Камара на независимите оценители в България
Регионална колегия София - град и София - област - Публикации
ПОКАНА за квалификационно мероприятие "Преглед и дискусия относно БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ"
Публикувано: 20.04.2018 г.

П О К А Н А

 за участие в квалификационното мероприятие на независимите оценители

„Преглед и дискусия относно БСО“

Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

За РК СГСО квалификационното мероприятие ще се проведе на 09.05.2018 г., в гр. София. Мероприятието е безплатно и се организира само за членове на РК на СГСО.
Часът и мястото на провеждане ще бъдат съобщени допълнително на регистриралите се.

Приложено изпращаме регистрационна карта с която да потвърдите участието си, като я  изпратите на ел. адрес: srksofia.main@gmail.com

Антон Михайлов, Председател на Съвета на РК СГСО

Членове на СРК СГСО: Галина Йорданова, Красимира Башева, Красимир Тошев, Цветанка Александрова

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикувано: 05.04.2018 г.

Уведомяваме Ви, че Регионална колегия София-град и София-област на КНОБ е с нов административен адрес: гр. София, 1000, ул. "Христо Белчев" № 6, ет. 5, офис 10.

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
Публикувано: 07.02.2018 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, КЪМ КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Особености при отчитането  НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в помощ на независимия оценител”

ЛЕКТОР : Доц. д-р Камелия Савова д.е.с.

Доцент, доктор по икономика, преподавател в УНСС, от 1996 г. и до момента,  дипломиран експерт - счетоводител. Преподавател е по следните дисциплини: Основи  на счетоводството; Счетоводство на предприятието; Счетоводство в публичния сектор; Банково счетоводство; Теории, системи и школи в счетоводството; Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор.

Дата на провеждане 18.02.2018 год.   Начало на регистрацията 10.00 часа.

Място: гр. София.

Залата ще бъде обявена на участниците в семинара допълнително.

На всички участници в квалификационния семинар ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18, т. 2 и по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.

Такса за участие :

  44 лв. – крайна цена за редовни членове на КНОБ 
  96 лв. – цена с вкл. ДДС за участници, които не са членове на  КНОБ

Цената включва: работни материали, обяд

Регистрация за участие:  Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail : srksofia.main@gmail.com

Краен срок за подаване на Регистрационни карти: 15.02.2018 г.

Плащане (по банков път):

Юробанк и еф джи България,

IBAN : BG 72 BPBI 79421079501605,

BIC : BPBIBGSF
КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане
 : Кв. семинар 18.02.2018 г., Три имена и ЕГН

ВНИМАНИЕ:

· Желаещите да посетят квалификационния семинар могат да изпращат запитване на следния имейл адрес: srksofia.main@gmail.com

· Желаещите да получат фактура да попълнят данните на фирмата си в регисатрационната карта

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД