Камара на независимите оценители в България
Акценти
Информация относно изпити за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Обяви"
ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2016 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за  2016 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

 

ВАЖНО:  Отчети за 2016 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 01.01.2017 г.    !!!!!

ВАЖНО:   За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2016 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява     !!!!!

ВАЖНО:  При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява    !!!!!

 

Изп. секретар на КНОБ, маг. инж. Атанас Бочев

Новини
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 28.03.2017 г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ

към КАМАРАТА НА НЕЗАВАСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

На основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл. 13 (3) от Правилника  за устройството и

дейността на РК на КНОБ, Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч  към КНОБ свиква

 Общо отчетно събрание на РК Плевен-Ловеч на  28.04.2017г. от 16.30 ч.

в конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”,

при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК Плевен – Ловеч за дейността през 2016 г.

2. Отчет на Финансовия контрольор за 2016 г.

3. Приемане на годишна програма за 2017 г.

4. Приемане на проектобюджет за 2017 г.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. на 28.04. 2017 г. във фоайето пред конферента зала №2.

За да участвате на Общото събрание на Региналната колегия Плевен Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2017 година. 

Съвет на РК Плевен – Ловеч

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 16.03.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ КНОБ-СТАРА ЗАГОРА

 ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 15.03.2017 г./, свиква Общо отчетно събрание на РК, на  20.04.2017 г./четвъртък/, от 15.30 часа, което ще се проведе на традиционното място - в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 15.00 ч.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Избор на Председател на събранието

2.Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността през 2016г,

3.Отчет на контрольора на РК за 2016г

4.Изказвания.

5.Приемане на годишна програма за 2017г за дейността на РК

    При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

След събранието е осигурена тържествена вечеря за всички членове на РК по повод празника на независимия оценител - ресторант „Амадеус” Стара Загора. Вечерята ще бъде за сметка на Регионалната колегия.

                                                             От Съвета на РК Стара Загора

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 16.03.2017 г.

П О К А Н А

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - гр. РУСЕ към

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в България

   На 20.04.2017 г. в гр. Русе, в сградата на ПГ по Архитектура, Строителство и Геодезия – „П. Пенев”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №105 от 17,30ч. ще се проведе общо събрание на Регионална колегия – Русе към КНОБ.

   Събранието се свиква съгласно чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Регионална колегия Русе към КНОБ, за периода -01.04.2016 до 01.04.2017 г

2. Отчет на контрольора на РК Русе;

3. Приемане годишна програма за дейността на РК през 2017г.

4. Приемане бюджет на РК Русе за 2017 г.

5. Разни.

Председател на СРК Русе, Валери Матеев

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ
Публикувано: 10.03.2017 г.

Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 9 април 2017 г. (неделя) от 8:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.2, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на СРК през  изминалата 2016г.

2. Отчет на финансовия контрольор на РК - Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г.

4. Приемане на годишна програма за 2017г. за дейността на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2017г.

6. Други 

Регистрация на участниците от 8.00-8.30ч.

При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 9.30 часа на 9 април 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол. 

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание: 

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/

e-mail:office@ciab-burgas.com до 07.04.2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 08.03.2017 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РK София-град и София-област от 06.03.2017 г., свиква редовно Общо събрание /ОС/в гр. София на 08.04.2017 г. (събота), в 09.00 часа във Федерация на научно техническите съюзи. Адрес: София ул. Г.С.Раковски № 108, ет.2, зала №3.

 Регистрацията започва в 8.30 ч. на 08 април 2017 г.  във фоайето пред  залата.

 Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2016 г. Отчет на Бюджета на РК за 2016 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2016г. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на
  програма за дейността на РК за 2017 г.
6. Обсъждане
  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2017г.

7. Допълване на състава на СРК на основание параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ.

8. Разни

 За присъствие на ОС с право на глас са заплатилите членски внос за 2017 г.

 Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF

Банка: „Юробанк България” АД

В основанието за плащане се вписва : Членски внос за 2017 г., три имена и ЕГН.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа.

 Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК  София-град и София-област при регистрацията следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на регистрационна карта, пълномощни и декларация.

 Колеги, молим да потвърдите присъствието си на Общото събрание до 31.03.2017 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните и Декларацията на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.

 

 СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 01.03.2017 г.

Съветът на Регионална колегия (РK) Шумен, Търговище, Разград  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РК Шумен, Търговище, Разград свиква редовно Общо събрание в гр. Шумен на 06.04.2017 г. /четвъртък/, в 16.00 часа,  в офис на КИИП РК Шумен /ул. Съединение № 109, ет.4/.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК за дейността за 2016 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на РК за 2016 г.

3. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2017 г.

4. Обсъждане  и приемане на Бюджета на РК за 2017 г.

5. Разни

    За присъствие на Общото събрание на РК Шумен, Търговище, Разград с право на  глас, участниците следва да са внесли  членски внос за 2017 г.

Регистрацията започва в 15.30 ч. на 6 април 2017 г. в офиса на КИИП.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред.

 

СРК Шумен, Търговище, Разград

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
Публикувано: 01.03.2017 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

      Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 01 април 2017 г. (събота) от 09:00 часа в гр. Варна, Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" №77,  зала 128, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна. Избор на Председател на Общото събрание на РК Варна

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията са от Председателя на комисията по явно гласуване в зала.

4. Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията.

6. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по документите и проекторешенията.

8. Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи на Регионална колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.).

9. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.

10. Приемане бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год.

11. Приемане Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год.

12. Избор на членове на Съвета на РК-Варна.

13. Избор на Председател на Съвета на РК-Варна.

14. Избор на Контрольор на РК-Варна.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 10:00 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 08:00 ч. до 09.00 ч. на 01 април 2017 г. във фоайето пред зала 128.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2017 г. три имена и ЕГН

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните и декларацията на регистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

!!! С цел отпечатване на делегатските карти, молим регистрационните карти заедно с пълномощните и декларациите да бъдат изпратени предварително по електронен път на e-mail: office@ciab-varna.com  до 27.03.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 28.02.2017 г.

Регионална колегия Стара Загора обявява провеждането на квалификационен семинар на тема:

"Оценка на доходоносни имоти. Видове стойност. Ипотечна заемна стойност"

                                         на 01.04.2017 год. /събота/

Лектори - инж. Георги Георгиев, инж. Светозар Атанасов

Място на провеждане: гр. Стара Загора, хотел МЕРИАМ ПАЛАС”

Цена за участие

- за членове на КНОБ – 100 лв. крайна цена;

- за други участници – 200 лв. крайна цена с вкл. ДДС

Цената включва: текстови материали, обяд на блок маса и две кафе-паузи

Брой на участниците в семинара: до 35 лица.

Регистрация за участие: Регистрационна карта.

Попълнената Регистрационна карта изпратете на e-mail: diamondm@mbox.contact.bg

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане: 25.03.2017 г. (събота).

Квалификационният семинар има практическа насоченост.

 

Плащане (по банков път):

Юробанк И Еф Джи България АД

IBAN BG61 BPBI 7942 1079 5016 09

BICBPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  СТАРА ЗАГОРА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: квалифик. семинар - 01.04.2017 г., три имена и ЕГН на участника

Желаещите да посетят семинара могат да получат допълнителна информация на телефон:

042 / 601 340 – Ани Станчева

По решение на УС на КНОБ се удължава срокът за плащане на ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г. до 28.02.2017 г. вкл.
Публикувано: 02.02.2017 г.
Членство в КНОБ за 2017 год.
Публикувано: 30.12.2016 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност в КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 г. е до 30.01.2017 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се 
вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2017 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес:
 гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).                                 Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

С уважение,

Изп. секретар на КНОБ, маг. инж. Атанас Бочев

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Недвижими имоти”, проведен на 24.09.2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 20.12.2016 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Недвижими имоти", проведен на 24.09.2016 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Недвижими имоти".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „НИ”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.10.2016 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И НИС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Публикувано: 26.05.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1.     Декларация по образец

2.     Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

-пощенски код;

-населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

Съобщение от КС на КНОБ
Публикувано: 17.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ,

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за независимите оценители,

Контролният съвет на КНОБ разглежда жалби срещу решенията на

Управителния съвет на КНОБ. В тази връзка всеки независим оценител, който е

несъгласен с решения на Управителния съвет, има право да подаде жалба до

Контролния съвет по надлежния ред - писмено чрез деловодството на КНОБ.

Контролният съвет няма основания да разглежда друг вид документи,

както и жалби, които не са срещу решения на УС на КНОБ.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КНОБ

Меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков
Публикувано: 12.09.2014 г.
Файлове: Меморандум

Уважаеми колеги,

На 03 септември 2014 г. в гр. Краков, Полша се подписа меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, член на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA). Документът се подписа  от председателя на СРК - Варна г-жа Дарина Бобева и президента на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков г-жа Йоланта Носек-Хаич. На срещата присъстваха г-н Кржиштоф Братковски – президент на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA), членове на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, членовете  на  СРК- Варна г-жа Диана Велинова, г-жа Калина Василева и г-жа Кичка Кателиева – член на комисията по международно сътрудничество към СРК - Варна.

Основните направления на сътрудничеството са в областта на обучението, обмяна на опит, участие в съвместни проекти и др.

НОВО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Публикувано: 08.11.2013 г.

Съветът за международни стандарти за оценяване  /IVSC/  издаде „Международни стандарти за оценяване 2013 г.”, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2013 г.

УТОЧНЕНИЕ:

Първите два меморандума /за  сътрудничество между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ и между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /AVAG/ са подписани лично от Председателя на УС на КНОБ г-н Людмил Симов.

Меморандумът за сътрудничество между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/ е подписан от члена на УС на КНОБ г-жа Ели Монева, която е упълномощена писмено от г-н Людмил Симов.

 

              Уважаеми колеги,

            На 24 септември 2013 г. между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ беше подписан  Меморандум за сътрудничество.

На 20.09.2013 г. е подписан Меморандум за сътрудничество  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G./.

Меморандум за сътрудничество  е подписан на 12.09.2013 г. и между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

            Водят се разговори за сътрудничество и с други национални оценителски асоциации в европейски държави.

            Очакванията са сътрудничеството да се развива най-вече в областта на обучението и квалификационни програми, участие в международни проекти, обмяна на опит и т. н.

На регионално ниво също се работи активно по линия на международното сътрудничество, основно от Регионална колегия София град и София област и Регионална колегия Варна:

 Регионална колегия София град и София област

Като първи израз сътрудничество във връзка с подписания  Меморандум  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. , бяха поканени и с удоволствие приеха поканата за участие в семинара, организиран от Регионална колегия София град и София област, който ще се проведе на 27-29 септември 2013 г. в Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ. Те ще ще представят дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.

На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество направления се разработва Програма с мероприятия, вкл. по повишаване квалификацията на оценителите, която ще бъде реализирана през 2014 г.

 

На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема   „Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на КНОБ. В продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български специалисти в областта на оценяването.

   

На 07.04.2012 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,, зала: ”Финсис” Международен семинар на тема: „Изготвяне  на оценителския  доклад за целите на кредитирането” с гост-лектор г-н Андреас Муланас, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, Главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз.  

 

На 14.05.2011 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,хотел Рила, зала Адакта:Международен семинар на тема  „Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар" с гост-лектор Спиридула Буту, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, магистър  в областта на недвижимите имоти от Cass Business School of City University of London

 

Регионална колегия Варна

На 14. 09.2012 г. в гр. Констанца се преподписа меморандум за сътрудничество между Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) от председателя на Съвета на Регионална колегия – Варна – Дарина Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На събитието присъстваха инж. Людмил Симов – председател на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална колегия – Варна и Филиал Югоизточен регион. Този меморандум е продължение на подписания по-рано на         21.04.2012 г. във Варна с Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) и отразява вливането му във Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR), създаден на Първата асамблея, състояла се 04.08.2012 г. в Констанца.  

В изпълнение на основните направления за взаимно сътрудничество СРК – Варна съвместно с представителите на Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) до момента са проведени четири семинара за обогатяване методическия инструментариум и повишаване качествотото на оценителските услуги в България, проведени в гр. Констанца и в гр. Варна, участие на членове на СРК Варна в годишната конференция на Национална асоциация на оценителите в Румъния през 2013 г., организирани са работни срещи на територията на двете организации.

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД