Камара на независимите оценители в България
Акценти
Информация относно изпити за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Обяви"
Новини
ПОКАНА за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 16 - 17 септември 2017 г.
Публикувано: 16.08.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 На основание чл. 24, ал. 3 от ЗНО по постъпило искане с вх. № 4053 от 08.08.17 г., от повече от 1/10 от редовните членове на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) свикват Извънредно Делегатско Общо Събрание (ИДОС) на КНОБ, което да се проведе на 16-17 септември 2017 г. Място на провеждане: град Плевен, Парк хотел „Кайлъка” /разположен в парк „Кайлъка”/, в голямата конферентна зала на парк хотела. Начален час на ИДОС на КНОБ – 09.00 часа на 16.09.2017 г. Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 16.09.2017 г. на посоченият по-горе адрес на провеждане на ИДОС на КНОБ, в град Плевен. Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ИДОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 16.09.2017 г. независимо от броя на присъстващите, за 17.09.2017 г. начален час – от 9.00 ч., при следният дневен ред:

1. Откриване на ИДОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ОС на КНОБ.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИДОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията /комисията по регистрацията е сформирана предварително от СКР Плевен, Ловеч/.

3. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИДОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен, Ловеч, като Председател на комисията е член на УС на КНОБ.

4. Приемане от ИДОС на КНОБ на Дневния ред на събранието.

5. Утвърждаване от ИДОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ. Състава на комисията се докладва от Председателя на комисията.

6. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен, Ловеч.

7. Гласуване от ИДОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен, Ловеч.

8. Освобождаване от ИДОС на КНОБ на членовете на органите на КНОБ: УС, КС и КПЕ.

9. Обявяване от Председателя на събранието на 1 /един/ час за работа на комисията по предложенията. В този час се подават предложения по образец. В този час също така е и обедната почивка.

10. Обявяване през ИДОС на предварителните листи за кандидати за органи на КНОБ от Председателя на Комисията по предложенията.

11. Председателя на комисията по предложенията дава последователно думата в съответствие с предварителните списъци на кандидатите за членове на УС, КС и КПЕ на КНОБ.

12. След обявяване от Председателят на комисията по предложения на предварителните листи в срок от половин час от зала се правят устни предложения за кандидати за членове на органи на КНОБ.

13. Обявяване от Председателя на комисията по предложенията пред ИДОС на окончателните листи на кандидатите за членове на органи на КНОБ – УС, КС и КПЕ.

14. Подготовка техническа на бланките за гласуване. В този период за участниците в ИДОС се обявява почивка.

15. Председателят на комисията по тайния избор обявява започване на избор за членове на органите на КНОБ – УС, КС и КПЕ, като дава и необходимите пояснения.

16. Провеждане на таен избор за членове на органите на КНОБ – УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

17. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори.

18. Провеждане на последващ /при необходимост/ таен избор за членове на органите на КНОБ – УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

19. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори в съответствие с т.18 от ДР.

20. Провеждане на таен избор за избор на Председатели на органите на КНОБ, за: УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

21. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори по т. 20 от ДР.

22. Провеждане на последващ /при необходимост/ таен избор за избор на Председатели на органите на КНОБ, за: УС, КС и КПЕ, в съответствие с процедурата по провеждане на избор на членове на органи на КНОБ.

23. Докладване през ИДОС от Председателят на комисията по тайния избор на резултати от проведените тайни избори по т. 22 от ДР.

24. Даване думата на новият Председател на КПЕ на КНОБ за изказване.

25. Даване думата на новият Председател на КС на КНОБ за изказване.

26. Даване думата на новият Председател на УС на КНОБ за изказване.

27. Закриване на ИДОС от Председателят на събранието. 

Относно членовете на КНОБ, които НЕ са членове на Регионални колегии на КНОБ, същите имат право и могат да участват лично с право на един глас в ИДОС на КНОБ. Относно членовете на КНОБ, които са членове на Регионални колегии на КНОБ същите се представляват на ИДОС от участници - избрани делегати, от ОС на РК на КНОБ, които участват с право на десет гласа.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 04.08.2017 г.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА към КНОБ

ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР  

НА ТЕМА:  „Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България. Оценки на доходоносни имоти – бензиностанции. Оценка на инвестиционен проект”

Лектор в квалификационния семинар: инж. Марио Николов

Работен език: Български език

Дата: 19 август 2017 г. /събота/

Място: гр. Варна, Икономически университет – Варна, зала 221.

Такса за участие: крайна цена 60 лв. за членове на КНОБ и 120 лв. с ДДС за

други участници.

Цената включва: две кафе-паузи, работен обяд, работни материали и дискусии.

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-varna.com или на моб. 0879 84 32 11;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка

Банка: "Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр: КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: такса квалификационен семинар и трите имена на участника;

Времетраене: 09.00-17.00 ч. 

Регистрацията започва в 08.45 ч. на 19.07.2017 г.

Програма и регистрационна карта за мероприятието може да намерите в прикачените файлове.

Краен срок за записване: 16 август 2017 г. /сряда/

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 24.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол, на 24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Асен” №25 /партер/.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

От Съвета на РК Бургас, Сливен и Ямбол

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 24.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Пловдив  към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Пловдив, на  24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в офиса на РК на КНОБ –Пловдив - ул.”11-ти август” №5,  ет.2,  офис 2.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред 

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Съвета на РК Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 19.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Стара Загора  към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Стара Загора, на  21.08.2017 г/понеделник/, от 17.00 часа в офиса на РК на КНОБ – Стара Загора - бул.”Христо Ботев”, офис 2.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

2. Избор на комисия по преброяване в зала

3. Приемане на дневния ред

4. Избор на комисия по предложенията.

5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.

 Регистрацията започва 16.30 часа на 21.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

                                                            От Съвета на РК Стара Загора

УВЕДОМЛЕНИЕ за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 16 - 17 септември 2017 г.
Публикувано: 07.06.2017 г.

Уведомяваме членовете на КНОБ, че на 16 - 17 септември 2017 г. в гр. Плевен ще се проведе извънредно делегатско Общо събрание на КНОБ. Всички независими оценители членове на КНОБ, които НЕ са членове на РК на КНОБ, имат право и могат да участват лично с право на един глас в ИДОС на КНОБ. Поканата за ИДОС на КНОБ ще бъде публикувана допълнително.

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ /УАСГ/ - гр. София, от 22.05.2017 г.
Публикувано: 25.05.2017 г.
Превод на Международните стандарти за оценяване 2017 г., които влизат в сила от 01.07.2017 г. е публикуван на сайта на КНОБ в рубрика "Публикации - Стандарти за оценяване"
Публикувано: 18.05.2017 г.
Членство в КНОБ за 2017 год.
Публикувано: 30.12.2016 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност в КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 г. е до 30.01.2017 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се 
вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2017 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес:
 гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).                                 Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

С уважение,

Изп. секретар на КНОБ, маг. инж. Атанас Бочев

Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Недвижими имоти”, проведен на 24.09.2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 20.12.2016 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Недвижими имоти", проведен на 24.09.2016 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Недвижими имоти".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „НИ”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2016 г.
Публикувано: 20.12.2016 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за  2016 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

 

ВАЖНО:  Отчети за 2016 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 01.01.2017 г.    !!!!!

ВАЖНО:   За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2016 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява     !!!!!

ВАЖНО:  При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява    !!!!!

 

Изп. секретар на КНОБ, маг. инж. Атанас Бочев

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.10.2016 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И НИС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Публикувано: 26.05.2016 г.
Рамков договор за сътрудничество с УНСС
Публикувано: 28.10.2015 г.
Рамков договор за сътрудничество с ИУ - Варна
Публикувано: 07.08.2015 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1.     Декларация по образец

2.     Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

-пощенски код;

-населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

Съобщение от КС на КНОБ
Публикувано: 17.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ,

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за независимите оценители,

Контролният съвет на КНОБ разглежда жалби срещу решенията на

Управителния съвет на КНОБ. В тази връзка всеки независим оценител, който е

несъгласен с решения на Управителния съвет, има право да подаде жалба до

Контролния съвет по надлежния ред - писмено чрез деловодството на КНОБ.

Контролният съвет няма основания да разглежда друг вид документи,

както и жалби, които не са срещу решения на УС на КНОБ.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КНОБ

Меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков
Публикувано: 12.09.2014 г.
Файлове: Меморандум

Уважаеми колеги,

На 03 септември 2014 г. в гр. Краков, Полша се подписа меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, член на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA). Документът се подписа  от председателя на СРК - Варна г-жа Дарина Бобева и президента на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков г-жа Йоланта Носек-Хаич. На срещата присъстваха г-н Кржиштоф Братковски – президент на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA), членове на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, членовете  на  СРК- Варна г-жа Диана Велинова, г-жа Калина Василева и г-жа Кичка Кателиева – член на комисията по международно сътрудничество към СРК - Варна.

Основните направления на сътрудничеството са в областта на обучението, обмяна на опит, участие в съвместни проекти и др.

НОВО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Публикувано: 08.11.2013 г.

Съветът за международни стандарти за оценяване  /IVSC/  издаде „Международни стандарти за оценяване 2013 г.”, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2013 г.

УТОЧНЕНИЕ:

Първите два меморандума /за  сътрудничество между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ и между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /AVAG/ са подписани лично от Председателя на УС на КНОБ г-н Людмил Симов.

Меморандумът за сътрудничество между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/ е подписан от члена на УС на КНОБ г-жа Ели Монева, която е упълномощена писмено от г-н Людмил Симов.

 

              Уважаеми колеги,

            На 24 септември 2013 г. между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ беше подписан  Меморандум за сътрудничество.

На 20.09.2013 г. е подписан Меморандум за сътрудничество  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G./.

Меморандум за сътрудничество  е подписан на 12.09.2013 г. и между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

            Водят се разговори за сътрудничество и с други национални оценителски асоциации в европейски държави.

            Очакванията са сътрудничеството да се развива най-вече в областта на обучението и квалификационни програми, участие в международни проекти, обмяна на опит и т. н.

На регионално ниво също се работи активно по линия на международното сътрудничество, основно от Регионална колегия София град и София област и Регионална колегия Варна:

 Регионална колегия София град и София област

Като първи израз сътрудничество във връзка с подписания  Меморандум  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. , бяха поканени и с удоволствие приеха поканата за участие в семинара, организиран от Регионална колегия София град и София област, който ще се проведе на 27-29 септември 2013 г. в Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ. Те ще ще представят дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.

На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество направления се разработва Програма с мероприятия, вкл. по повишаване квалификацията на оценителите, която ще бъде реализирана през 2014 г.

 

На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема   „Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на КНОБ. В продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български специалисти в областта на оценяването.

   

На 07.04.2012 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,, зала: ”Финсис” Международен семинар на тема: „Изготвяне  на оценителския  доклад за целите на кредитирането” с гост-лектор г-н Андреас Муланас, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, Главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз.  

 

На 14.05.2011 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,хотел Рила, зала Адакта:Международен семинар на тема  „Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар" с гост-лектор Спиридула Буту, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, магистър  в областта на недвижимите имоти от Cass Business School of City University of London

 

Регионална колегия Варна

На 14. 09.2012 г. в гр. Констанца се преподписа меморандум за сътрудничество между Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) от председателя на Съвета на Регионална колегия – Варна – Дарина Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На събитието присъстваха инж. Людмил Симов – председател на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална колегия – Варна и Филиал Югоизточен регион. Този меморандум е продължение на подписания по-рано на         21.04.2012 г. във Варна с Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) и отразява вливането му във Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR), създаден на Първата асамблея, състояла се 04.08.2012 г. в Констанца.  

В изпълнение на основните направления за взаимно сътрудничество СРК – Варна съвместно с представителите на Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) до момента са проведени четири семинара за обогатяване методическия инструментариум и повишаване качествотото на оценителските услуги в България, проведени в гр. Констанца и в гр. Варна, участие на членове на СРК Варна в годишната конференция на Национална асоциация на оценителите в Румъния през 2013 г., организирани са работни срещи на територията на двете организации.

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД