Камара на независимите оценители в България
Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол - Информация
Регионална колегия - Бургас
Публикувано: 07.09.2011 г.

Официален сайт на Регионална колегия - Бургас: www.ciab-burgas.com

Банкова сметка на Регионална колегия - Бургас
Публикувано: 10.01.2011 г.

IBAN BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД