Камара на независимите оценители в България
Обяви
СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИНОВ
Публикувано: 10.03.2011 г.

Уважаеми г-н Владинов,

Обръщаме се към Вас чрез сайта на КНОБ поради това, че не сте ни предоставил координати за връзка с Вас.

В подадените от Вас документи вх. № ДР-0389 / 29.12.2010 г. за вписване в Регистъра на независимите оценители има следните непълноти:

- липсва копие от лиценз № 5486 от 24.02.1997 г. за оценка на недвижими имоти;

- липсва анкетна регистрационна карта обр. 1 - на електронен и хартиен носител.

Моля да представите посочените документи в офиса на КНОБ. В противен случай не сме в състояние да Ви впишем в Регистъра на независимите оценители.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД