Камара на независимите оценители в България
Обяви
"ОЦЕНКА НА ГОРИ" - сборник нормативни документи
Публикувано: 24.11.2011 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Предлагам на Вашето внимание справочник - «Оценка на гори» - сборник нормативни документи, четвърто актуализирано издание.

 

Във връзка с приемането на нова „Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии” (обн.ДВ, бр.63 от 16.08.2011 г.) и с цел улесняване работата на независими оценители на поземлени имоти в горски територии е изготвен настоящия сборник. Той включва последните издания на нормативните документи необходими за изготвяне на стойностна оценка на горски имот според приетите нормативи към 01.09.2011 г.

 В Сборника с обем 270  страници са включени следните нормативни документи и приложения:

- Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, както и приложенията, свързани с нея;

Бюлетин за пазарни цени на поземлени имоти в горски територии по населени места.

 

Сборникът с нормативни документи за оценка на гори може да се използва от практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии и от всички, които се интересуват от тези въпроси.

 Ако книгата представлява интерес, нейната единична цена без ДДС е 14 лв./брой

София, 24.11.2011 г.    С УВАЖЕНИЕ:  доц. Даниела Георгиева

 

ЗАЯВКИ ЗА СПРАВОЧНИКА СЕ ПРИЕМАТ В ОФИСА НА КНОБ - София,

ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, тел. 02/483 38 63

или 0884 113 900, e-mail: office@ciab-bg.com

Цената на справочника с ДДС е 16.80 лв. Сумата се внася в посочената банкова сметка:

  IBAN:

BG23 BPBI 7942 1079 5016 14

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк И Еф Джи България АД

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИНОВ
Публикувано: 10.03.2011 г.

Уважаеми г-н Владинов,

Обръщаме се към Вас чрез сайта на КНОБ поради това, че не сте ни предоставил координати за връзка с Вас.

В подадените от Вас документи вх. № ДР-0389 / 29.12.2010 г. за вписване в Регистъра на независимите оценители има следните непълноти:

- липсва копие от лиценз № 5486 от 24.02.1997 г. за оценка на недвижими имоти;

- липсва анкетна регистрационна карта обр. 1 - на електронен и хартиен носител.

Моля да представите посочените документи в офиса на КНОБ. В противен случай не сме в състояние да Ви впишем в Регистъра на независимите оценители.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД