Камара на независимите оценители в България
Акценти
„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 8 /осем/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”, който ще се проведе в гр. София от 18.07.2018 г. до 25.07.2018 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 18.07.2018 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ - Специализирал в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4 самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3 книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търовското и гражданското паво, гражданския процес, приватизацита и търговската несъстоятелност. Гл. ас. д-р КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други, с отлична практика, като независим оценител, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Проф. д-р ГЕОРГИ МИШЕВ - лектор в УНСС по "Статистика" и "Иконометрия". Доц. д-р ТЕОДОРА РУПСКА - лектор в УНСС по "Управленско счетоводство". Проф. д-р НИКОЛАЙ ЩЕРЕВнаучноизследователската дейност на „БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса”. Доц. д-р ОЛЕГ ДИМОВ - заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. Доц. д-р ЛЮБОМИР ТОДОРОВ - лектор в УНСС по "Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса", "Бизнес анализ" и "Анализ на инвестиционната дейност на предприятието". Проф. д-р ДИАНА КОПЕВА - лектор в УНСС по "Оценка на природните ресурси", "Еко-икономика" и "Аграрен бизнес".

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 900 /деветстотин/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, ежедневно обяд и кафе пауза.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:BPBIBGSF

Банка:Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 17.07.2018 г. вкл.

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за 2017 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Отчети за 2017 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 02.01.2018 г. 

За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2017 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява.

При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява.

Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Новини
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ – ГРАД И СОФИЯ – ОБЛАСТ НА КНОБ
Публикувано: 18.06.2018 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД И СОФИЯ - ОБЛАСТ НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема: "ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ", който ще се проведе в гр. София на 30.06.2018 г. /събота/

Разглежданата тема е съобразена и с Българските стандарти за оценяване (БСО). Признават се 6 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: Зала № 2 на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България с адрес гр. София, ул. „Георги С. Раковски" 108, с начало 10:00 часа до 16:00 часа

Лектор: арх. РОСИЦА МИХАЙЛОВА - Независим оценител вписан в Регистъра на КНОБ с правоспособности по: „Недвижими имоти" и „Други активи ((произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата)". Член на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ. Член на Български Национален комитет на ИКОМОС. Притежава пълна проектанска правоспособност. Вписана в публичния регистър на Министерството на културата по чл. 165 от ЗКН. Организатор и лектор в курсове за подготовка на оценители на произведения на изкуствата и архитектурни паметници на културата съвместно с холандски преподаватели по програма на NMCP - Холандия, утвърдена от АПСК.

Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 90 /деветдесет/ лв.
Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара, кафе-паузи, обяд и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ - srksofia.main@gmail.com

Тел. за информация: 02/986 47 16 и 0884 440 990

Плащането се извършва по следната сметка:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД
В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 30.06.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 28.06.2018 г. вкл.

Съвет на Регионална колегия София - град и София - област на КНОБ

Квалификационно мероприятие - ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, с международно участие - „АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“, провеждане на 01 септември 2018 г. гр. София
Публикувано: 13.06.2018 г.

П О К А Н А 

за участие в

ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

провеждане на 01 септември 2018 г. в гр. София

 

Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 септември 2018 г. в гр. София,  пл. "Света Неделя" № 5, хотел „София Хотел Балкан”, зала „Средец”.

Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики. Всички доклади /от българските докладчици/ ще се представят през призмата на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е четвърти поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Тема от областта на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, във връзка с действаща концесия. Докладчик: гл. ас. д-р и. н. Калина Кавалджиева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” при Университет за национално и световно стопанство – София /УНСС/, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

2. Тема от  областта на „Недвижими културни ценности” - сгради от културното наследство. Докладчик: арх. Росица Михайлова, назависим оценител с дългогодишна практика, член на КНОБ, РК СГСО, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

3. Тема от областта на „Земеделски земи и трайни насаждения” във връзка с акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Докладчик: г-жа Светлана Попова, независим оценител с дългогодишна практика, член на екипа лектори в квалификационния курс свързан със „ЗЗТН”, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/, член на КС на КНОБ.

4. Тема от областта на „Недвижими имоти”, във връзка с незавършено строителство. Докладчик: инж. Георги Георгиев, член на УС на КНОБ, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ.

5. Тема от областта на „Търговски предприятия и вземания”, във връзка с репутация и нейната оценка. Докладчик: г-н Пламен Данаилов, Председател на КС на КНОБ.

6. Тема свързана с Българските станадри за оценяване /БСО/, относно правна рамка,  отношения с възложители, потребители и други свързани въпроси от правен характер. Докладчик: д-р, адв. Георги Хорозов, юридически консултант на КНОБ, участник в множество квалификационни мероприятия организирани от КНОБ и в подготовката на лекционните материали за провеждането им.

Докладчици – международно участие от сродни организации, членки на TEGoVA, със специалното участие на Председателя на Борда на директорите на TEGoVA, г-н Кшищоф Гшешик, FRICS REV.

Такса за участие:

за членове на КНОБ – крайна цена 150 /сто и петдесет/ лева;

за други участници – 360 /триста и шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ, по ел. поща в КНОБ до 24.08.2018 г.

Регистрация на участниците и получаване на материалите за провеждане на конференцията от 09.00 часа до 9.25 часа.           

Откриване на Конференцията в 9.30 часа; закриване в 18.00 часа.

Организиране на обяд и кафе пауза от КНОБ, като част от дневния ред на конференцията.

Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си. Конференцията е включена в годишната програма на КНОБ за квалификационни мероприятия за оценители със статут „REV оценител”, което се отразява и в удостоверението.

Дневният ред за провеждане на Конференцията, включващ презентиране на докладите, дискусии и почивки за обяд и кафе, ще се изпрати на участниците в срок до 28.08.2018 г.

За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.

Приложение: Заявление – образец за участие               

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ                              

За контакти: инж. Атанас Бочев, Изпълнителен секретар на КНОБ

Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ КНОБ
Публикувано: 07.06.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен семинар на тема: "Извеждане на инвестиционна стойност за стартираща /на ниво проект/ концесия; Извеждане на инвестиционна стойност на действаща концесия; Извеждане на принудителна ликвидационна стойност.", който ще се проведе в гр. София на 29.09.2018 г. /събота/.

Разглежданата тема е съобразена с Българските стандарти за оценяване (БСО).

Признават се 9 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9:00 часа до 17:00 часа

Информация за залата и адреса, където ще се проведе квалификационния семинар ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Лектор: КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - доктор по икономика, гл. асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване", "Управленско счетоводство" и други, с отлична практика, като независим оценител, член на Управителния съвет на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 100 /сто/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ - office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "квал. семинар 29.09.18 г., трите имена и ЕГН".

Краен срок за регистрация: 26.09.2018 г. вкл.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви съобщаваме, че следва да се запознаете с допълнителните Декларациии /относно обработката на лични данни/, които са приложени към различните обяви/публикации на сайта на КНОБ.

Предварително Ви благодарим.

Председател на УС на КНОБ

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикувано: 05.04.2018 г.

Уведомяваме Ви, че Регионална колегия София-град и София-област на КНОБ е с нов административен адрес: гр. София, 1000, ул. "Христо Белчев" № 6, ет. 5, офис 10.

Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
Членство в КНОБ за 2018 год.
Публикувано: 29.12.2017 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно решение по т. 4. от Протокол - Протоколни решения № 13 от 30.11.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2018 г. е до 15.02.2018 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2018 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

Превод на Международните стандарти за оценяване 2017 г., които влизат в сила от 01.07.2017 г. е публикуван на сайта на КНОБ в рубрика "Публикации - Стандарти за оценяване"
Публикувано: 18.05.2017 г.
Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Недвижими имоти”, проведен на 24.09.2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 20.12.2016 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Недвижими имоти", проведен на 24.09.2016 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Недвижими имоти".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „НИ”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.10.2016 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1.     Декларация по образец

2.     Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

-пощенски код;

-населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД