Камара на независимите оценители в България
Архив
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ
Публикувано: 28.09.2020 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Русе към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 07 октомври 2020 год. (сряда), от 17:30 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС - Дом на науката и техниката, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на СРК Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе към КНОБ.
5. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2019 год. Отчет на приходите и разходите на РК Русе към КНОБ за 2019 год.
6.Отчет на финансовия контрольор на РК Русе за 2019 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК Русе.
7. Приемане на годишна програма за 2020 год.
8. Приемане на проектобюджет за 2020 год.
9. Разни
10. Закриване на ОС на РК Русе.
Регистрацията е от 17.00 часа до 17.30 часа на 07 октомври 2020 год. При липса на
кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 07 октомври 2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да участвате в Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година. При невъзможност за участие, може да упълномощите друг член на РК Русе. Всеки участник може да бъде упълномощен не по-вече от трима членове на РК Русе.

                                              Съвет на РК Русе към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, РАЗГРАД И ТЪРГОВИЩЕ
Публикувано: 15.09.2020 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 14 октомври 2020 год. от 17:00 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на СРК на РК-Шумен, Разград и Търговище.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от
Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище състава и председателя на преброителите в зала
относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище при
провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.
5. Отчет на Съвета на РК-Шумен, Разград и Търговище за дейността на Съвета през 2019 г.; Отчет за приходите и разходите на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2019 г.
6. Отчет на финансовия контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2019
г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на РК- Шумен, Разград и Търговище за 2020 г.
8. Приемане на проектобюджет на РК-Шумен, Разград и Търговище.
9. Други.
10. Закриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

Регистрацията е от 16.45 часа до 17.00 часа на 14 октомври 2020 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.00 часа на 14 октомври 2020 год. на същото място при същия дневен ред.
За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година.

Всеки член може да представлява до трима члена на РК Шумен, Разград и Търговище. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                        Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 01.08.2020 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения"
Публикувано: 14.09.2020 г.
Файлове: Списък

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 30 септември 2020 г., от 10,00 до 18,05 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 01.08.2020 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 11.09.2020 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 08 октомври 2020г. /четвъртък/ от 17:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред : 

1.  Откриване на ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2.  Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

3.  Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4.  Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

5.  Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2019 год. Отчет на Бюджета за 2019 год.

6.  Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2019 год.

7.  Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2020 год.

8.  Приемане на проектобюджет за 2020 год.

9.  Други

10.  Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч.

*Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 08 октомври 2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година.

 Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Плевен, Ловеч

  Съвет на РК Плевен – Ловеч

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 09.09.2020 г.

 

Камара на независимите оценители в България

 Регионална колегия – Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

         Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 12 октомври 2020 год., от 16.30 часа - онлайн, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2019 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2019 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2019 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2020 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК Варна.

Регистрация на участниците от 16.00 часа до 16:30 часа на 12.10.2020 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 12.10.2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2020 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail: office@ciab-varna.com  до 11.10.2020 г.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Общото събрание на РК Варна ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен линк за участие в ОС на РК Варна към КНОБ.

 

                                             Съвет на РК-Варна към КНОБ

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

" Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад",

която ще се проведе в гр. Ямбол на 19.09.2020 г. /събота/

Място на провеждане: ще се уточни допълнително

 

          Модератор: инж. Валентин Радев.

 Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

 Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 19.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 16.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Максимален брой участници 30 лица.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

" Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад ",

която ще се проведе в гр. Бургас на 20.09.2020 г. /неделя/

Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6

 

          Модератор: инж. Валентин Радев.

 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 20.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 16.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Минимален брой участници 15 лица.

Максимален брой участници 30 лица.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

"Сравнителен подход Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",

която ще се проведе в гр. Бургас на 26.09.2020 г. /събота/

Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6

 

          Модератор: инж. Валентин Радев. 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/ 

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 26.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Минимален брой участници 15 лица.

Максимален брой участници 30 лица.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 08.09.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

 организира квалификационна дискусия на тема:

" Сравнителен подход Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",

която ще се проведе в гр. Ямбол на 27.09.2020 г. /неделя/

Място на провеждане: ще се уточни допълнително

 

  Модератор: инж. Валентин Радев.

 

 Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 35.00 лв. /тридесет и пет лева/

Крайна цена за всички други участници: 120.00 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в кв.дискусия 27.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.

Максимален брой участници 30 лица.

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 02.09.2020 г.

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София – град и София – област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 02 октомври 2020 г. от 17:00 часа в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, Федерация на научно- техническите съюзи (ФНТС) зала № 4, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК София – град и София - област от Председателя на СРК София – град и София - област.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София – град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК София – град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София – град и София - област при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК София – град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София – град и София - област.

5. Гласуване дневния ред на ОС на РК София – град и София - област.

6. В случай, че има Решение на УС на КНОБ за провеждане на ДОС през м. Октоври 2020 г, гласуване от ОС на РК София – град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ.

7. Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността за 2019 г.

8. Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността за 2019 г.

9. Отчет за текущата година 2020 г. за дейността на СРК СГСО.

10. Отчет на Контрольора за текущата 2020 г.

11. Приемане на годишна програма за 2020-21 год.

12. Приемане на проектобюджет за 2020-21 год.

13. Закриване на ОС на РК София – град и София - област.

Регистрация на участниците от 16.30 - 17.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 18.00 часа на 02 октомври 2020 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2020 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София – град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София – град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 30.09.2020 год.

От Съвета на РК СГСО

ПОКАНА - ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 28.08.2020 г.

 

П О К А Н А 

за участие в

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители

провеждане на 12 септември 2020 г., онлайн

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, която ще се проведе онлайн на 12 септември 2020 г.

Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването и популяризиране на добрите практики. 

 Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е шести поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Тема 1: „Риск на независимия оценител при извършването на оценки на предприятия“

Докладчик: доц. д-р Олег Димов

Независим оценител, преподавател в УНСС, автор и съавтор на научна литература в икономическо-счетоводната област. Член на Съвета по методология и квалификация към Управителния съвет на КНОБ. 

Тема 2: „Приложение на етичния кодекс в практиката на оценяване на обекти/активи и предвидени дисциплинарни норми залегнали в ЗНО“

Докладчици:  Сузана Недева и Пламен Желев

Независими оценители, членове на Комисията по професионална етика на КНОБ. Г-жа Недева е и един от съставителите на Българските стандарти за оценяване.

Тема 3: „Анализ за избор на подход и метод за оценка на изобретение в етапите на неговата защита

Докладчик: Мария Янакиева - Златарева

Независим оценител, лектор в областта на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“. Дипломиран патентен специалист; представител по индустриална собственост; представител към Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO); Европейски патентен представител.

Тема 4: „Оценка на недвижими имоти в условията на кризата с Ковид-19 и ключовата роля на БСО“

Докладчик: Георги Георгиев, REV, MRICS RV

Независим оценител, член на Управителния съвет на КНОБ. Лектор на теми в областта на „Недвижимите имоти“. Член на Съвета по методология и квалификация към Управителния съвет на КНОБ.

Тема 5: „Основни тенденции при оценката на поземлени имоти в горски територии в България“

Докладчик: доц. д-р Даниела Георгиева

Независим оценител, преподавател в Лесотехнически университет. Автор и съавтор на нормативни документи и научна литература. Лектор в областта на „Поземлени имоти в горски територии“.

 

Цена за участие:

-      Крайна цена за членове на КНОБ: 15.00 (петнадесет) лева

-      За не членове на КНОБ: 60.00 (шестдесет) лева с ДДС

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ и копие от платежен документ, по ел. поща в КНОБ, до 09.09.2020 г. /сряда/.

Откриване на Конференцията в 10.00 часа.

Всеки от участниците ще получи по един сборник и удостоверение за участието си, с включени 6 квалификационни часа, един от които се признава за квалификация по REV.

Приложение: Заявление – образец за участие

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

 IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Шеста национална конференция, 12.09.2020 г., трите имена и ЕГН"

За контакти: Администрация на КНОБ

 Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 26.08.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационна дискусия на тема: „ Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“, с организатор РК Стара Загора на КНОБ и предвидена дата за провеждане 26.09.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 12.08.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“

 

Дата на провеждане:

26 септември 2020 г. (събота)                                                                                     

Място на провеждане: гр. Стара Загора,  Хотел „Мериам палас” – голяма зала

Квалификационното меропирятие се провежда присъствено, при спазване условията и изискванията  по време на пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

 Модератор:  г-жа Светла Дерменджиева : Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Допълнителни професионални специализации в областта на счетоводство и контрол и банковото дело. Дългогодишен професионален опит в банковата система, управление на бизнеса, бизнес планиране, анализ и контрол. Независим оценител от 1997 г., притежава правоспособност за оценяване на „Търговски предприятия и вземания”. Един от съставителите на Българските станадлрти за оценяване /БСО/. Председател на Управителни съвет на КНОБ от 18.10.2014 г.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 20.00 /двадесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Максимален брой участници - 30 лица

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Стара Загора,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: diamondm @mbox.contact.bg

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 26.09.2020 г.

 

получател КНОБ

IBAN:  BG61 BPBI 7942 1079 501 609

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 26.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 20 септември 2020 г. или до изчерпване на местата - до 30 лица участници

 Съвет на Регионална колегия Стара Загора

тел. за информация: 0888 607436, лице за контакт: г-н Д. Диамандиев 

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 28.07.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитетът на определения брой участници в квалификационен семинар на тема: „ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ. НАЙ-ДОБРА И ПОЛЕЗНА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА, с организатор РК Плевен, Ловеч на КНОБ и предвидена дата за провеждане 22.08.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 22.07.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

,,СПЕЦИФИКИ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

което ще се проведе на 01.08.2020 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Пограмата.

Лектор: Мария Станимирова: доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, а от 2015 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика". Има над 70 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони.

 Втори лектор: Светлана Попова: Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр. Варна; специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело“ - Международен банков институт и Manchester Business School; оценител на: земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; недвижими имоти; член на КНОБ; директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг; партньор и представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани; над 15- годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; кредитирането за банки в страната и чужбина; общини, МЗХ, Агенция по вписванията, съда, частни възложители; професионален опит в подготовка на проектни предложения и  отчитане на проекти по ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

Материали -  в електронен вид.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 60,00 /шестдесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 140,00 /сто и четиридесет/ лв. с ДДС.

Максимален брой участници – до 60 души, по реда на записване

На участниците ще бъдат издадени удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г. за 10 /десет/ квалификационни часа.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 01.08.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 29.07.2020 г. включително.

До 31.07.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 21.07.2020 г.

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – СЕМИНАР на тема: 

„ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ.

 НАЙ-ДОБРА И ПОЛЕЗНА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

Дата на провеждане:

22 август 2020 г. (събота)

Място на провеждане:

Плевен,  Парк-хотел  „Кайлъка“ - Лятна градина

Квалификационното мероприятие се провежда присъствено, при спазване условията и изискванията по време на пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

Лектор:  инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - СЕМИНАР

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 30.00 /тридесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - СЕМИНАР, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020г. за 10 /десет/ квалификационни часа.

 *Mероприятието важи и за поддържане на статут "REV".

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен – Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: korekt61@abv.bg

Плащане (по банков път): 

КНОБ - РК  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане:

Такса семинар,

трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация: 15.08.2020 г. вкл., или до изчерпване на местата

Максимален брой участници – 30, по реда на записване

 

 Съвет на Регионална колегия Плевен – Ловеч

Тел. за информация: 0878 376 979 - З.Петрова   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, 01.08.2020 Г.
Публикувано: 21.07.2020 г.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 09:00 часа на 01.08.2020 г. /събота/. Регистрацията е от 8:40 до 8:55 часа.

Място на провеждане: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ), зала 501, ет. 5.

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 17.07.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

                   организира квалификационно мероприятие – онлайн квалификационен семинар на тема:

 
  „СПЕЦИФИКИ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

 

 Дата на провеждане:

25 и 26 юли 2020 г. (събота и неделя)

 Място на провеждане: С оглед на спазване на изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) Семинарът ще се провежда on-line.

   

Квалификационното меропирятие се провежда дистанционно при спазване условията и изискванията по време на

 пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

 Лектор: Мария Станимирова: доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, а от 2015 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика". Има над 70 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони.

 Втори лектор: Светлана Попова: Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр.Варна; специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело“ - Международен банков институт и Manchester Business School; оценител на: земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; недвижими имоти; член на КНОБ; директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг; партньор и представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани; над 15- годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; кредитирането за банки в страната и чужбина; общини, МЗХ, Агенция по вписванията, съда, частни възложители; професионален опит в подготовка на проектни предложения и  отчитане на проекти по ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: 160.00 (сто и шестдесет) лева

-   Крайна цена за всички други участници: 360.00 (триста и шестдесет) лева с ДДС.

 Цената включва: Материали в електронен вид, необходими за провеждане на квалификационното

 мероприятие   дистанционно        и  издаване    на    индивидуални  удостоверения    от  КНОБ  за    участие в

 квалификационно мероприятие през 2020 г., за 20 /двадесет/ квалификационни часа.

  Максимален брой участници - 40 души

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 25-26.07.2020 г.

 

получател КНОБ

 

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 

 Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 25-26.07.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 21 юли 2020 г. или до изчерпване на местата - до 40 участници

Съвет на Регионална колегия София-град и София-област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 15.07.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационна дискусия на тема: „ Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“, с организатор РК Русе на КНОБ и предвидена дата за провеждане 08.08.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК РУСЕ
Публикувано: 09.07.2020 г.

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи, собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“

 

Дата на провеждане:

08 август 2020 г. (събота)                                                                                     

Място на провеждане: гр. Русе,

Уведомление относно адреса в гр. Русе и залата  за провеждане  ще се изпрати до всички участници допълнително, по посочените от тях в заявленията лични имейл адреси

 Квалификационното меропирятие се провежда присъствено при спазване условията и изискванията  по време на пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

 Модератор:  г-жа Светла Дерменджиева : Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Допълнителни професионални специализации в областта на счетоводство и контрол и банковото дело. Дългогодишен професионален опит в банковата система, управление на бизнеса, бизнес планиране, анализ и контрол. Независим оценител от 1997 г., притежава правоспособност за оценяване на „Търговски предприятия и вземания”. Един от съставителите на Българските стандарти за оценяване /БСО/. Председател на Управителни съвет на КНОБ от 18.10.2014 г.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-  за членове на КНОБ: безплатно

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Максимален брой участници - 30 лица

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Русе,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ от членове на КНОБ
, а за други участници – заявление, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: atika.stt@gmail.com

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 08.08.2020 г.

 

получател КНОБ

 IBAN:  BG34 BPBI 7942 1079 501 610

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 08.08.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 


Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 31 юли 2020 г. или до изчерпване на местата.

Съвет на Регионална колегия Русе.

Лице за контакт: Стефан Тодоров  тел. 0878964000.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 08.07.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационна дискусия на тема: „Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“, с организатор РК София-град и София-област на КНОБ и предвидена дата за провеждане 18.07.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 08.07.2020 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

 
 

"Ползване на първични счетоводни документи, счетоводни справки и ГФО при изготвяне на оценителски доклад за оценка на различни обекти/активи собственост на юридическо лице, в т.ч. и оценка на търговско предприятие, съгласно целта на оценката“

 

 Дата на провеждане:

18 юли 2020 г. (събота)

 Място на провеждане: гр. София,

Уведомление относно адреса в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, ет. 2, Зала 3.


 
Квалификационното меропирятие се провежда присъствено при спазване условията и изискванията по време на

 пандемия на база възможностите на текущите заповеди на Министъра на Здравеопазването.

  Модератор: г-жа Светла Дерменджиева : Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Допълнителни професионални специализации в областта на счетоводство и контрол и банковото дело. Дългогодишен професионален опит в банковата система, управление на бизнеса, бизнес планиране, анализ и контрол. Независим оценител от 1997 г., притежава правоспособност за оценяване на „Търговски предприятия и вземания”. Един от съставителите на Българските  станадарти за оценяване /БСО/. Председател на Управителни съвет на КНОБ от 18.10.2014 г.

  Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: без заплащане

-   Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

 Цената включва: Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

  Максимален брой участници - 30 души

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

  Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 18.07.2020 г.

 

получател КНОБ

 

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 

 Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 18.07.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

  Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 13 юли 2020 г. или до изчерпване на местата - до 30 души

 участници

Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 10.06.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в квалификационен семинар на тема: „ Оценка на Недвижими имоти при различни и възможни сценарии. Най-добра и полезна употреба и Българските стандарти за оценка“ , с организатор РК Пловдив на КНОБ и предвидена дата за провеждане 13.06.2020 г., е запълнен.

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 10.06.2020 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

"КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ"


 Дата на провеждане:

20 юни 2020 г. (събота)

 Място на провеждане: гр. София, в случай, че има възможност мероприятието да бъде проведено

присъствено, Уведомление относно адреса в гр. София и залата за провеждане ще се изпрати до всички участници допълнително по посочените от

тях в заявленията лични имейл адреси


 
Модератор: гл. ас. Нигохос Канарян -.Лектор по дисциплините МBAM 336 Риск Мениджмънт, MBAM 328 Теория на портфейла, MBAM 358 Реални опции, MBAM 387 Финансова иконометрия, BAFB 800 Оценка на бизнеса, МBAM 357 Банково финансиране на бизнеса

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-   Крайна цена за членове на КНОБ: 80.00 /осемдесет/ лева

-   Крайна цена за всички други участници: 192.00 /сто деветдесет и два/ лева с ДДС.

Цената включва:

Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област, след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

 Начин на плащане (по банков път):

Квалификационно мероприятие на 20.06.2020 г.

 

получател КНОБ

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05 BIC: BPBIBGSF

 Основание    за    плащане    вписано    в    пл.

 нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 20.06.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 Краен срок за регистрация: до 16.00 ч. на 17 юни 2020 г.

 Брой на участниците: Броят на участниците е ограничен на 40 (четиридесет) души.

 Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 09.06.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ НА КНОБ
организира
квалификационен семинар на тема:

 Оценка на Недвижими имоти при различни и възможни сценарии. Най-добра и полезна употреба и Българските стандарти за оценка“.

 

Дата на провеждане:

13.06.2020 г.

 

Място на провеждане:

гр. Пловдив, ресторант «Пълдин», зала «Пълдин», адрес: ул. „Княз Церетелев“№ 3,  Стария град

 

Лектор - инж. Георги Георгиев. MRICS RV, REV

 

Цена за участие в кв. семинар:

-  За членове на КНОБ: 30.00 (тридесет) лева

-  Крайна цена за всички други участници: 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС.

Максимален брой участници – 45 - БРОЯТ Е ЗАПЪЛНЕН

 

За участие в квалификационния семинар се издава Удостоверение от КНОБ.

 

Записване за участие:
Записването за участие се извършва в Регионална колегия Пловдив,  след получаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, подадено в срок, съгласно посочените условия.

За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: knob_pl@abv.bg

 

Краен срок за регистрация: 10.06.2020 г.

Съвет на Регионална колегия Пловдив

 

Тел. за информация: 0888333580 – Димитър Димитров

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 28.05.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че капацитета на определения брой участници в интерактивно квалификационно мероприятие – семинар на тема: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“ , с организатор РК Варна на КНОБ и предвидена дата за провеждане 20.06.2020 г., е запълнен.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 27.05.2020 г.
Файлове: Програма

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ


организира провеждане на интерактивно квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“

Модератор:  арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА

Квалификационното мероприятие ще се проведе на 30.05.2020 г. от 10.00 часа, единствено за участници записали се за участие в предвидената и отложена, поради извънредното положение, квалификационна дискусия за 14 март 2020 г.

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ издава индивидуални удостоверения на участниците с вписани ефективни 10 /десет/ квалификационни часа, които удостоверения ще се изпратят на актуалните имейли на участниците или  с куриерска фирма.

За избраната платформа, на която ще се проведе интерактивната квалификационна дискусия, ще бъдат уведомени предварително на посочените от участниците електронни адреси.

Предварително относно Регистрация за участие:

Редовните участници следва да потвърдят своето участие до 12 часа на 29.05.2020 г. на mail:  srksofia.main@gmail.com и на който да изпратят коректен и актуален ел. адрес и телефон за връзка.  

Най – късно до 9.50 часа на 30.05.2020 г. всички участници ще получат на посочения от тях имейл линк за участие в квалификационното мероприятие.

Техническо обезпечаване от страна на участниците: Техническото средство (настолен или преносим компютър, нотбук, телефон) на всеки един от участниците, чрез което ще вземе участие в квалификационното мероприятие следва да бъде обезпечено с камера, микрофон и слушалки.

Приложение: актуална програма за 30.05.2020 г.

От СРК СГСО

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 26.05.2020 г.

 

Поради завишения интерес към квалификационното мероприятие, същото ще се проведе повторно на 20.06.2020 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 20.06.2020 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците, мероприятието важи и за поддържане на статут "REV".

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Пограмата.

Лектор: инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

Материали - на участниците в събитието ще бъдат предоставени: по Модули 1 и 2 - презентация по засегнатите теми, както и материал изпратен на ел. поща на участниците с основните теми засегнати в модула; по Модул 3 - изходни данни/материали за обекта на оценка, на база на които ще бъде извършен анализ и оценка на обекта. Участниците ще работят в групи от по пет човека. На финала всяка група ще има възможност да представи резултатите от своята оценка в рамките на до 5 мин.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 30,00 /тридесет / лв. крайна цена.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Брой участници – до 60, по реда на записване.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 20.06.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 16.06.2020 г. включително.

До 18.06.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

ПОКАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 18.05.2020 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОЦЕНКА НА ХОТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ/БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА“

което ще се проведе на 30.05.2020 г.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците, мероприятието важи и за поддържане на статут "REV".

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Пограмата.

Лектор: инж. Георги Георгиев, MRICS RV, REV – строителен инженер, магистър, специалност Строителство на сгради и съоръжения (ПГС) на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), специализация „Управление на земи и имоти” на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), магистър Корпоративни финанси на Нов Български Университет (НБУ), Сертифициран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия и вземания. Член на Кралския институт на сертифицираните експерти по недвижими имоти (RICS) и регистриран оценител (RV) към RICS, Recognized European Valuer (REV).

Материали - на участниците в събитието ще бъдат предоставени: по Модули 1 и 2 - презентация по засегнатите теми, както и материал изпратен на ел. поща на участниците с основните теми засегнати в модула; по Модул 3 - изходни данни/материали за обекта на оценка, на база на които ще бъде извършен анализ и оценка на обекта. Участниците ще работят в групи от по пет човека. На финала всяка група ще има възможност да представи резултатите от своята оценка в рамките на до 5 мин.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 30,00 /тридесет / лв. крайна цена.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Брой участници – до 60, по реда на записване - БРОЯТ Е ЗАПЪЛНЕН

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:             BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 30.05.2020 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на  Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: office@ciab-varna.com    

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 27.05.2020 г., включително.

До 28.05.2020 г.  всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 15.05.2020 г.

Управителният съвет на КНОБ, във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването, отменя провеждането от КНОБ на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания“, предвиден за 13.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 12.05.2020 г.

 

На основание приети решения от Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 194 от 30.04.2020 г.:

 При подаване на годишен отчет за 2019 г., съгласно чл.10, ал. 2 от ЗНО, независимият оценител представя копие от застраховка по чл. 18, т. 7 от ЗНО, валидна към датата на подаване на годишния отчет за 2019 г.

 Независимите оценители, подали годишен отчет за 2019 г., съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО, без представено към тях копие от застраховка по чл. 18, т. 7 от ЗНО, да подадат такова до 30.06.2020 г.

 Представянето на копие от застраховка по чл. 18, т. 7 от ЗНО, във връзка с т. 2.3 и 2.4 от този Протокол, може да се извърши и по електронна поща на официалния имейл адрес на КНОБ, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). При подаване по електронен път, подателят ще получи входящ номер на ел. адреса, който е използвал.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 12.05.2020 г.

 

На основание прието решение от Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 194 от 30.04.2020 г., подаването на годишните отчети, съгласно чл.10, ал.2 от ЗНО, може да се извършва и по електронна поща на официалния имейл адрес на КНОБ, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). При подаване по електронен път, подателят ще получи входящ номер на ел. адреса, който е използвал.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 31.03.2020 г.

 

С решение по т. 1 от Протокол – Протоколни решения № 186 от 31.03.2020 г., Управителният съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за кандидатстване за придобиване на статут REV до 16 април 2020 г.

 

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Машини и съоръжения”, проведен на 14.12.2019 г., в съответствие с публикувания списък /към настоящата обява/, след повторна проверка на изпитните работи
Публикувано: 25.02.2020 г.

 

С решение за вписване в "Регистъра на независимите оценители" от 21.02.2020 г. на Управителния съвет на КНОБ, успешно издържалия изпита по "Машини и съоръжения", проведен на 14.12.2019 г., след повторна проверка на изпитните рацоти, ще бъде вписан в "Регистъра на независимите оценители" и ще получи личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения".

За вписване в "Регистъра на независимите оценители" следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/. Входирането на документите е лично, в офиса на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Бс Български пощи или куриерска фирма.

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При банка: Юробанк България АД

В платежния документ задължително се вписва: вписване в Регистъра - „МС”, три имена и ЕГН.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 20.02.2020 г.

 

На 17.02.2020 г. на извънредно заседание на Контролния съвет на КНОБ са разгледани и са взети решения по жалби с входящи номера от дати 03, 04, 05, 06, и 07.02.2020 г. Решенията ще се получат по пощата или могат да се получат и от централен офис на КНОБ.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", 29.02.2020 г.
Публикувано: 19.02.2020 г.
Файлове: Списък

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по  Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения е от 09:00 часа на 29.02.2020 г. /събота/. Регистрацията е от 8:45 до 8:55 часа.

Място на провеждане: ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

АДРЕС: : гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 122, вх. Б, ет. 1

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 14.02.2020 г.

 

ПОКАНА 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – дискусия на тема:

„ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“

 

Дата на провеждане:

14 март 2020 г. (събота)                                                                                     

Място на провеждане: гр. София,

Уведомление относно адреса в гр. София и залата  за провеждане  ще се изпрати до всички участници допълнително по посочените от тях в заявленията лични имейл адреси

 Модератор:  арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособност по: „Недвижими имоти" и „Други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектантска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в квалификационни и други курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК. Един от сътавителите на Българските стандарти за оценяване.

 Цена за участие в квалификационно мероприятие - дискусия:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 60.00 /шестдесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 120 /сто и двадесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

            Провеждане на квалификационното мероприятие, нагледни материали, кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа.

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София град и София област,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи на мейл адрес: srksofia.main@gmail.com

Начин на плащане (по банков път): 

Квалификационно мероприятие на 14.03.2020 г.

 

получател КНОБ

 

IBAN:  BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

 

BIC: BPBIBGSF

 

Основание за плащане вписано в пл. нареждане:

Участие в квалиф. мероприятие 14.03.2020 г., трите имена на участника и ЕГН

 

 

Краен срок за регистрация:  до 16.00 ч. на 10 март 2020 г.

Съвет на Регионална колегия София град и София област

тел. за информация: 0884 440990 или 02 9864716, лице за контакт: г-жа Райна Бойдева   

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 10.02.2020 г.

 

На 10.02.2020 г. на извънредно заседание на Контролния съвет на КНОБ са разгледани и са взети решения по жалби с входящи номера от дати 27, 28, 29, 30 и 31.01.2020 г. Решенията ще се получат по пощата или могат да се получат и от централния офис на КНОБ.

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 14.12.2019 г. изпит по "Машини и съоръжения"
Публикувано: 23.01.2020 г.
Файлове: Списък

 

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 10 февруари 2020 г., от 10,30 до 16,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 14.12.2019 г. изпит по "Машини и съоръжения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2020 г., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 03.01.2020 г.

 

 На основание решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 5.1. от Протокол № 161 от 14.12.2019 г. всеки независим оценител, упражняващ професията независим оценител по чл.16, ал.1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, заплаща годишна вноска съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика в размер на 50.00 /петдесет/ лева за 2020 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО, платима в срок до 31.05.2020 г. вкл.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА ЗА 2020 г. СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

 

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ЗА 2019 г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 03.01.2020 г.

 

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители (ЗНО) независимият оценител представя ежегодно, до 30 юни, в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

На основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО, при неизпълнение на това свое задължение, независимият оценител се заличава от регистъра.

Отчети за 2019 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 03.01.2020 г. 

За изпълнение на задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2, се приемат отчети за 2019 г., когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява.

При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 27.12.2019 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – семинар на тема:

Идентификация на нематериалните активи в търговските предприятия за целите на оценителската практика и специфика на оценяването съгласно БСО

 Дата на провеждане: 08 февруари 2020 г. ( събота)

 Място на провеждане: гр.София. Мястото ще се определи допълнително.

 Лектори:  инж. Весел Пендичев - Магистър по радиоелектроника и по патентно право, правоспособен юрист. Представител в областта на изобретенията и полезните модели, притежаващ сертификат от Патентното ведомство на Република България от 1995 г. Европейски патентен представител, сертифициран от Института на европейските патентни представители към Европейското патентно ведомство; гост-лектор и преподавател в различни програми за обучение и квалификация; независим оценител от 1993 г. с правоспособност за оценка на Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и на Други активи в областта на декоративното изкуство, дизайна, антиките и недвижимите имоти, които са паметници на културата. Г-н Пендичев е член на Съвета по методология и квалификация (СМК) към Управителния съвет на КНОБ и член на екипа, съставил Българските стандарти за оценяване (БСО).

инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА Основател на дружество “Златареви” ООД, създадено през 1997г, екипът на което се занимава със защита на индустриална собственост – патенти, търговски марки, дизайни – както с реализиране на защитата чрез административни и съдебни процедури, лицензиране.

Дипломиран патентен специалист; представител по индустриална собственост (ПИС) № 87; представител към Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) № 37018; Европейски патентен представител №00124100.

Един от профилите на работа - оценяване на нематериални активи, съгласно сертификати за оценка на „права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“ и на „други активи (в сферата на ново и съвременно българско изобразително изкуство, дизайн и паметници на културата)“.

Вещо лице в СГС и АССГ, оценител за Агенция по вписванията.

Висше образование - Университет за архитектура, строителство и геодезия, София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ и Висша следдипломна школа по Патентно дело в Техническия университет, София, където след завършването - работи и като хоноруван преподавател.

Дългогодишен държавен експерт (до 1997г.) в Патентно ведомство на Република България.

Един от организаторите и лектор в курсовете за обучение на оценители, първият от които е проведен през 1993г. Основател на КНОБ и участник в подготовката на Закон за независимите оценители (ЗНО).

 Цена за участие в квалификационното мероприятие - семинар:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 80.00 /осемдесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 140.00 /сто и четиридесет / лева с ДДС. 

 Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - семинар, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ,

 Регистрация за участие:

За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адреса на РК София-град и София-област към КНОБ - srksofia.main@gmail.com
Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990 - Райна Бойдева, технически секретар

Плащане (по банков път):

Банка: "Юробанк България" АД
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF

КНОБ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Участие в квалификационен семинар на 08.02.2020 г., трите имена на участника и ЕГН.

 Краен срок за регистрация: 05.02.2020 год. 

 Съвет на РК СГСО към КНОБ

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 16.11.2019 г. изпит по "Недвижими имоти"
Публикувано: 20.12.2019 г.

 

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 30 и 31 януари и на 03 и 04 февруари 2020 г., от  09,30 до 17,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум") ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 16.11.2019 г. изпит по "Недвижими имоти" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Явяването пред Комисията по проверка на изпитните работи ще се осъществи съгласно прикачените към настоящата публикация СПИСЪЦИ ПО ДАТИ, като не са възможни промени в списъците при невъзможност от присъствие на кандидат в предварително определената му дата. 

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", провеждане на 29 февруари 2020 г.
Публикувано: 20.12.2019 г.

 

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", който ще се проведе в гр. София на 29 февруари 2020 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 29.01.2020 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават лично, в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер, чрез Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", провеждане на 04 април 2020 г.
Публикувано: 19.12.2019 г.

 

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения", който ще се проведе в гр. София на 04 април 2020 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 04.03.2020 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават лично, в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер, чрез Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ", провеждане на 13 юни 2020 г.
Публикувано: 19.12.2019 г.

 

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания", който ще се проведе в гр. София на 13 юни 2020 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 20.05.2020 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават лично, в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер, чрез Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 01 август 2020 г.
Публикувано: 19.12.2019 г.

 

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения", който ще се проведе в гр. София на 01 август 2020 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 01.07.2020 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават лично, в централния офис на КНОБ, на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партерчрез Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", провеждане на 31 октомври 2020 г.
Публикувано: 19.12.2019 г.

 

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти", който ще се проведе в гр. София на 31 октомври 2020 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 30.09.2020 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават лично, в централния офис на КНОБ, на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер, чрез Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", 14.12.2019 г.
Публикувано: 06.12.2019 г.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по Машини и съоръжения е от 09:00 часа на 14.12.2019 г. /събота/. Регистрацията е от 8:35 до 8:55 часа.

Място на провеждане: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ), зала 501, етаж 5

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ПЛОВДИВ
Публикувано: 05.12.2019 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие – дискусия на следните теми:

1. Актуални проблеми при оценяването на недвижими имоти”, модератор инж. Борис Гиздаков

2. „Опресняване познанията относно общи положения по прилагането на част първа от Българските стандарти за оценяване /БСО/; Развитие на Европейските стандарти за оценяване - актуална информация; значението на РЕВ статута в оценяването”, модератор г-жа Светла Дерменджиева

Дата на провеждане: 14 декември 2019 г. (събота)     

Място на провеждане: гр. Пловдив, хотел Санкт Петербург, зала Нева

Модератори: инж. Борис Гиздаков, част от екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/, член на Управителния съвет на КНОБ и г-жа Светла Дерменджиева, част от екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/, Председател на Управителния съвет на КНОБ

Цена за участие в квалификационно мероприятие - ДИСКУСИЯ:

- За членове на КНОБ: Без заплащане

- Крайна цена за всички други участници: 60 /шестдесет/ лева с ДДС.

 

За участие в квалификационната дискусия се издава Удостоверение от КНОБ

 Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут “REV”

 Записване за участие:

Записването за участие се извършва в Регионална колегия Пловдив след получаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, подадено в срок, съгласно посочените условия.

За удобство на участниците, регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: knob_pl@abv.bg

Краен срок за регистрация: 10.12.2019 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия Пловдив

 

Тел. за информация: 0888333580 – Димитър Димитров

 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 26.11.2019 г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ, ОТМЕНЯ КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ, ПРЕДВИДЕНА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ – 07.12.2019 Г.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 15.11.2019 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – ДИСКУСИЯ на тема:

„ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“

 

Дата на провеждане:

06 и 07 декември 2019 г.( петък и събота)   

Място на провеждане: гр. Тетевен,  хотел  „Олимп“

                  http://www.olympsportshotel.com


Лектор:
  арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособност по: „Недвижими имоти" и „Други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектантска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК.

 

Цена за участие в квалификационно мероприятие - ДИСКУСИЯ:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: Без заплащане

-  Крайна цена за всички други участници: 60 /шестдесет/ лева с ДДС.

 

Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - дискусия, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ

 

Информативно:

Цена на хотелско настаняване: 65 лв. на ден на човек настанен в двойна стая

Включва:  нощувка, закуска - блок маса, обяд и вечеря на тристепенно сет меню

СРК  Плевен – Ловеч поема ангажемент за съдействие  по отношение на хотелско настаняване

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен – Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: korekt61@abv.bg

 

Плащане (по банков път):

 

За квалификационна дискусия

За хотелско настаняване - хотел „ОЛИМП“

КНОБ - РК  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане:

Квалификационна дискусия

трите имена на участника и ЕГН

 

ВЕ ТРЕЙДИНГ ЕООД

IBAN: BG02INTF40012023475196

BIC: INTFBGSF 

Основание за плащане:

Резервация – дискусия - 06 и 07.12.2019 год.

трите имена на участника

 

Краен срок за регистрация: 25.11.2019 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия Плевен – Ловеч

Тел. за информация: 0878 376 979 – Здравка Петрова   

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 08.11.2019 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

 ИНВЕСТИЦИЯ В ИМОТ (ЖИЛИЩЕН) - КАКВИ СА АЛТЕРНАТИВИТЕ? ВРЪЗКА С ОЦЕНИТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС. СЕРВИТУТИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ .”

която ще се проведе на 15.11.2019 г.

 

Място на провеждане: гр. Варна, в офиса на КНОБ РК – Варна, ул. „Брегалница“ бл.1 на студентски общежития.

Начало 16:00 часа.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут REV

 Модератори:

Гл. ас. д-р Иво Костов – преподавател в катедра "Икономика и управление на строителството", Икономически университет - Варна, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения. 

Людмил Велинов - сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и тр. насаждения, права на интелектуалната  и индустриалната собственост  и други фактически отношения, с 25 годишен опит в оценителската дейност.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Участието на членове на КНОБ  е безплатно.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60 лв. с ДДС.

Брой участници – до 25 по реда на записване.

 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:              BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 15.11.2019 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: office@ciab-varna.com     

 Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ.

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 12.11.2019 г. включително.

 

ПОКАНА - ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Публикувано: 30.10.2019 г.
Файлове: Заявление

 

П О К А Н А 

за участие в

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“,

И

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ ПО СЛУЧАЙ 10 ГОДИНИ

ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КНОБ

провеждане на 30 ноември 2019 г., в гр. Пловдив

Управителният съвет на  Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, с международно участие, която ще се проведе на 30 ноември 2019 г. в гр. Пловдивхотел „Санкт Петербург“, зала „Пълдин“, с адрес: бул. „България“ № 97

Домакин на събитието: Регионална Колегия Пловдив

 Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването и популяризиране на добрите практики. Всички доклади ще се представят през призмата на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

 Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика, представени на български и английски език, който сборник е пети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Тема 1: „Приходният подход при оценяване на инвестиционен проект, съгласно БСО при недвижими имоти“

Докладчик: г-н Йордан Герчев

Дипломиран икономист. Притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Корвинус Университет в Будапеща от 1987 година. Владее писмено и говоримо четири чуждестранни езика. Има консултански и оценителски бизнес през собствена фирма. Сертифициран оценител на недвижими имоти от 1998 година. Член на Българо-Унгарската Търговска Камара. Г-н Герчев е член на Съвета на РК Варна към КНОБ с два мандата.

 

Тема 2: „Оценка на машини и съоръжения за целите на апортната вноска, съгласно БСО“

Докладчик: инж. Антон Михайлов

Магистър инженер; професионална квалификация: инженер-химик; следдипломна квалификация по икономика, планиране и управление на химическата промишленост; икономика на управлението; бизнес планиране; консултант по европейски програми; независим оценител от 1993 г. с правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и финансови активи и финансови институции. Г-н Михайлов е член на Съвета по методология и квалификация (СМК) към Управителния съвет на КНОБ и член на екипа, съставил Българските стандарти за оценяване (БСО).

Тема 3: „Специфика при идентифицирането на обектите на интелектуалната и индустриалната собственост и другите фактически отношения‘

Докладчик: инж. Весел Пендичев

Магистър по радиоелектроника и по патентно право, правоспособен юрист. Представител в областта на изобретенията и полезните модели, притежаващ сертификат от Патентното ведомство на Република България от 1995 г. Представител в областта на търговските марки и промишлените образци, притежаващ сертификат от Патентното ведомство на Република България от 1995 г. Европейски патентен представител, сертифициран от Института на европейските патентни представители към Европейското патентно ведомство; гост-лектор и преподавател в различни програми за обучение и квалификация; независим оценител от 1993 г. с правоспособност за оценка на Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и на Други активи в областта на декоративното изкуство, дизайна, антиките и недвижимите имоти, които са паметници на културата. Г-н Пендичев е член на Съвета по методология и квалификация (СМК) към Управителния съвет на КНОБ и член на екипа, съставил Българските стандарти за оценяване (БСО).

Тема 4: „Пазарът на земеделска земя в България – тенденции и перспективи“

Докладчик: доц. Мария Станимирова

Доцент д-р по икономика, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 60 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др.

Цена за участие в ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

- за членове на КНОБ – безплатно

- за други участници – 360.00 /триста и шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ, по ел. поща в КНОБ, до 25.11.2019 г. /понеделник/.

Регистрация на участниците и получаване на материалите за провеждане на конференцията от 09.00 часа до 9.30 часа.           

Откриване на Конференцията в 9.30 часа.

Организиране от КНОБ на паузи за кафе и обяд, като част от дневния ред на конференцията.

Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си. Конференцията е включена в годишната програма на КНОБ за квалификационни мероприятия за оценители със статут REV, което се отразява и в удостоверението.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да покани всички участници в Петата национална конференция на официална вечеря по случай 10 години от учредяването на КНОБ, която ще се проведе на 30.11.2019 г. от 19,30 часа, в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“, Бизнес ресторант.

Приложение: Заявление – образец за участие

 Банкова сметка:

 Юробанк България АД,   

 IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

За контакти: Администрация на КНОБ

 Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 09.10.2019 г.

 

ПОКАНА

 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

 СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ.”

която ще се проведе на 18.10.2019 г.

 

Място на провеждане: гр. Варна, Икономически университет, бул. „Княз Борис I-ви“ 77, зала 222. Начало 16:00 часа.

 

 

Модератор: доц. д-р инж. Таня Пенчева Панайотова

-        Доцент в  Технически университет – Варна, катедра „Индустриален  мениджмънт”, направление: “Индустриален инженеринг”, „Производствен мениджмънт“, „Конкурентен инженеринг”,  “Мениджмънт и маркетинг”, „Интелектуална собственост” и др.

-       Доктор по научна специалност „Организация и управление на производството”

-       Магистър инженер по „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”

-       Независим оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

Условия за участие в квалификационния семинар:

 

Участието на членове на КНОБ  е безплатно.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60 лв. с ДДС.

Брой участници – до 45 по реда на записване.

 

Плащането се извършва по следната сметка:

 

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:              BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

 

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 18.10.2019 г., трите имена и ЕГН"

 

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: office@ciab-varna.com     

 

Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ.

 

Тел. за информация: 0879843211

 

Краен срок за регистрация: 15.10.2019 г. включително.

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 09.10.2019 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – семинар на тема:

„Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България; Оценка на доходоносни имоти – бензиностанции; Оценка на инвестиционен проект“

Дата на провеждане: 02 ноември 2019 г.( събота)

 Място на провеждане: гр.София. Мястото ще се определи допълнително.

 Лектор:  МАРИО НИКОЛОВ - строителен инженер, оценител на недвижими имоти от 1993 год. През последните двадесет години работи в Банковия сектор, като проверяващ външни експертни оценки от независими оценители. Понастоящем е  Ръководител отдел „Управление на обезпеченията“  .

 Цена за участие в квалификационното мероприятие - семинар:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 100  /сто / лева

-  Крайна цена за всички други участници: 140 /сто и четиридесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - семинар, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ, важи за поддържане квалификация за REV

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адреса на РК София-град и София-област към КНОБ - srksofia.main@gmail.com
Тел. за информация:
02/986 47 16 и 0884 440 990 -Райна Бойдева технически секретар

Плащане (по банков път):

Банка: "Юробанк България" АД
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF

КНОБ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ.

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за квалификационен семинар на 02.11.2019 г., трите имена на участника и ЕГН. Краен срок на регистрация 30.10.2019 год.

 

 Съвет на РК СГСО към КНОБ

 

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 13.07.2019 г. изпит по "Търговски предприятия и вземания"
Публикувано: 12.08.2019 г.

 

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 19 август 2019 г. от 10,00 часа до 15,00 часа  и на 20 август 2019 г. от  10,00 до 15,00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер, ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 13.07.2019 г. изпит по "Търговски предприятия и вземания" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Явяването пред Комисията по проверка на изпитните работи ще се осъществи съгласно прикачените към настоящата публикация СПИСЪЦИ ПО ДАТИ, като не са възможни промени в списъците при невъзможност от присъствие на кандидат в предварително определената му дата. 

 

Указания за подаване на Заявление и изискуеми документи и декларации за кандидатстване за придобиване на статут REV
Публикувано: 17.07.2019 г.
Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, проведен на 20.04.2019 г., в съответствие с публикувания списък /към настоящата обява/
Публикувано: 14.06.2019 г.

 

С решения за вписване в "Регистъра на независимите оценители" от 13.06.2019 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 20 април 2019 г., ще бъдат вписани в "Регистъра на независимите оценители" и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

Всеки, който е издържал изпита и желае да бъде вписан в "Регистъра на независимите оценители" следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги входира в офиса на КНОБ - централен офис, адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б (може с Български пощи или с куриерска фирма).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „ПИИСДФО”, три имена и ЕГН.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛОВДИВ
Публикувано: 17.05.2019 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Пловдив на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо Събрание на 18 юни 2019 г. /вторник/ от 16:00 часа в гр. Пловдив, конферентна зала Дружба в парк-хотел Санкт Петербург, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК  Пловдив към КНОБ от Председателя на СРК - Пловдив.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плодив към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Пловдив към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Пловдив към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Пловдив.

5. Отчет на Съвета на РК Пловдив за дейността на колегията през 2018 год. Отчет на Бюджета за 2018 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Пловдив за 2018 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Пловдив 2019 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2019 год.

9. Други

10. Закриване на ОС на РК Пловдив. 

 

*Регистрацията на участниците е от 15:45-16:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:00 часа на 18 юни 2019 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте редовен член на КНОБ за 2019 година.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ
Публикувано: 14.05.2019 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 18 юни 2019 год. (вторник), от 17:00 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

 1. Откриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на СРК на РК-Шумен, Разград и Търговище.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

5. Отчет на Съвета на РК-Шумен, Разград и Търговище за дейността на Съвета през 2018 г.; Отчет за приходите и разходите на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2018 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2018 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК- Шумен, Разград и Търговище за 2019 г.

8. Приемане на проектобюджет на РК-Шумен, Разград и Търговище.

9. Други.

10. Закриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

 Регистрацията е от 16.45 часа до 17.00 часа на 18 юни 2019 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.00 часа на 18 юни 2019 год. на същото място при същия дневен ред.

За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте редовен член на КНОБ за 2019 година.

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                 Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 13.05.2019 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 10.05.2019 г./, свиква Общо събрание на РК, на  13.06.2019 г. /четвъртък/, от 15.00 часа, което ще се проведе в  гр. Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”), в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 14.00 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Откриване на събранието, избор на Председател на събранието и комисия по регистрация

2.Доклад на комисията по регистрация

3.Гласуване на дневен ред

4. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2018 г.

5.Отчет на контрольор на РК Стара Загора за 2018 г.

6.Изказвания по докладите.

7.Приемане на годишна програма за 2019 г. за дейността на РК Стара Загора

8.Други

9.Закриване на събранието

   

                                                                       От Съвета на РК Стара Загора

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ
Публикувано: 10.05.2019 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) – Русе към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 12 юни 2019 год. (сряда), от 17:30 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС - Дом на науката и техниката, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК Русе към КНОБ от Председателя на СРК Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК Русе към КНОБ на председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК Русе.
5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе към КНОБ.
6. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2018 год. Отчет на приходите и разходитена РК Русе към КНОБ за 2018 год.
7.Отчет на финансовия контрольор на РК Русе за 2018 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК Русе.
8. Приемане на годишна програма за 2019 год.
9. Приемане на проектобюджет за 2019 год.
10. Разни
11. Закриване на ОС на РК Русе.


Регистрацията е от 17.00 часа до 17.30 часа на 12юни 2019 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще сеотложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 12 юни 2019 год. на същотомясто и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да участвате в Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да стередовни членове на РК Русе  на КНОБ за 2019 година.

Съвет на РК Русе към КНОБ

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ
Публикувано: 09.05.2019 г.
Файлове: Заявление

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

 Квалификационна дискусия на тема:

“Оценки наУПИ/НУПИ – земеделска земя - изходна информация, методи за оценка, оглед на имота, подбор на аналози, особености и казуси имащи отношение към оценката”,

 която ще се проведе на 30.05.2019 г. от 18,30 часа на адрес: гр. София бул. „Александър Стамболийски” 205, НИПРОРУДА.

 Модератор на мероприятието: инж. Галина Йорданова

инж. ГАЛИНА ЙОРДАНОВА e строителен инженер. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на земеделски земи и трайни насаждения. Като научен сътрудник участва в разработки на автоматизирани системи за управление и преоценки на активи по 181 постановление на МС. 10 години управител на консултантска фирма в областта на оценки на недвижими имоти и бизнес проекти. От 15 години е оценител в две водещи Банки. Член на УС на СРК на КНОБ.

Цена за участие в квалификационната дискусия:

Крайна цена: За членове на КНОБ - безплатно.

За други участници не членове на КНОБ: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Регистрация за участие:

 Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

За членове на КНОБ е необходимо само Заявление.

Броят на местата е ограничен до 25 души! 

Регистрацията на участниците ще се осъществи и на имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16, 0884 440 990 

В основанието на платежния документ задължително се вписва:

Квалификационна дискусия 30.05.2019 г., трите имена и ЕГН

Краен срок за регистрация: 28.05.2019 г. включително.

Плащането се извършва по следната сметка:

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 09.05.2019 г.
Файлове: Заявление

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема:

“ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ В ЕТАП НА ИЗГРАЖДАНЕ”,

който ще се проведе на 01.06.2019 г.


 Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут "REV".

Място на провеждане: гр. Варна, Икономически университет – Варна, зала 223 /бул. "Княз Борис I " 77/.  Начало 10:00 часа,  до 17:00 часа.

Лектор: инж. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, REV – инженер конструктор със специализация „Управление на земи и имоти”. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания. Шест години управител на консултантска фирма в областта на проектирането, управлението и оценката на инвестиционни проекти. Лектор в обучителни и квалификационни курсове и семинари, организирани от КНОБ. Участник в три международни конференции с доклади в областта на оценката на недвижими имоти и приложението на МСО. Член на УС на КНОБ, член на СМК към УС на КНОБ. 

Условия за участие в квалификационния семинар:

 Цена за участие на членове на КНОБ –  40 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 120 /сто и двадесет/ лв. с ДДС. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:              BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 01.06.2019 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

 Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: office@ciab-varna.com     

 Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ.

 Тел. за информация: 0879843211

 Краен срок за регистрация: 29.05.2019 г. включително.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 08.05.2019 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо Събрание на 13 юни 2019г. /четвъртък/ от 16:30 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

5. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2018 год. Отчет на Бюджета за 2018 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2018 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2019 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2019 год.

9. Други

10. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

 

*Регистрация на участниците е от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 13 юни 2019 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен, Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2019 година.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 08.05.2019 г.

 

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 Съветът на Регионална колегия София – град и София – област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 08 юни 2019 г. /събота/ от 12:00 часа в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 3, при следния дневен ред:

 

1. Откриване на ОС на РК София – град и София - област от Председателя на СРК София – град и София - област.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София – град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК София – град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София – град и София - област при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК София – град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София – град и София - област.

5. Гласуване дневния ред на ОС на РК София – град и София - област.

6. Отчет на Съвета на РКСГСО и Председателя на СРК на СГСО за дейността за 2018 г.

7. Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността за 2018 г.

8. Освобождаване от отговорност Съвета на РКСГСО към КНОБ.

9. Освобождаване от отговорност Контрольора на РКСГСО към КНОБ.

10.Приемане на годишна програма за 2019 год.

11.Приемане на проектобюджет за 2019 год.

12.Разни.

 13.Закриване на ОС на РК София – град и София - област.

 

Регистрация на участниците от 12.00 - 12.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 13.30 часа на 30 юни 2019 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

 За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2019 година.

 Членският внос за 2019 г.се внася на следната банкова сметка:

 IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

 Банка: "Юробанк България" АД

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София – град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

 

 Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София – град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 06 юни 2019 год.

 

 От Съвета на РК СГСО към КНОБ

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК- БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 03.05.2019 г.

 

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

 

         Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основаниечл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 8 юни 2019 год. (неделя), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър" №1, сградата на Областна управа, малка зала на ет.2, при следния дневен ред:

         1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

         2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

         3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.

         4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

         5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2018г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.

         6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.

         7. Освобождаване от отговорност на СРК- Бургас, Сливен и Ямбол за 2018год.

         8. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019 г. и 2020 г.

         9. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019г.

         10. Други.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ, ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 03.05.2019 г.

 

Камара на независимите оценители в България

Регионална колегия – Варна 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 8 юни 2019 год. (събота), от 09:30 часа в гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 77, сградата на Икономически университет-Варна, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от
Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите в зала
относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2018 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2018 г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2018
г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2019 г.
8. Приемане на проектобюджет  ведно
с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.
9. Други.
10. Закриване на ОС на РК Варна.

Регистрацията е от 09.00 часа до 09.30 часа на 08 юни 2019 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 08 юни 2019 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2019 година.

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите публикувани на сайта на РК Варна: www.ciab-varna.com

                                              Съвет на РК-Варна към КНОБ

 

ПОКАНА - КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ВАРНА
Публикувано: 02.05.2019 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационна дискусия на тема:

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА И ПРОМЕНИ В НАРЕДБА 2 ОТ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА.”

която ще се проведе на 17.05.2019 г.

Място на провеждане: гр. Варна, КНОБ РК – Варна – офис, адрес: ул „Брегалница” бл. 1 на студентски общежития. Начало 16:00 часа.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут „REV

Модератори: инж.Нелияна Иванова и инж. Живка Бонева.

Инж. Нелияна Иванова- оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятие и вземания, ПИИС и ДФО, член на КНОБ, член на Комисията по професионална етика на КНОБ от ноември 2015г. до септември 2016г., работещ съдружник и управител на ИМИЛЕКС ООД. Член на комисията по чл.210 от ЗУТ на Община Варна от 2009 г.

         Инж. Живка Бонева - Независим оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, с голям опит в изготвяне на експертизи за съдебната система, оценител към Община Варна. Член на СРК Варна към КНОБ.

Условия за участие в квалификациона дискусия:

Участието на членове на КНОБ  е безплатно.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 60 лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:           BG45BUIN95611000202201

BIC:              BUINBGSF

Банка:         "Алианц Банк България" АД

Титуляр :     КНОБ РК Варна

 

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 17.05.2019 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна, с подаване на заявление. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: office@ciab-varna.com     

Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ.

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 13.05.2019 г. включително.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КНОБ ОБЯВЯВА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ПУБЛИКУВА СЪОТВЕТНАТА ПОКАНА
Публикувано: 25.04.2019 г.

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 22-23 юни 2019 г. Място на провеждане: град Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, Икономически Университет – Варна, зала: „Аула”. Начален час на ОС на КНОБ - 9.15 часа. Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа до 09.00 часа на 22.06.2019 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ в гр. Варна. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.15 часа на 22.06.2019 г., независимо от броя на присъстващите. На 23.06.2019 г. дейността на ОС на КНОБ е с начален час 9.00. Дневен ред на ОС на КНОБ, гр. Варна:

 

1. Откриване на ОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ОС на КНОБ в 9.15 часа.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията /комисията по регистрацията се сформира предварително, за доброто и навременно протичане на регистрацията, от СКР Варна, с участие в състава на комисията на административния персонал на КНОБ/.

3. Установяване /на основание докладваната регистрация по т.2-ра от ДР/ наличие на кворум 50% + 1 глас от общия брой редовни членове на КНОБ. Ако не е постигнат кворум 50% + 1 глас от общия брой редовни членове на КНОБ, към 15.06.2019 г., Председателствуващия ОС на КНОБ обявява един час продължаване на регистрацията за участие в ОС на КНОБ, съгласно действащата нормативна уредба, като се засича точния период на продължението /от .... часа  до .... часа/. Ако има постигнат кворум при регистацията до 9.00 часа се преминава към точка  5-та от ДР.

4. Докладване резултатите /в срок до 15 мин., след приключване окончателно на регистрацията на участниците в ОС на КНОБ/ от окончателната регистрация на участниците в ОС на КНОБ, от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по явно преброяване в зала, относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на КНОБ, при провеждане на ОС на КНОБ. Първоначални предложения за включване в състава на комисията се правят от Председателя на СРК  Варна, като Председател на комисията е член на УС на КНОБ, определен с решение на УС на КНОБ.

6. Проверка на кворума.

7. Утвърждаване от ОС на КНОБ дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ.

8. Приемане от ОС на КНОБ Дневния ред на събранието, в съответствие с поканата за провеждане на ОС на КНОБ.

9. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията относно приемане на предложения за съставяне на листи за таен избор на членове и председатели на органи на КНОБ. Първоначални предложения за включване в състава на комисията и за председател  на комисията се предлагат от председателя на СРК Варна.

10. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор. Първоначални предложения за включване в състава на комисията и за Председател на комисията се предлагат от Председателя на СРК Варна.

11. Отчет и приемане дейността на УС на КНОБ за 2018 г. от ОС на КНОБ, представяне от Председателя на УС на КНОБ отчета по направления.

12. Отчет и приемане дейността на КС на КНОБ за 2018 г. от ОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на КС на КНОБ.

13. Отчет и приемане дейността на КПЕ на КНОБ за 2018 г. от ОС на КНОБ.

14. Приемане и утвърждаване от ОС на КНОБ на ГФО за 2018 г. на КНОБ и подаването им пред НАП и НСИ и изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2018 г. от ОС на КНОБ. ГФО и изпълнение на Бюджета за 2018 г. се представят от  Председателя на УС на КНОБ.

15. Приемане от ОС на КНОБ на обща проекто-програма по направления за дейността на УС на КНОБ за 2019 г., в т.ч. изпълнението ѝ към 31.05.2019 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ.

16. Приемане от ОС на КНОБ на проекто-Бюджета на КНОБ за 2019 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ.

17. Приемане от ОС на КНОБ на проекто-програма на КС на КНОБ за 2019 г., в т.ч. изпълнението ѝ към 31.05.2019 г., представяне от Председателя на КС на КНОБ.

18. Отчет на КПЕ на КНОБ за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. вкл. и приемането му от ОС на КНОБ.

19. Председателят на УС на КНОБ, докладва за постъпили/входирани в КНОБ оставки /до 20.06.2019 г. /от членове на органите на КНОБ или постъпили такива в хода на ОС на КНОБ.  Оставките не се гласуват, същите се отразяват/констатират с оглед избор на нови членове в органите на КНОБ.

20. Председателят на УС на КНОБ докладва за постъпили предложения за предсрочно освобождаване от ОС на КНОБ на членове от органи на КНОБ - УС, КС и КПЕ, по предложения от: УС, КС и КПЕ на КНОБ, чрез приети решения с конкретни протоколи или протоколи-протоколни решения от органите на КНОБ, представени в КНОБ в срок до 20.06.2019 г. или по предложения от зала.

21. Провеждане на тайно гласуване относно предсрочно освобождаване от ОС на КНОБ на членове на органи на КНОБ от УС, КС и КПЕ в съответствие с т. 20-та от ДР /ако по същата следва да се предприемат действия от ОС на КНОБ/.

22. Обявяване от Председателя на комисията по тайния избор на резултатите от проведеното тайно гласуване за освобождаване на членове от органите на КНОБ, от проведеното тайно гласуване, по т. 21-ва от ДР.

23. Констатиране от ОС на КНОБ необходимостта от избор на членове в т. ч. Председатели за органите на КНОБ - УС, КС и КПЕ, в съответствие с резултатите по т. 19-та и т. 22-ра от ДР. Обобщението се извършва в зала от Председателя на УС на КНОБ.

24. Обявяване от Председателя на съобранието на 1 /един/ час за работа на комисията по предложенията /при наличие на необходимост/. В този час се подават предложения по образец ведно с необходимите декларации подписани от предложените лица.

25. Обявяване пред ОС на КНОБ на предварителните листи за кандидати за членове на органи на КНОБ от Председателя на Комисията по предложенията.

26. Председателят на комисията по предложенията дава последователно думата в съответствие с предварителните листи на кандидатите за членове на УС, КС и КПЕ на КНОБ, за кратко лично представяне.

27.  След обявяване от Председателя на комисията по предложения на предварителните листи в срок от половин час от зала могат да се правят устни предложения за кандидати за членове на органи на КНОБ, като на предложените лица от зала също им се дава последователно думата за кратко лично представяне.

28. Даване думата на участниците в ОС на КНОБ за мотивирани отводи, относно предложени кандидати за избор в органите на КНОБ. Гласуване последователно на отводи за кандидати, за избор в органи на КНОБ /при наличие на такива/.

29. Обявяване от Председателя на комисията по предложенията пред ОС на окончателните листи на кандидатите за членове на органи на КНОБ – УС, КС и КПЕ.

30.  Техническа подготовка на бланките за гласуване.

31. Председателят на комисията по тайния избор обявява започване на тайния избор за членове на органи на КНОБ – УС, КС и КПЕ, като дава и необходимите пояснения относно попълване на бланките за гласуване.

32. Провеждане на таен избор за членове на органи на КНОБ – УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

33. Докладване пред ОС на КНОБ от Председателят на комисията по тайния избор на резултатите от проведените тайни избори, съгласно т. 32-ра от ДР.

34. Провеждане на последващ /при необходимост/ таен избор за членове на органи на КНОБ – УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

35. Докладване пред ОС на КНОБ от Председателя на комисията по тайния избор на резултатите от проведените тайни избори в съответствие с т. 34-та от ДР.

36. Провеждане на таен избор за избор на Председатели на органи /при необходимост/ на КНОБ, за: УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

37. Докладване пред ОС на КНОБ от Председателя на комисията по тайния избор на резултатите от проведените тайни избори по т. 36-та от ДР.

38. Провеждане на последващ /при необходимост/ таен избор за избор на Председатели на органи на КНОБ, за: УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

39. Докладване пред ОС на КНОБ от Председателя на комисията по тайния избор на резултатите от проведените тайни избори по т. 38-ма от ДР.

40.  Даване последователно думата на нови Председатели на органи на КНОБ, ако има такива.

41. Представяне, приемане и утвърждаване от ОС на КНОБ на цялостен актуализиран проект /приет от УС на КНОБ/ за цялостно /чрез хармонизиране/ изменение и допълнение на „Устав на КНОБ”.

42. Закриване на ОС на КНОБ от Председателствуващия ОС на КНОБ, Председателя на УС на КНОБ.

 

Управителен съвет на Камарата на независимите оценители в България

Поканата е публикувана в два ежедневника от 25.04.2019 г. – „24 часа” и „България днес”

 

 

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Недвижими имоти”, проведен на 09.03.2019 г., в съответствие с публикувания списък /към настоящата обява/
Публикувано: 19.04.2019 г.

 

С решения за вписване в "Регистъра на независимите оценители" от 18.04.2019 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Недвижими имоти", проведен на 09.03.2019 г., ще бъдат вписани в "Регистъра на независимите оценители" и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Недвижими имоти".

Всеки, който е издържал изпита и желае да бъде вписан в "Регистъра на независимите оценители" следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги входира в офиса на КНОБ - централен офис, адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б (може с Български пощи или с куриерска фирма).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „НИ”, три имена и ЕГН.

 

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ - СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАНО ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ НА КНОБ
Публикувано: 19.04.2019 г.

 

ПОКАНА

 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – СЕМИНАР на тема:

„Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България; Оценка на доходоносни имоти – бензиностанции; Оценка на инвестиционен проект“

 

Дата на провеждане:

10 и 11 май 2019 г.( петък и събота)

 Място на провеждане: Ваканционно селище  „Острова“ с. Бели Осъм

Лектор:  МАРИО НИКОЛОВ - строителен инженер, оценител на недвижими имоти от 1993 год. През последните двадесет години работи в Банковия сектор, като проверяващ външни експертни оценки от независими оценители. Понастоящем е  Ръководител отдел „Управление на обезпеченията“  .

Цена за участие в квалификационното мероприятие - семинар:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 140  /сто и четиридесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лева с ДДС.

 Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - семинар, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ

v  Съвета на РК Плевен,  Ловеч се ангажира за съдействие и организиране на хотелското настаняване.

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен , Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адреса на РК Плевен , Ловеч на КНОБ – rk-pleven@ciab-bg.com
Тел. за информация: 0878376979 - З.Петрова

 Плащане (по банков път):

Юробанк България АД

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за квалификационен семинар на 10.05.2019 г.,

трите имена на участника и ЕГН

 

Краен срок за регистрация: 30.04.2019 г. вкл.

 

Съвет на Регионална колегия Плевен,  Ловеч

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", 20.04.2019 Г.
Публикувано: 15.04.2019 г.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения” е от 09:00 часа на 20.04.2019 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа.

Мястото на провеждане: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ), зала 501, ет. 5.

Адрес на ВУЗФ: гр. София, ул. "Гусла" № 1.

 

Указания за подаване на Заявление и изискуеми документи и декларации за кандидатстване за придобиване на статут REV
Публикувано: 08.04.2019 г.

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България, с решение от 05.04.2019 г.,  продължи срока за подаване на Заявление и изискуеми документи за кандидатстване за придобиване на статут РЕВ до 12.04.2019 г.

 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ НА КНОБ
Публикувано: 03.04.2019 г.
Файлове: Заявление

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ НА КНОБ
организира квалификацион
ен семинар на тема: 
“ОЦЕНКА НА ДОХОДОНОСНИ ИМОТИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПРИ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ”,

който ще се проведе на 20.04.2019 г.

 Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут "REV". 

Място на провеждане: гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС - Дом на науката и техниката. Начало 09:00 часа,  до 16:30 часа.

Лектор: инж. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, REV – инженер конструктор със специализация „Управление на земи и имоти”. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания. Шест години управител на консултантска фирма в областта на проектирането, управлението и оценката на инвестиционни проекти. Лектор в обучителни и квалификационни курсове и семинари, организирани от КНОБ. Участник в три международни конференции с доклади в областта на оценката на недвижими имоти и приложението на МСО. Член на УС на КНОБ, член на СМК към УС на КНОБ.

Условия за участие в квалификационния семинар:
Местата в залата са ограничени до 25 човека.

Семинарът е безплатен за членове на КНОБ.

За нечленове на КНОБ – цена за участие 120 лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 20.04.2019 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Русе, с подаване на заявление. Заявленията могат да се изпращат на e-mail адрес: atika.stt@gmail.com    

Участниците, нечленове на КНОБ, прилагат и копие от платежен документ. 

Тел. за информация: 0878964000

Краен срок за регистрация: 12.04.2019 г. включително.

 

„БАНКА ДСК” ЕАД ТЪРСИ НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ
Публикувано: 03.04.2019 г.

 

„БАНКА ДСК” ЕАД ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ТЕХНИЧЕСКИ ИНПЕКТОР” (Независим оценител на недвижими имоти)

С МЯСТО НА РАБОТА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Основни задължения:

·       Изготвя оценки  на недвижими имоти (НИ) и машини и съоръжения (МС), съгласно БСО, предоставени за обезпечение по кредитни сделки.

·       Осъществява контрол в процеса на проучване, строителство и ремонт на имоти, приети за обезпечения по жилищни и ипотечни целеви кредити на граждани и по кредити на бизнес клиенти;

 Изисквания за заемане на длъжността:

·           Образование – Висше; образователно-квалификационна степен – бакалавър; или минимум средно техническо (вписани в публичния Регистър на КНОБ);

·           Задължително е наличие на Сертификат за правоспособност за оценка на недвижими имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България;

 Банка ДСК предлага:

·       Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

·       Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

·       Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

 При интерес от Ваша страна изпратете документите за кандидатстване на e-mail: Slaveya.Gerasimova@dskbank.bg:

·       Мотивационно писмо;

·       Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.

·       Сертификат  за оценка на недвижими имоти и Сертификат за оценка на машини и съоръжения.

"Банка ДСК" ЕАД  ще осъществим контакт с  одобрените по документи лица.

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ  НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 „Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни. 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.

 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”
Публикувано: 29.03.2019 г.
Файлове: Заявление

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”, който ще се проведе в гр. София от 01.06.2019 г. до 09.06.2019  г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 01.06.2019 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ - Специализирал в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4 самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3 книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търговското и гражданското право, гражданския процес, приватизацията и търговската несъстоятелност. Гл. ас. д-р КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други, с отлична практика като независим оценител, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Проф. д-р ГЕОРГИ МИШЕВ - лектор в УНСС по "Статистика" и "Иконометрия". Доц. д-р ТЕОДОРА РУПСКА - лектор в УНСС по "Управленско счетоводство". Доц. д-р ОЛЕГ ДИМОВ - заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Доц. д-р ЛЮБОМИР ТОДОРОВ - лектор в УНСС по "Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса", "Бизнес анализ" и "Анализ на инвестиционната дейност на предприятието". 

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 860 /осемстотин и шестдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, издаване на Удостоверение от КНОБ.

При провеждането са предвидени почивки за обяд и кафе.

 

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:BPBIBGSF

Банка:Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 27.05.2019  г. вкл.

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 27.03.2019 г.

 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

Квалификационна дискусия на тема:

ОЦЕНКИ НА КЪЩА - ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ, МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА, ОГЛЕД НА ИМОТА, ПОДБОР НА АНАЛОЗИТЕ, ОСОБЕНОСТИ И КАЗУСИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОЦЕНКАТА”, 

която ще се проведе на 18.04.2019 г. от 18,30 часа

в гр. София сградата на НИПРОРУДА,  адрес: бул. „Александър Стамболийски” 205.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут "REV". 

Модератор на мероприятието: инж. Галина Йорданова

инж. ГАЛИНА ЙОРДАНОВА e строителен инженер. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на земеделски земи и трайни насаждения. Като научен сътрудник участва в разработки на автоматизирани системи за управление и преоценки на активи по 181 постановление на МС. 10 години управител на консултантска фирма в областта на оценки на недвижими имоти и бизнес проекти. От 15 години е оценител в две водещи Банки. Член на съвета на РК СГСО на КНОБ.

Цена за участие в квалификационната дискусия:

Крайна цена: За всички членове на КНОБ - БЕЗПЛАТНО.
За други участници НЕ членове на КНОБ: 60.00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.

На всеки участник се издава удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.            

За членове на КНОБ е необходимо само Заявление. (Заявлението можете да изтеглите от прикачения файл)

Броят на местата е ограничен до 25 души!

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 18.04.2019 г., трите имена и ЕГН"

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи и чрез имейл адреса на Регионална колегия София–град и София–област на КНОБ - srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Краен срок за регистрация: 16.04.2019 г. включително.

 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 19.03.2019 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификацион
ен семинар на тема: 
Конкурентно и бизнес проучване – способи за придобиване на данни и превръщането им в информация в помощ на независимия оценител”,

който ще се проведе на 13.04.2019 г.

Място на провеждане: гр. София. Залата ще бъде уточнена допълнително. Начало 09:00 часа до 16:30 часа.

Лектор: МИРОСЛАВ КАМДЖАЛОВ – дългогодишен експерт в областта на разузнаването и работа с данни в държавния и частния сектор, преподавател, докторант в Икономически университет Варна.

Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 110 /сто и десет/ лв. В цената не се начислява ДДС, поради което същата е крайна.
За други участници не членове на КНОБ: 180 /сто и осемдесет/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара, кафе-паузи, обяд и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.
Регистрацията на участниците ще се осъществи на имейл адрес: srksofia.main@gmail.com      

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 13.04.2019 г., трите имена и ЕГН"

Краен срок за регистрация: 11.04.2019 г. включително.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”
Публикувано: 18.03.2019 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”, който ще се проведе в гр. София от 19.10.2019 г. до 27.10.2019 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 19.10.2019 г. /събота/

Информация за залата и адреса, където ще се проведе  квалификационният курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ, СВЕТЛАНА ПОПОВА, инж. БОРИС ГИЗДАКОВ, инж. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, инж. АНТОН МИХАЙЛОВ.

Крайна цена за членове на КНОБ: 870 /осемстотин и седемдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на квалификационния курс и издаване на удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие в квалификационния курс:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адрес на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „НИ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация за участие в квалификационния курс: 14.10.2019 г. вкл. /понеделник/

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”
Публикувано: 12.03.2019 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”, който ще се проведе в гр. София от 18.11.2019 г. до 26.11.201 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 18.11.2019 г. /понеделник/.

Информация за залата и адреса, където ще се проведе  квалификационният курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВИнж. АНТОН МИХАЙЛОВГл. ас. д-р и.н. КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА и Проф. д-р инж. ДИМИТЪР ДАМЯНОВ 

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 830 /осемстотин и тридесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на квалификационния курс и издаване на удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адрес на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „МС”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 11.11.2019 г. вкл. /понеделник/.

Информация относно изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" на 09.03.2019 год.
Публикувано: 07.03.2019 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е от 09:00 часа на 09.03.2019 г. /събота/.

Регистрация на участниците: от 8:30 до 9:00 часа.

Място на провеждането: Технически университет - София, учебен блок 1 (РЕКТОРАТ), зала 1151 и зала 1153 (намиращи се на етаж 1-ви)

Адрес на Технически университет - София: бул. "Св. Климент Охридски" № 8

КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНА ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 26.02.2019 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

Квалификационна дискусия на тема:

“Оценки на апартамент – набиране на изходна информация, методи за оценка, оглед на имота, подбор на аналози, особености и казуси имащи отношение към оценката”, 

която ще се проведе на 06.03.2019 г. от 18,30 часа

в гр. София сградата на НИПРОРУДА на адрес: бул. „Александър Стамболийски” 205.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут "REV". 

Модератор на мероприятието: инж. Галина Йорданова

инж. ГАЛИНА ЙОРДАНОВА e строителен инженер. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на земеделски земи и трайни насаждения. Като научен сътрудник участва в разработки на автоматизирани системи за управление и преоценки на активи по 181 постановление на МС. 10 години управител на консултантска фирма в областта на оценки на недвижими имоти и бизнес проекти. От 15 години е оценител в две водещи Банки. Член на съвета на РК СГСО на КНОБ.

Цена за участие в квалификационната дискусия:

Крайна цена: За всички членове на КНОБ - БЕЗПЛАТНО.
За други участници НЕ членове на КНОБ: 60.00 /шестдесет/ лв.
с вкл. ДДС.

На всеки участник се издава удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.            

За членове на КНОБ е необходимо само Заявление. (Заявлението можете да изтеглите от прикачения файл)

Броят на местата е ограничен до 25 души!

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационна дискусия 06.03.2019 г., трите имена и ЕГН"

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи и чрез имейл адреса на Регионална колегия София–град и София–област на КНОБ - srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Краен срок за регистрация: 28.02.2019 г. включително.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 13.02.2019 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира 6 /шест/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”, който ще се проведе в гр. София от 10.03.2019 г. до 15.03.2019 г. вкл.

Място на провеждане:  гр. София, с начало 9.00 часа на 10.03.2019г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата”. Член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА е доктор по икономика, асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други, с отлична практика, като независим оценител, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Доц. д-р ОЛЕГ ДИМОВ е доктор по икономика, доцент в УНСС, заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ.

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 800.00 /осемстотин/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1000.00 /хиляда/ лв. с ДДС.

Цената включва: получаване на цялостен материал за провеждане на курса и удостоверение издадено от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ПИИСДФО”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 07.03.2019 г. вкл.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 08.02.2019 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ НА КНОБ
организира квалификацион
ен семинар на тема: 
ОЦЕНКА НА ДОХОДОНОСНИ ИМОТИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ ПРИ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ”,

който ще се проведе на 23.02.2019 г.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут "REV". 

Място на провеждане: гр. София. Залата ще бъде уточнена допълнително. Начало 09:00 часа до 16:30 часа.

Лектор: инж. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, REV – инженер конструктор със специализация „Управление на земи и имоти”. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания. Шест години управител на консултантска фирма в областта на проектирането, управлението и оценката на инвестиционни проекти. Лектор в обучителни и квалификационни курсове и семинари, организирани от КНОБ. Участник в три международни конференции с доклади в областта на оценката на недвижими имоти и приложението на МСО. Член на УС на КНОБ, член на СМК към УС на КНОБ.

Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 80 /осемдесет/ лв. В цената не се начислява ДДС, поради което същата е крайна.
За други участници не членове на КНОБ: 160 /сто и шесдесет/ лв.
с вкл. ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара, кафе-паузи, обяд и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.
Регистрацията на участниците ще се осъществи на имейл адрес:
srksofia.main@gmail.com      

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квалификационен семинар 23.02.2019 г., трите имена и ЕГН"

Краен срок за регистрация: 20.02.2019 г. включително.

"КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ"
Публикувано: 22.01.2019 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира 9 /девет/ дневен "КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ", който ще се проведе в гр. София от 30.03.2019 г. до 07.04.2019 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 30.03.2019 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

МАРИЯ СТАНИМИРОВА, доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 60 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др.

СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ, доцент д-р по икономика, ръководител катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. От 1998 г. е редовен преподавател към катедра „Търговски бизнес” при Стопанска академия – Свищов. През 2009 г. е избран за доцент по научната специалност „Икономика и управление (търговия)”. Притежава сертификати за оценка на недвижими имоти и на финансови активи и финансови институции. 

МИЛЕНА МОТЕВА, доцент д-р по земеустройство (вкл. кадастър и оценка на имоти) към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ на УАСГ – София от 2012 г. През 2005 г. защитава докторска степен по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ към Селскостопанска академия. През 2009 г. е избрана за доцент по същата специалност към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, ССА - София. 

ГЕОРГИ ХОРОЗОВадвокат, д-р по право. Специализирал в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4 самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3 книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. 

СВЕТЛАНА ПОПОВА, член на Контролния съвет на Камара на независимите оценители в България, участник в основния екип от съставители на Българските стандарти за оценяване (БСО). Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр.Варна. Специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело" - Международен банков институт и Manchester Business School. Член на БАКЕП (Българска асоциация на консултантите по Европейски програми).

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 850 /осемстотин и петдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, ежедневно обяд и кафе пауза. 

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие: Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 27.03.2019 г. вкл.

Указания за подаване на Заявление и изискуеми документи и декларации за кандидатстване за придобиване на статут „REV оценител”
Публикувано: 21.01.2019 г.

Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, с решение от 14.01.2019 г., утвърди проекта на "Указанията за подаване на Заявление и изискуеми документи и декларации за кандидатстване за придобиване на статут "REV оценител", като промяната е единствено в сроковете - датите за подаване на заявленията.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КНОБ
Публикувано: 04.01.2019 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), с Протокол - Протоколни решения № 91 от 28.12.2018 г., прие решения за провеждане на квалификационни курсове от КНОБ през 2019-та година, както следва:

- "Квалификационен курс по "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест", с продължителност пет дни, в периода от средата на февруари до края на март 2019 г.

- "Квалификационен курс по "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест", с продължителност девет дни, през април 2019 г.

- "Квалификационен курс по "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест", с продължителност осем дни, в периода от средата на май до средата на юни 2019 г.

- "Квалификационен курс по "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест", с продължителност девет дни, в периода от началото на септември до края на октомври 2019 г.

- "Квалификационен курс по "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест", с продължителност девет дни, в периода от началото на октомври до средата на ноември 2019 г.

Подробна информация ще бъде своевременно публикувана на сайта на КНОБ (www.ciab-bg.com), в рубриката "Актуално - Изпити и квалификационни курсове", след финализиране на всички обстоятелства относно организирането и провеждането на съответния квалификационен курс.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ", провеждане на 14 декември 2019 год.
Публикувано: 03.01.2019 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения", който ще се проведе в гр. София на 14 декември 2019 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 20.11.2019 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", провеждане на 16 ноември 2019 год.
Публикувано: 03.01.2019 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти", който ще се проведе в гр. София на 16 ноември 2019 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 23.10.2019 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ", провеждане на 13 юли 2019 год.
Публикувано: 03.01.2019 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания", който ще се проведе в гр. София на 13 юли 2019 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 19.06.2019 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ", провеждане на 18 май 2019 год.
Публикувано: 03.01.2019 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения", който ще се проведе в гр. София на 18 май 2019 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 24.04.2019 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", провеждане на 20 април 2019 год.
Публикувано: 03.01.2019 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", който ще се проведе в гр. София на 20 април 2019 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 27.03.2019 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ", провеждане на 09 март 2019 год.
Публикувано: 03.01.2019 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти", който ще се проведе в гр. София на 09 март 2019 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 13.02.2019 г. /сряда/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:     BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1 над партер (може и чрез Български пощи или чрез куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Членство в КНОБ за 2019 год.
Публикувано: 31.12.2018 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2019 г. е до 28.02.2019 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2019 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или чрез куриерска фирма).

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 17.11.2018 г. изпит по "Машини и съоръжения"
Публикувано: 31.12.2018 г.

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 08 януари 2019 год. (вторник) от 10:00 до 13:00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум"ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 17.11.2018 год. изпит по "Машини и съоръжения" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 20.10.2018 г. изпит по "Недвижими имоти"
Публикувано: 29.11.2018 г.

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите, подали заявление в срок, че на 17, 18, 19 и 20 декември 2018 год. и на 09, 10 и 11 януари 2019 год. от 09:30 до 17:00 часа в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум"ще се състои преглеждане на изпитните работи от проведения на 20.10.2018 год. изпит по "Недвижими имоти" в присъствието на комисията, с цел повторен преглед .

Явяването пред Комисията по проверка на изпитните работи ще се осъществи съгласно прикачените към настоящата публикация СПИСЪЦИ ПО ДАТИ, като не са възможни промени в списъците при невъзможност от присъствие на кандидат в предварително определената му дата. 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 23.11.2018 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – СЕМИНАР на тема:

 "ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ОТ ИМОТИ ПОД НАЕМ –АПАРТАМЕНТИ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ИЗВЕЖДАНЕ НА ОСТЪТЪЧНАТА СТОЙНОСТ ПРИ ОЦЕНКА НА ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ",

който ще се проведе на 01.12.2018 г. /събота/

Място на провеждане: Икономически университет - Варна с адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I-ви“ № 77, с начало 09:00 часа до 13:30 часа.

Лектори: GEORGE DOGĂRESCU – генерален директор на GECO M.E.C. 2003 LTD, Румъния, член на ANEVAR, Румъния – бизнес оценител, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти. Има регистриран патент, над 30 публикации в национални и международни конференции, 4 публикувани книги и множество участия в провеждане на семинари, свързани с оценителска дейност

 Гл. ас. д-р Иво Костов – преподавател в катедра "Икономика и управление на строителството", Икономически университет - Варна, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 30 /тридесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 120 /сто и двадесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, кафе-пауза и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. (Приложение към поканата – Заявление по образец)

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия Варна - office@ciab-varna.com

Тел. за информация: 0879 843 211

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG 45 BUIN 9561 1000 2022 01   BIC: BUINBGSF

Банка: „Алианц Банк България" АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 01.12.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 28.11.2018 г. вкл.

Информация относно изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 14.11.2018 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е от 09:00 часа на 17.11.2018 г. /събота/.

Регистрация на участниците: от 8:30 до 9:00 часа.

Място на провеждането: Технически университет - София в учебен блок 1 (РЕКТОРАТ), зала 1151 (намираща се на етаж 1-ви)

Адрес на Технически университет - София: бул. "Св. Климент Охридски" 8

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
Публикувано: 12.11.2018 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационен семинар на тема:

"Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България; Оценки на доходоносни имоти – бензиностанции; Оценки на инвестиционен проект"който ще се проведе в гр. БУРГАС на 24.11.2018 г. /събота/

Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация, ул.Цар Петър“ №1, с начало 08:45 часа до 17:00 часа

Лектор: инж. Марио Николов

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 50 /петдесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаванена заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /Валентин Радев/

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България АД,     

IBAN: BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК Бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
: Такса за кв. семинар на 24.11.2018 г.  за /Име, Презиме, фамилия и ЕГН на Участника/

Краен срок за регистрация: 20.11.2018 г. вкл.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 30.10.2018 г.

ПOКАНА
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
"КОНКУРЕНТНО И БИЗНЕС ПРОУЧВАНЕ - СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДАННИ И
ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ",
който ще се проведе на 17.11.2018 г.

Място на провеждане: гр. София. Федерация на НТС. ул. "Г. С. Раковски" 108, ет.2, зала 3. Начало на регистрацията - 8:30 часа. Начало на семинара - 09:00 часа до 16:30 часа.

Лектор: Мирослав Камджалов - дългогодишен експерт в областта на разузнаването и работа с данни в държавния и частен сектор, преподавател, докторант в Икономически университет Варна.

Цена за участие в квалификационнля семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 110 /сто и десет/ лв.
За други участници не членове на КНОБ: 180 /сто и осемдесет/ лв. с вкл. ДДС.
Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара, кафе-паузи, обяд и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София-град и София-област, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията на участниците ще се осъществи на имейл адрес:srksofia.main@gmail.com Тел. за информация: 02/986 47 16, 0884 440 990 и

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД
В основанието на платежния документ задължително се вписва: квалификационен семинар 17.11.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 14.11.2018 г. вкл.

Информация относно изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 18.10.2018 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е от 09:30 часа на 20.10.2018 г. /събота/.

Регистрация на участниците: от 8:30 до 9:25 часа.

Място на провеждането: Технически университет - София в учебен блок 1 (РЕКТОРАТ), зала 1151 и зала 1152 (намиращи се на етаж 1-ви) и в учебен блок 2, зала 2227 (намираща се на етаж 2-ри)

Адрес на Технически университет - София: бул. "Св. Климент Охридски" 8

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ - СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАНО ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
Публикувано: 12.10.2018 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – СЕМИНАР на тема:

„Извеждане на инвестиционна стойност на стартираща / на ниво проект / концесия;  Извеждане на инвестиционна стойност на действаща концесия; Извеждане на принудителна ликвидационна стойност“

Дата на провеждане: 16 и 17 ноември 2018 г. (петък и събота)

Място на провеждане: гр. Априлци

Лектор:  КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - доктор по икономика, гл. асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване", "Управленско счетоводство" и други, с отлична практика като независим оценител, член на Управителния съвет на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. 

Цена за участие в квалификационното мероприятие - семинар:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: 140  /сто и четиридесет/ лева

-  Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лева с ДДС.

Цената включва:

Разходи по провеждане на квалификационното мероприятие - семинар, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ

- Настаняване, с включена вечеря и закуска

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен – Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адреса на РК Плевен - Ловеч на КНОБ –
rk-pleven@ciab-bg.com
Тел. за информация:
0878376979 - З.Петрова

Плащане (по банков път):

Юробанк България АД

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за квалификационен семинар на 16.11.2018 г., трите имена на участника и ЕГН

Краен срок за регистрация: 06.11.2018 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия Плевен – Ловеч

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ - ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНО ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ НА КНОБ
Публикувано: 08.10.2018 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема: 
"Български стандарти за оценяване – практика и казуси по прилагането им",

което ще се проведе от 19.10.2018 г. до 20.10.2018 г.

Място на провеждане: гр. Одрин

Водещи на квалификационното мероприятие - дискусия
КАТЯ КЪНЧЕВА – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения ; член на КС на Камарата на независимите оценители.

МИЛЕНА ПЕТРОВА– оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения ; контрольор на РК- Русе към КНОБ.

Цена за участие в квалификационното мероприятие - дискусия:
Крайна цена за членове на КНОБ: 110 /сто и десет/ лв.
Други участници не са предвидени.

Цената включва: Разходи по провеждане на квалификационното мероприятие - дискусия и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Русе, след подаване на заявление, придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.
Регистрацията на участниците ще се осъществи на имейл адрес: atika.stt@gmail.com              

Тел. за информация: 

0878964000 - Стефан Тодоров или 0888508946 - Катя Кънчева

Плащането се извършва по следната сметка:
Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN BG34 BPBI 7942 1079501610

BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „КМ-дискусия 19-20.10.18 г., трите имена и ЕГН".

Краен срок за регистрация: 12.10.2018 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия Русе

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ - ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНО ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 06.10.2018 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ – ГРАД И СОФИЯ – ОБЛАСТ НА КНОБ

 организира квалификационно мероприятие – дискусия

на тема: „ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 22 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА”,

което ще се проведе на 18.10.2018 г. /четвъртък/.

Място на провеждане: НИПРОРУДА с адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, с начало 18:00 часа.

Модератор на мероприятието: инж. Антон Михайлов

Квалификационното мероприятие – дискусия ще се осъществи без заплащане от страна на участниците. Участници могат да бъдат единствено членове на КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия София – град и София – област на КНОБ, след подаване на заявление изпратено по имейл до Регионална колегия София – град и София – област на КНОБ - srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Краен срок за регистрация: 17.10.2018 г. вкл.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2019 год., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 03.10.2018 г.

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.3. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. всеки независим оценител, упражняващ професията Независим оценител по чл.16, ал.1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ заплаща годишна вноска съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика в размер на 50.00 /петдесет/ лева за 2019 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ,  съгласно чл.6, ал.1 от ЗНО, платима в срок до 31.03.2019  г. вкл.

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.4. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. при неизпълнение на задълженията за плащане на годишните вноски от независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика, се налагат дисциплинарни наказания, съгласно глава пета „Дисциплинарна отговорност” от ЗНО.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА ЗА 2019 год. СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2018 год., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 03.10.2018 г.

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.1. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. всеки независим оценител, упражняващ професията Независим оценител по чл. 16, ал. 1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ заплаща годишна вноска съгласно чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за второто полугодие на 2018 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ,  съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО, платима в срок до 30.11.2018 г. вкл.

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.4. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. при неизпълнение на задълженията за плащане на годишните вноски от независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика, се налагат дисциплинарни наказания, съгласно глава пета „Дисциплинарна отговорност” от ЗНО.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА ЗА 2018 год. СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. 

КВАЛИФИКАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ - ДИСКУСИЯ ОРГАНИЗИРАНО ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ НА КНОБ
Публикувано: 03.10.2018 г.

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:
"ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ОЦЕНКА НА ПИ /УРЕГУЛИРАНИ И НЕУРЕГУЛИРАНИ/ И СГРАДИ ПО БСО", което ще се проведе от 12.10.2018 г. до 14.10.2018 г.

Разглежданата тема е съобразена и с Българските стандарти за оценяване (БСО). Признават се 6 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: о.Тасос

Водещи на квалификационното мероприятие - дискусия:
Инж. икон. Йорданка Ангелова - сертифициран оценител на „Недвижими имоти" и „Търговски предприятия и вземания" със стаж повече от 25 год. практика в областта на оценяването.
Икон. Надка Цинигарова - сертифициран оценител на „Недвижими имоти", „Търговски предприятия и вземания" и „Земеделски земи". Работила в банковото кредитиране и към настоящия момент в началник отдел „Управление и Разпореждане", дирекция "Общинска собственост" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Цена за участие в квалификационното мероприятие - дискусия:
Крайна цена за членове на КНОБ: 190 /сто и деветдесет/ лв.
Крайна цена за всички други участници: 240 /двеста и четиридесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Разходи по провеждане на квалификационното мероприятие - дискусия, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Пловдив, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.
Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия Пловдив на КНОБ -knob_pl@abv.bg
Тел. за информация: 0888 333580 -Д.Димитров, 0888311960-Й.Ангелова

Плащането се извършва по следната сметка:
Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: „Квал. дискусия 12-14.10.18 г., трите имена и ЕГН".

Краен срок за регистрация: 07.10.2018 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия Пловдив

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН и ЯМБОЛ НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2018 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема:

"Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в помощ на дейността на независимия оценител",

който ще се проведе в гр. БУРГАС на 06.10.2018 г. /събота/

Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, с начало 09:00 часа до 16:00 часа

Лектор: Адвокат Наско Станев е завършил ИУ - гр. Варна, спец. Стокознание; Магистър по икономика в Технически университет – Юридически факултет, гр. Варна, спец. Право, Магистър по право. Участва в квалификационни курсове за обучаващи и повишаване на лекторските умения и организиране на обучението в сферата на Националния осигурителен институт – 1997 г. През периода 1998г. – 2017г. е лектор в множество семинари пред специализирана аудитория от икономисти и счетоводители по актуални проблеми на трудовото и осигурително законодателство. През периода от 15.09.2016г. до 31.12.2016г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет пред адвокати по трудово и осигурително право.

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 40 /четиридесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК Бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
: Такса за кв. семинар на 06.10.2018 г. за /Име, презиме, фамилия и ЕГН на Участника/

Краен срок за регистрация: 02.10.2018 г. вкл.

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Търговски предприятия и вземания”, проведен на 04.08.2018 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 21.09.2018 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 21.09.2018 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Търговски предприятия и вземания", проведен на 04.08.2018 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители” следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б (може с Български пощи или с куриерска фирма).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „ТПВ”, Три имена и ЕГН.

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 04.08.2018 г. изпит по "Търговски предприятия и вземания"
Публикувано: 14.09.2018 г.

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите подали заявление в срок, че на 18.09.2018 г. (вторник) от 10:00 до 17:00 часа ще се извърши повторен преглед на писмени работи в присъствието на комисията в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”
Публикувано: 10.09.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”, който ще се проведе в гр. София от 03.11.2018 г. до 11.11.2018 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 03.11.2018 г.

Информация за залата и адреса, където ще се проведе  квалификационният курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ 

Инж. АНТОН МИХАЙЛОВ 

Инж. КРАСИМИР БРАТАНОВ

Гл. ас. д-р и. н. КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА

Проф. д-р инж. ДИМИТЪР ДАМЯНОВ 

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 800 /осемстотин/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1140 /хиляда сто и четиридесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на квалификационния курс и издаване на удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адрес на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „МС”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 01.11.2018 г. вкл.

 В  А  Ж  Н  О   !

Обръщаме внимание, че КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в изпита за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения" (провеждане на 17 ноември 2018 г.) е 24.10.2018 г. /сряда/ вкл.

С решение в Протокол - Протоколни решения № 82 от 28.10.2018 г. Управителния съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения" от 29.10.2018 г. до 02.11.2018 г. вкл. Документите се подават единствено и само лично в централния офис на КНОБ при условие, че в тях няма непълноти и/или неточности, т.е. приемат се и се входират само редовни документи и плащане.

Подробна информация ще намерите на сайта на КНОБ в рубриката "АКТУАЛНО - ИЗПИТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ", публикация от 12.02.2018 г. със заглавие - "ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ".

Повторен преглед на изпитни работи от проведения на 30.06.2018 г. изпит по "Земеделски земи и трайни насаждения"
Публикувано: 08.08.2018 г.

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите подали заявление в срок, че на 24.08.2018 г. (петък) от 11:00 до 17:00 часа ще се извърши повторен преглед на писмени работи в присъствието на комисията в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

Информация относно изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания"
Публикувано: 03.08.2018 г.

 

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания” е от 09:00 часа на 04.08.2018 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), с адрес гр. София, ул. "8-ми декември", зали 2029 и 2030, намиращи се на етаж 2-ри. 

 

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”
Публикувано: 31.07.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”, който ще се проведе в гр. София от 06.10.2018 г. до 14.10.2018 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 06.10.2018 г.

Информация за залата и адреса, където ще се проведе  квалификационният курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ - Юридически консултант на КНОБ. Специализира в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4-ри самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3-ри книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търговското и гражданското право, гражданския процес, приватизацията и търговската несъстоятелност. 

Светлана Попова - Магистър по Икономика и управление на промишлеността. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. Член на Контролния съвет на Камара на независимите оценители в България. Един от съставителите на Българските стандарти за оценяване (БСО). Специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело".

инж. Борис Гиздаков - Магистър по Промишлено и гражданско строителство. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти. Член на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България. Един от съставителите на Българските стандарти за оценяване (БСО). С отличен преподавателски опит. 

инж. Георги Георгиев - Магистър по Промишлено и гражданско строителство. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти и Търговски предприятия и вземания. Член на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България. Член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. 

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 870 /осемстотин и седемдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на квалификационния курс и издаване на удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие в квалификационния курс:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адрес на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „НИ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация за участие в квалификационния курс: 04.10.2018 г. вкл.

В  А  Ж  Н  О   !

Обръщаме внимание, че КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в изпита за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" (провеждане на 20 октомври 2018 г.) е 26.09.2018 г. /сряда/ вкл.

С решение в Протокол № 74 от 28.09.2018 г. Управителния съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" от 28.09.2018 г. до 05.10.2018 г. вкл. Документите се подават единствено и само лично в централния офис на КНОБ при условие, че в тях няма непълноти и/или неточности, т.е. приемат се и се входират само редовни документи и плащане.

Подробна информация ще намерите на сайта на КНОБ в рубриката "АКТУАЛНО - ИЗПИТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ", публикация от 12.02.2018 г. със заглавие - "ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ".

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 27.07.2018 г.

 

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема: "Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в помощ на дейността на независимия оценител", който ще се проведе в гр. Варна на 11.08.2018 г. /събота/

Място на провеждане: Зала 220 на Икономически университет - Варна с адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I-ви“ № 77, с начало 09:00 часа до 14:00 часа

Лектор: Адвокат Наско Станев е завършил ИУ- гр. Варна, спец. Стокознание; Магистър по икономика в Технически университет – Юридически факултет, гр. Варна, спец. Право, Магистър по право. Участва в квалификационни курсове за обучаващи и повишаване на лекторските умения и организиране на обучението в сферата на Националния осигурителен институт – 1997 г. През периода 1998г. – 2017г. е лектор в множество семинари пред специализирана аудитория от икономисти и счетоводители по актуални проблеми на трудовото и осигурително законодателство. През периода от 15.09.2016г. до 31.12.2016г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет пред адвокати по трудово и осигурително право.

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 40 /четиридесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, кафе-пауза и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. (Приложение към поканата – Заявление по образец)

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия Варна - office@ciab-varna.com

Тел. за информация: 0879 843 211

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG 45 BUIN 9561 1000 2022 01

BIC: BUINBGSF

Банка: „Алианц Банк България" АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 11.08.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 08.08.2018 г. вкл.

 

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, проведен на 19.05.2018 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 06.07.2018 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 05.07.2018 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 19.05.2018 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители” следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б (може с Български пощи или с куриерска фирма).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „ПИИСДФО”, Три имена и ЕГН.

Информация относно изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения"
Публикувано: 27.06.2018 г.

КНОБ уведомява кандидатите, че началото на изпита за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е от 09:00 часа на 30.06.2018 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 8:55 часа. Място на провеждането: Институт за следдипломна квалификация при УНСС, с адрес гр. София, бул. "Климент Охридски" № 2, зали 403 и 406, намиращи се на етаж 1-ви. 

Повторен преглед на изпитни работи от изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения"
Публикувано: 25.06.2018 г.

Във връзка с т. 11 от ЧАСТ ВТОРА на "ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ", уведомяваме кандидатите подали заявление в срок, че на 29.06.2018 г. от 13:30 до 14:30 часа ще се извърши повторен преглед на писмени работи в присъствието на комисията в централния офис на КНОБ, с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 22.06.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 8 /осем/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”, който ще се проведе в гр. София от 18.07.2018 г. до 25.07.2018 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 18.07.2018 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ - Специализирал в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4 самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3 книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търговското и гражданското право, гражданския процес, приватизацията и търговската несъстоятелност. Гл. ас. д-р КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други, с отлична практика, като независим оценител, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Проф. д-р ГЕОРГИ МИШЕВ - лектор в УНСС по "Статистика" и "Иконометрия". Доц. д-р ТЕОДОРА РУПСКА - лектор в УНСС по "Управленско счетоводство". Доц. д-р ОЛЕГ ДИМОВ - заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Доц. д-р ЛЮБОМИР ТОДОРОВ - лектор в УНСС по "Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса", "Бизнес анализ" и "Анализ на инвестиционната дейност на предприятието". 

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 900 /деветстотин/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, ежедневно обяд и кафе пауза.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:BPBIBGSF

Банка:Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 17.07.2018 г. вкл.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ – ГРАД И СОФИЯ – ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 18.06.2018 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема: "ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ", който ще се проведе в гр. София на 30.06.2018 г. /събота/

Разглежданата тема е съобразена и с Българските стандарти за оценяване (БСО). Признават се 6 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: Зала № 2 на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България с адрес гр. София, ул. „Георги С. Раковски" 108, с начало 10:00 часа до 16:00 часа

Лектор: арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособности по: „Недвижими имоти" и „Други активи ((произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектанска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК.

Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 90 /деветдесет/ лв.
Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара, кафе-паузи, обяд и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ - srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД
В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 30.06.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 28.06.2018 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ

Квалификационно мероприятие - ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, с международно участие - „АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“, провеждане на 01 септември 2018 г. гр. София
Публикувано: 13.06.2018 г.

П О К А Н А 

за участие в

ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

провеждане на 01 септември 2018 г. в гр. София

 

Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 септември 2018 г. в гр. София,  пл. "Света Неделя" № 5, хотел „София Хотел Балкан”, зала „Средец”.

Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики. Всички доклади /от българските докладчици/ ще се представят през призмата на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е четвърти поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Тема от областта на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, във връзка с действаща концесия. Докладчик: гл. ас. д-р и. н. Калина Кавалджиева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” при Университет за национално и световно стопанство – София /УНСС/, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

2. Тема от  областта на „Недвижими културни ценности” - сгради от културното наследство. Докладчик: арх. Росица Михайлова, назависим оценител с дългогодишна практика, член на КНОБ, РК СГСО, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

3. Тема от областта на „Земеделски земи и трайни насаждения” във връзка с акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Докладчик: г-жа Светлана Попова, независим оценител с дългогодишна практика, член на екипа лектори в квалификационния курс свързан със „ЗЗТН”, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/, член на КС на КНОБ.

4. Тема от областта на „Недвижими имоти”, във връзка с незавършено строителство. Докладчик: инж. Георги Георгиев, член на УС на КНОБ, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ.

5. Тема от областта на „Търговски предприятия и вземания”, във връзка с репутация и нейната оценка. Докладчик: г-н Пламен Данаилов, Председател на КС на КНОБ.

6. Тема свързана с Българските станадри за оценяване /БСО/, относно правна рамка,  отношения с възложители, потребители и други свързани въпроси от правен характер. Докладчик: д-р, адв. Георги Хорозов, юридически консултант на КНОБ, участник в множество квалификационни мероприятия организирани от КНОБ и в подготовката на лекционните материали за провеждането им.

Докладчици – международно участие от сродни организации, членки на TEGoVA, със специалното участие на Председателя на Борда на директорите на TEGoVA, г-н Кшищоф Гшешик, FRICS REV.

Такса за участие:

за членове на КНОБ – крайна цена 150 /сто и петдесет/ лева;

за други участници – 360 /триста и шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ, по ел. поща в КНОБ до 29.08.2018 г. /сряда/.

Регистрация на участниците и получаване на материалите за провеждане на конференцията от 09.00 часа до 9.25 часа.           

Откриване на Конференцията в 9.30 часа; закриване в 18.00 часа.

Организиране на обяд и кафе пауза от КНОБ, като част от дневния ред на конференцията.

Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си. Конференцията е включена в годишната програма на КНОБ за квалификационни мероприятия за оценители със статут „REV оценител”, което се отразява и в удостоверението.

Дневният ред за провеждане на Конференцията, включващ презентиране на докладите, дискусии и почивки за обяд и кафе, ще се изпрати на участниците в срок до 28.08.2018 г.

За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.

Приложение: Заявление – образец за участие               

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ                              

За контакти: инж. Атанас Бочев, Изпълнителен секретар на КНОБ

Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ КНОБ
Публикувано: 07.06.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен семинар на тема: "Извеждане на инвестиционна стойност за стартираща /на ниво проект/ концесия; Извеждане на инвестиционна стойност на действаща концесия; Извеждане на принудителна ликвидационна стойност.", който ще се проведе в гр. София на 29.09.2018 г. /събота/.

Разглежданата тема е съобразена с Българските стандарти за оценяване (БСО).

Признават се 9 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9:00 часа до 17:00 часа

Информация за залата и адреса, където ще се проведе квалификационния семинар ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Лектор: КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - доктор по икономика, гл. асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване", "Управленско счетоводство" и други, с отлична практика, като независим оценител, член на Управителния съвет на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 100 /сто/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ - office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "квал. семинар 29.09.18 г., трите имена и ЕГН".

Краен срок за регистрация: 26.09.2018 г. вкл.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви съобщаваме, че следва да се запознаете с допълнителните Декларациии /относно обработката на лични данни/, които са приложени към различните обяви/публикации на сайта на КНОБ.

Предварително Ви благодарим.

Председател на УС на КНОБ

Квалификационно мероприятие – преглед и дискусия относно Български стандарти за оценяване (БСО)
Публикувано: 15.05.2018 г.

П О К А Н А

за участие в „Квалификационно мероприятие – преглед и дискусия относно Български стандарти за оценяване (БСО)“

Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

За членовете на КНОБ, които не членуват в регионални колегии на КНОБ квалификационното мероприятие ще се проведе на 23.05.2018 г., от 15:00 до 19:00 часа в гр. София. Мероприятието е безплатно и се организира само за членове на КНОБ, които не членуват в регионални колегии на КНОБ.

Мястото на провеждане ще бъде съобщено допълнително по имейл.

Покана за свикване на Общо събрание на РК Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ
Публикувано: 02.05.2018 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 3 юни 2018 год. (неделя), от 9.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018 г.
8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.
9. Избор от ОС на РК Бургас, Сливен и Ямбол на състава и председателя на комисията по предложенията.
10. Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор.

11. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на основание ДР от УС на КНОБ.

12. Други.

Регистрацията е от 9.00 часа до 9.30 часа на 3 юни 2018 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 3 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте редовен член на РК Бургас, Сливен и Ямбол. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: www.ciab-burgas.com

Съвет на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК Пловдив към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Пловдив към КНОБ

 

Съветът на Регионална колегия Пловдив на  основание чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (2) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ  и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква общо събрание на 01 юни  2018 г. от 15:30 часа в гр. Пловдив в хотел „ Санкт Петербург“,  зала „Нева“ ,  при следния дневен ред :

1.Избор на Председател на събранието и временни комисии (Комисия по регистрация и Комисия по избора)

2. Отчет на Председателя на Съвета на РК Пловдив за дейността на съвета през 2017г,

3. Отчет на контрольор на РК Пловдив за 2017г

4. Изказвания по докладите.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СРК

6. Приемане на годишна програма за 2018г за дейността на РК Пловдив

7. Избор на нови ръководни органи на РК - Председател на СРК, членове и Контрольор.

8. Избор на делегати за Общо делегатско събрание на КНОБ обявено за гр.Русе  на 16 и 17 юни на основание приет ДР от УС на КНОБ

9. Закриване на ОС на РК Пловдив.

 

Регистрация на участниците от 15:15-15:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 16:30 часа на 01 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

                                                        Съвет на РК Пловдив

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК Варна към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 31 май 2018 год. (четвъртък), от 16.30 часа в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, сградата на Икономически университет-Варна, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Варна.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Варна за дейността на Съвета през изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Варна за 2017г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Варна за 2017г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Варна за 2018 г.
8. Приемане на проектобюджет и административен щат на Регионална колегия - Варна за 2018г.
9. Избор от ОС на РК Варна на състава и председателя на комисията по предложенията.
10. Гласуване от ОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
11. Други.
12. Закриване на ОС на РК Варна.

Регистрацията е от 16.00 часа до 16.30 часа на 31 май 2018 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 31 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2018 година.
Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Варна: www.ciab-varna.com 

Съвет на РК-Варна към КНОБ

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК София – град и София – област към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София - град и София - област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 14(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 02. юни 2018 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 3, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК София - град и София - област от Председателя на СРК София - град и София - област.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София - град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК София - град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София - град и София - област при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК София - град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София - град и София - област.
5. Гласуване дневния ред на ОС на РК София - град и София - област.
6. Гласуване от ОС на РК София - град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018 г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
7. Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността за 2017 г.
8. Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността за 2017 г.
9. Отчет за текущата година 2018 г. за дейността на СРК СГСО.
10. Отчет на Контрольора за текущата 2018 г.
11. Приемане на годишна програма за 2018 год.
12. Приемане на проектобюджет за 2018 год.
13. Закриване на ОС на РК София - град и София - област.
Регистрация на участниците от 10.00 - 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 12.00 часа на 02 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година.
Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София - град и София - област.
Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:
Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!
Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София - град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 29 Май 2018 год.

От Съвета на РК СГСО

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК Стара Загора към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (2) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 30.04.2018 г./, свиква Общо отчетно изборно събрание на РК, на 31.05.2018 г/четвъртък, от 14.00 часа, което ще се проведе в Стара Загора, Хотел „Мериан палас" (срещу комплекс „Езерото") в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 13.00 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1.Избор на Председател на събранието и временни комисии (Комисия по регистрация и Комисия по избора)
2. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2017г,
3. Отчет на контрольор на РК Стара Загора за 2017г
4. Изказвания по докладите.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СРК
6. Приемане на годишна програма за 2018г за дейността на РК Стара Загора
7. Избор на нови ръководни органи на РК - Председател на СРК, членове и Контрольор.
8. Избор на делегати за Общо делегатско събрание на КНОБ обявено за гр.Русе 16 и 17 юни на основание приет ДР от УС на КНОБ

От Съвета на РК Стара Загора

Покана за свикване на Общо събрание на РК Шумен, Разград, Търговище към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Шумен, Разград, Търговище, на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 31 май 2018 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в гр. Шумен, в офис на КНОБ, ул. Рафаил Попов № 2, при следния дневен ред :
1. Откриване на ОС на РК от председателя на СРК.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК на председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК
5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Шумен, Разград, Търговище.
6. Гласуване от ОС на РК на състава и председателя на комисията по предложенията.
7. Гласуване от ОС на РК на състава и председателя на комисията по тайния избор на нов състав на СРК и на контрольор.
8. Отчет на Съвета на РК за дейността на колегията през 2017 год. Отчет на Бюджета за 2017 год.
9.Отчет на Контрольора за 2017 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК
10. Приемане на годишна програма за 2018 год.
11. Приемане на проектобюджет за 2018 год.
12. Гласуване от ОС на РК Шумен, Разград, Търговище поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
13. Избор на нов състав на СРК, на председател на СРК и контрольор.
14. Разни
15. Закриване на ОС на РК Русе.
Регистрация на участниците от 17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 31 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Съвет на РК Шумен, Разград, Търговище

Покана за свикване на Общо събрание на РК Русе към КНОБ
Публикувано: 25.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Русе, на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 28 май 2018 г. от 17:00 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС - Дом на науката и техниката, при следния дневен ред :
1. Откриване на ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на СРК Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК Русе към КНОБ на председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ.
5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе.
6. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по предложенията.
7. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по тайния избор на нов член на СРК Русе.
8. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2017 год. Отчет на Бюджета за 2017 год.
9.Отчет на Контрольора за 2017 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК
10. Приемане на годишна програма за 2018 год.
11. Приемане на проектобюджет за 2018 год.
12. Гласуване от ОС на РК Русе поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
13. Избор на нов член на СРК Русе.
14. Разни
15. Закриване на ОС на РК Русе.
Регистрация на участниците от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 28 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
Съвет на РК Русе

Покана за свикване на Общо събрание на РК Плевен, Ловеч към КНОБ
Публикувано: 23.04.2018 г.

 

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 22 май 2018 г. от 16:30 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава, председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК- Плевен - Ловеч към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

6. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по предложенията.

7. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по тайния избор на член на СРК и Контрольор на РК Плевен Ловеч.

8. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2017 год. Отчет на Бюджета за 2017 год.

9.Отчет на Контрольора за 2017 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК

10. Приемане на годишна програма за 2018 год.

11. Приемане на проектобюджет за 2018 год.

12. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.

13. Предложение за промяна в състава на СРК и контрольор.

14. Избор на член на СРК и Контрольор на РК Плевен - Ловеч.

15. Разни

16. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

Регистрация на участниците от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 23 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Съвет на РК Плевен – Ловеч

 

ПОКАНА за свикване на ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на независимите оценители в България провеждане в гр. Русе, 16 - 17 юни 2018 г.
Публикувано: 20.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО, чл. 17 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Устава на КНОБ свиква Делегатско Общо Събрание (ДОС) на КНОБ, което да се проведе на 16-17 юни 2018 г. Място на провеждане: град Русе, „Гранд хотел Рига”, бул. „Придунавски” № 22, в зала № 1. Начален час на ДОС на КНОБ – 09:00 часа на 16.06.2018 г. Регистрация на участниците се извършва от 08:00 до 08:50 часа на 16.06.2018 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ДОС на КНОБ, в град Русе. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ДОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10:00 часа на 16.06.2018 г., независимо от броя на присъстващите, за 17.06.2018 г. начален час – от 9:00 ч., при следният дневен ред:

1. Откриване на ДОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ДОС на КНОБ.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ДОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ДОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ДОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Русе, като Председателят на комисията е член на УС на КНОБ.

4. Утвърждаване от ДОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ДОС на КНОБ. За доброто и навременно протичане на регистрацията, съставът на комисията и Председателят й са определени предварително от Председателя на СРК Русе.

5. Гласуване на Дневния Ред на събранието от ДОС на КНОБ.

6. Отчет и приемане дейността на УС на КНОБ за 2017 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ на отчети по направления и ресори.

7. Приемане и утвърждаване от ДОС на КНОБ - ГФО за 2017 г. на КНОБ и подаването им пред НАП и НСИ.

8. Отчет и приемане изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2017 г. от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на УС на КНОБ.

9. Отчет на КС на КНОБ за 2017 г. с включена проверка за целесъобразност на разходите за 2017 г. и приемането му от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на КС на КНОБ.

10. Отчет на КПЕ на КНОБ за 2017 г. и приемането му от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на КПЕ на КНОБ.

11. Приемане общи проекто-програми за дейността на УС на КНОБ за 2018 г., в т.ч. изпълнението им към 30.04.2018 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ.

12. Приемане проекто-Бюджета на КНОБ за 2018 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ.

13. Приемане проекто-програма на КС на КНОБ за 2018 г., в т.ч. изпълнението й към 30.04.2018 г., представяне от Председателя на КС на КНОБ.

14. Отчет на КПЕ на КНОБ за периода от 01.01.2018 г. до 30.04.2018 г. вкл. и приемането му от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КПЕ на КНОБ.

15. Приемане от ДОС на КНОБ на решение във връзка с Международните стандарти за оценяване, предложението на УС на КНОБ се представя от Председателя на УС на КНОБ.

16. Представяне, приемане и утвърждаване от ДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Устав на КНОБ”.

17. Представяне, приемане и утвърждаване от ДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на ”Кодекс за професионална етика”.

18. Закриване на ДОС на КНОБ от Председателя на събранието.

  УС на КНОБ потвърждава, че членовете на КНОБ, които НЕ са членове на Регионални колегии на КНОБ, имат право и могат да участват лично с право на един глас в ДОС на КНОБ.

   УС на КНОБ потвърждава, че членовете на КНОБ, които СА членове на Регионални колегии на КНОБ, се представляват на ДОС на КНОБ от участници - редовно избрани делегати, от ОС на РК на КНОБ, които участват с право на десет гласа.

  УС на КНОБ потвърждава, че членове на органите на КНОБ могат да бъдат избирани за делегати от ОС на РК на КНОБ с право на десет гласа.

  УС на КНОБ потвърждава, че членове на органите на КНОБ, които не са избрани за делегати от ОС на РК на КНОБ, участват по право в ДОС с право на един глас.

Управителен Съвет на Камарата на независимите оценители в България

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 16.04.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”, който ще се проведе в гр. София от 02.06.2018 г. до 10.06.2018 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 02.06.2018 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: МАРИЯ СТАНИМИРОВА, доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 60 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 17 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони. СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ, доцент д-р по икономика, ръководител катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. От 1998 г. е редовен преподавател към катедра „Търговски бизнес” при Стопанска академия – Свищов. През 2009 г. е избран за доцент по научната специалност „Икономика и управление (търговия)”. Научните му интереси и преподавателски опит са в областите: оценка на бизнеса, управление на собствеността, борсова търговия, борсов анализ, търговско кредитиране и др. Автор е на над 60 публикации в страната и чужбина. Участвал е като експерт и ръководител в над 12 изследователски проекта. Притежава сертификати за оценка на недвижими имоти и на финансови активи и финансови институции. МИЛЕНА МОТЕВА, доцент д-р по земеустройство (вкл. кадастър и оценка на имоти) към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ на УАСГ – София от 2012 г. През 2005 г. защитава докторска степен по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ към Селскостопанска академия. През 2009 г. е избрана за доцент по същата специалност към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, ССА - София. Научните й интереси и преподавателски опит са в областта на земеустройственото планиране, управление на земи, устойчиво земеползване, опазване на почвите и повишаване на почвеното плодородие, напояване и поливен режим на земеделските култури, моделни изследвания за управление на поливния режим, климатични промени и агрометеорологични ресурси на страната. Автор е на над 130 научни публикации и студии в чужбина и у нас. ГЕОРГИ ХОРОЗОВадвокат, д-р по право. Специализирал в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4 самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3 книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търовското и гражданското паво, гражданския процес, приватизацита и търговската несъстоятелност. СВЕТЛАНА ПОПОВА, член на Контролния съвет на Камара на независимите оценители в България, участник в основния екип от съставители на Българските стандарти за оценяване (БСО). Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр.Варна. Специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело" - Международен банков институт и Manchester Business School. Дългогодишен оценител на: земеделски земи и трайни насаждения,  недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. От 2001 г. до сега - директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг, представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани. Практически опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения от 2003 г. до сега за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; оценки при кредитиране от банки в страната и чужбина; общини; МЗХ; Агенция по вписванията и частни възложители. Член на БАКЕП (Българска асоциация на консултантите по Европейски програми).

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 870 /осемстотин и седемдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, ежедневно обяд и кафе пауза.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 01.06.2018 г. вкл.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикувано: 05.04.2018 г.

Уведомяваме Ви, че Регионална колегия София-град и София-област на КНОБ е с нов административен адрес: гр. София, 1000, ул. "Христо Белчев" № 6, ет. 5, офис 10.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 05.04.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира 5 /пет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”който ще се проведе в гр. София от 18.04.2018 г. до 22.04.2018 г. вкл.

Място на провеждане:  гр. София, с начало 9.00 часа на 18.04.2018 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата”. Хоноруван преподавател в УНСС. Член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА е доктор по икономика, асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други, с отлична практика, като независим оценител, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Доц. д-р ОЛЕГ ДИМОВ е доктор по икономика, доцент в УНСС, заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ.

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 850 /осемстотин и петдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, ежедневно обяд и кафе пауза.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ПИИСДФО”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 17.04.2018 г. вкл.

ЦЯЛОСТЕН ПРОЕКТ НА „КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА”, който ще се разглежда от ОС на КНОБ
Публикувано: 04.04.2018 г.

Управителният съвет на КНОБ е приел цялостен проект на „Кодекс за професионалната етика”, който ще се разглежда от ОС на КНОБ, с цел неговото утвърждаване.

Независимите оценители, които не са членове на КНОБ или членове на КНОБ, които не членуват в регионалните колегии на КНОБ, могат да изпращат на имейл:  office@ciab-bg.com  предложения в срок до 04.05.2018 г. вкл.  

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 12.02.2018 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения“, който ще се проведе в гр. София на 17 ноември 2018 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 24.10.2018 г. вкл. /сряда/

С решение в Протокол - Протоколни решения № 82 от 28.10.2018 г. Управителния съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения" от 29.10.2018 г. до 02.11.2018 г. вкл. Документите се подават единствено и само лично в централния офис на КНОБ при условие, че в тях няма непълноти и/или неточности, т.е. приемат се и се входират само редовни документи и плащане.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 12.02.2018 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти“, който ще се проведе в гр. София на 20 октомври 2018 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 26.09.2018 г. /сряда/ вкл.

С решение в Протокол № 74 от 28.09.2018 г. Управителния съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" от 28.09.2018 г. до 05.10.2018 г. вкл. Документите се подават единствено и само лично в централния офис на КНОБ при условие, че в тях няма непълноти и/или неточности, т.е. приемат се и се входират само редовни документи и плащане.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само лично в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" №122, вх.Б, ет. 1 над партер.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 12.02.2018 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания“, който ще се проведе в гр. София на 04 август 2018 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 17.07.2018 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника.

 

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 12.02.2018 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения“, който ще се проведе в гр. София на 30 юни 2018 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 07.06.2018 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

 

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТИАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 12.02.2018 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, който ще се проведе в гр. София на 19 май 2018 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 26.04.2018 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 07.02.2018 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Особености при отчитането  НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в помощ на независимия оценител”

ЛЕКТОР : Доц. д-р Камелия Савова д.е.с.

Доцент, доктор по икономика, преподавател в УНСС, от 1996 г. и до момента,  дипломиран експерт - счетоводител. Преподавател е по следните дисциплини: Основи  на счетоводството; Счетоводство на предприятието; Счетоводство в публичния сектор; Банково счетоводство; Теории, системи и школи в счетоводството; Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор.

Дата на провеждане 18.02.2018 год.   Начало на регистрацията 10.00 часа.

Място: гр. София.

Залата ще бъде обявена на участниците в семинара допълнително.

На всички участници в квалификационния семинар ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18, т. 2 и по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.

Такса за участие :

  44 лв. – крайна цена за редовни членове на КНОБ 
  96 лв. – цена с вкл. ДДС за участници, които не са членове на  КНОБ

Цената включва: работни материали, обяд

Регистрация за участие:  Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail : srksofia.main@gmail.com

Краен срок за подаване на Регистрационни карти: 15.02.2018 г.

Плащане (по банков път):

Юробанк и еф джи България,

IBAN : BG 72 BPBI 79421079501605,

BIC : BPBIBGSF
КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане
 : Кв. семинар 18.02.2018 г., Три имена и ЕГН

ВНИМАНИЕ:

· Желаещите да посетят квалификационния семинар могат да изпращат запитване на следния имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

· Желаещите да получат фактура да попълнят данните на фирмата си в регисатрационната карта

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Пловдив към КНОБ
Публикувано: 01.02.2018 г.

Съветът на Регионална колегия Пловдив на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 02 март 2018 г. от 15:30 часа в гр. Пловдив в офиса на РК Пловдив, ул.“11-ти август“ № 5, ет. 2, оф. 2, при следния дневен ред: 

1.Откриване на ИОС на РК Пловдив от Председателя на СРК на РК Пловдив.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК Пловдив от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК Пловдив състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК Пловдив при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК Пловдив на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК Пловдив.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК Пловдив.

6. Гласуване от ИОС на РК Пловдив поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК Пловдив.

Регистрация на участниците от 15:15 - 15:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 16:30 часа на 02 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК Пловдив всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка: "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: IBAN BG45 BPBI 7942 1079 5016 06

Титуляр: КНОБ РК Пловдив

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Пловдив

Рeгистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес

на РК Пловдив /сканирани/ e-mail: knob_pl@abv.bg до 28.02.2018 г.

Съвет на РК Пловдив

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Стара Загора към КНОБ
Публикувано: 30.01.2018 г.

                                                                     ПОКАНА 

Съветът на Регионална колегия – Стара Загора, на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 02 март 2018 г. от 16:30 часа в гр. Стара Загора, бул. "Христо Ботев" № 106, офис 2/ (седалище на РК Стара Загора),  при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК-Стара Загора от Председателя на СРК на РК-Стара Загора.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК-Стара Загора от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ИОС на РК-Стара Загора състава на преброителите в зала, относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК-Стара Загора при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ИОС на РК-Стара Загора на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК-Стара Загора.
5. Гласуване на дневния ред на ИОС на РК-Стара Загора.
6. Гласуване от ИОС на РК-Стара Загора поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ на 17-18 март 2018 г. в гр. Шумен, на основание приет ДР от УС на КНОБ.
7. Закриване на ИОС на РК – Стара Загора.

Регистрация на участниците от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 02 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Стара Загора, всеки член с право на глас трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната сметка:

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BIC: BPBIBGSF

Титуляр : КНОБ - РК Стара Загора

 

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Стара Загора.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронен адрес:

e-mail:  ciab.starazagora@gmail.com  до 27.02.2018 г.

                                                       От съвета на РК Стара Загора

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Шумен, Разград, Търговище към КНОБ
Публикувано: 30.01.2018 г.

ПОКАНА

Съветът на Регионална колегия  Шумен, Разград, Търговище на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 1 март 2018 г. от 16:00 часа в гр. Шумен, офис на РК на ул. Рафаил Попов № 2 при следния дневен ред :

1.Откриване на ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище от Председателя на СРК на РК.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС  от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище.

6. Гласуване от ИОС на РК  поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище

Регистрация на участниците от 15:30-16:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:00 часа на 1 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК Шумен, Разград, Търговище всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2018 год."

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 България" АД BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Шумен, Разград, Търговище

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес

на РК Шумен, Разград, Търговище /сканирани/ e-mail: ozeniteli_shumen@abv.bg до 27.02.2018 г.

                                                    Съвет на РК Шумен, Разград, Търговище

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Русе към КНОБ
Публикувано: 30.01.2018 г.

               ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Русе към КНОБ

Съветът на Регионална колегия - Русе на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 01 март 2018 г. от 17:30 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС –Дом на науката и техника,  при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК-Русе от Председателя на СРК на РК-Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК-Русе от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ИОС на РК-Русе състава на преброителите в зала, относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК-Русе при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ИОС на РК-Русе на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК-Русе.
5. Гласуване на дневния ред на ИОС на РК-Русе.
6. Гласуване от ИОС на РК-Русе поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ на 17-18 март 2018 г. в гр. Шумен, на основание приет ДР от УС на КНОБ.
7. Закриване на ИОС на РК - Русе.

Регистрация на участниците от 17:15-17:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:30 часа на 01 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Русе, всеки член с право на глас трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка:  „Юробанк И Еф Джи България“ АД

IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10

BIC:    BPBIBGSF

Титуляр : КНОБ - РК Русе

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Русе.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронен адрес:

e-mail: atika.stt@gmail.com  и/или  rk_ruse_knob@abv.bg  до 26.02.2018 г.

                                                                Съвет на РК Русе

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Плевен, Ловеч към КНОБ
Публикувано: 29.01.2018 г.

                                                                         ПОКАНА 

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 02 март 2018 г. от 16:30 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1.Откриване на ИОС на РК Плевен - Ловеч от Председателя на СРК на РК Плевен- Ловеч.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК Плевен - Ловеч от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК Плевен - Ловеч състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК Плевен - Ловеч при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК Плевен - Ловеч на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК Плевен - Ловеч.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК Плевен - Ловеч.

6. Гласуване от ИОС на РК Плевен - Ловеч поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК Плевен - Ловеч.

Регистрация на участниците от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 02 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК Плевен - Ловеч всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка: "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

Титуляр: КНОБ РК Плевен - Ловеч

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Плевен - Ловеч

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес

на РК Плевен - Ловеч /сканирани/ e-mail: rk-pleven@ciab-bg.com до 28.02.2018 г.

                                                        Съвет на РК Плевен, Ловеч

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК София-град и София-област към КНОБ
Публикувано: 27.01.2018 г.

П О К А Н А

Съветът на Регионална колегия София - град и София - област към КНОБ на основание чл. 30, ал. 2 от Устава на КНОБ и чл. 14, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 4 март 2018 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 3, при следния дневен ред:

1. Откриване на ИОС на РК София - град и София - област от Председателя на СРК София - град и София - област.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК София - град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК София - град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК София - град и София - област при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК София - град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК София - град и София - област.

5. Гласуване дневния ред на ИОС на РК София - град и София - област.

6. Гласуване от ИОС на РК София - град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК София - град и София - област.

Регистрация на участниците от 10.00 - 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 12.00 часа на 4 март 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София - град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание: Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София - град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 28.02.2018 год.

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Варна към КНОБ
Публикувано: 25.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия - Варна на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 27 февруари 2018 г. от 17:30 часа в гр. Варна, ул. "Брегалница ", Студентски общежиния бл. 1, ет. Партер/Офиса на РК - Варна/, при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ИОС на РК- Варна състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК- Варна при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ИОС на РК- Варна на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК- Варна.
5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК-Варна.
6. Гласуване от ИОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.
7. Закриване на ИОС на РК - Варна.

Регистрация на участниците от 17:15-17:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:30 часа на 27 февруари 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Варна всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове - внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Банка: "Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG45BUIN95611000202201
Титуляр : КНОБ РК Варна


В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Варна /сканирани/ e-mail: office@ciab-varna.com до 26.02.2018 г.

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ
Публикувано: 23.01.2018 г.

Съветът на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 24 февруари 2018 г. от 9:30 часа в гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред :

 1. Откриване на ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
 2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
 3. Гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.
 4. Утвърждаване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
 5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
 6. Гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.
 7. Закриване на ИОС на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на участниците от 9.00-9.30ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.30 часа на 24 февруари 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове –  внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

            Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

 В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/ e-mail: office@ciab-burgas.com до 21.02.2018 г.

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Търговски предприятия и вземания”, проведен на 28.10.2017 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 02.01.2018 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 22.12.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Търговски предприятия и вземания", проведен на 28.10.2017 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители” следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „ТПВ”, Три имена и ЕГН. /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2017 г.
Публикувано: 29.12.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за 2017 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Отчети за 2017 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 02.01.2018 г. 

За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2017 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява.

При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява.

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Недвижими имоти”, проведен на 30.09.2017 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 04.12.2017 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 30.11.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Недвижими имоти", проведен на 30.09.2017 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Недвижими имоти".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители” следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „НИ”, Три имена и ЕГН/информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

Преглед на писмени работи от изпит по "Търговски предприятия и вземания", проведен на 28.10.2017 год.
Публикувано: 01.12.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 11.12.2017 год. /понеделник/ от 10:00 до 16:00 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ
Публикувано: 29.11.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

Квалификационна дискусия на тема:

„Практически подходи при оценка на концентрирани в землища

земеделски имоти”

Място на провеждане: гр. Априлци, х-л „Сватовете“

на 15 и 16 декември 2017 год. / петък и събота /

Програма:

15.12.2017 г. - Настаняване в хотела: 13:30 ч.; Дискусия: 14:30–17:30 ч.; Вечеря: 19:30 ч.

16.12.2017 г. - Дискусия: 9:30–12:30 ч.; Обяд: 12:30–13:30 ч.; Дискусия: 13:30–17:00 ч.

Модератор: СВЕТЛАНА ПОПОВА - магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр. Варна

Такса за участие:

- за членове на КНОБ – 140 лв.;

- за други участници – 180 лв.

Цената включва: лекции, работни материали, нощувка, вечеря, закуска и обяд.

Брой на участниците в квалификационната дискусия: до 30.

Регистрация за участие: със заявка.

Краен срок за заявяване и плащане: до 11.12.2017 г. /понеделник/ вкл.

Квалификационната дискусия има практическа насоченост. На всички участници в квалификационната дискусия ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по реда на чл. 18, т. 2 и чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ

В основанието на платежния документ задължително се вписват: Такса за квалификационна дискусия на 15.12.17г.,трите имена на участника и ЕГН.

Желаещите да посетят квалификационната дискусия могат да получат допълнителна информация на телефон: 0878376979 – Здравка Петрова

Имейл адрес за подаване на заявки: rk-pleven@ciab-bg.com

Информация относно "КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ,,ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ" – провеждане гр. Варна, от 02.12.2017 г. до 09.12.2017 г. вкл.
Публикувано: 29.11.2017 г.

КНОБ уведомява участниците, че началото на "Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи" е от 09:00 часа на 02.12.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 08:30 до 9:00 часа. Място на провеждането: Икономически университет – Варна , гр. Варна /бул. „Княз Борис I” № 77/, зала № 446.

Информация относно „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ” - провеждане гр. Плевен, от 18.11.17 г. до 25.11.17 г. вкл.
Публикувано: 15.11.2017 г.

КНОБ уведомява участниците, че началото на "Квалификационен курс по "Земеделски земи и трайни насаждения" обхващащ преглед на конспекта и практически задачи" е от 09:00 часа на 18.11.2017 г. /събота/. Регистрацията е от 8:30 до 9:00 часа. Място на провеждането: хотел "Балкан", гр. Плевен /бул. Русе № 85/, зала № 1.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 10.10.2017 г.

Камара на независимите оценители в България обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения“, който ще се проведе в гр. София на 16 декември 2017 г. /събота/.

Информация за залата, в която ще се проведе изпита ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Срок за подаване на документи до 23.11.2017 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните даннитакса изпит ЗЗТН, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове.

 

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 10.10.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира „Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи”, който ще се проведе от 02.12.2017 г. до 09.12.2017 г. вкл. в град Варна.

Конкретното място на провеждане в гр. Варна ще бъде посочено до 29.11.2017 г.

Лекторски екип:

Доц. д-р Мария Станимирова,  Икономически университет – Варна, Доц. д-р Светослав Илийчовски, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“, УАСГ, София, Доц. д-р Милена Мотева,  Университет за архитектура строителство и геодезия – София, Инж. Красимир Братанов, сертифициран оценител по оценка на недвижими имоти и земеделски земи и трайни насаждения, Адв. д-р Георги Хорозов, специализиран в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията и гражданския процес.

Цена на квалификационния курс:

-  870.00 /осемстотин и седемдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

-  1200.00 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: Учебен материал, Примерни задачи и тестове, Обяд и кафе пауза.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:    BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:      BPBIBGSF

Банка:  Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”-Варна,  трите имена и ЕГН.


Краен срок за заплащане и регистрация: 26.11.2017 г. вкл.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 10.10.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира „Квалификационен курс по „Земеделски земи и трайни насаждения” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи”, който ще се проведе от 18.11.2017 г. до 25.11.2017 г. вкл. в град Плевен.

Конкретното място на провеждане в гр. Плевен ще бъде посочено до 15.11.2017 г.

Лекторски екип:

Доц. д-р Мария Станимирова,  Икономически университет – Варна, Доц. д-р Светослав Илийчовски, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, Катедра „Земеустройство и аграрно развитие“, УАСГ, София, Доц. д-р Милена Мотева,  Университет за архитектура строителство и геодезия – София, Инж. Красимир Братанов, сертифициран оценител по оценка на недвижими имоти и земеделски земи и трайни насаждения, Адв. д-р Георги Хорозов, специализиран в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията и гражданския процес.

Цена на квалификационния курс:

-  870.00 /осемстотин и седемдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

-  1200.00 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: Учебен материал, Примерни задачи и тестове, Обяд и кафе пауза.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:    BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:      BPBIBGSF

Банка:  Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”-Плевен,  трите имена и ЕГН.

 

Краен срок за заплащане и регистрация: 12.11.2017 г. вкл.

„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”
Публикувано: 04.10.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира „Квалификационен курс по „Търговски предприятия и вземания” обхващащ преглед на конспекта и практически задачи”, който ще се проведе от 17.10.2017 г. до 24.10.2017 г. вкл. в град София.

Място на провеждане: Институт за следдипломна квалификация към УНСС, зала № 311, гр. София, начало 9.30 часа на 17.10.2017 г.

Лекторски екип:

Доц. д-р Олег Димов - ръководител на екипа, доцент в УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”. Адв. Георги Хорозов - юридически консултант на КНОБ. Доц. д-р Любомир Тодоров - доцент в УНСС, лектор по „Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса”, „Бизнес анализ” и „Анализ инвестиционната дейност на предприятието”. Д-р Калина Кавалджиева - гл. асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване” и „Управленско счетоводство”. Проф. д-р Георги Мишев - лектор в УНСС по „Статистика” и „Иконометрия”. Доц. д-р Теодора Рупска - доцент в УНСС, лектор по „Управленско счетоводство”.

Цена на квалификационния курс:

-  780.00 /седемстотин и осемдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

-  1080.00 /хиляда и осемдесет/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: Учебен материал, Примерни задачи и тестове, Обяд и кафе пауза.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com, чрез подаване на заявление /образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:    BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:      BPBIBGSF

Банка:  Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс, „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 15.10.2017 г. вкл.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ КЪМ КНОБ
Публикувано: 28.09.2017 г.

ПОКАНА

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ към КНОБ 

Съветът на Регионална колегия Плевен, Ловеч към КНОБ на основание чл. 30 , ал. 6 от Устава  на КНОБ, чл. 13, ал. 5 от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК Плевен, Ловеч свиква Общо отчетно-изборно събрание на РК Плевен, Ловеч, на  27.10.2017г. от 16.30 ч. в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен. Избор на Председател на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава, председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК- Плевен - Ловеч към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по предложенията.

6. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията за периода на целия мандат (2014 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи на Регионална колегия- Плевен - Ловеч за периода на целия мандат (2014 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2014 - 2017 год.).

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК Плевен - Ловеч за периода на целия мандат.

9. Избор на членове на Съвета на РК- Плевен - Ловеч.

10. Избор на Председател на Съвета на РК Плевен - Ловеч.

11. Избор на Контрольор на РК Плевен - Ловеч.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 27.10. 2017 г. във фоайето пред конферента зала № 2.

Съвет на РК Плевен, Ловеч 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ КЪМ КНОБ
Публикувано: 25.09.2017 г.

П О К А Н А 

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - РУСЕ към КНОБ

  На 26.10.2017 г. в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 105 от 17.30ч. ще се проведе Общо събрание на Регионална колегия – Русе към КНОБ.

  Събранието се свиква съгласно чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ.

  Дневен ред:

1. Избор на председател и член на СРК Русе на КНОб

2. Разни.

Съвет на Регионална колегия Русе към КНОБ.

Уведомяваме Ви, че на 15 септември 2017 г. /петък/ ЦО на КНОБ няма да работи, поради ИДОС на КНОБ 16 – 17 септември 2017 г. провеждане в гр. Плевен.
Публикувано: 13.09.2017 г.
Преглед на писмени работи от изпит по "Машини и съоръжения", проведен на 22 юли 2017 г.
Публикувано: 01.09.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи (по "Машини и съоръжения") от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 19.09.2017 год. /вторник/ от 10:00 до 16:30 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. "Хан Крум").

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 04.08.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА към КНОБ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР  

НА ТЕМА:  „Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България. Оценки на доходоносни имоти – бензиностанции. Оценка на инвестиционен проект”

Лектор в квалификационния семинар: инж. Марио Николов

Работен език: Български език

Дата: 19 август 2017 г. /събота/

Място: гр. Варна, Икономически университет – Варна, зала 221.

Такса за участие: крайна цена 60 лв. за членове на КНОБ и 120 лв. с ДДС за

други участници.

Цената включва: две кафе-паузи, работен обяд, работни материали и дискусии.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-varna.com или на моб. 0879 84 32 11;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр: КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника;

Времетраене: 09.00-17.00 ч. 

Регистрацията започва в 08.45 ч. на 19.07.2017 г.

Програма и регистрационна карта за мероприятието може да намерите в прикачените файлове.

Краен срок за записване: 16 август 2017 г. /сряда/

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 24.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол, на 24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Асен” №25 /партер/.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

От Съвета на РК Бургас, Сливен и Ямбол

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 24.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Пловдив  към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Пловдив, на  24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в офиса на РК на КНОБ –Пловдив - ул.”11-ти август” №5,  ет.2,  офис 2.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред 

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Съвета на РК Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 19.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Стара Загора  към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Стара Загора, на  21.08.2017 г/понеделник/, от 17.00 часа в офиса на РК на КНОБ – Стара Загора - бул.”Христо Ботев”, офис 2.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

 Регистрацията започва 16.30 часа на 21.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

                                                            От Съвета на РК Стара Загора

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 14.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ),  на основание прието  решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ и решение на СРК от 13.07.2017 г. свиква Общо събрание на РК София-град и София-област на 14 август 2017 г. (понеделник) от 17.00 ч. в конферентна зала № 3, II-ри етаж на ФНТС на адрес: София, ул. "Г.С.Раковски"108,  при следния дневен ред:

 1. Докладване на резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София-град и София-област към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.
 2. Избор на комисия по преброяване в зала.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Избор на комисия по предложенията.
 5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ в гр. Плевен на 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 14.08.2017 г. във фоайето пред конферента зала № 3.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18:00 часа същия ден, на същото място, при същия дневен ред. 

Съвет на РК София-град и София-област

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 13.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) - Плевен, Ловеч към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Плевен, Ловеч на 16 август 201г. (сряда) от 17.00 ч. в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

 1. Докладване на резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Плевен, Ловеч към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.
 2. Избор на комисия по преброяване в зала.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Избор на комисия по предложенията.
 5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ в гр. Плевен на 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва в 16:30 ч. на 16.08. 2017 г. във фоайето пред конферента зала № 2.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18:00 часа същия ден, на същото място, при същия дневен ред. 

Съвет на РК Плевен, Ловеч

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА
Публикувано: 11.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание на прието решение от ОС на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Варна на 10 август 2017 год. (четвъртък) от 16.30 часа в гр. Варна, Икономически университет Варна, при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Явен избор на делегати на предстоящото Извънредно Делегатско Общото събрание (ИДОС) на Камара на независимите оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г.

   Регистрация от 16.00 часа до 16.30 часа на 10 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 17.30 часа на 10 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Съвет на РК Варна

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 10.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – Шумен, Търговище, Разград към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание на прието решение от ОС на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Шумен, Търговище, Разград на 10 август 2017 год. (четвъртък) от 17.00 часа в гр. Шумен, в офиса на РК Шумен, Търговище, Разград, ул. "Рафаил Попов" № 2, при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Търговище, Разград към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Явен избор на делегати на предстоящото Извънредно Делегатско Общото събрание (ИДОС) на Камара на независимите оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г.

   Регистрация от 16.30 часа до 17.00 часа на 10 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18.00 часа на 10 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Съвет на РК Шумен, Търговище, Разград

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 10.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – Русе към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание на прието решение от ОС на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Русе на 8 август 2017 год. (вторник) от 17.30 часа в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 105 , при следния дневен ред:

1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Русе към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала.

3. Приемане на дневния ред.

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Явен избор на делегати на предстоящото Извънредно Делегатско Общото събрание (ИДОС) на Камара на независимите оценители в България в град Плевен на 16-17 септември 2017 г.

6. Разни

   Регистрация от 17.00 часа до 17.30 часа на 8 август 2017 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 18.30 часа на 8 авруст 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 Съвет на РК Русе

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 13.06.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

"СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (МСО 2017). ТЕХНИКО - ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МСО. АНАЛИЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГРАСКАТА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА."

на 24.06.2017 год. /събота/

Лектор: маг. инж. маг. ик. Румен Йорданов Неделчев

Място на провеждане: гр.Бургас, ул. "Цар Петър" №1 /сграда Областна Администрация, зала ет.1/

Цена за участие:

- за членове на КНОБ – 40 лв. крайна цена;

- за други участници – 144 лв. крайна цена с вкл. ДДС

Цената включва: материали от квалификационния семинар

Мин. брой на участниците в семинара: 15 лица.

Регистрация за участие: Регистрационна карта.

Попълнената Регистрационна карта и копие на платежното изпратете на e-mail: office@ciab-burgas.com

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане: 22.06.2017 г. (четвъртък).

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

Такса за кв.семинар на 24.06.2017 г.  за /......... ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  И  ЕГН  НА УЧАСТНИКА/

Плащане (по банков път):

Банкова сметка:

Юробанк България АД,  

IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол                             

За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол

Teлефон: 0889897459

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 13.06.2017 г.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

“АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА

 Лектори:

Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата. Хоноруван преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС - София.  Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Програмата и кратка анотация на семинара изтеглете от прикачените файлове.

Дата за провеждане: 24.06.2017 г.

Място на провеждане:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2

Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена     80,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             160,00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение  задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой до 30 участника.

Регистрация за участие:   Регистрационна  карта  изтеглете от прикачените файлове.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 20.06.2017 г.

Юробанк България АД,     

IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК С
офия-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане:
Квалификационен семинар на 24.06.2017 г.   

ВНИМАНИЕ:

За повече информация: тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  – Райна Бойдева, техн. секретар на РК София-град и София-област.

Преглед на писмени работи от изпит по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 април 2017 г.
Публикувано: 08.06.2017 г.

Съгласно т. 11 от Процедура и указания за проверката и оценяването на изпитните работи на явилите се на изпити за независими оценители към КНОБ, всички кандидати, подали заявление за преглед на писмената си работа в срок. Преглеждане на изпитните работи от кандидатите в присъствието на комисията с цел повторен преглед ще се извърши на 16.06.2017 год. /петък/ от 09.30 часа в ЦО на КНОБ - гр. София, ул. „Г.С. Раковски” 122, вх. Б, етаж първи над партер (входа е от към ул. Хан Крум).

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол ОРГАНИЗИРА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители. Записване за участие до 27 юни 2017 г. вкл.
Публикувано: 07.06.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ

  П О К А Н А

 за участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

на 01 юли 2017 г. гр. Бургас, Република България

   Камарата на независимите оценители в България, по решение на УС на КНОБ чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол има удоволствието да Ви покани да участвате в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 юли 2017 г. в гр. Бургас, Конферентна зала хотел Приморец.

   Традиционните цели на конференцията са да бъдат представени доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики.

   Презентираните доклади ще бъдат публикувани в Сборник „Актуални въпроси на оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е трети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Народна Библиотека Св.Св. Кирил и Методий. Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си.

             Такса за участие:

  -       за членове на КНОБ – крайна цена 100 /сто/ лева;

  -       за други участници – 300 /триста/ лева с вкл. ДДС.

               Докладчиците на Конференцията не заплащат такса за участие.

      За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.  

Приложения:     Теми на докладите с представени лектори

                               Заявка за участие

                               Дневен ред на провеждане

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол                              

За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол

Teлефон: 0889897459

Ел. пощи:

office@ciab-burgas.com

office@ciab-bg.com

УВЕДОМЛЕНИЕ за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 16 - 17 септември 2017 г.
Публикувано: 07.06.2017 г.

Уведомяваме членовете на КНОБ, че на 16 - 17 септември 2017 г. в гр. Плевен ще се проведе извънредно делегатско Общо събрание на КНОБ. Всички независими оценители членове на КНОБ, които НЕ са членове на РК на КНОБ, имат право и могат да участват лично с право на един глас в ИДОС на КНОБ. Поканата за ИДОС на КНОБ ще бъде публикувана допълнително.

Превод на Международните стандарти за оценяване 2017 г., които влизат в сила от 01.07.2017 г. е публикуван на сайта на КНОБ в рубрика "Публикации - Стандарти за оценяване"
Публикувано: 18.05.2017 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 2017 г. /ПРЕВОД/ - в сила от 01 юли 2017 г.
Публикувано: 15.05.2017 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 07.04.2017 г.

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ

   Съветът на Регионална колегия /РK/ Пловдив при КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно  отчетно събрание на КР на КНОБ  в гр. Пловдив на

 19.05.2016 г. (петък), в 15.00 часа

в  Парк Хотел „Санкт Петербург” , гр. Пловдив,  зала  „НЕВА,

Регистрацията започва в 14.30 ч. на 19 май  2017г.  пред  залата.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

            1. Приемане на дневния ред на ОС.

            2. Отчет на  председателя  на съвета на РК за дейността за 2016 г.

            3. Отчет на Контрольора на РК за 2016 г.

            4. Предложение за Бюджета на РК за 2017 г.

            5. Разисквания по отчетите на Председателя на Съвета и Контрольора на РК за дейността през 2016 г.

            6. Разни

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 16,00 часа.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2017 година.

 Съвет на РК Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 28.03.2017 г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ

към КАМАРАТА НА НЕЗАВАСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

На основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл. 13 (3) от Правилника  за устройството и

дейността на РК на КНОБ, Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч  към КНОБ свиква

 Общо отчетно събрание на РК Плевен-Ловеч на  28.04.2017г. от 16.30 ч.

в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”,

при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК Плевен – Ловеч за дейността през 2016 г.

2. Отчет на Финансовия контрольор за 2016 г.

3. Приемане на годишна програма за 2017 г.

4. Приемане на проектобюджет за 2017 г.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 28.04. 2017 г. във фоайето пред конферента зала №2.

За да участвате на Общото събрание на Региналната колегия Плевен Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2017 година. 

Съвет на РК Плевен – Ловеч

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 16.03.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ КНОБ-СТАРА ЗАГОРА

 ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 15.03.2017 г./, свиква Общо отчетно събрание на РК, на  20.04.2017 г./четвъртък/, от 15.30 часа, което ще се проведе на традиционното място - в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 15.00 ч.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Избор на Председател на събранието

2.Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността през 2016г,

3.Отчет на контрольора на РК за 2016г

4.Изказвания.

5.Приемане на годишна програма за 2017г за дейността на РК

    При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

След събранието е осигурена тържествена вечеря за всички членове на РК по повод празника на независимия оценител - ресторант „Амадеус” Стара Загора. Вечерята ще бъде за сметка на Регионалната колегия.

                                                             От Съвета на РК Стара Загора

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 16.03.2017 г.

П О К А Н А

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - гр. РУСЕ към

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в България

   На 20.04.2017 г. в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №105 от 17,30ч. ще се проведе общо събрание на Регионална колегия – Русе към КНОБ.

   Събранието се свиква съгласно чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Регионална колегия Русе към КНОБ, за периода -01.04.2016 до 01.04.2017 г

2. Отчет на контрольора на РК Русе;

3. Приемане годишна програма за дейността на РК през 2017г.

4. Приемане бюджет на РК Русе за 2017 г.

5. Разни.

Председател на СРК Русе, Валери Матеев

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 10.03.2017 г.

Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 9 април 2017 г. (неделя) от 8:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.2, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на СРК през  изминалата 2016г.

2. Отчет на финансовия контрольор на РК - Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г.

4. Приемане на годишна програма за 2017г. за дейността на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2017г.

6. Други 

Регистрация на участниците от 8.00-8.30ч.

При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 9.30 часа на 9 април 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол. 

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание: 

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/

e-mail:office@ciab-burgas.com до 07.04.2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 08.03.2017 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РK София-град и София-област от 06.03.2017 г., свиква редовно Общо събрание /ОС/в гр. София на 08.04.2017 г. (събота), в 09.00 часа във Федерация на научно техническите съюзи. Адрес: София ул. Г.С.Раковски № 108, ет.2, зала №3.

 Регистрацията започва в 8.30 ч. на 08 април 2017 г.  във фоайето пред  залата.

 Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2016 г. Отчет на Бюджета на РК за 2016 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2016г. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на
  програма за дейността на РК за 2017 г.
6. Обсъждане
  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2017г.

7. Допълване на състава на СРК на основание параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ.

8. Разни

 За присъствие на ОС с право на глас са заплатилите членски внос за 2017 г.

 Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF

Банка: „Юробанк България” АД

В основанието за плащане се вписва : Членски внос за 2017 г., три имена и ЕГН.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа.

 Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК  София-град и София-област при регистрацията следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на регистрационна карта, пълномощни и декларация.

 Колеги, молим да потвърдите присъствието си на Общото събрание до 31.03.2017 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните и Декларацията на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.

 

 СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 01.03.2017 г.

Съветът на Регионална колегия (РK) Шумен, Търговище, Разград  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РК Шумен, Търговище, Разград свиква редовно Общо събрание в гр. Шумен на 06.04.2017 г. /четвъртък/, в 16.00 часа,  в офис на КИИП РК Шумен /ул. Съединение № 109, ет.4/.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК за дейността за 2016 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на РК за 2016 г.

3. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2017 г.

4. Обсъждане  и приемане на Бюджета на РК за 2017 г.

5. Разни

    За присъствие на Общото събрание на РК Шумен, Търговище, Разград с право на  глас, участниците следва да са внесли  членски внос за 2017 г.

Регистрацията започва в 15.30 ч. на 6 април 2017 г. в офиса на КИИП.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред.

 

СРК Шумен, Търговище, Разград

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
Публикувано: 01.03.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

      Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 01 април 2017 г. (събота) от 09:00 часа в гр. Варна, Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" №77,  зала 128, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна. Избор на Председател на Общото събрание на РК Варна

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията са от Председателя на комисията по явно гласуване в зала.

4. Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията.

6. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по документите и проекторешенията.

8. Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи на Регионална колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.).

9. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.

10. Приемане бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год.

11. Приемане Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год.

12. Избор на членове на Съвета на РК-Варна.

13. Избор на Председател на Съвета на РК-Варна.

14. Избор на Контрольор на РК-Варна.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 10:00 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 08:00 ч. до 09.00 ч. на 01 април 2017 г. във фоайето пред зала 128.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2017 г. три имена и ЕГН

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните и декларацията на регистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

!!! С цел отпечатване на делегатските карти, молим регистрационните карти заедно с пълномощните и декларациите да бъдат изпратени предварително по електронен път на e-mail: office@ciab-varna.com  до 27.03.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 28.02.2017 г.

Регионална колегия Стара Загора обявява провеждането на квалификационен семинар на тема:

"Оценка на доходоносни имоти. Видове стойност. Ипотечна заемна стойност"

                                         на 01.04.2017 год. /събота/

Лектори - инж. Георги Георгиев, инж. Светозар Атанасов

Място на провеждане: гр. Стара Загора, хотел МЕРИАМ ПАЛАС”

Цена за участие

- за членове на КНОБ – 100 лв. крайна цена;

- за други участници – 200 лв. крайна цена с вкл. ДДС

Цената включва: текстови материали, обяд на блок маса и две кафе-паузи

Брой на участниците в семинара: до 35 лица.

Регистрация за участие: Регистрационна карта.

Попълнената Регистрационна карта изпратете на e-mail: diamondm@mbox.contact.bg

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане: 25.03.2017 г. (събота).

Квалификационният семинар има практическа насоченост.

 

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BICBPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  СТАРА ЗАГОРА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: квалифик. семинар - 01.04.2017 г., три имена и ЕГН на участника

Желаещите да посетят семинара могат да получат допълнителна информация на телефон:

042 / 601 340 – Ани Станчева

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 20.02.2017 г.

Регионална колегия Плевен, Ловеч  обявява провеждането на квалификационен семинар

                                          10.03. - 11.03.2017 год. / петък и събота /

на тема:

1.      Оценка на доходоносни имоти. Видове стойност. Ипотечна заемна стойност.

2.      Актуални проблеми при оценка на машини и съоръжения. Пазарен и приходен подходи.

Хост - Модератори - инж. Георги Георгиев, инж. Светозар Атанасов, инж. Таня Манолова

Място на провеждане: гр. Вършец, хотел АТА СПА ХОТЕЛ” - четири звезди

Такса за участие

- за членове на КНОБ – 120 лв.;

- за други участници – 180 лв.

Цената включва: лекции, работни материали, нощувка, вечеря и закуска.

Брой на участниците в семинара: до 30 лица.

Регистрация за участие: със заявка.

Краен срок за заявяване: до 28.02.2017 г. (вторник).

Квалификационният семинар има практическа насоченост.

 

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: <