Камара на независимите оценители в България
Акценти
Квалификационно мероприятие – преглед и дискусия относно Български стандарти за оценяване (БСО)

П О К А Н А

за участие в „Квалификационно мероприятие – преглед и дискусия относно Български стандарти за оценяване (БСО)“

Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

За членовете на КНОБ, които не членуват в регионални колегии на КНОБ квалификационното мероприятие ще се проведе на 23.05.2018 г., от 15:00 до 19:00 часа в гр. София. Мероприятието е безплатно и се организира само за членове на КНОБ, които не членуват в регионални колегии на КНОБ.

Мястото на провеждане ще бъде съобщено допълнително по имейл.

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”, който ще се проведе в гр. София от 02.06.2018 г. до 10.06.2018 г. вкл.

Място на провеждане:  гр. София, с начало 9.00 часа на 02.06.2018 г.

Информация за залата и адреса, в който ще се проведе  квалификационния курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: МАРИЯ СТАНИМИРОВА, доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 60 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 17 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони. СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ, доцент д-р по икономика, ръководител катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. От 1998 г. е редовен преподавател към катедра „Търговски бизнес” при Стопанска академия – Свищов. През 2009 г. е избран за доцент по научната специалност „Икономика и управление (търговия)”. Научните му интереси и преподавателски опит са в областите: оценка на бизнеса, управление на собствеността, борсова търговия, борсов анализ, търговско кредитиране и др. Автор е на над 60 публикации в страната и чужбина. Участвал е като експерт и ръководител в над 12 изследователски проекта. Притежава сертификати за оценка на недвижими имоти и на финансови активи и финансови институции. МИЛЕНА МОТЕВА, доцент д-р по земеустройство (вкл. кадастър и оценка на имоти) към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ на УАСГ – София от 2012 г. През 2005 г. защитава докторска степен по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ към Селскостопанска академия. През 2009 г. е избрана за доцент по същата специалност към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, ССА - София. Научните й интереси и преподавателски опит са в областта на земеустройственото планиране, управление на земи, устойчиво земеползване, опазване на почвите и повишаване на почвеното плодородие, напояване и поливен режим на земеделските култури, моделни изследвания за управление на поливния режим, климатични промени и агрометеорологични ресурси на страната. Автор е на над 130 научни публикации и студии в чужбина и у нас. ГЕОРГИ ХОРОЗОВ, адвокат, д-р по право. Специализирал в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4 самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3 книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търовското и гражданското паво, гражданския процес, приватизацита и търговската несъстоятелност. СВЕТЛАНА ПОПОВА, член на Контролния съвет на Камара на независимите оценители в България, участник в основния екип от съставители на Българските стандарти за оценяване (БСО). Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр.Варна. Специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело" - Международен банков институт и Manchester Business School. Дългогодишен оценител на: земеделски земи и трайни насаждения,  недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. От 2001 г. до сега - директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг, представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани. Практически опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения от 2003 г. до сега за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; оценки при кредитиране от банки в страната и чужбина; общини; МЗХ; Агенция по вписванията и частни възложители. Член на БАКЕП (Българска асоциация на консултантите по Европейски програми).

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 870 /осемстотин и седемдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Общ материал за провеждане на курса, ежедневно обяд и кафе пауза.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „ЗЗТН”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 01.06.2018 г. вкл.

Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
ПРАВИЛА И ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за 2017 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Отчети за 2017 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 02.01.2018 г. 

За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2017 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява.

При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява.

Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Новини
Покана за свикване на Общо събрание на РК Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ
Публикувано: 02.05.2018 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 3 юни 2018 год. (неделя), от 9.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018 г.
8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.
9. Избор от ОС на РК Бургас, Сливен и Ямбол на състава и председателя на комисията по предложенията.
10. Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор.

11. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на основание ДР от УС на КНОБ.

12. Други.

Регистрацията е от 9.00 часа до 9.30 часа на 3 юни 2018 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 3 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте редовен член на РК Бургас, Сливен и Ямбол. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: www.ciab-burgas.com

Съвет на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК Пловдив към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Пловдив към КНОБ

 

Съветът на Регионална колегия Пловдив на  основание чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (2) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ  и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква общо събрание на 01 юни  2018 г. от 15:30 часа в гр. Пловдив в хотел „ Санкт Петербург“,  зала „Нева“ ,  при следния дневен ред :

1.Избор на Председател на събранието и временни комисии (Комисия по регистрация и Комисия по избора)

2. Отчет на Председателя на Съвета на РК Пловдив за дейността на съвета през 2017г,

3. Отчет на контрольор на РК Пловдив за 2017г

4. Изказвания по докладите.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СРК

6. Приемане на годишна програма за 2018г за дейността на РК Пловдив

7. Избор на нови ръководни органи на РК - Председател на СРК, членове и Контрольор.

8. Избор на делегати за Общо делегатско събрание на КНОБ обявено за гр.Русе  на 16 и 17 юни на основание приет ДР от УС на КНОБ

9. Закриване на ОС на РК Пловдив.

 

Регистрация на участниците от 15:15-15:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 16:30 часа на 01 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

                                                        Съвет на РК Пловдив

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК Варна към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) - Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 31 май 2018 год. (четвъртък), от 16.30 часа в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, сградата на Икономически университет-Варна, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Варна.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Варна за дейността на Съвета през изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Варна за 2017г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Варна за 2017г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Варна за 2018 г.
8. Приемане на проектобюджет и административен щат на Регионална колегия - Варна за 2018г.
9. Избор от ОС на РК Варна на състава и председателя на комисията по предложенията.
10. Гласуване от ОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
11. Други.
12. Закриване на ОС на РК Варна.

Регистрацията е от 16.00 часа до 16.30 часа на 31 май 2018 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 31 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2018 година.
Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Варна: www.ciab-varna.com 

Съвет на РК-Варна към КНОБ

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК София – град и София – област към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София - град и София - област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 14(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 02. юни 2018 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 3, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК София - град и София - област от Председателя на СРК София - град и София - област.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София - град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК София - град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София - град и София - област при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК София - град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София - град и София - област.
5. Гласуване дневния ред на ОС на РК София - град и София - област.
6. Гласуване от ОС на РК София - град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018 г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
7. Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността за 2017 г.
8. Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността за 2017 г.
9. Отчет за текущата година 2018 г. за дейността на СРК СГСО.
10. Отчет на Контрольора за текущата 2018 г.
11. Приемане на годишна програма за 2018 год.
12. Приемане на проектобюджет за 2018 год.
13. Закриване на ОС на РК София - град и София - област.
Регистрация на участниците от 10.00 - 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 12.00 часа на 02 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година.
Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София - град и София - област.
Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:
Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!
Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София - град и София - област e-mail: srksofia.main@gmail.com до 29 Май 2018 год.

От Съвета на РК СГСО

 

Покана за свикване на Общо събрание на РК Стара Загора към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (2) от Правилника за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора /Протокол от 30.04.2018 г./, свиква Общо отчетно изборно събрание на РК, на 31.05.2018 г/четвъртък, от 14.00 часа, което ще се проведе в Стара Загора, Хотел „Мериан палас" (срещу комплекс „Езерото") в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 13.00 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1.Избор на Председател на събранието и временни комисии (Комисия по регистрация и Комисия по избора)
2. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2017г,
3. Отчет на контрольор на РК Стара Загора за 2017г
4. Изказвания по докладите.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СРК
6. Приемане на годишна програма за 2018г за дейността на РК Стара Загора
7. Избор на нови ръководни органи на РК - Председател на СРК, членове и Контрольор.
8. Избор на делегати за Общо делегатско събрание на КНОБ обявено за гр.Русе 16 и 17 юни на основание приет ДР от УС на КНОБ

От Съвета на РК Стара Загора

Покана за свикване на Общо събрание на РК Шумен, Разград, Търговище към КНОБ
Публикувано: 30.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Шумен, Разград, Търговище, на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 31 май 2018 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в гр. Шумен, в офис на КНОБ, ул. Рафаил Попов № 2, при следния дневен ред :
1. Откриване на ОС на РК от председателя на СРК.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК на председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК
5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Шумен, Разград, Търговище.
6. Гласуване от ОС на РК на състава и председателя на комисията по предложенията.
7. Гласуване от ОС на РК на състава и председателя на комисията по тайния избор на нов състав на СРК и на контрольор.
8. Отчет на Съвета на РК за дейността на колегията през 2017 год. Отчет на Бюджета за 2017 год.
9.Отчет на Контрольора за 2017 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК
10. Приемане на годишна програма за 2018 год.
11. Приемане на проектобюджет за 2018 год.
12. Гласуване от ОС на РК Шумен, Разград, Търговище поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
13. Избор на нов състав на СРК, на председател на СРК и контрольор.
14. Разни
15. Закриване на ОС на РК Русе.
Регистрация на участниците от 17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 31 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Съвет на РК Шумен, Разград, Търговище

Покана за свикване на Общо събрание на РК Русе към КНОБ
Публикувано: 25.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Русе, на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 28 май 2018 г. от 17:00 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС - Дом на науката и техниката, при следния дневен ред :
1. Откриване на ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на СРК Русе.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.
4. Утвърждаване от ОС на РК Русе към КНОБ на председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ.
5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе.
6. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по предложенията.
7. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по тайния избор на нов член на СРК Русе.
8. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2017 год. Отчет на Бюджета за 2017 год.
9.Отчет на Контрольора за 2017 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК
10. Приемане на годишна програма за 2018 год.
11. Приемане на проектобюджет за 2018 год.
12. Гласуване от ОС на РК Русе поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.
13. Избор на нов член на СРК Русе.
14. Разни
15. Закриване на ОС на РК Русе.
Регистрация на участниците от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 28 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
Съвет на РК Русе

Покана за свикване на Общо събрание на РК Плевен, Ловеч към КНОБ
Публикувано: 23.04.2018 г.

 

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 22 май 2018 г. от 16:30 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава, председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК- Плевен - Ловеч към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

6. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по предложенията.

7. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и Председателя на комисията по тайния избор на член на СРК и Контрольор на РК Плевен Ловеч.

8. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2017 год. Отчет на Бюджета за 2017 год.

9.Отчет на Контрольора за 2017 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК

10. Приемане на годишна програма за 2018 год.

11. Приемане на проектобюджет за 2018 год.

12. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр. Русе на основание ДР от УС на КНОБ.

13. Предложение за промяна в състава на СРК и контрольор.

14. Избор на член на СРК и Контрольор на РК Плевен - Ловеч.

15. Разни

16. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

Регистрация на участниците от 16:15-16:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:30 часа на 23 май 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Съвет на РК Плевен – Ловеч

 

ПОКАНА за свикване на ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на независимите оценители в България провеждане в гр. Русе, 16 - 17 юни 2018 г.
Публикувано: 20.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО, чл. 17 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Устава на КНОБ свиква Делегатско Общо Събрание (ДОС) на КНОБ, което да се проведе на 16-17 юни 2018 г. Място на провеждане: град Русе, „Гранд хотел Рига”, бул. „Придунавски” № 22, в зала № 1. Начален час на ДОС на КНОБ – 09:00 часа на 16.06.2018 г. Регистрация на участниците се извършва от 08:00 до 08:50 часа на 16.06.2018 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ДОС на КНОБ, в град Русе. Ако на определения начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ, ДОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10:00 часа на 16.06.2018 г., независимо от броя на присъстващите, за 17.06.2018 г. начален час – от 9:00 ч., при следният дневен ред:

1. Откриване на ДОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ДОС на КНОБ.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ДОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ДОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ДОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Русе, като Председателят на комисията е член на УС на КНОБ.

4. Утвърждаване от ДОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ДОС на КНОБ. За доброто и навременно протичане на регистрацията, съставът на комисията и Председателят й са определени предварително от Председателя на СРК Русе.

5. Гласуване на Дневния Ред на събранието от ДОС на КНОБ.

6. Отчет и приемане дейността на УС на КНОБ за 2017 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ на отчети по направления и ресори.

7. Приемане и утвърждаване от ДОС на КНОБ - ГФО за 2017 г. на КНОБ и подаването им пред НАП и НСИ.

8. Отчет и приемане изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2017 г. от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на УС на КНОБ.

9. Отчет на КС на КНОБ за 2017 г. с включена проверка за целесъобразност на разходите за 2017 г. и приемането му от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на КС на КНОБ.

10. Отчет на КПЕ на КНОБ за 2017 г. и приемането му от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателят на КПЕ на КНОБ.

11. Приемане общи проекто-програми за дейността на УС на КНОБ за 2018 г., в т.ч. изпълнението им към 30.04.2018 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ.

12. Приемане проекто-Бюджета на КНОБ за 2018 г., представяне от Председателя на УС на КНОБ.

13. Приемане проекто-програма на КС на КНОБ за 2018 г., в т.ч. изпълнението й към 30.04.2018 г., представяне от Председателя на КС на КНОБ.

14. Отчет на КПЕ на КНОБ за периода от 01.01.2018 г. до 30.04.2018 г. вкл. и приемането му от ДОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КПЕ на КНОБ.

15. Приемане от ДОС на КНОБ на решение във връзка с Международните стандарти за оценяване, предложението на УС на КНОБ се представя от Председателя на УС на КНОБ.

16. Представяне, приемане и утвърждаване от ДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на „Устав на КНОБ”.

17. Представяне, приемане и утвърждаване от ДОС на КНОБ на цялостен проект за изменение и допълнение на ”Кодекс за професионална етика”.

18. Закриване на ДОС на КНОБ от Председателя на събранието.

  УС на КНОБ потвърждава, че членовете на КНОБ, които НЕ са членове на Регионални колегии на КНОБ, имат право и могат да участват лично с право на един глас в ДОС на КНОБ.

   УС на КНОБ потвърждава, че членовете на КНОБ, които СА членове на Регионални колегии на КНОБ, се представляват на ДОС на КНОБ от участници - редовно избрани делегати, от ОС на РК на КНОБ, които участват с право на десет гласа.

  УС на КНОБ потвърждава, че членове на органите на КНОБ могат да бъдат избирани за делегати от ОС на РК на КНОБ с право на десет гласа.

  УС на КНОБ потвърждава, че членове на органите на КНОБ, които не са избрани за делегати от ОС на РК на КНОБ, участват по право в ДОС с право на един глас.

Управителен Съвет на Камарата на независимите оценители в България

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикувано: 05.04.2018 г.

Уведомяваме Ви, че Регионална колегия София-град и София-област на КНОБ е с нов административен адрес: гр. София, 1000, ул. "Христо Белчев" № 6, ет. 5, офис 10.

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И THE CHAMBER OF APPRAISER IN REPUBLIC OF MACEDONIA (Македония), от 25.01.2018 г.
Публикувано: 29.01.2018 г.
РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И THE INSTITUTE OF CERTIFIED VALUERS OF MONTENEGRO (Черна гора), от 19.01.2018 г.
Публикувано: 22.01.2018 г.
РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И KOSOVO APRAISALS ASSOCITION (Косово), от 07.01.2018 г.
Публикувано: 08.01.2018 г.
РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И BUREAU FOR COURT EXPERTISE (Македония), от 07.01.2018 г.
Публикувано: 08.01.2018 г.
Членство в КНОБ за 2018 год.
Публикувано: 29.12.2017 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно решение по т. 4. от Протокол - Протоколни решения № 13 от 30.11.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2018 г. е до 15.02.2018 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2018 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ /УАСГ/ - гр. София, от 22.05.2017 г.
Публикувано: 25.05.2017 г.
Превод на Международните стандарти за оценяване 2017 г., които влизат в сила от 01.07.2017 г. е публикуван на сайта на КНОБ в рубрика "Публикации - Стандарти за оценяване"
Публикувано: 18.05.2017 г.
Информация относно вписване в „Регистъра на независимите оценители” на успешно издържалите изпита по „Недвижими имоти”, проведен на 24.09.2016 г., в съответствие с публикувания окончателен списък /към настоящата обява/
Публикувано: 20.12.2016 г.

С решение за вписване в „Регистъра на независимите оценители” от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Недвижими имоти", проведен на 24.09.2016 г., ще бъдат вписани в „Регистъра на независимите оценители” и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност по "Недвижими имоти".

Всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в „Регистъра на независимите оценители”  следва да внесе такса от 120 лв. за вписване, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ - централен офис /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или с куриер).

Таксата се внася по сметка:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

Важно: В платежното нареждане задължително се вписва: вписване в Регистъра - „НИ”, Три имена и ЕГН.    /информацията в платежния документ е от съществено значение, платежните документи следва да са конкретни/

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.10.2016 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И НИС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Публикувано: 26.05.2016 г.
Рамков договор за сътрудничество с УНСС
Публикувано: 28.10.2015 г.
Рамков договор за сътрудничество с ИУ - Варна
Публикувано: 07.08.2015 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1.     Декларация по образец

2.     Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

-пощенски код;

-населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

Съобщение от КС на КНОБ
Публикувано: 17.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ,

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за независимите оценители, Контролният съвет на КНОБ разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет на КНОБ. В тази връзка всеки независим оценител, който е несъгласен с решения на Управителния съвет, има право да подаде жалба до Контролния съвет по надлежния ред - писмено чрез деловодството на КНОБ.

Контролният съвет няма основания да разглежда друг вид документи, както и жалби, които не са срещу решения на УС на КНОБ.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КНОБ

Меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков
Публикувано: 12.09.2014 г.
Файлове: Меморандум

Уважаеми колеги,

На 03 септември 2014 г. в гр. Краков, Полша се подписа меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, член на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA). Документът се подписа  от председателя на СРК - Варна г-жа Дарина Бобева и президента на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков г-жа Йоланта Носек-Хаич. На срещата присъстваха г-н Кржиштоф Братковски – президент на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA), членове на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, членовете  на  СРК- Варна г-жа Диана Велинова, г-жа Калина Василева и г-жа Кичка Кателиева – член на комисията по международно сътрудничество към СРК - Варна.

Основните направления на сътрудничеството са в областта на обучението, обмяна на опит, участие в съвместни проекти и др.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2013 г.

УТОЧНЕНИЕ:

Първите два меморандума /за  сътрудничество между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ и между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /AVAG/ са подписани лично от Председателя на УС на КНОБ г-н Людмил Симов.

Меморандумът за сътрудничество между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/ е подписан от члена на УС на КНОБ г-жа Ели Монева, която е упълномощена писмено от г-н Людмил Симов.

 

              Уважаеми колеги,

 

            На 24 септември 2013 г. между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ беше подписан  Меморандум за сътрудничество.

На 20.09.2013 г. е подписан Меморандум за сътрудничество  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G./.

Меморандум за сътрудничество  е подписан на 12.09.2013 г. и между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

            Водят се разговори за сътрудничество и с други национални оценителски асоциации в европейски държави.

            Очакванията са сътрудничеството да се развива най-вече в областта на обучението и квалификационни програми, участие в международни проекти, обмяна на опит и т. н.

На регионално ниво също се работи активно по линия на международното сътрудничество, основно от Регионална колегия София град и София област и Регионална колегия Варна:

 Регионална колегия София град и София област

Като първи израз сътрудничество във връзка с подписания  Меморандум  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. , бяха поканени и с удоволствие приеха поканата за участие в семинара, организиран от Регионална колегия София град и София област, който ще се проведе на 27-29 септември 2013 г. в Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ. Те ще ще представят дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.

На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество направления се разработва Програма с мероприятия, вкл. по повишаване квалификацията на оценителите, която ще бъде реализирана през 2014 г.

 

На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема   „Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на КНОБ. В продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български специалисти в областта на оценяването.

   

На 07.04.2012 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,, зала: ”Финсис” Международен семинар на тема: „Изготвяне  на оценителския  доклад за целите на кредитирането” с гост-лектор г-н Андреас Муланас, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, Главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз.  

 

На 14.05.2011 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,хотел Рила, зала Адакта:Международен семинар на тема  „Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар" с гост-лектор Спиридула Буту, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, магистър  в областта на недвижимите имоти от Cass Business School of City University of London

 

Регионална колегия Варна

На 14. 09.2012 г. в гр. Констанца се преподписа меморандум за сътрудничество между Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) от председателя на Съвета на Регионална колегия – Варна – Дарина Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На събитието присъстваха инж. Людмил Симов – председател на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална колегия – Варна и Филиал Югоизточен регион. Този меморандум е продължение на подписания по-рано на         21.04.2012 г. във Варна с Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) и отразява вливането му във Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR), създаден на Първата асамблея, състояла се 04.08.2012 г. в Констанца.  

В изпълнение на основните направления за взаимно сътрудничество СРК – Варна съвместно с представителите на Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) до момента са проведени четири семинара за обогатяване методическия инструментариум и повишаване качествотото на оценителските услуги в България, проведени в гр. Констанца и в гр. Варна, участие на членове на СРК Варна в годишната конференция на Национална асоциация на оценителите в Румъния през 2013 г., организирани са работни срещи на територията на двете организации.

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД