Камара на независимите оценители в България
Архив
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 07.04.2015 г.

Управителният Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България /КНОБ/ на основания чл. 29, т. 1  от ЗНО чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 09-10.05.2015 г. в град Бургас, бул. «Сан Стефано» № 62, в сградата на Бургаски свободен университет, при следният дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на УС на КНОБ за периода 20.10.2014 г. до 31.12.2014 г. вкл.
 2. Освобождаване на членовете на УС на КНОБ от отговорност за дейността им за периода от 20.10.2014 г. до 31.12.2014 г. от ОС на КНОБ.
 3. Приемане от ОС на КНОБ на ГФО на КНОБ за 2014 г.
 4. Потвърждаване действията на УС на КНОБ по одобряване и внасяне на ГФО за 2014 г. на КНОБ, пред НАП и НСИ.
 5. Приемане на решение от ОС на КНОБ за предлагане на Директора на дирекция  «ОДОП» при ЦУ на НАП на обезпечение за спиране изпълнението на РА № Р-2210-1402046-091-001 от 13.02.2015 г. на ТД на НАП София.
 6. Отчет за дейността на КС на КНОБ за периода от 18.10.2014 г. до 31.12.2014 г.
 7. Отчет за дейността КПЕ на КНОБ за периода от 10.06.2013 г. до 31.12.2014 г.
 8. Приемане от ОС на КНОБ на Програма за дейността на КНОБ за 2015 г.
 9. Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2015 г.
 10. Утвърждаване на административният щат на КНОБ за 2015 г.
 11. Освобождаване на г-жа Венета Коцева, като член на УС на КНОБ, по нейна молба.
 12. Освобождаване на г-жа Венета Коцева от отговорност, като член на УС на КНОБ за периода до датата на освобождаването й, като член на УС на КНОБ.
 13. Разглеждане и приемане на решения от ОС на КНОБ, по постъпило искане от членове на КНОБ: Бистра Бонева, Елена Обрейкова, Тихомира Шевкенова и Людмил Велинов, с входящ № 2956 от 29.03.2015 г. По тази точка от дневният ред докладват вносителите.
 14. Избор на нов член на УС на КНОБ.
 15. Други.

Начален час на ОС на КНОБ – 09.00 часа на 09.05.2015 г.;

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 на 09.05.2015 г. на адреса на провеждане на ОС на КНОБ.

Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл.20 ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час – 10.00 на 09.05.2015 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.

 

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 03.02.2015 г.

     Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

     При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ
Публикувано: 15.09.2014 г.

Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България на основание чл. 29, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за независимите оценители и чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Устава на КНОБ по собствена инициатива свиква делегатско отчетно-изборно събрание, което да се проведе на 18 и 19 октомври 2014  г. от 08.30 часа в гр. София на адрес ул. „Г. С. Раковски” № 108, сградата на ФНТС при следния дневен ред:

            1. Мандатен отчет за дейността на УС за периода 2009 – 2014 г. /включително финансов отчет/.

            2. Мандатен отчет за дейността на КС за периода 2009 – 2014 г.

            3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет.

            4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет.

            5. Избор на членове на Управителния съвет.

            6. Избор на Председател на Управителния съвет.

            7. Избор на членове на Контролния съвет.

            8. Избор на Председател на Контролния съвет.

            9. Изключване на членовете на КНОБ, неплатили членски внос за 2014 г.

Регистрацията на делегатите ще се извърши от 07.00 до 08.30 часа на 18.10.2014 г. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 1 от ЗНО събранието ще се отложи с 1 час и ще започне в 09.30 ч. на 18 октомври 2014 г., независимо от броя на присъстващите делегати.

ОТМЕНЯ СЕ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ, НАСРОЧЕНО ЗА 05.04.2014 Г.
Публикувано: 27.03.2014 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България като взе предвид становищата на Регионалните колегии и съобразявайки липсата на окончателен проект за изменение на Устава, със свое решение от 25 март 2014 г.  ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ, НАСРОЧЕНО ЗА 5 АПРИЛ 2014 Г.  като във връзка с горното оттегля поканата за провеждане на това събрание, публикувана във вестниците „Труд” и „24 часа” от 5 март 2014 г.

Списък на членовете на КНОБ, имащи право да гласуват по пълномощие на извънредното Общо събрание на 25.01.2014 г.
Публикувано: 23.01.2014 г.

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че регистрацията на лицата, които ще гласуват по пълномощие, ще се осъществи след представяне на документ за самоличност и ПРЕДАВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ И ОРИГИНАЛНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИ.

Участниците в Общото събрание, които няма да представляват други членове на КНОБ, а само себе си, при регистрацията представят само документ за самоличност.

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 25.01.2014 Г.
Публикувано: 17.12.2013 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава, по повод постъпило искане от членове на КНОБ и съгласно Протокол на Управителния съвет № 39 от 06.12.2013 г.    

СВИКВА извънредно Общо събрание, което да се проведе на 25 януари 2014 год. (събота), от 9.30 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;

2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;

3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;

5. Утвърждаване на Международните стандарти за оценяване, приети от IVSC.

Регистрацията на членовете на КНОБ, участващи в извънредното Общо събрание, се извършва от 7.30 часа до 9.30 часа на 25 януари 2014 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 25 януари 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com.

                                      Управителен съвет на КНОБ

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КНОБ
Публикувано: 13.11.2013 г.

Уважаеми колеги, членове на КНОБ,

 

Приемаме като нерадостен, но законосъобразен факт, че на проведени две общи събрания не успяхме да изберем ново ръководство на Камарата.

Не посочваме вини и грешки, не сме обзети от нихилизъм  и вярваме, че няма нищо страшно за демокрацията от една провлечена процедура, щом тя е регламентирана по устав и закон.

Съвършено не е необходимо да създаваме напрежение по между си, особено заради  онези членове на КНОБ, които изкарват прехраната си с оценителска дейност и желаят спокойствие и предсказуемост в професионалната организация.

 

Тъй като последното изборно събрание завърши по много лош и крайно деструктивен начин, в отсъствие на кворум, с викове на част от залата „оставка”, срещу едно ръководство, което по принцип и безусловно си е в оставка, искаме по най-толерантен и миролюбив начин да ви помолим:

 

Да подкрепим сегашното ръководство, което ЩЕ НЕ ЩЕ трябва да полага труд и да носи отговорност в обществена полза и да взема решения, до момента в който  бъде освободено от задължения и сдаде пълномощията си.

 

Независимо от казаните и трупащи се упреци към старите УС, КС и КПЕ, можем да им признаем уважение, за това, че бяха първопроходните демократично избрани екипи, които създадоха всички форми на организация и отчетност, след учредяването на КНОБ от 2009г, в обстановка на задълбочаващи се национални неудачи във всички сфери.

 

Предлагаме на Управителния съвет да бъде инициатор на промяна в процедурите за  избор на управителни органи, като стъпка в елиминиране на  недоразумения за всяко следващо събрание.

 

Нека всички членове на КНОБ в периода до следващия избор да  се въздържаме от използуване в публично пространство - думи и квалификации, които предизвикват крайно негативни емоции и желания за ответна агресия.

 

Заставаме зад сегашното ръководство в усилията му и действията му до поредното Изборно събрание. Съветваме го да побърза с подготовката и му пожелаваме успех.

 

                                  За всички членове на РК регион Стара Загора

 

                                  Димитър Диамандиев - председател

Тържествено честване на 85-тата годишнина на проф. д-р ик. н. Иван Душанов
Публикувано: 18.10.2013 г.

Уважаеми колеги,

На 16.10.2013 г. в  Голямата конферентна зала на УНСС се състоя тържествено честване на 85-тата годишнина  на нашия многоуважаван член - учредител на КНОБ и на РК София град и София област - проф. д-р ик. н. Иван Душанов, д-р хонорис кауза на СА ”Дим. Ценов”- гр. Свищов.

 

 Тържественото честване удостоиха с присъствието си Председателят на Народното събрание г-н Михаил Миков, ректорът на УНСС проф.д-р Стати Статев, представители на Сметната палата на Република България, Дипломираните експерт счетоводители, Съюза на счетоводителите в България,  ръководителите на факултети и катедри към УНСС и много други.  Поздравителни адреси бяха прочетени от името на Министър Председателя на Република България г-н Пламен Орешарски, Министъра на финансите Петър Чобанов, Ректорите на водещите висши учебни заведения в България и много други .

 Представителите на КНОБ  доц. д-р Иван Митев - член на УС на КНОБ и Татяна Илева - председател на Съвета на РК София град и София област бяха в списъка с официалните гости. От името на КНОБ  и РК София град и София област беше поднесен поздравителен адрес и авторска пластика  „Мъдрост и проникновение”,   заедно с най-искрените пожелания и дълбоко уважение към учения и човека проф. Иван Душанов.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ - 8 И 9 ЮНИ 2013, ВАРНА
Публикувано: 27.03.2013 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата), на основание чл. 19 от Устава, свиква Общо събрание на 08 и 09 юни 2013 год. (събота и неделя), от 9.00 часа, в гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, сградата на Икономическия университет, зала „Аула”, при следния дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика за дейността на КНОБ за периода на техния мандат.

2.Отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата за 2012 год.

3.Доклад за резултатите от приключилата финансово – счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 – 2012 год.

4.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за периода на неговия мандат.

5.Програма за дейността на Камарата за 2013 год.;

6.Бюджет и административен щат на Камарата за 2013 год.

7.Избор на членове на Управителния съвет.

8.Избор на членове на Контролния съвет.

9.Избор на Председател на Управителния съвет,

10.Избор на Председател на Контролния съвет.

11.Избор на Председател на Комисията по професионална етика.

Регистрацията е от 7.00 часа до 8.45 часа на 08 юни 2013 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.00 часа на 08 юни 2013 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com.

 

Управителен съвет на КНОБ

Присъждане на високо почетно звание на проф. д-р ик. н. Иван Душанов
Публикувано: 12.10.2012 г.

Уважаеми колеги,

На 10.10.2012 г. се състоя незабравимо тържество във връзка с присъждане на почетното звание "Доктор хонорис кауза" за признати заслуги към Стопанска академия "Д. Ценов" - гр. Свищов, на нашия многоуважаван член - учредител на КНОБ и член на РК София град и София област - проф. д-р ик. н. Иван Душанов.

Представителите на КНОБ доц. Иван Митев - член на УС на КНОБ и член на РК София град и София област, Татяна Илева - председател на Съвета на РК София град и София област и Ирина Стоилова - член на Съвета на РК София град и София област бяха включени в списъка с официалните гости. От името на КНОБ беше поднесен красив букет, заедно с най-искрени пожелания и дълбоко уважение към учения и човека проф. д-р ик. н. Иван Душанов.

От името на КНОБ на проф. д-р ик. н. Иван Душанов е изпратен поздравителен адрес във връзка с присъждането на високото почетно звание.

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО
Публикувано: 10.04.2012 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

Писма от КНОБ до Министерство на земеделието и храните във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Публикувано: 09.03.2012 г.
Резултати от проведения във Варна на 19 ноември 2011 г. изпит по "Оценка на недвижими имоти"
Публикувано: 30.11.2011 г.

  Информация за успешно издържалите изпита ще намерите в прикачения файл.

  Всеки желаещ може да види изпитната си работа в присъствието на член на изпитната комисия от 5 до 8 декември 2011 г. от 16.00 до 17.30 ч. в офиса на Регионална колегия Варна - Дворец на културата и спорта, бул. "Княз Борис I" №115, офис 1024.

   С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпита ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценка на недвижими имоти.

   За тази цел е необходимо всеки да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра и да попълни анкетна карта. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

   Моля, изпратете копие от платежния документ и попълнена анкетна карта /във формат .xls/ на адрес office@ciab-bg.com. Анкетната карта се попълва с главна и малки букви (виж прикачения файл "Образец - Анкетна карта").

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 19.11.2011 г. ВЪВ ВАРНА
Публикувано: 04.11.2011 г.

     Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 19 ноември 2011 г. /събота/ в гр. Варна от  9.00 ч., в Икономически университет - Варна,  зала 122. Регистрацията започва в 8.00 ч., а изпитният вариант ще бъде изтеглен в 08.15 ч.

КРЪГЛА МАСА на тема "Въвеждане в практиката на независимите оценители в България на стандарти за оценяване”
Публикувано: 12.10.2011 г.

 

 

    Кръглата маса се организира в изпълнение на решението на Общото събрание на КНОБ на 02 юли 2011 год. по т. 6 от дневния ред: „Предложение за започване на процедура за въвеждане на стандарти за оценяване”:

*Въвеждане на терминологичен речник за понятията, използвани в оценителската практика в Република България, хармонизирани и унифицирани с европейските и международните понятия.

*Управителният съвет да създаде нова работна група по стандартите с председател Председателят на УС на КНОБ, която да изготви концепция за стандартите за оценяване:

  приемане на стандартите на IVSC и разработване на необходимите ръководства и приложения

  или

  разработване на български стандарти за оценяване и съответните ръководства и приложения към тях и хармонизирането им с международните в България

 

Цел на Кръглата маса:

Разглеждане на различни виждания и концепции относно въвеждането в практиката на независимите оценители на съвременни стандарти за оценяване.

С тази Кръгла маса се цели да се улесни Камарата на независимите оценители в България за изпълнение на чл. 22 ал. 3 т. 5 от Закона за независимите оценители, като на база на резултатите от тази среща работната група по стандартите с председател Председателят на УС на КНОБ ще изготви окончателна концепция за стандартите за оценяване за взимане на   съответното решение от УС на КНОБ.

 

 

Дата на провеждане: 22 октомври 2011 год. /събота/

Място на провеждане: гр. София, Венус Бизнес Център,

бул. "Дондуков" № 9, ет. 3, вход от ул. "Бачо Киро".

 Начало на кръглата маса: 10.00 ч.

Модератор на кръглата маса : г-н Л. Симов – Председател на УС на КНОБ

 

Участници в кръглата маса:

1.     Заявилите участие до 10.00 ч. на 20.10.2011 г., които ще представят Концепции или Резюмета на Концепции по “Стандарти за оценяване”. Желателно е Концепциите или Резюметата на концепциите да бъдат представени в офиса на Камарата до 20.10.2011 год.

2.     Заявилите участие до 10.00 ч. на 20.10.2011 г. без концепции и резюмета, искащи да изразят становища или да участват в дискусиите.

 

Организация на провеждането на пленарното заседание:

 

1. Встъпително слово от Председателя на УС на КНОБ – 10 минути

 

2. Разполагаемо време за всеки един участник с разработена концепция:

- Представяне на разработената концепция – до 20 минути.

- Дискусия по представената концепция  до 40 минути.

- Време за изказване по дадена концепция и задаване на въпроси  от един участник – 5 минути

- Време за отговор по даден въпрос – 3 минути.

 

3. Почивки: на всеки 60 минути работа – 15 минути почивка. Обедна почивка от :  13.00   до: 13.30

4.  Закриване на кръглата маса – 10 минути.

 

Забележка: определеното по –горе  време е работно и то може да бъде съкратено в зависимост от броя на представените концепции и резюмета на концепции.

 

Изисквания към разработените концепции или резюмета на концепции относно  “Стандарти за оценяване”:

 

1.     Необходимост от съвременни стандарти за оценяване.

2.     Визия за същността и начина на въвеждане.

3.     Цели, които трябва да се постигнат с въвеждане на стандартите за оценяване.

4.     Наименование на стандартите за оценяване .

5.     Структура и визия за съдържанието на стандартите за оценяване.

6.     Последователност на въвеждане на стандартите за оценяване.

Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти"
Публикувано: 11.10.2011 г.

    Камара на независимите оценители в България  организира изпит за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти", който ще се проведе на 19 ноември 2011 г./събота/ в гр. Варна от  9.00ч., в Икономически университет - Варна,  зала 122. Регистрацията започва в 8.00ч., а изпитният вариант ще бъде изтеглен в 08.15ч.

Таксата за явяване на изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ :

Юробанк И Еф Джи България АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачения файл, както и конспект и литература към него.

ВАЖНО : Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис

на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б) до 28.10.2011г. включително!!!

КНОБ РК Варна организира курс за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти"
Публикувано: 20.09.2011 г.

   Регионална колегия Варна, съвместно с Камара на независимите оценители в България, организира курс за обучение на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти", който ще се проведе от 15 до 29 октомври 2011 г.

Цената на курса е 945 лв. с ДДС.  

Място на провеждане – гр. Варна, х-л Димят, конферентна зала „Рубин”.

Учебната документация, одобрена от КНОБ, може да разгледате в прикачения файл.

Регистрация за участие:

     1.  Лично: в офиса на КНОБ РК – Варна, ДКС, бул. "Княз Борис I" №115, офис 1024 или на тел. 052 61 64 61 и моб. 0879 84 32 11, и изпращане на попълнено заявление (в прикачен файл) на следния имейл : office@ciab-varna.com

     2.  Плащане (по банков път): до 24 часа след подадено заявление за участие :

                    Банка:        "Алианц Банк България" АД

                    BIC:           BUINBGSF

                    IBAN:        BG45BUIN95611000202201

                    Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : такса курс НИ  и трите имена на участника.

     3.   Потвърждаване: след извършено плащане и представено копие на платежно нареждане в установения срок (в офиса на РК - Варна или на office@ciab-varna)

Краен срок за записване :  6 октомври  2011 г.

Групата за обучение се формира по реда на подадените заявления за участие в курса. Минимален брой участници : 30

Максимален брой участници : 60

Резултати от проведените през юли и август 2011 г. изпити по "Оценка на машини и съоръжения", "Оценка на земеделски земи и трайни насаждения", "Оценка на недвижими имоти" и "Оценка на търговски предприятия и вземания". Указания за издържалите изпитите
Публикувано: 01.09.2011 г.

   С решения на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по "Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения", "Недвижими имоти" и "Търговски предприятия и вземания", проведени съответно по МС на 17.07.2011 г., по ЗЗТН на 23.07.2011 г., по НИ на 30.07.2011 г. и по ТПВ на 13.08.2011 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната правоспособност.

   За тази цел е необходимо всеки, който е издържал даден изпит, да  внесе такса от 120 лв. (за една правоспособност)  за вписване в регистъра и да попълни анкетна карта. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

   Моля, изпратете копие от платежния документ и попълнена анкетна карта на адрес office@ciab-bg.com

   Печата и сертификата се получават лично като се представя документ за самоличност и оригинала на дипломата за завършено висше образование.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 28.07.2011 г.

Изпитът по „Оценка на търговски предприятия и вземания” ще се проведе на 13 август 2011 г. /събота/ от 9 ч. в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София, ж.к. Овча купел, ул. „Монтевидео” № 21,  зала АУЛА.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 15.07.2011 г.

Изпитът по "Оценка на недвижими имоти" ще се проведе на 30 юли 2011 г. /събота/ от 8.30 ч. в Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, София, бул. "Христо Смирненски" № 1, новата сграда на университета, ет. 2, зали 228 и 230.

В зала 228 ще бъдат кандидатите от № 1 до № 70 от приложения списък, а в зала 230 - от № 71 до № 138.

Необходимо е участниците в изпита да носят със себе си калкулатор и химикалка. Всички необходими формули и таблици ще се раздават на място.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"
Публикувано: 08.07.2011 г.

Изпитът по "Оценка на земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 23 юли 2011 г. /събота/ от 8.30 ч. в Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, София, бул. "Христо Смирненски" № 1, новата сграда на университета, ет. 2, зала 230.

Необходимо е участниците в изпита да носят със себе си калкулатор и химикалка. Всички материали /формули, таблици и др./, които са необходими за изпита, ще се раздават на място.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТА ПО "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 04.07.2011 г.

Изпитът по „Оценка на машини и съоръжения” ще се проведе на 17 юли 2011 г. /неделя/ от 10 ч. във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” /бивш ПЖИ/ - София, ул. „Гео Милев” № 158, пети учебен корпус, зала "АУЛА". Пътува се с автобуси № 9 и 404.

КУРС И ИЗПИТ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 04.07.2011 г.

КНОБ организира курс по "Оценка на търговски предприятия и вземания", който ще се проведе от 16 до 30 юли 2011 г.

Цената на курса е 945 лева.  

Групата за обучение се формира по реда на подадените заявления за участие в курса.

На 13 август 2011 г. /събота/  ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания.

Таксата за явяване на изпит е 120 лева.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 20 юли 2011 г.

 

КУРСОВЕ И ИЗПИТИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ
Публикувано: 16.06.2011 г.

От 27 юни до 6 юли 2011 г. ще се проведе курс по "Оценка на машини и съоръжения".

Цената на курса е 750 лева.   Групата за обучение се формира по реда на подадените заявления за участие в курса.

На 17 юли 2011 г. /неделя/ от 10 часа ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 23 юни 2011 г.

 

На 23 юли 2011 г. /събота/ ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 29 юни 2011 г.

 

На 30 юли 2011 г. /събота/ ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за оценка на недвижими имоти.

Срокът за подаване на документи за явяване на изпита /виж прикачения файл/ е 6 юли 2011 г.

 

Таксата за явяване на изпит е 120 лева.

КНОБ ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ
Публикувано: 31.05.2011 г.

От 10 до 24 юни 2011 г. и от 8 до 22 юли 2011 г. ще се проведат курсове по "Оценка на недвижими имоти".

От 17 до 26 юни 2011 г. ще се проведе курс по "Оценка на земеделски земи и трайни насаждения".

 Групите за обучение се формират по реда на подадените заявления за участие в курс.

Цените на курсовете са:

"Оценка на недвижими имоти" - 945 лева.

"Оценка на земеделски земи и трайни насаждения" - 750 лева.

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ /обн. в ДВ бр. 19 от 08.03.2011/ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 8 АПРИЛ 2011. УКАЗАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНО
Публикувано: 19.05.2011 г.
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ ,обн. в ДВ бр. 19 от 08.03.2011 год.
§ 33. (1) В срок една година от влизането в сила на закона лицата, притежаващи удостоверение за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени от Лесотехническия университет, Института за гората при Българската академия на науките, Националното управление по горите, Държавната агенция по горите и Изпълнителната агенция по горите, се вписват по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.
(2) Вписването по ал. 1 се извършва въз основа на заявление, към което се прилага копие от удостоверението за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на горски територии могат да се извършват само от оценители, вписани в регистъра по ал. 1.
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 – 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Процедура и документи за вписване по право на оценители с правоспособност „Поземлени имоти в горски територии” в Регистъра на независимите оценители може да намерите в прикачените файлове.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Публикувано: 10.01.2011 г.

Указания за членство в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата) и Регионалните колегии на КНОБ и заплащане на годишния членски внос.

    Уважаеми колеги,

  1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

   2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).

   3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.

   4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Заявлението се подава в офиса на КНОБ. Ако независимият  оценител желае да членува и в Регионална колегия, Заявлението се подава в офиса на Регионалната колегия.

   5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да членува в Регионална колегия се изразява с подаване на Заявление в офиса на Регионалната колегия.

   6. Членският внос за 2011 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 30.01.2011 год. (съгласно Правилника за финансовата дейност на КНОБ).

   7. Заплащането на членския внос е по банков път:

    -за членове на КНОБ, които не членуват в Регионални колегии:

Адрес:

гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б

ЕИК:

175681478

IBAN:

BG56 BPBI 7942 1079 5016 02

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк И Еф Джи България АД

    В основанието за внасяне се вписва: Членски внос за 2011 г. и трите имена на заявителя/члена на КНОБ

-за членове на КНОБ, които членуват в Регионални колегии - по банковите сметки на съответните Регионални колегии.

ЧЛЕНСТВО В КНОБ ЗА 2011 ГОДИНА
Публикувано: 04.01.2011 г.

       Банкова сметка за членски внос:

IBAN:

BG56 BPBI 7942 1079 5016 02

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк И Еф Джи България АД

        В основанието за внасяне се вписва: Членски внос за 2011 г. и трите имена на заявителя/члена на КНОБ

        Членският внос за една календарна година е 120 лева.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Публикувано: 06.02.2010 г.
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД