Камара на независимите оценители в България
Новини
РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ И НИС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Публикувано: 26.05.2016 г.
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 25.03.2016 г.

УС на КНОБ ОБЯВЯВА обучителен курс по оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии”, който ще се проведе в гр. София в периода от 11 май 2016 г. до 22 май 2016 г. вкл. Записване може да се осъществи в срок до 04.05.2016 г. вкл.  

 Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса, ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

Лекторският екип ще се формира от посочения по-долу състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов, –Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков,Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Крайна цена на обучителния курс:  900 /деветстотин/лв.

Цената включва:

Учебни материали;

Дискусии;

лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;

две кафе – паузи на ден.

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии”, одобрен от КНОБ, който може да намерите приложен към  обявата на КНОБ за провеждане на изпит по ОПИГТ.

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ РУСЕ
Публикувано: 15.03.2016 г.

  Съветът на Регионална колегия Русе  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК Русе, свиква Общо отчетно събрание на РК, на   21.04.2016 г. /четвъртък/ от 17,30 часа в ПГСАГ Пеньо Пенев гр. Русе, бул Цар освободител №105 А. Регистрацията започва от 17.00 ч.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на РК Русе за периода 01.04.2015 до 01.04.2016 год.
2. Отчет на контрольора на РК Русе;
3. Приемане бюджет за 2016 год.
4. Разни

   При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА
Публикувано: 12.03.2016 г.

Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 14 април 2016 г. (четвъртък) от 16:30 часа в гр. Варна, Икономически университет-Варна, бул. "Княз Борис I" № 77  зала 446, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността му през изминалата 2015 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2015 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2015 г.

3. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за текущата 2016 г.

4. Приемане на проектобюджет и административен щат на Регионална колегия – Варна за 2016 г.

5. Други.

 

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:30 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:00 ч. до 16.30 ч. на 14 април 2016 г.  пред зала 446.

За да присъствате на Общото събрание на РК - Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския си внос за 2016 година!

Важно: Членският внос за 2016 г. е в размер на 120,00 лв. и се внася в срок до 31.03.2016 г. по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва: Членски внос за 2016 г., трите имена на заявителя /члена на КНОБ/ и ЕГН.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК - Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационна карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

!!! С цел отпечатване на делегатските карти, молим регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени по електронен път на e-mail: office@ciab-varna.com .

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ
Публикувано: 29.02.2016 г.

   Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.14 (2) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на /Протокол от 14.03.2016 г./, свиква Общо отчетно-изборно събрание на РК Плевен-Ловеч, на  15.04.2016г. от 17.00 ч. в конферентна зала № 1 на хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК Плевен – Ловеч за дейността през 2015г.

2. Отчет на Финансовия контрольор за 2015г.

3. Приемане на годишна програма за 2016г.

4. Приемане на проектобюджет за 2016г.

5. Избор на Контрольор на  Регионалната колегия

6. Разни

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 18:00 ч., при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:30 ч. на 15.04. 2016 г. във фоайето пред конферента зала № 1.

За да участвате на Общото събрание на Региналната колегия Плевен Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2016 година до 31 март 2016 г. 

Съвет на РК Плевен – Ловеч 

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД
Публикувано: 29.02.2016 г.

Съветът на Регионална колегия (РK) Шумен  към КНОБ на основание чл. 30 (2) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РК Шумен /Протокол от 25.02.2016 г./, свиква редовно Общо събрание  в  гр. Шумен на  7.04.2016 г. /четвъртък/, в 16.00 часа,  в офис на КИИП РК Шумен /ул. Съединение № 109, ет.4/.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.    Приемане на дневния ред на ОС.

2.    Избор на Председател на ОС и протоколчик

3.    Отчет на Съвета на РК за дейността за 2015г

4.    Отчет на финансовия контрольор на РК за 2015г.

5.    Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2016 г.

6.    Обсъждане  и приемане на Бюджета на РК за 2016 г.

7.    Разни

    За присъствие на Общото събрание на РК Шумен с право на  глас, участниците следва да са внесли  членски внос за 2016 г.

Регистрацията започва в 15.30 ч. на 7 април 2016 г.  в офиса на КИИП.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред.

СРК Шумен, търговище, разград

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 25.02.2016 г.

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание/ОС/в гр.София на 26.03.2016 г. (събота), в 13.30 часа в  Конферентен център „ВЕНУС” на бул. „Дондуков” № 9 ет.2, вход от ул. „Бачо Киро”.

Регистрацията започва в 13.00 ч. на 26 март 2016 г.  във фоайето пред  залата.

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 201
5 г. Отчет на Бюджета на РК за 2015 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 201
5
г.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на  програма за дейността на РК за 201
6
г.
6. Обсъждане  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 201
6
г.
7. Разни

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 14.30 часа.

На основание чл.14(2) всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на пълномощни.

Молим да потвърдите присъствието си до 21.03.2016 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.

Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2016 година е до 31.03.2016 г.

СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ -ПЛОВДИВ
Публикувано: 18.02.2016 г.

Съветът на Регионална колегия /РK/ Пловдив при КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание в гр. Пловдив на

 

18.03.2016 г. (петък), в 15.00 часа

в  Парк хотел „Санкт Петербург“, зала „Дружба“, гр. Пловдив

Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.      Приемане на дневния ред на ОС.

2.      Избор на Председател на ОС и протоколчик.

3.      Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2015 г.

4.      Отчет на Бюджета на РК за 2015 г.

5.      Отчет на Контрольора на РК за 2015 г.

6.      Разни

 

Регистрацията започва в 14.30 ч. на 18 март 2016 г.  във фоайето пред  залата.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 16,00 часа.

Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2016 година е до 31.03.2016 г.

Съвет на РК Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И МОДУЛИ ЗА 2016 Г.
Публикувано: 08.02.2016 г.

УС на КНОБ се ангажира да предоставя на сайта си информация относно провеждане /за желаещите/ на обучителни курсове и модули във връзка с насрочените за 2016 г. изпити, която информация ще бъде периодично публикувана не по-късно от 3 /три/ месеца преди насрочените дати за изпити, качени на сайта на КНОБ /в пет отделни обяви/.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Машини и съоръжения“, който ще се проведе в гр. София на 29 октомври 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 30.09.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит МС, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Недвижими имоти“, който ще се проведе в гр. София на 24 септември 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 29.08.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Търговски предприятия и вземания“, който ще се проведе в гр. София на 27 август 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 29.07.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ТПВ, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, който ще се проведе в гр. София на 30 юли 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

Актуален конспект за изпита ще бъде публикуван към настоящата обява до 3 /три/ месеца преди посочената по-горе дата за изпита.

 Срок за подаване на документи – 30.06.2016 г. вкл.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИИСДФО, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: "ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 08.02.2016 г.

Камара на независимите оценители в България  обявява провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии“, който ще се проведе в гр. София на 25 юни 2016 г. /събота/.

Адресът на залата  и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени до 1 /един/ месец преди датата на изпита.

 Срок за подаване на документи – 31.05.2016 г. вкл.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗНО, за участие в изпит за оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ , кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше  учебно заведение.

Съгласно §1, т. 5 ДР от Закона за горите, "Висше лесовъдско образование" е висше образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите: "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит ПИГТ, трите имена и ЕГН на участника .

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Членство в КНОБ за 2016 год.
Публикувано: 28.01.2016 г.

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на УС на КНОБ от проведено заседание на 25-27.01.2016 г., срокът за внасяне на членския внос за 2016 г. е продължен до 31.03.2016 г., в размер на 120.00 лв.

Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се 
вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2016 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

 

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).

3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.

4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).

5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).

ПРАВИЛА И ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2015 Г.
Публикувано: 11.01.2016 г.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата 2015 година.

     При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

Избор на нова Комисия по професионална етика на КНОБ
Публикувано: 30.11.2015 г.

На 28.11.2015 г. в гр. Пловдив се проведе извънредно Общо събрание на Камара на независимите оценители в България. Бяха избрани членове и Председател на нова Комисия по професионална етика на КНОБ, с тригодишен мандат, съгласно ЗНО:

Комисия по професионална етика /КПЕ/

Председател

Орлин Димитров Пенев

Членове

Пламен Желев Желев

Нелияна Иванова Иванова

Венета Колева Желева

Иван Тодоров Кукуринков

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И ПЕЧАТИ
Публикувано: 13.11.2015 г.

        Каним всички, успешно издържали изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен през м. август 2015 г. и подали  документи за вписване в регистъра на независимите оценители, да получат личните си сертификати и печати в централния офис на КНОБ. Получаването им ще се извършва лично срещу представяне на лична карта.

Съобщение за вписване в Регистъра на независимите оценители на успешно издържалите изпита по "ПИИС", проведен на 29.08.2015 г., след преразгледани изпитни работи на 26.10.2015 г.
Публикувано: 30.10.2015 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29.08.2015 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

За тази цел всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в Регистъра на независимите оценители е необходимо:  да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: Такса Регистър, Три имена и ЕГН.

Печатите и сертификатите ще се получават, след като КНОБ обяви на сайта, че същите са готови.

Моля да следите информацията на сайта ни.

Издържали успешно изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 август 2015 г., след окончателно преразглеждане на изпитните работи на 26 и 27.10.2015 г.
Публикувано: 28.10.2015 г.
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Публикувано: 27.10.2015 г.

 

Управителният Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България /КНОБ/ на основание чл. 29, т.1 във връзка с чл.24, ал.3 от ЗНО  и чл. 19, ал. 3  от Устава на КНОБ свиква извънредно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 28 и 29 ноември 2015 г., в град Пловдив, бул. „Марица” № 26, в сградата на Университет по хранителни технологии /УХТ/, бл. 1, зала 205 „Милен Бешков”, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване от ОС на КНОБ действията на комисията по регистрация и проверка на пълномощните.

2. Избор от ОС на КНОБ на комисията по явно преброяване в зала.

3. Избор от ОС на КНОБ на комисия по предложенията.

4. Избор от ОС на КНОБ на комисия по тайният избор на членове на КПЕ на КНОБ и Председател на КПЕ на КНОБ.

5. Разглеждане от ОС на КНОБ изпълнение /от КПЕ на КНОБ/ решението на ОС на КНОБ от 09.05.2015 г. във връзка с отменено решение по т.1-ва от Протокол № 44 на КПЕ на КНОБ от ОС на КНОБ.

6. Разглеждане от ОС на КНОБ отчет на КПЕ на КНОБ за цялостият период на мандата на комисията.

 7. Избор на членове на КПЕ на КНОБ.

8. Избор на Председател на КПЕ на КНОБ.

9. Даване думата на новият Председател на КПЕ на КНОБ за изказване.

10. Промени във вътрешно нормативни документи на КНОБ по предложения от УС на КНОБ.

11. Други: По постъпили предложения в зала, приети от ОС на КНОБ преди приемане на дневният ред на ОС на КНОБ, като подточки на т. 11 от дневният ред.

Начален час на ОС на КНОБ – 09.00 часа на 28.11.2015 г.

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 28.11.2015 г. на посоченият по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ, в град Пловдив. Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл.20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 28.11.2015 г. независимо от броя на присъстващите.

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България.

Съобщение за вписване в Регистъра на независимите оценители на успешно издържалите изпита по "ПИИС", проведен на 29.08.2015 г.
Публикувано: 20.10.2015 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ успешно издържалите изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29.08.2015 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за оценителска правоспособност "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения".

 

За тази цел всеки, който е издържал изпита и иска да бъде вписан в Регистъра на независимите оценители е необходимо:  да  внесе такса от 120 лв.  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

 

Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

При Банка: Юробанк България АД

В платежното нареждане задължително се вписва: Такса Регистър, Три имена и ЕГН.

 

Печатите и сертификатите ще се получават, след като КНОБ обяви на сайта, че същите са готови.

Моля да следите информацията на сайта ни.

ИЗПИТ ПО "ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 07.10.2015 г.

С решение на УС на КНОБ се отменя обявения ИЗПИТ за придобиване на оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии, който трябваше да се проведе на 31 октомври 2015 г. /събота/ в гр. София., поради липса на достатъчно кандидати.

По решение на УС на КНОБ продължава записването на желаещи да положат изпит по „Поземлени имоти в горски територии,

Новата дата за провеждане на изпита по „Оценка на поземлени имоти в горски териториище бъде обявена веднага след като се съберат минимум 20 кандидати. Изпитът ще бъде проведен в град София.

Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписва: такса изпит „ПИГТ“, трите имена и ЕГН на кандидата.

Необходими документи и указания за явяване на изпит можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗНО, за участие в изпит за оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ , кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше  учебно заведение.

Съгласно §1, т. 5 ДР от Закона за горите, "Висше лесовъдско образование" е висше образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите: "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 07.10.2015 г.

Управителният съвет на КНОБ отменя обявения обучителен курс по оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии, който трябваше да се проведе от 07.10.2015 г.  до 18.10.2015 г. вкл. в град Бургас, поради липса на кандидати.

УС на КНОБ ОБЯВЯВА отново обучителен курс по оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии, който ще се проведе веднага, след  набиране на минимум 20 /двадесет/ кандидата. Записване може да се осъществи в срок до 31.12.2015 г. вкл.  Точният период за провеждане на курса ще бъде публикуван на сайта на КНОБ, след набиране на необходимия брой кандидати.  Курсът ще се проведе в град Бургас, от РК Бургас, Сливен, Ямбол.

Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса, ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

 

Лекторският екип ще се формира от следния състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов,  Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков, Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Цена на обучителния курс:

За членове на КНОБ: крайна цена: 900 лв.

Други участници, крайна цена с ДДС:   1200 лв.  

Цената включва:

  • Учебни материали;
  • Дискусии;
  • лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;
  • две кафе – паузи и обяд на ден.

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, одобрен от КНОБ.

 

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

 

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

 

 

 

 

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

 

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

 

Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат на  тел. 0889 897 459 – лице за контакти Валентин Радев, Председател на СРК Бургас, Сливен, Ямбол.

За допълнителна информация тел. 0884 113 900, КНОБ - централа

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО "ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ"
Публикувано: 29.09.2015 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ на 31 октомври 2015 г. /събота/, който ще се проведе в гр. София.

Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени след изтичане на срока за подаване на документи.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне задължително се вписва: такса изпит „ПИГТ“, трите имена и ЕГН на кандидата.

Необходими документи и указания за явяване на изпит можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗНО, за участие в изпит за оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии“ , кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше  учебно заведение.

Съгласно §1, т. 5 ДР от Закона за горите, "Висше лесовъдско образование" е висше образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите: "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Срок за подаване на документи за явяване на изпит: 6 ОКТОМВРИ 2015 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Списък на лицата, успешно положили изпита по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения", проведен на 29 август 2015 г.
Публикувано: 28.09.2015 г.
КНОБ и РК Бургас, Сливен, Ямбол организират обучителен курс
Публикувано: 25.09.2015 г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

И

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ

към КНОБ

Организират обучителен курс във връзка с оценителска правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, който ще се проведе от 07.10.2015 г.  до 18.10.2015 г. в град Бургас.

Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

 

Лекторският екип ще се формира от следния състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов,  Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков, Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Цена на обучителния курс:

За членове на КНОБ: крайна цена: 900 лв.

Други участници, крайна цена с ДДС:   1200 лв.  

Цената включва:

  • Учебни материали;
  • Дискусии;
  • лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;
  • две кафе – паузи и обяд на ден.

 

 

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, одобрен от КНОБ.

 

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

 

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

 

 

 

 

 

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

 

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

 

Краен срок за заплащане: 05.10.2015 г. вкл.

 

Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат на  тел. 0889 897 459 – лице за контакти Валентин Радев, Председател на СРК Бургас, Сливен, Ямбол.

 

За допълнителна информация тел. 0884 113 900, КНОБ - централа

Изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения"
Публикувано: 14.08.2015 г.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения" ще се проведе на 29 август 2015 г. /събота/ в УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО /УНСС/, София, Студентски град, ул. "8-ми декември", зала № 2006 - от  10.00 ч.

            Регистрацията започва в 9.30 ч.

            Продължителност на изпита – 4 астрономически часа.

            При регистрацията всички участници в изпита трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

            По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

            Разрешените за ползване материали се предоставят от КНОБ на всеки участник в изпита с изключение на калкулаторите, които не могат да бъдат вградени в друг вид устройства /като мобилни телефони, лаптопи и други подобни/. Също така всички лични вещи на кандидатите по време на изпита се оставят настрани в залата, на посочено от квесторите място.

 

            Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

            Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

            При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Публикувано: 17.07.2015 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“ на 29 август 2015 г. /събота/, който ще се проведе в гр. София.

Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени след изтичане на срока за подаване на документи.

Таксата за явяване на изпита е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва: такса изпит ПИИС и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да намерите в прикачения файл към тази обява.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1). Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

 

Срок за подаване на документи за явяване на изпит: 5 АВГУСТ 2015 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Да се опитаме да разсъждаваме заедно
Публикувано: 21.05.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА НА КНОБ ЗА 2015 Г.
Публикувано: 30.03.2015 г.

След проведено извънредно заседание на УС на КНОБ на 29.03.2015 г., са взети следните решения:
- Провеждане на обучителен курс за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
- Провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.


 - Провеждане на обучителен курс за оценка на поземлени имоти в горски територии

 - Провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по поземлени имоти в горски територии


Подробностите по организацията на съответните мероприятия ще бъдат уточнени допълнително.

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1.     Декларация по образец

2.     Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

-пощенски код;

-населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

Списък с резултати след преразглеждане на изпитни работи по повод подадени жалби и възражения относно изпит по оценка на Машини и съоръжения, проведен през ноември 2014 г.
Публикувано: 29.01.2015 г.
Указания за издържалите успешно изпитите, проведени през м. ноември 2014 г.
Публикувано: 20.01.2015 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по "Недвижими имоти", "Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения" и "Търговски предприятия и вземания", проведени през м. ноември 2014 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната оценителска правоспособност.

За тази цел е необходимо всеки, който е издържал изпита, да  внесе такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/ (може по поща или куриер).

Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03

BIC:    BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

Печатите и сертификатите ще се получават, след като КНОБ обяви на сайта, че същите са готови.

Моля да следите информацията на сайта ни.

Списъци с резултати след преразглеждане на изпитни работи по повод подадени жалби и възражения относно изпити, проведени през ноември 2014 г.
Публикувано: 20.01.2015 г.
Дати за разглеждане на жалби, молби и възражения относно преразглеждане на изпитни работи от изпити, проведени през м. 11.2014 г.
Публикувано: 17.12.2014 г.

Обявяват се дати за преразглеждане на изпитни работи в офиса на КНОБ (гр. София, ул. Г. С. Раковски 122, вх. Б), относно проведени изпити през м. 11.2014 г.,  както следва:

1.  За „Машини и съоръжения“ на 08.01.2015 г., от 9:30 часа;

2.  За „Търговски предприятия и вземания“ на 09.01.2015 г., от 10:00 часа;

3.  За „Недвижими имоти“ на 12.01.2015 г., от 9:30 часа;

4.  За „Земеделски земи и трайни насаждения“ на 13.01.2015 г., от 10:00 часа.

Съобщение от КС на КНОБ
Публикувано: 17.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ,

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за независимите оценители,

Контролният съвет на КНОБ разглежда жалби срещу решенията на

Управителния съвет на КНОБ. В тази връзка всеки независим оценител, който е

несъгласен с решения на Управителния съвет, има право да подаде жалба до

Контролния съвет по надлежния ред - писмено чрез деловодството на КНОБ.

Контролният съвет няма основания да разглежда друг вид документи,

както и жалби, които не са срещу решения на УС на КНОБ.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КНОБ

РЕШЕНИЯ НА ТЕСТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 2, ИЗТЕГЛЕН НА 23.11.2014 г.
Публикувано: 09.12.2014 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 23.11.2014 г. ИЗПИТ ПО ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Публикувано: 09.12.2014 г.
РЕШЕНИЯ НА ТЕСТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 1, ИЗТЕГЛЕН НА 22.11.2014 г.
Публикувано: 04.12.2014 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 22.11.2014 г. ИЗПИТ ПО ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ
Публикувано: 04.12.2014 г.
РЕШЕНИЯ НА ТЕСТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 1, ИЗТЕГЛЕН НА 15.11.2014 г.
Публикувано: 03.12.2014 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 15.11.2014 г. ИЗПИТ ПО ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Публикувано: 03.12.2014 г.
ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И ПЕЧАТИ
Публикувано: 28.11.2014 г.

Каним всички физически лица, успешно издържали изпити през м. юни 2014 г., да получат личните си сертификати и печати в централния офис на КНОБ от 01.12.2014 г. Получаването им ще се извършва лично срещу представяне на лична карта.

РЕШЕНИЯ НА ТЕСТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗПИТЕН ВАРИАНТ № 2, ИЗТЕГЛЕН НА 16.11.2014 г.
Публикувано: 28.11.2014 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 16.11.2014 г. ИЗПИТ ПО ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Публикувано: 28.11.2014 г.
СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" НА 22.11.2014 г. И "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" НА 23.11.2014 г.
Публикувано: 13.11.2014 г.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Търговски предприятия и вземания" ще се проведе на 22 ноември 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 23 ноември 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

            По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

            Разрешените за ползване материали се предоставят от КНОБ на всеки участник в изпита с изключение на калкулаторите, които не могат да бъдат вградени в друг вид устройства /като мобилни телефони, лаптопи и други подобни/. Също така всички лични вещи на кандидатите по време на изпита се оставят настрани в залата, на посочено от квесторите място.

 

            Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

            Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

            При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 15.11.2014 г. И "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" НА 16.11.2014 г.
Публикувано: 07.11.2014 г.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 15 ноември 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Машини и съоръжения" ще се проведе на 16 ноември 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.00 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

            Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

            По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

            Разрешените за ползване материали се предоставят от КНОБ на всеки участник в изпита с изключение на калкулаторите, които не могат да бъдат вградени в друг вид устройства /като мобилни телефони, лаптопи и други подобни/. Също така всички лични вещи на кандидатите по време на изпита се оставят настрани в залата, на посочено от квесторите място.

 

            Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

            Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

            При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет на КНОБ
Публикувано: 27.10.2014 г.

На 18.10.2014 г. в гр. София се проведе делегатско отчетно-изборно събрание на Камара на независимите оценители в България. Бяха избрани нови управителни органи – Управителен съвет и Контролен съвет, с четиригодишен мандат.

Управителен съвет

Председател

Светла Захариева Дерменджиева

Членове

Иво Ангелов Костов

Красимира Иванова Петкова

Иван Коев Митев

Марияна Панайотова Арабаджиева

Венета Иванова Коцева

Виолета Стоянова Касърова

Контролен съвет

Председател

Борис Кирилов Гиздаков

Членове

Стефан Иванов Бянов

Иван Димитров Димов

Виолета Върбанова Шентова

Кирил Владимиров Михов

Решение от 06.10.2014 г. на ВАС / Петчленен състав (окончателно) относно отмяна на Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за вещите лица
Публикувано: 16.10.2014 г.
ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 26.09.2014 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 15 ноември 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 16 ноември 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 22 ноември 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 23 ноември 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков
Публикувано: 12.09.2014 г.
Файлове: Меморандум

Уважаеми колеги,

На 03 септември 2014 г. в гр. Краков, Полша се подписа меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, член на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA). Документът се подписа  от председателя на СРК - Варна г-жа Дарина Бобева и президента на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков г-жа Йоланта Носек-Хаич. На срещата присъстваха г-н Кржиштоф Братковски – президент на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA), членове на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, членовете  на  СРК- Варна г-жа Диана Велинова, г-жа Калина Василева и г-жа Кичка Кателиева – член на комисията по международно сътрудничество към СРК - Варна.

Основните направления на сътрудничеството са в областта на обучението, обмяна на опит, участие в съвместни проекти и др.

ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ПО ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
Публикувано: 02.09.2014 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Закона за независимите оценители Управителният съвет на КНОБ на заседание на 1 септември 2014 г. прие решение да бъдат вписани в регистъра на независимите оценители всички, които са подали редовни документи за явяване на изпит и са издържали успешно изпита по оценка на земеделски земи и трайни насаждения след преразглеждането на изпитните работи /вижте прикачения файл/.

На същото заседание относно подалите нередовни документи съгласно протокола на КПЕ и издържали успешно изпитите, УС на КНОБ реши да бъдат вписани в регистъра на независимите оценители както следва:

1. Стелиана Иванова Костова - издържала след преразглеждане изпита по оценка на недвижими имоти с резултат 80 точки;

2. Севдалина Стефанова Иванова - издържала след преразглеждане изпита по оценка на земеделски земи и трайни насаждения с резултат 80,5 точки;

        Всички издържали успешно изпитите, трябва да  внесат такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълнят анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подадат в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/.  Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД

Издаването на сертификати и печати ще се отложи за известно време, след изясняване на процедурата за подписването им.

ВАЖНО ЗА ПОДАЛИТЕ ЖАЛБИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Публикувано: 18.08.2014 г.

Уведомяваме всички, които са подали жалби за преразглеждане на изпитните работи по оценка на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, че срещата на жалбоподателите с изпитната комисия ще се проведе на 28 август 2014 г. /четвъртък/ от 9.00  до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.  в офиса на КНОБ.

За да се избегне по-дълго чакане пред офиса, желателно е всички, чието малко име започва с буква от А до Л, да дойдат преди обед, а останалите - след 13.00 ч.

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ ИЗПИТИТЕ
Публикувано: 14.08.2014 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Закона за независимите оценители Управителният съвет на КНОБ на заседание на 6 август 2014 г. прие решение да бъдат вписани в регистъра на независимите оценители всички, които са подали редовни документи за явяване на изпит и са издържали успешно изпитите, проведени през юни 2014 г.

За подалите нередовни документи съгласно протокола на КПЕ и издържали успешно изпитите, заявленията им за явяване на изпит ще се проверят и преразгледат и ще се направи юридическа консултация, преди да  се вземе решение  за вписването им в регистъра на независимите оценители.

Ако след преразглеждането на изпитните работи по оценка на земеделски земи и трайни насаждения, за които има подадени жалби, се окаже, че има кандидати, които са издържали изпита, Управителният съвет на КНОБ ще вземе допълнително решение за тяхното вписване в регистъра на независимите оценители.

Издаването на сертификати и печати ще се отложи за известно време, след изясняване на процедурата за подписването им.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 14.08.2014 г.
ПОЧИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ
Публикувано: 02.08.2014 г.

    Почина Людмил Симов - председател на УС на Камарата на независимите оценители в България.

    Поклон пред паметта му!

    Поклонението ще се състои на 6 август 2014 г. /сряда/ в църквата "Свети Седмочисленици" в София от 14.00 ч.

ВАЖНО ЗА ПОДАЛИТЕ ЖАЛБИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ПО ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ
Публикувано: 28.07.2014 г.

Уведомяваме всички, които са подали жалби за преразглеждане на изпитните работи по оценка на ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ, че срещата на жалбоподателите с изпитната комисия ще се проведе на 1 август 2014 г. /петък/ в 9.30 ч. в офиса на КНОБ.

ВАЖНО ЗА ПОДАЛИТЕ ЖАЛБИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ
Публикувано: 22.07.2014 г.

Уведомяваме всички, които до 21.07.2014 г. са подали жалби за преразглеждане на изпитните работи, че срещите на жалбоподателите с изпитните комисии ще се проведат както следва:

-          По  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – на 25 юли 2014 г. /петък/ в 9.30 ч. в офиса на КНОБ;

-          По  МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – на 31 юли 2014 г. /четвъртък/ в 9.30 ч. в офиса на КНОБ;

-          По  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – след 17 август 2014 г. /ще бъде обявено допълнително/

Неприсъствалите на срещата с изпитната комисия ще бъдат уведомени писмено за резултата от преразглеждането на изпитните им работи.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗДЪРЖАЛИТЕ УСПЕШНО ИЗПИТИТЕ
Публикувано: 14.07.2014 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по „Недвижими имоти", Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения" и "Търговски предприятия и вземания" проведени съответно по НИ на 14.06.2014 г., по МС на 15.06.2014 г., по ЗЗТН на 22.06.2014 г. и по ТПВ на 21.06.2014 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната оценителска правоспособност.

За тази цел е необходимо всеки, който е издържал изпита,  в срок до 15 август 2014 г. да  внесе такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/. Приемното време на офиса за подаване на документи е 10:00-12:00 и 14:00-17:00. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД

Печатът и сертификатът се получават лично, след обявяване на готовността им в сайта на КНОБ, като се представя документ за самоличност и оригинал на диплома за завършено висше образование.

 

Списък на издържалите изпита по оценка на търговски предприятия и вземания
Публикувано: 14.07.2014 г.
Решения на изпитния тест по оценка на търговски предприятия и вземания
Публикувано: 12.07.2014 г.
Резултати от проведените изпити по оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения и оценка на недвижими имоти
Публикувано: 07.07.2014 г.

   След излизането на резултатите от всички изпити ще бъдат публикувани указания за процедурата и необходими документи за вписване на издържалите изпитите в регистъра на независимите оценители.

Решения на изпитния тест по оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Публикувано: 03.07.2014 г.
Решения на изпитния тест по оценка на машини и съоръжения
Публикувано: 30.06.2014 г.
Решения на изпитния тест по оценка на недвижими имоти
Публикувано: 27.06.2014 г.
СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" НА 21.06.2014 г. И "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" НА 22.06.2014 г.
Публикувано: 05.06.2014 г.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Търговски предприятия и вземания" ще се проведе на 21 юни 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 22 юни 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 14.06.2014 г. И "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" НА 15.06.2014 г.
Публикувано: 29.05.2014 г.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 14 юни 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Машини и съоръжения" ще се проведе на 15 юни 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

Форум за оценяване и ценообразуване на buy-side фирми, Лондон 8 - 9 юли 2014 г.
Публикувано: 28.05.2014 г.

Регистрирайте се от 30 май, петък, за да спестите 200 £ при ранна регистрация.

Място: TBC, Лондон

Дата: 8 - 9 юли 2014 г.

Website: http://www.infoline.org.uk/event/Asset-Valuation-for-Buy-Side-Firms-Forum

Можете да се регистрирате като използвате един от трите метода:

1.   Онлайн: https://www.informaglobalevents.com/event/Asset-Valuation-for-Buy-Side-Firms-Forum/booking/form/4074

2.   Обадете се: +44 (0)20 7017 7702.

3.   Имейл: custserv@infoline.org.uk

Не забравяйте да кажете VIP кода: FKM62846IVSC за 30 % отстъпка.

ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 12.05.2014 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 14 юни 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 15 юни 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 21 юни 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 22 юни 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в датата на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 22 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 29 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

НОВО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Публикувано: 08.11.2013 г.

Съветът за международни стандарти за оценяване  /IVSC/  издаде „Международни стандарти за оценяване 2013 г.”, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Проведе се кръгла маса на тема "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания"
Публикувано: 25.09.2013 г.

Виж информацията тук:

http://www.bcci.bg/news/6168

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2013 г.

УТОЧНЕНИЕ:

Първите два меморандума /за  сътрудничество между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ и между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /AVAG/ са подписани лично от Председателя на УС на КНОБ г-н Людмил Симов.

Меморандумът за сътрудничество между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/ е подписан от члена на УС на КНОБ г-жа Ели Монева, която е упълномощена писмено от г-н Людмил Симов.

 

              Уважаеми колеги,

            На 24 септември 2013 г. между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ беше подписан  Меморандум за сътрудничество.

На 20.09.2013 г. е подписан Меморандум за сътрудничество  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G./.

Меморандум за сътрудничество  е подписан на 12.09.2013 г. и между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

            Водят се разговори за сътрудничество и с други национални оценителски асоциации в европейски държави.

            Очакванията са сътрудничеството да се развива най-вече в областта на обучението и квалификационни програми, участие в международни проекти, обмяна на опит и т. н.

На регионално ниво също се работи активно по линия на международното сътрудничество, основно от Регионална колегия София град и София област и Регионална колегия Варна:

 Регионална колегия София град и София област

Като първи израз сътрудничество във връзка с подписания  Меморандум  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. , бяха поканени и с удоволствие приеха поканата за участие в семинара, организиран от Регионална колегия София град и София област, който ще се проведе на 27-29 септември 2013 г. в Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ. Те ще ще представят дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.

На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество направления се разработва Програма с мероприятия, вкл. по повишаване квалификацията на оценителите, която ще бъде реализирана през 2014 г.

 

На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема   „Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на КНОБ. В продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български специалисти в областта на оценяването.

   

На 07.04.2012 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,, зала: ”Финсис” Международен семинар на тема: „Изготвяне  на оценителския  доклад за целите на кредитирането” с гост-лектор г-н Андреас Муланас, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, Главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз.  

 

На 14.05.2011 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,хотел Рила, зала Адакта:Международен семинар на тема  „Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар" с гост-лектор Спиридула Буту, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, магистър  в областта на недвижимите имоти от Cass Business School of City University of London

 

Регионална колегия Варна

На 14. 09.2012 г. в гр. Констанца се преподписа меморандум за сътрудничество между Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) от председателя на Съвета на Регионална колегия – Варна – Дарина Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На събитието присъстваха инж. Людмил Симов – председател на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална колегия – Варна и Филиал Югоизточен регион. Този меморандум е продължение на подписания по-рано на         21.04.2012 г. във Варна с Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) и отразява вливането му във Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR), създаден на Първата асамблея, състояла се 04.08.2012 г. в Констанца.  

В изпълнение на основните направления за взаимно сътрудничество СРК – Варна съвместно с представителите на Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) до момента са проведени четири семинара за обогатяване методическия инструментариум и повишаване качествотото на оценителските услуги в България, проведени в гр. Констанца и в гр. Варна, участие на членове на СРК Варна в годишната конференция на Национална асоциация на оценителите в Румъния през 2013 г., организирани са работни срещи на територията на двете организации.

IVSC Съвещателен форум. Изследване на Професионалните Организации за Оценяване
Публикувано: 10.09.2013 г.

Информация за оценителите относно случаите, по които са постъпили жалби в КНОБ, третиращи стойността на строителните и монтажни работи по възстановяване на аварирали сгради и съответно на претърпени вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия за пострадалите лица от земетресенията в Община Перник
Публикувано: 08.03.2013 г.
ОЦЕНИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Публикувано: 21.11.2012 г.

     Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Иво Костов за 27-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ", ИУ - ВАРНА.

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО В КНОБ
Публикувано: 12.04.2012 г.

Материалът е подготвен от Иво Костов за научна конференция на тема "Управление на недвижимата собственост в контекста на знанието", УНСС София.

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД