 8 - 9 юли 2014 г.
Публикувано: 28.05.2014 г.

Регистрирайте се от 30 май, петък, за да спестите 200 £ при ранна регистрация.

Място: TBC, Лондон

Дата: 8 - 9 юли 2014 г.

Website: http://www.infoline.org.uk/event/Asset-Valuation-for-Buy-Side-Firms-Forum

Можете да се регистрирате като използвате един от трите метода:

1.   Онлайн: https://www.informaglobalevents.com/event/Asset-Valuation-for-Buy-Side-Firms-Forum/booking/form/4074

2.   Обадете се: +44 (0)20 7017 7702.

3.   Имейл: custserv@infoline.org.uk

Не забравяйте да кажете VIP кода: FKM62846IVSC за 30 % отстъпка.

ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 12.05.2014 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 14 юни 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 15 юни 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 21 юни 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 22 юни 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в датата на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 22 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 29 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ОТМЕНЯ СЕ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ, НАСРОЧЕНО ЗА 05.04.2014 Г.
Публикувано: 27.03.2014 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България като взе предвид становищата на Регионалните колегии и съобразявайки липсата на окончателен проект за изменение на Устава, със свое решение от 25 март 2014 г.  ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ, НАСРОЧЕНО ЗА 5 АПРИЛ 2014 Г.  като във връзка с горното оттегля поканата за провеждане на това събрание, публикувана във вестниците „Труд” и „24 часа” от 5 март 2014 г.

Списък на членовете на КНОБ, имащи право да гласуват по пълномощие на извънредното Общо събрание на 25.01.2014 г.
Публикувано: 23.01.2014 г.

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че регистрацията на лицата, които ще гласуват по пълномощие, ще се осъществи след представяне на документ за самоличност и ПРЕДАВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ И ОРИГИНАЛНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИ.

Участниците в Общото събрание, които няма да представляват други членове на КНОБ, а само себе си, при регистрацията представят само документ за самоличност.

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 25.01.2014 Г.
Публикувано: 17.12.2013 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава, по повод постъпило искане от членове на КНОБ и съгласно Протокол на Управителния съвет № 39 от 06.12.2013 г.    

СВИКВА извънредно Общо събрание, което да се проведе на 25 януари 2014 год. (събота), от 9.30 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;

2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;

3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;

5. Утвърждаване на Международните стандарти за оценяване, приети от IVSC.

Регистрацията на членовете на КНОБ, участващи в извънредното Общо събрание, се извършва от 7.30 часа до 9.30 часа на 25 януари 2014 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 25 януари 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com.

                                      Управителен съвет на КНОБ

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КНОБ
Публикувано: 13.11.2013 г.

Уважаеми колеги, членове на КНОБ,

 

Приемаме като нерадостен, но законосъобразен факт, че на проведени две общи събрания не успяхме да изберем ново ръководство на Камарата.

Не посочваме вини и грешки, не сме обзети от нихилизъм  и вярваме, че няма нищо страшно за демокрацията от една провлечена процедура, щом тя е регламентирана по устав и закон.

Съвършено не е необходимо да създаваме напрежение по между си, особено заради  онези членове на КНОБ, които изкарват прехраната си с оценителска дейност и желаят спокойствие и предсказуемост в професионалната организация.

 

Тъй като последното изборно събрание завърши по много лош и крайно деструктивен начин, в отсъствие на кворум, с викове на част от залата „оставка”, срещу едно ръководство, което по принцип и безусловно си е в оставка, искаме по най-толерантен и миролюбив начин да ви помолим:

 

Да подкрепим сегашното ръководство, което ЩЕ НЕ ЩЕ трябва да полага труд и да носи отговорност в обществена полза и да взема решения, до момента в който  бъде освободено от задължения и сдаде пълномощията си.

 

Независимо от казаните и трупащи се упреци към старите УС, КС и КПЕ, можем да им признаем уважение, за това, че бяха първопроходните демократично избрани екипи, които създадоха всички форми на организация и отчетност, след учредяването на КНОБ от 2009г, в обстановка на задълбочаващи се национални неудачи във всички сфери.

 

Предлагаме на Управителния съвет да бъде инициатор на промяна в процедурите за  избор на управителни органи, като стъпка в елиминиране на  недоразумения за всяко следващо събрание.

 

Нека всички членове на КНОБ в периода до следващия избор да  се въздържаме от използуване в публично пространство - думи и квалификации, които предизвикват крайно негативни емоции и желания за ответна агресия.

 

Заставаме зад сегашното ръководство в усилията му и действията му до поредното Изборно събрание. Съветваме го да побърза с подготовката и му пожелаваме успех.

 

                                  За всички членове на РК регион Стара Загора

 

                                  Димитър Диамандиев - председател

НОВО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Публикувано: 08.11.2013 г.

Съветът за международни стандарти за оценяване  /IVSC/  издаде „Международни стандарти за оценяване 2013 г.”, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Тържествено честване на 85-тата годишнина на проф. д-р ик. н. Иван Душанов
Публикувано: 18.10.2013 г.

Уважаеми колеги,

На 16.10.2013 г. в  Голямата конферентна зала на УНСС се състоя тържествено честване на 85-тата годишнина  на нашия многоуважаван член - учредител на КНОБ и на РК София град и София област - проф. д-р ик. н. Иван Душанов, д-р хонорис кауза на СА ”Дим. Ценов”- гр. Свищов.

 

 Тържественото честване удостоиха с присъствието си Председателят на Народното събрание г-н Михаил Миков, ректорът на УНСС проф.д-р Стати Статев, представители на Сметната палата на Република България, Дипломираните експерт счетоводители, Съюза на счетоводителите в България,  ръководителите на факултети и катедри към УНСС и много други.  Поздравителни адреси бяха прочетени от името на Министър Председателя на Република България г-н Пламен Орешарски, Министъра на финансите Петър Чобанов, Ректорите на водещите висши учебни заведения в България и много други .

 Представителите на КНОБ  доц. д-р Иван Митев - член на УС на КНОБ и Татяна Илева - председател на Съвета на РК София град и София област бяха в списъка с официалните гости. От името на КНОБ  и РК София град и София област беше поднесен поздравителен адрес и авторска пластика  „Мъдрост и проникновение”,   заедно с най-искрените пожелания и дълбоко уважение към учения и човека проф. Иван Душанов.

Проведе се кръгла маса на тема "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания"
Публикувано: 25.09.2013 г.

Виж информацията тук:

http://www.bcci.bg/news/6168

IVSC Съвещателен форум. Изследване на Професионалните Организации за Оценяване
Публикувано: 10.09.2013 г.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 8 И 9 ЮНИ 2013, ВАРНА
Публикувано: 27.03.2013 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата), на основание чл. 19 от Устава, свиква Общо събрание на 08 и 09 юни 2013 год. (събота и неделя), от 9.00 часа, в гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, сградата на Икономическия университет, зала „Аула”, при следния дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика за дейността на КНОБ за периода на техния мандат.

2.Отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата за 2012 год.

3.Доклад за резултатите от приключилата финансово – счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 – 2012 год.

4.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за периода на неговия мандат.

5.Програма за дейността на Камарата за 2013 год.;

6.Бюджет и административен щат на Камарата за 2013 год.

7.Избор на членове на Управителния съвет.

8.Избор на членове на Контролния съвет.

9.Избор на Председател на Управителния съвет,

10.Избор на Председател на Контролния съвет.

11.Избор на Председател на Комисията по професионална етика.

Регистрацията е от 7.00 часа до 8.45 часа на 08 юни 2013 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.00 часа на 08 юни 2013 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com.

 

Управителен съвет на КНОБ

Информация за оценителите относно случаите, по които са постъпили жалби в КНОБ, третиращи стойността на строителните и монтажни работи по възстановяване на аварирали сгради и съответно на претърпени вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия за пострадалите лица от земетресенията в Община Перник
Публикувано: 08.03.2013 г.
ОЦЕНИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Публикувано: 21.11.2012 г.

     Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Иво Костов за 27-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ", ИУ - ВАРНА.

Присъждане на високо почетно звание на проф. д-р ик. н. Иван Душанов
Публикувано: 12.10.2012 г.

Уважаеми колеги,

На 10.10.2012 г. се състоя незабравимо тържество във връзка с присъждане на почетното звание "Доктор хонорис кауза" за признати заслуги към Стопанска академия "Д. Ценов" - гр. Свищов, на нашия многоуважаван член - учредител на КНОБ и член на РК София град и София област - проф. д-р ик. н. Иван Душанов.

Представителите на КНОБ доц. Иван Митев - член на УС на КНОБ и член на РК София град и София област, Татяна Илева - председател на Съвета на РК София град и София област и Ирина Стоилова - член на Съвета на РК София град и София област бяха включени в списъка с официалните гости. От името на КНОБ беше поднесен красив букет, заедно с най-искрени пожелания и дълбоко уважение към учения и човека проф. д-р ик. н. Иван Душанов.

От името на КНОБ на проф. д-р ик. н. Иван Душанов е изпратен поздравителен адрес във връзка с присъждането на високото почетно звание.

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО В КНОБ
Публикувано: 12.04.2012 г.

Материалът е подготвен от Иво Костов за научна конференция на тема "Управление на недвижимата собственост в контекста на знанието", УНСС София.

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО
Публикувано: 10.04.2012 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

Писма от КНОБ до Министерство на земеделието и храните във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Публикувано: 09.03.2012 г.
Резултати от проведения във Варна на 19 ноември 2011 г. изпит по "Оценка на недвижими имоти"
Публикувано: 30.11.2011 г.

  Информация за успешно издържалите изпита ще намерите в прикачения файл.

  Всеки желаещ може да види изпитната си работа в присъствието на член на изпитната комисия от 5 до 8 декември 2011 г. от 16.00 до 17.30 ч. в офиса на Регионална колегия Варна - Дворец на културата и спорта, бул. "Княз Борис I" №115, офис 1024.

   С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпита ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценка на недвижими имоти.

   За тази цел е необходимо всеки да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра и да попълни анкетна карта. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

   Моля, изпратете копие от платежния документ и попълнена анкетна карта /във формат .xls/ на адрес office@ciab-bg.com. Анкетната карта се попълва с главна и малки букви (виж прикачения файл "Образец - Анкетна карта").

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 19.11.2011 г. ВЪВ ВАРНА
Публикувано: 04.11.2011 г.

     Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 19 ноември 2011 г. /събота/ в гр. Варна от  9.00 ч., в Икономически университет - Варна,  зала 122. Регистрацията започва в 8.00 ч., а изпитният вариант ще бъде изтеглен в 08.15 ч.

КРЪГЛА МАСА на тема "Въвеждане в практиката на независимите оценители в България на стандарти за оценяване”
Публикувано: 12.10.2011 г.

 

 

    Кръглата маса се организира в изпълнение на решението на Общото събрание на КНОБ на 02 юли 2011 год. по т. 6 от дневния ред: „Предложение за започване на процедура за въвеждане на стандарти за оценяване”:

*Въвеждане на терминологичен речник за понятията, използвани в оценителската практика в Република България, хармонизирани и унифицирани с европейските и международните понятия.

*Управителният съвет да създаде нова работна група по стандартите с председател Председателят на УС на КНОБ, която да изготви концепция за стандартите за оценяване:

  приемане на стандартите на IVSC и разработване на необходимите ръководства и приложения

  или

  разработване на български стандарти за оценяване и съответните ръководства и приложения към тях и хармонизирането им с международните в България

 

Цел на Кръглата маса:

Разглеждане на различни виждания и концепции относно въвеждането в практиката на независимите оценители на съвременни стандарти за оценяване.

С тази Кръгла маса се цели да се улесни Камарата на независимите оценители в България за изпълнение на чл. 22 ал. 3 т. 5 от Закона за независимите оценители, като на база на резултатите от тази среща работната група по стандартите с председател Председателят на УС на КНОБ ще изготви окончателна концепция за стандартите за оценяване за взимане на   съответното решение от УС на КНОБ.

 

 

Дата на провеждане: 22 октомври 2011 год. /събота/

Място на провеждане: гр. София, Венус Бизнес Център,

бул. "Дондуков" № 9, ет. 3, вход от ул. "Бачо Киро".

 Начало на кръглата маса: 10.00 ч.

Модератор на кръглата маса : г-н Л. Симов – Председател на УС на КНОБ

 

Участници в кръглата маса:

1.     Заявилите участие до 10.00 ч. на 20.10.2011 г., които ще представят Концепции или Резюмета на Концепции по “Стандарти за оценяване”. Желателно е Концепциите или Резюметата на концепциите да бъдат представени в офиса на Камарата до 20.10.2011 год.

2.     Заявилите участие до 10.00 ч. на 20.10.2011 г. без концепции и резюмета, искащи да изразят становища или да участват в дискусиите.

 

Организация на провеждането на пленарното заседание:

 

1. Встъпително слово от Председателя на УС на КНОБ – 10 минути

 

2. Разполагаемо време за всеки един участник с разработена концепция:

- Представяне на разработената концепция – до 20 минути.

- Дискусия по представената концепция  до 40 минути.

- Време за изказване по дадена концепция и задаване на въпроси  от един участник – 5 минути

- Време за отговор по даден въпрос – 3 минути.

 

3. Почивки: на всеки 60 минути работа – 15 минути почивка. Обедна почивка от :  13.00   до: 13.30

4.  Закриване на кръглата маса – 10 минути.

 

Забележка: определеното по –горе  време е работно и то може да бъде съкратено в зависимост от броя на представените концепции и резюмета на концепции.

 

Изисквания към разработените концепции или резюмета на концепции относно  “Стандарти за оценяване”:

 

1.     Необходимост от съвременни стандарти за оценяване.

2.     Визия за същността и начина на въвеждане.

3.     Цели, които трябва да се постигнат с въвеждане на стандартите за оценяване.

4.     Наименование на стандартите за оценяване .

5.     Структура и визия за съдържанието на стандартите за оценяване.

6.     Последователност на въвеждане на стандартите за оценяване.

Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти"
Публикувано: 11.10.2011 г.

    Камара на независимите оценители в България  организира изпит за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти", който ще се проведе на 19 ноември 2011 г./събота/ в гр. Варна от  9.00ч., в Икономически университет - Варна,  зала 122. Регистрацията започва в 8.00ч., а изпитният вариант ще бъде изтеглен в 08.15ч.

Таксата за явяване на изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ :

Юробанк И Еф Джи България АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачения файл, както и конспект и литература към него.

ВАЖНО : Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис

на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б) до 28.10.2011г. включително!!!

КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти"
Публикувано: 20.09.2011 г.

   Регионална колегия Варна, съвместно с Камара на независимите оценители в България, организира курс за обучение на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти", който ще се проведе от 15 до 29 октомври 2011 г.

Цената на курса е 945 лв. с ДДС.  

Място на провеждане – гр. Варна, х-л Димят, конферентна зала „Рубин”.

Учебната документация, одобрена от КНОБ, може да разгледате в прикачения файл.

Регистрация за участие:

     1.  Лично: в офиса на КНОБ РК – Варна, ДКС, бул. "Княз Борис I" №115, офис 1024 или на тел. 052 61 64 61 и моб. 0879 84 32 11, и изпращане на попълнено заявление (в прикачен файл) на следния имейл : office@ciab-varna.com

     2.  Плащане (по банков път): до 24 часа след подадено заявление за участие :

                    Банка:        "Алианц Банк България" АД

                    BIC:           BUINBGSF

                    IBAN:        BG45BUIN95611000202201

                    Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : такса курс НИ  и трите имена на участника.

     3.   Потвърждаване: след извършено плащане и представено копие на платежно нареждане в установения срок (в офиса на РК - Варна или на office@ciab-varna)

Краен срок за записване :  6 октомври  2011 г.

Групата за обучение се формира по реда на подадените заявления за участие в курса. Минимален брой участници : 30

Максимален брой участници : 60

Резултати от проведените през юли и август 2011 г. изпити по "Оценка на машини и съоръжения", "Оценка на земеделски земи и трайни насаждения", "Оценка на недвижими имоти" и "Оценка на търговски предприятия и вземания". Указания за издържалите изпитите
Публикувано: 01.09.2011 г.

   С решения на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по "Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения", "Недвижими имоти" и "Търговски предприятия и вземания", проведени съответно по МС на 17.07.2011 г., по ЗЗТН на 23.07.2011 г., по НИ на 30.07.2011 г. и по ТПВ на 13.08.2011 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната правоспособност.

   За тази цел е необходимо всеки, който е издържал даден изпит, да  внесе такса от 120 лв. (за една правоспособност)  за вписване в регистъра и да попълни анкетна карта. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

   Моля, изпратете копие от платежния документ и попълнена анкетна карта на адрес office@ciab-bg.com

   Печата и сертификата се получават лично като се представя документ за самоличност и оригинала на дипломата за завършено висше образование.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 28.07.2011 г.

Изпитът по „Оценка на търговски предприятия и вземания” ще се проведе на 13 август 2011 г. /събота/ от 9 ч. в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София, ж.к. Овча купел, ул. „Монтевидео” № 21,  зала АУЛА.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 15.07.2011 г.

Изпитът по "Оценка на недвижими имоти" ще се проведе на 30 юли 2011 г. /събота/ от 8.30 ч. в Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, София, бул. "Христо Смирненски" № 1, новата сграда на университета, ет. 2, зали 228 и 230.

В зала 228 ще бъдат кандидатите от № 1 до № 70 от приложения списък, а в зала 230 - от № 71 до № 138.

Необходимо е участниците в изпита да носят със себе си калкулатор и химикалка. Всички необходими формули и таблици ще се раздават на място.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 08.07.2011 г.

Изпитът по "Оценка на земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 23 юли 2011 г. /събота/ от 8.30 ч. в Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, София, бул. "Христо Смирненски" № 1, новата сграда на университета, ет. 2, зала 230.

Необходимо е участниците в изпита да носят със себе си калкулатор и химикалка. Всички материали /формули, таблици и др./, които са необходими за изпита, ще се раздават на място.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 04.07.2011 г.

Изпитът по „Оценка на машини и съоръжения” ще се проведе на 17 юли 2011 г. /неделя/ от 10 ч. във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” /бивш ПЖИ/ - София, ул. „Гео Милев” № 158, пети учебен корпус, зала "АУЛА". Пътува се с автобуси № 9 и 404.

КУРС И ИЗПИТ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 04.07.2011 г.

КНОБ организира курс по "Оценка на търговски предприятия и вземания", който ще се проведе от 16 до 30 юли 2011 г.

Цената на курса е 945 лева.  

Групата за обучение се формира по реда на подадените заявления за участие в курса.

На 13 август 2011 г. /събота/  ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания.

Таксата за явяване на изпит е 120 лева.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 20 юли 2011 г.

 

КУРСОВЕ И ИЗПИТИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 16.06.2011 г.

От 27 юни до 6 юли 2011 г. ще се проведе курс по "Оценка на машини и съоръжения".

Цената на курса е 750 лева.   Групата за обучение се формира по реда на подадените заявления за участие в курса.

На 17 юли 2011 г. /неделя/ от 10 часа ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 23 юни 2011 г.

 

На 23 юли 2011 г. /събота/ ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 29 юни 2011 г.

 

На 30 юли 2011 г. /събота/ ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на недвижими имоти.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 6 юли 2011 г.

 

Таксата за явяване на изпит е 120 лева.

КНОБ ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ
Публикувано: 31.05.2011 г.

От 10 до 24 юни 2011 г. и от 8 до 22 юли 2011 г. ще се проведат курсове по "Оценка на недвижими имоти".

От 17 до 26 юни 2011 г. ще се проведе курс по "Оценка на земеделски земи и трайни насаждения".

 Групите за обучение се формират по реда на подадените заявления за участие в курс.

Цените на курсовете са:

"Оценка на недвижими имоти" - 945 лева.

"Оценка на земеделски земи и трайни насаждения" - 750 лева.

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ /обн. в ДВ бр. 19 от 08.03.2011/ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 8 АПРИЛ 2011. УКАЗАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНО
Публикувано: 19.05.2011 г.
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ ,обн. в ДВ бр. 19 от 08.03.2011 год.
§ 33. (1) В срок една година от влизането в сила на закона лицата, притежаващи удостоверение за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени от Лесотехническия университет, Института за гората при Българската академия на науките, Националното управление по горите, Държавната агенция по горите и Изпълнителната агенция по горите, се вписват по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.
(2) Вписването по ал. 1 се извършва въз основа на заявление, към което се прилага копие от удостоверението за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на горски територии могат да се извършват само от оценители, вписани в регистъра по ал. 1.
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 – 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Процедура и документи за вписване по право на оценители с правоспособност „Поземлени имоти в горски територии” в Регистъра на независимите оценители може да намерите в прикачените файлове.
СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИНОВ
Публикувано: 10.03.2011 г.

Уважаеми г-н Владинов,

Обръщаме се към Вас чрез сайта на КНОБ поради това, че не сте ни предоставил координати за връзка с Вас.

В подадените от Вас документи вх. № ДР-0389 / 29.12.2010 г. за вписване в Регистъра на независимите оценители има следните непълноти:

- липсва копие от лиценз № 5486 от 24.02.1997 г. за оценка на недвижими имоти;

- липсва анкетна регистрационна карта обр. 1 - на електронен и хартиен носител.

Моля да представите посочените документи в офиса на КНОБ. В противен случай не сме в състояние да Ви впишем в Регистъра на независимите оценители.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Публикувано: 10.01.2011 г.

Указания за членство в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата) и Регионалните колегии на КНОБ и заплащане на годишния членски внос.

    Уважаеми колеги,

  1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

   2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).

   3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.

   4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Заявлението се подава в офиса на КНОБ. Ако независимият  оценител желае да членува и в Регионална колегия, Заявлението се подава в офиса на Регионалната колегия.

   5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да членува в Регионална колегия се изразява с подаване на Заявление в офиса на Регионалната колегия.

   6. Членският внос за 2011 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 30.01.2011 год. (съгласно Правилника за финансовата дейност на КНОБ).

   7. Заплащането на членския внос е по банков път:

    -за членове на КНОБ, които не членуват в Регионални колегии:

Адрес:

гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б

ЕИК:

175681478

IBAN:

BG56 BPBI 7942 1079 5016 02

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк И Еф Джи България АД

    В основанието за внасяне се вписва: Членски внос за 2011 г. и трите имена на заявителя/члена на КНОБ

-за членове на КНОБ, които членуват в Регионални колегии - по банковите сметки на съответните Регионални колегии.

ЧЛЕНСТВО В КНОБ ЗА 2011 ГОДИНА
Публикувано: 04.01.2011 г.

       Банкова сметка за членски внос:

IBAN:

BG56 BPBI 7942 1079 5016 02

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк И Еф Джи България АД

        В основанието за внасяне се вписва: Членски внос за 2011 г. и трите имена на заявителя/члена на КНОБ

        Членският внос за една календарна година е 120 лева.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Публикувано: 06.02.2010 г.
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД