Камара на независимите оценители в България
Акценти
ПОКАНА - ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Файлове: Заявление

 

П О К А Н А 

за участие в

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“,

И

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ ПО СЛУЧАЙ 10 ГОДИНИ

ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КНОБ

провеждане на 30 ноември 2019 г., в гр. Пловдив

Управителният съвет на  Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, с международно участие, която ще се проведе на 30 ноември 2019 г. в гр. Пловдивхотел „Санкт Петербург“, зала „Пълдин“, с адрес: бул. „България“ № 97

Домакин на събитието: Регионална Колегия Пловдив

 Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването и популяризиране на добрите практики. Всички доклади ще се представят през призмата на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

 Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика, представени на български и английски език, който сборник е пети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Тема 1: „Приходният подход при оценяване на инвестиционен проект, съгласно БСО при недвижими имоти“

Докладчик: г-н Йордан Герчев

Дипломиран икономист. Притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Корвинус Университет в Будапеща от 1987 година. Владее писмено и говоримо четири чуждестранни езика. Има консултански и оценителски бизнес през собствена фирма. Сертифициран оценител на недвижими имоти от 1998 година. Член на Българо-Унгарската Търговска Камара. Г-н Герчев е член на Съвета на РК Варна към КНОБ с два мандата.

 

Тема 2: „Оценка на машини и съоръжения за целите на апортната вноска, съгласно БСО“

Докладчик: инж. Антон Михайлов

Магистър инженер; професионална квалификация: инженер-химик; следдипломна квалификация по икономика, планиране и управление на химическата промишленост; икономика на управлението; бизнес планиране; консултант по европейски програми; независим оценител от 1993 г. с правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и финансови активи и финансови институции. Г-н Михайлов е член на Съвета по методология и квалификация (СМК) към Управителния съвет на КНОБ и член на екипа, съставил Българските стандарти за оценяване (БСО).

Тема 3: „Специфика при идентифицирането на обектите на интелектуалната и индустриалната собственост и другите фактически отношения‘

Докладчик: инж. Весел Пендичев

Магистър по радиоелектроника и по патентно право, правоспособен юрист. Представител в областта на изобретенията и полезните модели, притежаващ сертификат от Патентното ведомство на Република България от 1995 г. Представител в областта на търговските марки и промишлените образци, притежаващ сертификат от Патентното ведомство на Република България от 1995 г. Европейски патентен представител, сертифициран от Института на европейските патентни представители към Европейското патентно ведомство; гост-лектор и преподавател в различни програми за обучение и квалификация; независим оценител от 1993 г. с правоспособност за оценка на Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения и на Други активи в областта на декоративното изкуство, дизайна, антиките и недвижимите имоти, които са паметници на културата. Г-н Пендичев е член на Съвета по методология и квалификация (СМК) към Управителния съвет на КНОБ и член на екипа, съставил Българските стандарти за оценяване (БСО).

Тема 4: „Пазарът на земеделска земя в България – тенденции и перспективи“

Докладчик: доц. Мария Станимирова

Доцент д-р по икономика, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 60 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др.

Цена за участие в ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

- за членове на КНОБ – безплатно

- за други участници – 360.00 /триста и шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ, по ел. поща в КНОБ, до 25.11.2019 г. /понеделник/.

Регистрация на участниците и получаване на материалите за провеждане на конференцията от 09.00 часа до 9.30 часа.           

Откриване на Конференцията в 9.30 часа.

Организиране от КНОБ на паузи за кафе и обяд, като част от дневния ред на конференцията.

Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си. Конференцията е включена в годишната програма на КНОБ за квалификационни мероприятия за оценители със статут REV, което се отразява и в удостоверението.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да покани всички участници в Петата национална конференция на официална вечеря по случай 10 години от учредяването на КНОБ, която ще се проведе на 30.11.2019 г. в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“

Приложение: Заявление – образец за участие

 Банкова сметка:

 Юробанк България АД,   

 IBAN: BG02 BPBI 7942 1079 5016 04,   

 BIС: BPBIBGSF

За контакти: Администрация на КНОБ

 Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

Управителен съвет на КНОБ

 

Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Новини
ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 15.11.2019 г.

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ НА КНОБ
организира квалификационно мероприятие – ДИСКУСИЯ на тема:

„ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ -  НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“

 

Дата на провеждане:

06 и 07 декември 2019 г.( петък и събота)   

Място на провеждане: гр. Тетевен,  хотел  „Олимп“

                  http://www.olympsportshotel.com


Лектор:
  арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособност по: „Недвижими имоти" и „Други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектантска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК.

 

Цена за участие в квалификационно мероприятие - ДИСКУСИЯ:

-  Крайна цена за членове на КНОБ: Без заплащане

-  Крайна цена за всички други участници: 60 /шестдесет/ лева с ДДС.

 

Цената включва:

-  Материали за провеждане на квалификационното мероприятие - дискусия, кафе-паузи и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ

 

Информативно:

Цена на хотелско настаняване: 65 лв. на ден на човек настанен в двойна стая

Включва:  нощувка, закуска - блок маса, обяд и вечеря на тристепенно сет меню

СРК  Плевен – Ловеч поема ангажемент за съдействие  по отношение на хотелско настаняване

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Плевен – Ловеч  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ
, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. За удобство на участниците регистрацията ще се осъществи чрез имейл адрес: korekt61@abv.bg

 

Плащане (по банков път):

 

За квалификационна дискусия

За хотелско настаняване - хотел „ОЛИМП“

КНОБ - РК  ПЛЕВЕН – ЛОВЕЧ

IBAN BG50 BPBI 7942 1079 5016 13

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане:

Квалификационна дискусия

трите имена на участника и ЕГН

 

ВЕ ТРЕЙДИНГ ЕООД

IBAN: BG02INTF40012023475196

BIC: INTFBGSF 

Основание за плащане:

Резервация – дискусия - 06 и 07.12.2019 год.

трите имена на участника

 

Краен срок за регистрация: 25.11.2019 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия Плевен – Ловеч

Тел. за информация: 0878 376 979 – Здравка Петрова   

 

ПОКАНА – КВАЛИФИКАЦИОННА ДИСКУСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 11.11.2019 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 

организира квалификационна дискусия на тема:

"Площообразуване на жилищни сгради.

Метод на пазарните сравнения (аналози) - Информационни източници. Модел за избор на аналози“

която ще се проведе в гр. БУРГАС на 07.12.2019 г. /събота/

Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация

ул.Цар Петър“ № 1, с начало 10:00 часа до 16:00 часа

 

Лектор и модератор: Валентин Радев – Председател на СРК Бургас, Сливен и Ямбол.

Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут REV

 

Цена за участие в квалификационната дискусия:

Цена за членовете на КНОБ: безплатно.

Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материали за провеждане на дискусията и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление /за нечленовете на КНОБ и придружено с копие от платежен документ за извършено плащане/.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /Валентин Радев/

 

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България АД,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
 кв. дискусия на 07.12.2019 г.  за /Име, Презиме, фамилия и ЕГН на Участника/

Краен срок за регистрация: 02.12.2019 г. вкл.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2018 год., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 26.03.2019 г.

 

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.1. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. всеки независим оценител, упражняващ професията Независим оценител по чл. 16, ал. 1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ заплаща годишна вноска съгласно чл. 10, ал. 8 от Кодекса за професионална етика в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за второто полугодие на 2018 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ,  съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗНО, платима в срок до 31.05.2019 г. вкл., съгласно решение на УС на КНОБ от 22.03.2019 г.

 Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.4. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. при неизпълнение на задълженията за плащане на годишните вноски от независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика, се налагат дисциплинарни наказания, съгласно глава пета „Дисциплинарна отговорност” от ЗНО.

 УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА ЗА 2018 год. СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ГОДИШНА ВНОСКА ЗА 2019 год., СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 26.03.2019 г.

 

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.3. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. всеки независим оценител, упражняващ професията Независим оценител по чл.16, ал.1 от ЗНО и вписан в Регистъра на независимите оценители на КНОБ заплаща годишна вноска съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика в размер на 50.00 /петдесет/ лева за 2019 г., за всяка вписана оценителска правоспособност в Регистъра на независимите оценители на КНОБ,  съгласно чл.6, ал.1 от ЗНО, платима в срок до 31.05.2019  г. вкл., съгласно решение на УС на КНОБ от 22.03.2019 г.

Съгласно решение на Управителния съвет на КНОБ по т. 7.4. от Протокол № 74 от 28.09.2018 г. при неизпълнение на задълженията за плащане на годишните вноски от независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители на КНОБ, съгласно чл.10, ал.8 от Кодекса за професионална етика, се налагат дисциплинарни наказания, съгласно глава пета „Дисциплинарна отговорност” от ЗНО.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА ЗА 2019 год. СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. 

 

Членство в КНОБ за 2019 г.
Публикувано: 26.03.2019 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2019 г. е до 28.02.2019 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2019 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или чрез куриерска фирма).

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2018 г.
Публикувано: 07.01.2019 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители (ЗНО) независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за 2018 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Отчети за 2018 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 07.01.2019 г. 

За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2018 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява.

При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява.

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - приет и утвърден от ОС на КНОБ на 16.06.2018 г., на проведеното ДОС на КНОБ в гр. Русе
Публикувано: 25.07.2018 г.

С настоящото КНОБ информира всички независими оценители, вписани в Публичния Регистър на независимите оценители, за приетия и утвърден КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА от ОС на КНОБ, зъдължителен за прилагане съгласно ЗНО.

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1. Декларация по образец

2. Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

- пощенски код;

- населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД