Камара на независимите оценители в България
Акценти
Квалификационно мероприятие - ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители, с международно участие - „АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“, провеждане на 01 септември 2018 г. гр. София

П О К А Н А 

за участие в

ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на независимите оценители, с международно участие

„АКТУАЛНИ ТЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“

провеждане на 01 септември 2018 г. в гр. София

 

Камарата на независимите оценители в България има удоволствието да Ви покани да участвате в ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 септември 2018 г. в гр. София,  пл. "Света Неделя" № 5, хотел „София Хотел Балкан”, зала „Средец”.

Традиционните цели на конференцията са представяне на доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики. Всички доклади /от българските докладчици/ ще се представят през призмата на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

Презентираните доклади се публикуват в сборник „Актуални теми в оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е четвърти поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Тема от областта на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”, във връзка с действаща концесия. Докладчик: гл. ас. д-р и. н. Калина Кавалджиева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” при Университет за национално и световно стопанство – София /УНСС/, член на УС на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

2. Тема от  областта на „Недвижими културни ценности” - сгради от културното наследство. Докладчик: арх. Росица Михайлова, назависим оценител с дългогодишна практика, член на КНОБ, РК СГСО, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/.

3. Тема от областта на „Земеделски земи и трайни насаждения” във връзка с акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Докладчик: г-жа Светлана Попова, независим оценител с дългогодишна практика, член на екипа лектори в квалификационния курс свързан със „ЗЗТН”, член на екипа съставители на Българските стандарти за оценяване /БСО/, член на КС на КНОБ.

4. Тема от областта на „Недвижими имоти”, във връзка с незавършено строителство. Докладчик: инж. Георги Георгиев, член на УС на КНОБ, член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ.

5. Тема от областта на „Търговски предприятия и вземания”, във връзка с репутация и нейната оценка. Докладчик: г-н Пламен Данаилов, Председател на КС на КНОБ.

6. Тема свързана с Българските станадри за оценяване /БСО/, относно правна рамка,  отношения с възложители, потребители и други свързани въпроси от правен характер. Докладчик: д-р, адв. Георги Хорозов, юридически консултант на КНОБ, участник в множество квалификационни мероприятия организирани от КНОБ и в подготовката на лекционните материали за провеждането им.

Докладчици – международно участие от сродни организации, членки на TEGoVA, със специалното участие на Председателя на Борда на директорите на TEGoVA, г-н Кшищоф Гшешик, FRICS REV.

Такса за участие:

за членове на КНОБ – крайна цена 150 /сто и петдесет/ лева;

за други участници – 360 /триста и шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на заявление по образец на КНОБ, по ел. поща в КНОБ до 29.08.2018 г. /сряда/.

Регистрация на участниците и получаване на материалите за провеждане на конференцията от 09.00 часа до 9.25 часа.           

Откриване на Конференцията в 9.30 часа; закриване в 18.00 часа.

Организиране на обяд и кафе пауза от КНОБ, като част от дневния ред на конференцията.

Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си. Конференцията е включена в годишната програма на КНОБ за квалификационни мероприятия за оценители със статут „REV оценител”, което се отразява и в удостоверението.

Дневният ред за провеждане на Конференцията, включващ презентиране на докладите, дискусии и почивки за обяд и кафе, ще се изпрати на участниците в срок до 28.08.2018 г.

За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.

Приложение: Заявление – образец за участие               

Банкова сметка:

Юробанк България АД,   

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11,    BIС: BPBIBGSF

КНОБ                              

За контакти: инж. Атанас Бочев, Изпълнителен секретар на КНОБ

Teлефон: 0884 11 39 00

 Ел. поща: office@ciab-bg.com

Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Новини
„КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”
Публикувано: 31.07.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

организира 9 /девет/ дневен „КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ОБХВАЩАЩ ПРЕГЛЕД НА КОНСПЕКТА, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ТЕСТ”, който ще се проведе в гр. София от 06.10.2018 г. до 14.10.2018 г. вкл.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9.00 часа на 06.10.2018 г.

Информация за залата и адреса, където ще се проведе  квалификационният курс ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип: 

Адв. д-р ГЕОРГИ ХОРОЗОВ - Юридически консултант на КНОБ. Специализира в областта на търговското, вещното, административното, данъчното право, приватизацията, гражданския процес. Автор на 4-ри самостоятелни книги в областта на приватизацията, съавтор в 3-ри книги в областта на гражданския процес, търговската несъстоятелност и договорното право. Автор на над 150 публикации в специализирани правни издания в областта на търговското и гражданското право, гражданския процес, приватизацията и търговската несъстоятелност. 

Светлана Попова - Магистър по Икономика и управление на промишлеността. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. Член на Контролния съвет на Камара на независимите оценители в България. Един от съставителите на Българските стандарти за оценяване (БСО). Специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело".

инж. Борис Гиздаков - Магистър по Промишлено и гражданско строителство. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти. Член на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България. Един от съставителите на Българските стандарти за оценяване (БСО). С отличен преподавателски опит. 

инж. Георги Георгиев - Магистър по Промишлено и гражданско строителство. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти и Търговски предприятия и вземания. Член на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България. Член на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. 

д-р Иво Костов - Доктор по Икономика. Сертифициран оценител по оценка на Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания. Преподавател в Икономически университет - Варна,  главен асистент към катедра "Икономика и управление на строителството", с 10-годишен преподавателски опит - основно по "Бизнес оценяване", "Управление на недвижимата собственост" и "Делови контакти". 

Цена за участие в квалификационния курс:

Крайна цена за членове на КНОБ: 870 /осемстотин и седемдесет/ лв. 

Крайна цена за всички други участници: 1200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на квалификационния курс и издаване на удостоверение от КНОБ.

Регистрация за участие в квалификационния курс:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след изпращане по имейл на копия на заявление за участие и платежен документ за извършено плащане.  Имейл адрес на Централния офис на КНОБ – office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 0884 113 900

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „НИ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация за участие в квалификационния курс: 04.10.2018 г. вкл.

В  А  Ж  Н  О   !

Обръщаме внимание, че КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в изпита за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" (провеждане на 20 октомври 2018 г.) е 26.09.2018 г. /сряда/ вкл.

Подробна информация ще намерите на сайта на КНОБ в рубриката "АКТУАЛНО - ИЗПИТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ", публикация от 12.02.2018 г. със заглавие - "ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ".

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ
Публикувано: 27.07.2018 г.

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационен семинар на тема: "Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в помощ на дейността на независимия оценител", който ще се проведе в гр. Варна на 11.08.2018 г. /събота/

Място на провеждане: Зала 220 на Икономически университет - Варна с адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I-ви“ № 77, с начало 09:00 часа до 14:00 часа

Лектор: Адвокат Наско Станев е завършил ИУ- гр. Варна, спец. Стокознание; Магистър по икономика в Технически университет – Юридически факултет, гр. Варна, спец. Право, Магистър по право. Участва в квалификационни курсове за обучаващи и повишаване на лекторските умения и организиране на обучението в сферата на Националния осигурителен институт – 1997 г. През периода 1998г. – 2017г. е лектор в множество семинари пред специализирана аудитория от икономисти и счетоводители по актуални проблеми на трудовото и осигурително законодателство. През периода от 15.09.2016г. до 31.12.2016г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет пред адвокати по трудово и осигурително право.

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 40 /четиридесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, кафе-пауза и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Варна на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. (Приложение към поканата – Заявление по образец)

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Регионална колегия Варна - office@ciab-varna.com

Тел. за информация: 0879 843 211

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG 45 BUIN 9561 1000 2022 01

BIC: BUINBGSF

Банка: „Алианц Банк България" АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. семинар 11.08.18 г., трите имена и ЕГН.

Краен срок за регистрация: 08.08.2018 г. вкл.

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - приет и утвърден от ОС на КНОБ на 16.06.2018 г., на проведеното ДОС на КНОБ в гр. Русе
Публикувано: 25.07.2018 г.

С настоящото КНОБ информира всички независими оценители, вписани в Публичния Регистър на независимите оценители, за приетия и утвърден КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА от ОС на КНОБ, зъдължителен за прилагане съгласно ЗНО.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ СЕРТИФИЦИРА СЪС СТАТУТ REV - ПРИЗНАТ ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНИТЕЛ
Публикувано: 06.07.2018 г.

                             

Председателят на Управителния Съвет на Камарата на независимите оценители в България,  през м. май 2018 г. подписа договор с международната организация TEGoVA даващ право на КНОБ да сертифицира независими оценители със статут REV – признат европейски оценител по правоспособност „Недвижими имоти”.

REV статутът е знак за високи постижения в оценките на недвижими имоти, който показва на международните и местни Възложители и Потребители, че конкретния независим оценител е с високо признато европейско и международно ниво.

Независимите оценители притежаващи сертификат за придобит статут REV оценител се вписват в специален Регистър на оценители на TEGoVA и са ценени и предпочитани от местните и международните Възложители и Потребители. Независимите оценители притежаващи статут REV полагат специален печат на своите оценителски доклади. Местните и международни Възложители/Потребители, могат да правят справки и възлагания, като директно взимат информация от този Регистър. В изпълнение на договора КНОБ надлежно ще обяви на сайта си сертифицираните независими оценители със статут  REV.

Прилагането на Българските стандарти за оценяване  /БСО/ в областта на Недвижимите имоти в комбинация с притежаването на сертификат за придобит статут REV е израз на високо професионално ниво.

Камарата на независимите оценители, като единствена Камара на независимите оценители в България съгласно ЗНО и в изпълнение подписания договор с TEGoVA, гарантира на независимите оценители коректност при сертифицирането със статут REV, защита професионалните интереси и продължаваща квалификация и възможност за развитие на независимите оценители.

Единствено КНОБ може да гарантира равни условия, демократично отношение и прозрачност, без наличие на частни интереси с оглед своите регулативни функции, съгласно ЗНО.

Приложения:

1. Указания за подаване на Заявление и изискуеми документи и декларации за кандидатстване за придобиване на статут „REV оценител”.

2. Тарифа – Финансови отношения, приложими към независими оценители, относно придобиване/придобили статут на сертифициран „REV оценител”.

3. Кодекс за професионална етика, правила и норми на поведение на независими оценители, сертифицирани и придобили статут „REV оценител”.

4. Годишен отчет на независимите оценители със статут „REV оценител”.

5. Критерии за проверка и оценка на представените оценителски доклади.

6. Указания за подаване на Заявление за вписване в Регистър „REV оценител”.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ КНОБ
Публикувано: 07.06.2018 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен семинар на тема: "Извеждане на инвестиционна стойност за стартираща /на ниво проект/ концесия; Извеждане на инвестиционна стойност на действаща концесия; Извеждане на принудителна ликвидационна стойност.", който ще се проведе в гр. София на 29.09.2018 г. /събота/.

Разглежданата тема е съобразена с Българските стандарти за оценяване (БСО).

Признават се 9 часа по 45 мин. участие.

Място на провеждане: гр. София, с начало 9:00 часа до 17:00 часа

Информация за залата и адреса, където ще се проведе квалификационния семинар ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Лектор: КАЛИНА КАВАЛДЖИЕВА - доктор по икономика, гл. асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване", "Управленско счетоводство" и други, с отлична практика, като независим оценител, член на Управителния съвет на КНОБ, Председател на Съвета по методология и квалификация към УС на КНОБ. 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 100 /сто/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Цялостен материал за провеждане на семинара и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ - office@ciab-bg.com

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "квал. семинар 29.09.18 г., трите имена и ЕГН".

Краен срок за регистрация: 26.09.2018 г. вкл.

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
Членство в КНОБ за 2018 год.
Публикувано: 29.12.2017 г.

Уважаеми независими оценители,

Съгласно решение по т. 4. от Протокол - Протоколни решения № 13 от 30.11.2017 г. на Управителния съвет на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2018 г. е до 15.02.2018 г., за настоящите членове.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2018 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.10.2016 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1. Декларация по образец

2. Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

- пощенски код;

- населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД