Камара на независимите оценители в България
Новини
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 27.03.2014 г.

На 24.04.2014 г. от 17.30 ч. в Строителен техникум, гр. Русе, се свиква Общо събрание на Регионална колегия на независимите оценители - Русе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2013 г. на Регионалната колегия, годишен отчет за финансовите приходи и разходи.

2.Приемане годишна програма за дейността на Регионалната колегия.

3. Приемане бюджет на РК Русе за 2014 г.

4. Избор на членове и председател на съвета на РК Русе към КНОБ.

5. Избор на контрольор на РК Русе към КНОБ.

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място от 18.30 ч., при същия дневен ред.

 

Регистрацията започва в 17:00 ч. на 24.04.2014 г. в Строителен техникум, гр. Русе.

 

Съвет на РК Русе

V-FI Лондон 2014 г. Европейска финансова оценителска среща
Публикувано: 19.03.2014 г.

    IVSC е отново в подкрепа на Infoline’s третата годишна оценителска конференция за финансови инструменти, V-FI Лондон 2014 г.

Получателите на IVSC електронни новини имат право на 30% отстъпка от таксите за регистрация: цитира се VIP Code FKM62764IVSCE1 при регистриране.

  

Място: Guoman Tower Hotel, Лондон

Дата: 10-13 юни 2014 г.

Website: http://www.infoline.org.uk/FKM62764IVSCE1

 

За пълна информация и регистрация посетете: http://www.infoline.org.uk/FKM62764IVSCE1

 

   Можете да се регистрирате за участие  от 21 март 2014 г., петък, използвайки един от трите метода:

1.    Онлайн:  http://www.infoline.org.uk/FKM62764IVSCE12

2.    Обадете се:  +44 (0)20 7017 77023.

3.    Имейл: custserv@infoline.org.uk

Не забравяйте да кажете VIP кода: FKM62764IVSCE1 за 30% отстъпка.

Указания за членство в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и Регионалните колегии на КНОБ и заплащане на годишния членски внос
Публикувано: 10.03.2014 г.

Уважаеми колеги,
1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).
2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).
3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.
4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).
5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).
6. Членският внос за 2014 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 31 март 2014 год.
7. Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2014 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:
IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА С НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, КОИТО ДА ИЗВЪРШВАТ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Публикувано: 07.03.2014 г.

    Уважаеми колеги,

    Във връзка с актуализиране на списъка с независими оценители, които да извършват услуги по оценка на активи, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, и  "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, при стойностния праг на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички, които проявяват интерес към оценяване на гореспоменатите активи, че могат да заявят писмено своето желание, чрез  подаване на заявление по приложения образец /публикуван е и в сайта на  "Холдинг БДЖ" ЕАД в раздел "Проекти и търгове", подраздел "Оценители"/.

    Документите могат да бъдат подавани в деловодството на "Холдинг БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, в срок до 30.04.2014 г., както и на e-mail: diordanova@bdz.bg

    Настоящата обява важи и за вече включените независими оценители в действащия към момента списък, като те следва да препотвърдят своето желание чрез попълване на приложения образец.

    За контакти: отдел "Продажба на активи", тел. 02 890 73 04 и e-mail: diordanova@bdz.bg

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО
Публикувано: 28.01.2014 г.

    Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

     При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

НОВО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Публикувано: 08.11.2013 г.

Съветът за международни стандарти за оценяване  /IVSC/  издаде „Международни стандарти за оценяване 2013 г.”, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Проведе се кръгла маса на тема "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания"
Публикувано: 25.09.2013 г.

Виж информацията тук:

http://www.bcci.bg/news/6168

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2013 г.

УТОЧНЕНИЕ:

Първите два меморандума /за  сътрудничество между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ и между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /AVAG/ са подписани лично от Председателя на УС на КНОБ г-н Людмил Симов.

Меморандумът за сътрудничество между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/ е подписан от члена на УС на КНОБ г-жа Ели Монева, която е упълномощена писмено от г-н Людмил Симов.

 

              Уважаеми колеги,

            На 24 септември 2013 г. между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ беше подписан  Меморандум за сътрудничество.

На 20.09.2013 г. е подписан Меморандум за сътрудничество  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G./.

Меморандум за сътрудничество  е подписан на 12.09.2013 г. и между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

            Водят се разговори за сътрудничество и с други национални оценителски асоциации в европейски държави.

            Очакванията са сътрудничеството да се развива най-вече в областта на обучението и квалификационни програми, участие в международни проекти, обмяна на опит и т. н.

На регионално ниво също се работи активно по линия на международното сътрудничество, основно от Регионална колегия София град и София област и Регионална колегия Варна:

 Регионална колегия София град и София област

Като първи израз сътрудничество във връзка с подписания  Меморандум  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. , бяха поканени и с удоволствие приеха поканата за участие в семинара, организиран от Регионална колегия София град и София област, който ще се проведе на 27-29 септември 2013 г. в Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ. Те ще ще представят дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.

На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество направления се разработва Програма с мероприятия, вкл. по повишаване квалификацията на оценителите, която ще бъде реализирана през 2014 г.

 

На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема   „Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на КНОБ. В продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български специалисти в областта на оценяването.

   

На 07.04.2012 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,, зала: ”Финсис” Международен семинар на тема: „Изготвяне  на оценителския  доклад за целите на кредитирането” с гост-лектор г-н Андреас Муланас, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, Главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз.  

 

На 14.05.2011 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,хотел Рила, зала Адакта:Международен семинар на тема  „Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар" с гост-лектор Спиридула Буту, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, магистър  в областта на недвижимите имоти от Cass Business School of City University of London

 

Регионална колегия Варна

На 14. 09.2012 г. в гр. Констанца се преподписа меморандум за сътрудничество между Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) от председателя на Съвета на Регионална колегия – Варна – Дарина Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На събитието присъстваха инж. Людмил Симов – председател на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална колегия – Варна и Филиал Югоизточен регион. Този меморандум е продължение на подписания по-рано на         21.04.2012 г. във Варна с Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) и отразява вливането му във Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR), създаден на Първата асамблея, състояла се 04.08.2012 г. в Констанца.  

В изпълнение на основните направления за взаимно сътрудничество СРК – Варна съвместно с представителите на Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) до момента са проведени четири семинара за обогатяване методическия инструментариум и повишаване качествотото на оценителските услуги в България, проведени в гр. Констанца и в гр. Варна, участие на членове на СРК Варна в годишната конференция на Национална асоциация на оценителите в Румъния през 2013 г., организирани са работни срещи на територията на двете организации.

IVSC Съвещателен форум. Изследване на Професионалните Организации за Оценяване
Публикувано: 10.09.2013 г.

СТАНОВИЩЕ НА АДВОКАТ Г. ХОРОЗОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИИТЕ И СТРУКТУРАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА КНОБ
Публикувано: 16.07.2013 г.
Информация за оценителите относно случаите, по които са постъпили жалби в КНОБ, третиращи стойността на строителните и монтажни работи по възстановяване на аварирали сгради и съответно на претърпени вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия за пострадалите лица от земетресенията в Община Перник
Публикувано: 08.03.2013 г.
ОЦЕНИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Публикувано: 21.11.2012 г.

     Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Иво Костов за 27-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ", ИУ - ВАРНА.

Проект за международен стандарт по Оценка на поземлени имоти в горски територии
Публикувано: 19.11.2012 г.

                Уважаеми колеги,

                Уведомяваме Ви, че на сайта на IVSC - http://www.ivsc.org/ - е публикуван проектът за обсъждане на The Valuation of Forests – Оценка на гори.

ВАЖНО за физическите лица, подали документи за вписване в Регистъра на независимите оценители по чл. 7 и чл. 15 от ЗНО
Публикувано: 18.04.2012 г.

Уведомяваме Ви, че са готови печатите и сертификатите на подалите документи до входящ № ЗГ - 904 / 09.04.2012 год.

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО В КНОБ
Публикувано: 12.04.2012 г.

Материалът е подготвен от Иво Костов за научна конференция на тема "Управление на недвижимата собственост в контекста на знанието", УНСС София.

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

УКАЗАНИЯ за подаване и разглеждане на жалби за оспорване на оценка и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на правоспособност като независим оценител
Публикувано: 18.08.2011 г.
Файлове: УКАЗАНИЯ
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД